Prosjektets deltakere

Fast ansatte

Professor Erling Hjelmeng, prosjektleder 01.10.09 - d.d.

Professor Olav Kolstad (prosjektleder 01.01.08 - 30.09.09) pt permisjon

Professor Hans Petter Graver (prosjektleder 01.01.07 - 01.01.08)
 

Midlertidig ansatte

Postdoktor Tarjei Bekkedal
Følgende temaer vil behandles:
"1. Grensen mellom myndighetsutøvelse og økonomisk aktivitet - betydningen av foretaksbegrepet.
2. Selvstendige (private) rettssubjekter og forholdet til reglene om de fire friheter.
3. Det offentliges samhandling med selvstendige rettssubjekter - fellesskapsrettens krav til transparens og rettssikkerhet."

(Bekkedal har hatt ett års permisjon fra prosjektet (1.9.09-30.9.10). I perioden var han sekretær for Medieansvarsutvalget.)

Stipendiat Janicke Wiggen
Tema for avhandling:
"Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektor: Kontraktsbegrepets grenser."
Levert til bedømmelse september 2011.


Prosjektet tar utgangspunkt i anskaffelsesregelverkets konsept om "tildeling av kontrakt", og undersker hvordan ulike måter å organisere offentlig tilbud og etterspørsel etter varer og tjenester forholder seg til dette konseptet. Studien kartlegger med andre ord under hvilke omstendigheter regelverket om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse på situasjoner der det offentlige selv tilbyr varer eller tjenester.

Stipendiat Gøril Bjerkan
Tema for avhandling:
"Skillet mellom offentlig kjernevirksomhet og privatøkonomisk aktivitet belyst ved;

  • det offentliges erstatningsansvar og
  • statlig eierskap og forholdet til EU/EØS-regelverket om ulovlig statsstøtte og fri bevegelighet av kapital"
     

Vitenskapelig assistent Magnus Schei
Tema for oppgave: ""STATSSTØTTERETTSLIGE SKRANKER VED KJØP AV TJENESTER AV ALLMENN ØKONOMISK BETYDNING
En analyse av EU-domstolens avgjørelse i Altmark og forholdet til TFEU artikkel 106 (2)"
Levert januar 2010.

Vitenskapelig assistent Arne Johan Dahl
Tema for oppgave: "Settlements in EU competition enforcement. An economic analysis."
Levert januar 2010.

Vitenskapelig assistent Kari Amalie Pettersen
Tema for oppgave: "EU-konkurranserettens beskyttelse av parallellhandel med legemidler"
Levert januar 2010.

Vitenskapelig assistent Ane Torkildsen Nytrøen
Tema for oppgave: "Markedstesten - en analyse av støttevilkåret i forbudet mot offentlig støtte"
Levert juni 2009.

Vitenskapelig assistent Therese Eriksen
Avhandlingen: "Konkurransereglenes saklige anvendelsesområde og foretaksbegrepets utstrekning
- en analyse av foretakskriteriet i EF-traktaten, EØS-avtalen og konkurranseloven"
Levert april 2009.

Vitenskapelig assistent Anne Kristin Lindseth
Avhandlingen: "Offentlig privat samarbeid - i lys av OPS-avtalene for Høybråten skole"
Levert våren 2008.

Vitenskapelig assistent Christian Jordal
Avhandlingen: "Sykehusapoteket i markedsstaten - EØS-rettslige rammer for organisering av offentligeide sykehusapotek"
Levert 15.1.2008.

 

Administrasjon

Seniorkonsulent Mona Østvang Ådum
 

 

 


 

Publisert 14. okt. 2009 16:17 - Sist endret 13. feb. 2019 10:23