English version of this page

Rett, samfunn og historisk endring

Den rettshistoriske forskergruppen arbeider med rettens tids- og endringsdimensjoner. 

Gamle bøker fra Det juridiske fakultet.

Gamle bøker fra Det juridiske fakultet. Copyright: UiO.

Forskningen foregår på tvers i fakultetet og i samarbeid med andre juridiske og historiske forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Forskergruppen samarbeider nært med Rettshistorisk samling.

Aktuelle prosjekter

Grunnloven. Historisk kommentarutgave 1814 - 2020

Den historiske kommentarutgaven til alle Grunnlovens bestemmelser fra 1814 til i dag er nå ferdigstilt og tilgjengelig i bokhandlene (august 2021). Grunnlovens helhet og enkeltbestemmelser settes inn i sine ulike rettslige og historiske sammenhenger. 

Bildet kan inneholde: gjøre, håndskrift, papir, papirprodukt, rektangel.     .

Landslovsprosjektet/ Magnus Lagabøters Landslov 750 år

Landslovsprosjektet består av fleire ulike prosjekt, med ulike finansiering og knytt til ulike institusjonar, som alle arbeider med Landslova av 1274. Jørn Øyrehagen Sunde ved Institutt for offentlig rett koordinerer forskings- og formidlingsinnsatsen både som professor ved Universitetet i Oslo og forskar på Nasjonalbiblioteket. Saman med professor Erik Opsahl leiar Sunde prosjektet "Social governance through legislation" ved CAS hausten 2021 og våren 2022. I 2024 vil den samla lovgjevinga til Magnus Lagabøter verta gjeven ut både i ei tekstkritisk utgåve, ei normalisert norrøn utgåve, og omsett til norsk og engelsk.

Les mer om prosjektet

Sivilsamfunn i Norden: Globale, transnasjonale og regionale interaksjoner etter 1800

Prosjektet undersøker sivilsamfunn både i og utenfor de nordiske landene gjennom en historisk, transnasjonal og komparativ tilnærming.

 

Les mer om prosjektet

Norsk politirettshistorie 1686-2016

Norsk politirettshistorie 1686-2016 er eit forskingsprosjekt hovudsakleg finansiert av Politidirektoratet og Universitetet i Bergen. Prosjektet er leia frå Juridisk fakultet i Bergen av Anne Lise Fimreite og Gert Johan Kjelby, i samarbeid med Jørn Øyrehagen Sunde ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Les mer om prosjektet

Kontroll av kapital

Innen økonomisk historie og økonomisk teori har rettens rolle i den senere tid fått en mer fremskutt plass. Dette nye fokuset på forholdet mellom retten og økonomien er ingen tilfeldighet, snarere er tema blitt satt på dagsorden gjennom den senere tids økonomiske uro og kriser i Europa og USA. Med uroen og krisene som bakgrunn fremstår kontroll av kapital som en av vår tids mest sentrale temaer.

Les mer om prosjektet

Mellomkrigstidens statsrett

Følgene av 1. verdenskrig for den globale statsstrukturen og forfatningstenkning kan neppe overvurderes. Med 15 millioner døde og en traumatisert krigsgenerasjon formet det seg andre livsmønstre og kulturelle praksiser, ofte kalt modernismen. Forskergruppen vil initiere seminarer og bokutgivelser for på nye måter å belyse norsk, nordisk og internasjonal forvaltningsutvikling i mellomkrigstiden. Prosjektet skjer i samarbeid med forskere i Bergen og Oslo. I 2021 starter forskergruppen opp et nytt prosjekt med tittelen Mellomkrigstidens statsrett.

Les mer om prosjektet

Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900

Faksmile fra eldre trykksak, med teksten "Offentlighed er Sjælen i et konstitutionelt Samfund" uthevet.

Dette UiO:Norden-prosjektet undersøkte de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i Norden etter 1815 i et internasjonalt perspektiv. 

 

Rettshistoriske lunsjseminarer

Rettshistorisk lunsjseminar har pågått uavbrutt siden høsten 1997. 

Les mer om rettshistoriske lunsjseminarer her.

Bokserien: Oslo Studies in Legal History


Oslo Studies in Legal History er en bokserie som tar sikte på å utgi bøker som omhandler sentrale tema i rettshistorie. Det er hittil utgitt 11 bind i serien. Ansvarlig redaktør for bokserien er professor Dag Michalsen.

Fordom og forventning

Fordom og forventning er ei handbok i rettshistorisk metode. Tema for boka er kontekstualisering, omgrepshistorie, historisk komparasjon og intertekstuell lesing som metodiske grep ved bruk av rettshistoriske kjelder. Desse tema er handsama på bakgrunn av refleksjonane til åtte retts-historikarar rundt eigen metodebruk.

Les mer om boka

Rettshistorie i rettsstudiet

JUS3220 – Rettshistorie - Universitetet i Oslo

JUS5903 – Supreme Courts, Politics and Rule of Law in Europe: Past, Present and Future - University of Oslo
 

Publisert 30. nov. 2017 09:42 - Sist endret 8. des. 2022 15:31