Gert-Fredrik Malt

Førsteamanuensis emeritus
Bilde av Gert-Fredrik Malt
English version of this page
Telefon 22850078
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Øst
Postadresse Institutt for privatrett Pb. 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Født 1947. Cand.jur. 1975. Universitetslektor 1975-79, universitetsstipendiat 1980-84, universitetslektor/amanuensis fra 1985.

Forskningsopphold i Tyskland, Spania og Colombia.

Faglige kompetanseområder

 • Husromsrett (boligrett; husleie-, boligsamvirke-, eierseksjonsrett)
 • Alminnelig rettslære (rettskildelære, rettsfilosof
Emneord: Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Tingsrett

Publikasjoner

 • Malt, Gert-Fredrik (2019). Vattl´s System for Subjects in International Law, and the Establishment of Norway as a Nation in 1814. I Stapelbroek, Koen (Red.), The Legacy of Vattel´s - Droit des gens . Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-23837-7. s. 235–265. doi: 10.1007/978-3-030-23838-4_10.
 • Malt, Gert-Fredrik (2011). Fast eiendom. Utløsing av sameie ved misbruk - Rt. 2011 s. 153. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 18–20.
 • Malt, Gert-Fredrik (2010). Sameierettslige prinsipper. I Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Red.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. s. 181–199.
 • Malt, Gert-Fredrik (2009). Vigdis Knutsen Magistad: Leie av lokaler. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 149–155.
 • Malt, Gert-Fredrik (2008). Når Høyesterett ikke finner loven. I Bekken, Anne Gunn Berge & Schartum, Dag Wiese (Red.), Yulex 2008. Unipub forlag. ISSN 9788272261183. s. 145–161.
 • Malt, Gert-Fredrik (2008). Borettslags salg av nye leiligheter etter rehabilitering: uriktig opplysning om fellesgjeld. avhl. § 3-8. - Høyesteretts dom 25. juni 2008 (HR-2008-1138-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 10(1), s. 12–15.
 • Malt, Gert-Fredrik (2008). Kommunal forkjøpsrett ved overføring av andel i leiegårdsselskap - hjemmel og begrunnelseskrav - Høyesteretts kjennelse 18/1-2008 (HR-2008-88-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 10(2), s. 8–10.
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Husleie-, og boligsamvirke- og eierseksjonsrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 7–10.
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Husleie-, og boligsamvirke- og eierseksjonsrett. Husleie: Leietakers tilbakehold og deponering av omtvistet leie. Husleiel. § 2-15 og § 3-8. Litispendens. Rt. 2005 s. 1399. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 11–12.
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Husleietvistutvalget erstatter forliksrådene ved husleietvister i Oslo og Akershus. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Boligaksjeselskaper: Nye regler om rettsvern ved pant i aksjer med tilknyttet leierett eller borett. Pantel. § 4-3 o.a. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 12–13.
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Reglene om rettsregistrering trer antakelig i kraft 1. juli 2006. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Malt, Gert-Fredrik (2005). Tvangsfullbyrdelse mot seksjonssameie ved skyldig pantesikret festeavgift - Eierseksjonsloven (eisl.) § 43 tredje ledd. Rt. 2004 s. 793. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 1–3.
 • Malt, Gert-Fredrik (2005). Boligaksjeselskaper: Omgjøring av aksjekjøp etter styrets nektelse av samtykke til overdragelsen? Rt. 2004 s. 1256. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–10.
 • Malt, Gert-Fredrik (2005). Borettslag: Tvangssalg av tildelingskontrakt ved mislighold av innskuddsbetalingsplikt. Tvfl § 5-17. Rt 2004 s. 1785. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–11.
 • Malt, Gert-Fredrik (2005). Eierseksjoner: Tilleggsdel som egen boenhet? Rt. 2004 s. 1711. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 11–13.
