Senter for rettsinformatikk (SERI)

Rettsinformatikk er et fagområde som ser på juridiske problemstillinger som oppstår i i forbindelse med bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Digitale rettigheter er et eksempel på dette.

Foto: Marius E. Hauge

Fagmiljøet er også opptatt av juridiske problemstillinger knyttet til bruken av IKT i jussens verden, eksempelvis når selvangivelsene behandles av dataprogrammer og ikke menneskehender.

Forskning

SERIs forskning berører temaer som personvern, informasjonssikkerhet, elektronisk handel, medierett og er preget av tverrfaglighet og nær tilknytning til forskningen ved Avdeling for forvaltningsinformatikk.

Forskningen ved SERI og AFIN er organisert under et av fem forskningsområder. Forskningen vår har ofte et tverrfaglig preg, og den interdisiplinære tilnærmingen er en del av vår forskningsstrategi.

Senterets fagområder tilhører en av de raskest voksende rettslige disipliner så vel akademisk som i det praktiske rettsliv. Gjennom oppdrag, utviklingsarbeid og andre former for samarbeid med norsk offentlig forvaltning og IKT-bransjen, tar SERI og de ansatte aktivt del i utviklingsarbeidet på mange områder.

Tverrfaglighet har alltid vært en viktig del av SERIs forskningsstrategi, og SERI ser det som en viktig forskningsoppgave å kunne bidra til forståelsen av forholdet mellom samfunnet og den informasjonsteknologiske utviklingen ut fra et rettsvitenskapelig ståsted.

Det er ikke alltid lett å plassere prosjekter under ett område, og ikke sjelden berører arbeidene flere forskningsområder eller ligger i grenselandet mot områder som ikke er nevnt i oversikten.

Les mer om forskningsprosjekter

Studier

SERI leverer faginnhold og undervisning til flere emner som inngår i studieprogrammer både ved Det juridiske fakultet og andre fakulteter.

Eksempler på slike emner er: Opphavsrett og beslektede rettigheter; Ytringsfrihet, medie- og nettregulering; Personvern; Privacy, Data protection and Lex Informatica.

Bibliotek

I tilknytning til SERI har Juridisk bibliotek spesialsamlinger på rettsinformatiske områder som personvern, telekommunikasjonsrett, elektronisk handel og opphavsrett.

Bibliotekets nettside

Samarbeid

SERI har et utstrakt samarbeid med både offentlige og kommersielle aktører.

Publisert 8. nov. 2009 18:38 - Sist endret 24. juni 2016 13:56