BFE-prosjektet: Brukerfokusert – Forenklet – Effektivt (avsluttet)

Hvilke rettslige grunnlag har offentlige instanser for å behandle personopplysninger? Når må de ha samtykke fra den de gjelder? Går det an å utvikle et IKT-verktøy som kan innhente samtykke fra borgerne, og informere om hvordan personopplysningene deres brukes? Dette er sentrale spørsmål i «BFE-prosjektet: Brukerfokusert, Forenklet, Effektivt».

Om prosjektet

Senter for rettsinformatikk deltar i prosjektet «BFE – Brukerfokusert - Forenklet – Effektiv». Prosjektet er et samarbeid med Asker kommune, Karde AS og More Software Solutions. Det overordnede målet med prosjektet er å analysere arbeidet Barne- og familieetaten (BFE) i Asker kommune utfører overfor sine brukere/klienter.

En sentral del av SERIs arbeid er spesifisering av en internettbasert prototyp av et system for innhenting og administrasjon av samtykke til behandling av personopplysninger. Systemet skal kunne brukes som felleskomponent hos ulike forvaltningsorganer. En annen viktig del av prosjektet består av juridiske og forvaltningsinformatiske analyser. Spesiell vekt vil bli lagt på regulering av informasjonsflyt knyttet til etatens saksbehandling.

Professor Dag Wiese Schartum er ansvarlig for SERIs del av arbeidet og Kjetil Wick Sætre ble ansatt som vitenskapelig assistent tilknyttet prosjektet. 

Prosjektet startet opp mars 2015 og vil avsluttes desember 2016.

Mål og problemstillinger

Personopplysningsloven stiller en rekke krav til offentlige instansers behandling av personopplysninger. Samtidig gjør nye digitale verktøy det mulig å kommunisere med borgerne på nye måter og å effektivisere forvaltningsoppgaver i stor grad. For å utnytte mulighetene digitaliseringen skaper, kreves det imidlertid oversikt over og innsikt i de rettslige kravene til informasjonsbehandling. Dét er det ikke gitt at alle saksbehandlere i Barne- og familieetaten (BFE) kan skaffe seg på egenhånd, og det er derfor et mål for BFE-prosjektet å utvikle verktøy som skal hjelpe med å ivareta kravene til behandling av personopplysninger m.m. i saksbehandlingen.

Noen av spørsmålene vi ønsker å finne svar på i prosjektet er:

  • Når er det etter loven påkrevet å basere behandlingen av personopplysninger i BFE på samtykke?

  • Gitt at samtykke er rettslig nødvendig eller av andre grunner ønskelig; hvilke nærmere rettslige og andre krav til slik avgivelse og mulig tilbaketrekking av samtykke gjelder?

  • I hvilken grad og på hvilken måte kan en utvikle IKT-verktøy for å beslutte om det gjelder krav til samtykke eller ikke, for å gjennomføre innhenting og tilbaketrekking av samtykke og for å administrere de samtykkeerklæringer som til enhver tid foreligger hos BFE?

Ovennevnte problemstillinger vil søkes løst ved alminnelig rettsdogmatisk metode. De juridiske avklaringene vil så danne grunnlag for videre arbeid med et IKT-basert samtykkesystem, til støtte for at BFE kan anlegge en mer helhetlig tilnærming til den enkelte bruker av ulike kommunale tjenester.

Finansiering

BFE-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Asker kommune.

 

 

Emneord: SERIPROSJEKT, SERI, eForvaltning, SERI-Personvern
Publisert 23. sep. 2015 14:44 - Sist endret 28. nov. 2016 11:48