 • Malt, Gert-Fredrik (2005). Husleie: Utleiers plikt til å sikre leiers avtalte bruk. Rt. 2005 s. 16. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–11.
 • Malt, Gert-Fredrik (2005). Borettslovene endret og delvis i kraft, fra 15/8. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 11–12.
 • Malt, Gert-Fredrik (2003). Boligrett. Bestemmelse om at seksjonene i et boligsameie skulle være forbeholdt voksne mennesker uten beboende barn. Eierseksjonsl. 22 og 19 - Høyesteretts dom 4/3-2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 18–19.
 • Malt, Gert-Fredrik (2003). Boligrett. Husleie- og eierseksjonsrett. Tolkning av leieavtale til forretningslokaler, om rett til fremleie og om høyeste leiesum for fremleieforholdet - Rt. 2002 s. 1155. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 18–18.
 • Malt, Gert-Fredrik (2003). Boligrett. Nye lover om boligbyggelag og borettslag. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 18–20.
 • Malt, Gert-Fredrik (2003). Boligrett. Nye borettslover; nærmere om ikrafttredelse og overgangsregler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 15–16.
 • Malt, Gert-Fredrik (2001). Seksjonssameiers prosessuelle stilling. Rt 2000 s. 1153. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 21–23.
 • Malt, Gert-Fredrik (2001). Husleienemnd, takstnemnd og husleitvistutvalg. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 23–24.
 • Malt, Gert-Fredrik (2001). Rt. 2001 s. 157: Fornyelse av leieforhold til forretningslokaler ved utleiers ønske om egen utnyttelse. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 14–14.
 • Malt, Gert-Fredrik (2000). Kommentarer til eierseksjonsloven. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 412–428.
 • Malt, Gert-Fredrik (2000). Boligrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2000(1), s. 13–14.
 • Malt, Gert-Fredrik (2000). Boligrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2000(2), s. 18–19.
 • Malt, Gert-Fredrik (1997). Notater om forslaget til ny eierseksjonslov 1986. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett). ISSN 1501-0511.
 • Malt, Gert-Fredrik (1995). Dynamic interpretation. Spatial and temporal aspects in interpretation. Jes Bjarup & Mogens Blegvad (Hrsg): Time, Law and Society. ARSP. Archiv für Rechts- und Socialphilosophie. ISSN 0001-2343. s. 85–100.
 • Malt, Gert-Fredrik (1992). To glemte linjer i tradisjonell rettsfinningslære. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 48–83.
 • Malt, Gert-Fredrik (1990). Juss og Moral 1. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO. ISSN 0333-2713. s. 15–18.
 • Malt, Gert-Fredrik (1990). Justisdepartementets tinglysingsavgjørelser. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 487–498.
 • Malt, Gert-Fredrik (1987). Med SAIH til Nicaragua - det er bruk for SAIH-tierne. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO. ISSN 0333-2713.
 • Malt, Gert-Fredrik (1987). Types of Norms. A note on the problem. Complex. ISSN 0806-1912. s. 71–110.
 • Malt, Gert-Fredrik (1986). Svake normer. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 167–191.
 • Malt, Gert-Fredrik (1985). On deontic probability. Complex. ISSN 0806-1912. s. 1–34.
 • Malt, Gert-Fredrik (1982). Radikal boligpolitikk i et u-land: Nicaragua. Hefte for kritisk juss. ISSN 0800-4099. s. 46–52.
 • Malt, Gert-Fredrik (1982). Políticas y organizaciones de producción, mejoramiento y administración de viviendas en la nueva Nicaragua. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett). ISSN 1501-0511. B(1).
 • Malt, Gert-Fredrik (1981). Deontiske systemer - Begreper og kritikk. Complex. ISSN 0806-1912. s. 5–37.
 • Malt, Gert-Fredrik (1980). Rett og urett i undertrykkelse av indianere i Syd-Amerika. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett). ISSN 1501-0511.
 • Malt, Gert-Fredrik (1978). Kritisk rettsteori i Norge. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. s. 39–57.

