Mellom demokratisk styring, effektiv konkurranse og avtalefrihet i markedsstaten (avsluttet)

Prosjektet vil belyse spenningen mellom forvaltningsretten, konkurranseretten og kontraktsretten med utgangspunkt i velferdsforvaltningen.

Velferdsforvaltningen er valgt da det offentlige her både utøver myndighet, tildeler rettighetsbaserte ytelser og tjenester, samarbeider med private med ordninger basert på solidaritet og på økonomisk lønnsomhet. Samtidig er organiseringen av velferdsforvaltningen under utvikling.

Prosjektet vil behandle tre hovedproblemstillinger:

  • bruk av avtaler og avtale-mekanismer mellom organer med offentlige oppgaver og med leverandører og brukere
  • hvilke krav og regler offentlige organer er underlagt når de samhandler med uavhengige rettssubjekter og
  • hvilken betydning det har om den virksomhet det er tale om utgjør myndighetsutøvelse eller en økonomisk aktivitet og hvordan denne grensen kan trekkes.

Mål

Prosjektets hovedmål er å prøve forvaltningsrettslige, konkurranserettslige og kontraktsrettslige regler mot de samfunnsmessige, økonomiske og sosiale utviklingstrekk som preger fremveksten av markedsstaten.

Et siktemål er å se på behov for endringer og utvikling av nye rettsinstitutter i skjæringsfeltet mellom det offentlige og markedet. I denne forbindelse er det et viktig mål å teste ut grunnleggende rettsprinsipper innen forvaltningsretten, konkurranseretten og kontraktsretten med sikte på å kartlegge hvordan de kan fungere som bakgrunnsrett for løsning av forskjellige rettsspørsmål som reiser seg.

Delmål for prosjektet:

  • 2 doktorgradsavhandlinger
  • 1 postdoktoravhandling
  • 7 studentavhandlinger
  • Publiserte artikler i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter

Se fullstendig prosjektbeskrivelse.
 
 

Finansiering - Prosjektperiode

Prosjektstart: 1.1.2007 - Prosjektslutt: 31.8.2012

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og UiO/Juridisk fakultet.
 

Personer - Samarbeidspartnere

Nåværende og tidligere deltakere samt oversikt over emner som behandles.

Nordiske samarbeidspartnere

 

Publisert 14. okt. 2009 10:36 - Sist endret 29. okt. 2012 14:53

Kontakt

Prosjektleder:
Professor Erling Hjelmeng

Administrasjon:
Mona Østvang Ådum

E-post: 
markedsrett@jus.uio.no