Vellykket masteroppgave finansiert av Viggo Hagstrøm stiftelse

Viggo Hagstrøm etterlot seg et testament hvor det var bestemt at det skulle opprettes en stiftelse «til fremme av privatrettsforskning». Nå er den første masteroppgaven under stiftelsen levert. Bidrag fra stiftelsen er svært kjærkomne i formuerettsmiljøet, forteller Margrethe Buskerud Christoffersen. 

Bildet kan inneholde: ledd, hode, smil, skulder, nakke.

Viggo Hagstrøm etterlot seg midler til å fremme forskning innenfor privatretten. Foto: Helge Mikalsen/VG

Kapitalen på 20 millioner kroner skal holdes intakt

- Viggo Hagstrøm døde i 2013, i en alder av 58 år. Han etterlot seg et testament hvor det var bestemt at det skulle opprettes en stiftelse «til fremme av privatrettsforskning». Stiftelsen ble etablert i september 2016, og etter at det private skiftet ble avsluttet for noen år siden ligger det nå rundt 20 million kroner i stiftelsen. Tanken er at kapitalen i første omgang skal holdes intakt slik at det bare er avkastningen som benyttes - forteller stiftelsens styreleder Tone Sverdrup.

Viggo Hagstrøm ønsket å løfte formuerettsfaget, og midlene han testamenterte er brukt til ulike formål  innen fagområdet. Hva er hensikten med å finansiere studentoppgaver?  

- Viggo Hagstrøm var opptatt av den sentrale formueretten og mente det var ekstra viktig at det ble forsket innenfor basale og sentrale privatrettslige emner og begreper. Han var opptatt av at det ofte manglet slik forskning, ettersom de eksterne midlene gjerne var øremerket nye fagfelt hvor en del kunne ligge mer i randsonen av privatretten.  Det er derfor godt i tråd med Viggo sine ønsker at stiftelsen kan bidra med økonomiske midler til en vitenskapelig assistent som i større grad kan vie oppmerksomheten til de sentrale privatrettslige emnene – fortsetter Sverdrup.

Gunnhild Berge var den første kandidaten som ble ansatt som vitenskapelig assistent under stiftelsen. Oppgaven hun nettopp leverte omhandler erstatning i kontraktsforhold. Kan du forklare nærmere? 

- Temaet for oppgaven min var ansvar for kontraktshjelpere i visse skadetilfeller. En entreprenør skal for eksempel bygge et kontorbygg og trenger en rekke underentreprenører. Disse kalles kontraktshjelpere. Hvis en av underentreprenørene i et slikt tilfelle skader byggherrens bil, som ikke er del av kontrakten (byggingen av kontorbygget), er spørsmålet om entreprenøren kan bli pålagt erstatningsansvar for denne skaden. I avhandlingen ser jeg på en høyesterettsdom som omhandlet et lignende skadetilfelle. Jeg undersøker om vilkårene for ansvar som ble lagt til grunn kan anses som en ulovfestet regel – forteller Berge.

Aktuelle spørsmål i mange kontraktstyper 

- Jeg ønsket å skrive om et sentralt kontraktsrettslig emne som er aktuelt i mange kontraktstyper. Den alminnelige kontraktsretten er interessant nettopp fordi rettsreglene bygger på prinsipper som forutsettes å gjelde i ethvert kontraktsforhold

En ting jeg særlig merket meg under arbeidet med avhandlingen, var hvor sentralt lojalitetsprinsippet står som en grunnpilar for svært mange ulovfestede kontraktsrettslige regler.

Men også utenfor kontraktsforhold plikter vi å opptre aktsomt og lojalt mot hverandre. Jeg synes at grensen mellom aktsomhets-  og lojalitetsplikten i og utenfor kontraktsforhold er interessant – fortsetter Berge. 

Bildet kan inneholde: klær, smil, yttertøy, tekstil, erme.
Foto: Eva Dobos/UiO

Hva betyr finansieringen av masteroppgaver/vitasser innenfor formueretten?

- Å fordype seg i sentrale spørsmål innen formueretten kan være tidskrevende og komplisert. Vitassordningen under Viggo Hagstrøms stiftelse gir muligheten til å skrive en 60 poengs masteroppgave over 1 år, og bidrar til utvikling av faget. Det var svært positivt å ha finansieringen fra stiftelsen, og jeg håper at ordningen vil fortsette - sier Berge.

Viggo Hagstrøm ønsket mer forskning innenfor formuerett. Hvordan har faget utviklet seg etter hans bortgang?

- Det er fortsatt vanskelig å få eksternfinansiering for å forske på sentrale formuerettslige problemstillinger, slik at Viggo Hagstrøms vurderinger dessverre fortsatt er riktige. Bidrag fra stiftelsen er derfor svært kjærkomne i formuerettsmiljøet. Gunnhilds prosjekt passet veldig godt innenfor stiftelsens formål, fordi hun har forsket på en sentral kontraktsrettslig problemstilling i lys av en ny høyesterettsdom - forteller veilederen til masteroppgaven, Margrethe Buskerud Christoffersen.

- Jeg er ikke i tvil om at Viggo hadde satt stor pris på Gunnhilds forskning, for hun viser en imponerende forståelse for komplekse kontraktsrettslige spørsmål, har hatt en grundig gjennomgang av eldre og nyere kilder, og skriver meget godt. I tillegg er hun veldig lett å samarbeide med, så det har vært en fryd å veilede henne – avslutter Buskerud Christoffersen.

Av Eva Dobos
Publisert 17. juni 2021 08:18 - Sist endret 21. juni 2021 16:07