Se alle arbeider i Cristin

 • Malt, Gert-Fredrik (2019). Vattel´s System for Subjects in International Law, and the Establishment of Norway as a Nation in 1814. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-030-23837-7. 31 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Malt, Gert-Fredrik (2016). Bokanmeldelse. Hans Petter Graver: Dommernes krig. Den tyske okkupasjonen 1940-45 og den norske rettsstaten. Oslo (Pax) 2015. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 129(2-3), s. 307–329.
 • Malt, Gert-Fredrik (2015). Hans Petter Graver: Judges against Justice. On Judges when the Rule of Law is under Attack. Berlin 2015. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 128(3-4), s. 394–401.
 • Malt, Gert-Fredrik (2007). Folke Grauers: Nyttjanderätt. Hyra, bostedsrätt, arrende och tomträtt. 12 Uppl. Juristförlaget, Lund 2005. 292 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 272–276.
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Bokanmeldelse. Kåre Lilleholt, Christian Fr. Wyller og Morten Aagenæs: Kommentarutgave til borettslovene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Grunnrett til bolig i Norge. Kommentar til Helenelunds artikkel om "Den subjektiva rätten til boende i det finländska grundrättighetssystemet". Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. 23, s. 168–171.
 • Malt, Gert-Fredrik (2000). Christian Fr. Wyller: Boligrett (bokanmeldelse). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 2000(10), s. 650–652.
 • Malt, Gert-Fredrik (2000). Bokanmeldelse. Christian Fr. Wyller: Boligrett 4. utgave. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 650–652.
 • Malt, Gert-Fredrik (1993). Minnetale for Torstein Eckhoff, 27de april 1993. Hefte for kritisk juss. ISSN 0800-4099. s. 1–5.
 • Malt, Gert-Fredrik (1992). Spørsmål til innføring i rettsstudiet og rettskildelære. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett). ISSN 1501-0511.
 • Malt, Gert-Fredrik (1987). Lettere for Miskitoene i Nicaragua. Mennesker og Rettigheter. ISSN 0800-0735. s. 18–22.
 • Malt, Gert-Fredrik (1987). Menneskerettigheter og politikk: Nicaragua. Mennesker og Rettigheter. ISSN 0800-0735. s. 22–25.
 • Malt, Gert-Fredrik (1986). Bokanmeldelse. Christian Fr. Wyller (red.): Boligrett 2. utgave. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 302–305.
 • Malt, Gert-Fredrik (1986). Bokanmeldelse. Bent Liisberg: Husleieregulerling. 1984. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 305–307.
 • Malt, Gert-Fredrik (1986). Tale til Torstein Eckhoff. Jussens venner. ISSN 0022-6971. s. 325–327.
 • Malt, Gert-Fredrik (1985). Anmeldelse. Retfærd - et nordisk tidsskrift. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 537–538.
 • Malt, Gert-Fredrik (1984). Grini og Lilleholt: Borettslovene. 1983. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 637–640.
 • Malt, Gert-Fredrik (1983). Boliglovsamlingen 1982. Juristkontakt. ISSN 0332-7590.
 • Malt, Gert-Fredrik (1983). Tugurios - de fattiges boliger i Nicaragua. BO. s. 20–23.
 • Malt, Gert-Fredrik (1977). Bokanmeldelse: Ny Rett og samfunn (T. Mathiesen). Rett og Samfunn 2. utgave. Hefte for kritisk juss. ISSN 0800-4099. s. 28–30.
 • Malt, Gert-Fredrik (1977). Systemteori og Rettsvitenskap: Systemåpenhet og delåpenhet, særlig om Niklas Luhmanns funksjonal-strukturelle systemteori.
 • Malt, Gert-Fredrik (1978). Noen institusjonelle forutsetninger for rettsvesen og rettsvitenskap i Forbundsrepublikken Tyskland. Institutt for offentlig rett. ISSN 0803-2106.
 • Malt, Gert-Fredrik (1978). Noen forutsetninger og tendenser i Vest-tysk rettsteoretisk forskning. Institutt for offentlig rett. ISSN 0803-2106.
 • Malt, Gert-Fredrik (1977). Tvilsom rettferdighet: En tilnærmelse til Hegels rettsfilosofi. Institutt for offentlig rett. ISSN 0803-2106.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 11:20 - Sist endret 18. des. 2019 14:32