Personvernskolen – personvernutfordringer i grunnopplæringen (avsluttet)

Personvernskolen (PVS) studerer personvernutfordringer i grunnopplæringen. Følgende hovedspørsmål kartlegges og diskuteres: Hvordan tolkes og praktiseres personopplysningslovgivningen i skolesektoren? Hvilke konkrete personvernspørsmål opplever skoleeier, ansatte, elever og foreldre/foresatte at de trenger svar på? Hvordan kan opplevde personvernutfordringer løses på en rettslig forsvarlig måte?

Skjermdump: Personvernskolen.no

Om prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er at de nye læreplanene for grunnopplæringen definerer digital kompetanse som én av fem basisferdigheter. Det innebærer at digital kompetanse skal være en integrert del av opplæringen i alle fag. Samtidig har dette ført til at bruken av ulike typer datautstyr, IT-systemer og nettjenester har økt kraftig, spesielt i ungdoms- og videregående skoler. Grunn- og videregående skoler behandler derfor store mengder opplysninger om ansatte, elever og foreldre/foresatte ved hjelp av elektronisk teknologi. Kjernespørsmålet i prosjektet er derfor hvilke personvernmessige utfordringer dette stiller skoleeiere og skolene ovenfor, og hvordan de praktiserer lovverket på personvernområdet.

Mål og oppbygging

Målet med prosjektet er todelt. For det første å etablere en solid kunnskapsbasis om personvernutfordringer i grunnopplæringen (grunnskolen og videregående opplæring). For det andre å utarbeide og presentere konkrete råd og forslag til hvordan utfordringene kan løses innenfor rammen av dagens personvernlovgivning.

Den første delen av prosjektet fokuserer på innsamling og systematisering av erfaringsdata om (a) hvordan skolesektoren tolker og praktiserer personopplysningsloven med forskrift og (b) hvilke personvernspørsmål som aktørene i sektoren (skoleeier, skoleledere, lærere, elever og foreldre/foresatte) opplever som problematiske eller utfordrende.

nettstedet (personvernskolen.no) vil det gis konkrete råd til hvordan opplevde personvernutfordringer kan løses på en rettslig forsvarlig måte. Her vil det også finnes informasjon om personopplysningsloven og forskriften, og om hvordan reglene i lovverket skal forstås.Det vil videre være anledning for aktørene i skolesektoren til å sende inn spørsmål om hvordan aktuelle personvernutfordringer kan løses. Spørsmålene vil bli besvart av en gruppe sammensatt av representanter for Datatilsynet, Elevorganisasjonen og Senter for rettsinformatikk.

Den tredje delen av prosjektet vil evaluere bruken av nettstedet. Her vil eventuelle effekter av denne typen rettsinformasjonstjenester (hvordan nettstedet fungerer som en kommunikasjonskanal for rettslig informasjon) bli analysert.

Arrangementer og formidling

 • Sikkerhetsforum for universitets- og høyskolesektoren, 14. juni 2012, Oslo. Foredrag om organisering av informasjonssikkerhetsarbeid.
 • Arbeiderpartiets stortingsgruppe, 16. april 2012, Oslo. Foredrag om konsekvenser av rettighetsfesting i utdanningssektoren.
 • Fylkessamling for IKT-ansvarlige i skolen, 8. november 2011, Gardermoen. Foredrag om bruk av skytjenester i skolesektoren.
 • Gjesteforelesning ved Høyskolen i Oslo og Akershus, 7. oktober 2011, Oslo. Forelesning om personvern og informasjonssikkerhet i utdanningssektoren.
 • Skoleforum, 17. februar 2011, Lillestrøm. Foredrag om personvernutfordringer i grunnutdanningen.
 • Kaleido 2010, 30. november 2010, Tromsø. Foredrag om individtilpassede utdanningstjenester og personopplysningsvern.
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 18. november 2010, Oslo. Foredrag om personvernutfordringer i grunnopplæringen.
 • Samling for IKT-ansvarlige og skoleledere, 30. september 2010, Gardermoen. Foredrag om personvern og informasjonssikkerhet i grunnopplæringen.
 • Samling for IKT-ansvarlige og skoleledere, 7. april 2010, Gardermoen. Foredrag om personvern og informasjonssikkerhet i grunnopplæringen.
 • Personvernkonferansen 2009: Personvern – også i skolen? 7. desember, Bristol konferansesenter, Oslo.
 • Samling for IKT-ansvarlige og skoleledere, 10. november 2009, Tromsø. Foredrag om identitetsforvaltning, personvern og informasjonssikkerhet.
 • Nasjonal konferanse for bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL), 13. mai 2009. Foredrag om personvern og informasjonssikkerhet i grunnopplæringen.

Publikasjoner mv

 • Gjennom hele prosjektperioden: Svar på spørsmål innsendt til nettjenesten personvernskolen.no.
 • September 2012: Personvern og informasjonssikkerhet i kommunen (Kommuneforlaget 2012). Selv om boken gjelder kommuner generelt er eksemplene gjennomgående hentet fra skolesektoren.
 • Desember 2011: Hvordan manipulere risikovurderinger? Erfaringer og observasjoner fra skolesektoren. Senter for rettsinformatikk /Avdeling for forvaltningsinformatikk. ISBN 978-82-7226-139-8.  Kapittel, side 95-105.
 • August 2011: Skytjenester og eksterne IT-tjenester i grunnopplæringen. Oslo: Senter for IKT i utdanningen.
 • Mars 2010: Risikovurdering av informasjonssystemer hos fire skoleeiere i Østerdalen. Delrapport i prosjektet Personvernskolen (klausulert, ikke offentlig tilgjengelig).
 • April 2010: Bak skyen er himmelen alltid blå? En innføring i Cloud Computing for skoleeiere. Oslo: Senter for IKT i utdanningen.
 • September 2010: Veileder for sikker håndtering av personopplysninger i skolen. Oslo: Senter for IKT i utdanningen.
 • Desember 2010: Informasjonssikkerhet og personvern i skolen. Senter for rettsinformatikk /Avdeling for forvaltningsinformatikk. ISBN 978-82-7226-132-9. Kapittel, side 127-146.

Fiansiering og samarbeid

Personvernskolen finansieres av Senter for IKT i utdanningen, og gjennomføringen av prosjektet skjer i et samarbeid mellom Senter for rettsinformatikk og Senter for IKT i utdanningen.

Prosjektet startet i 2009 og avsluttes til sommeren 2013.

Emneord: SERI, SERIPROSJEKT, SERI-Personvern
Publisert 12. nov. 2012 12:40 - Sist endret 26. apr. 2019 10:53