Militærets forståelse av vold mot sivile i internasjonale operasjoner

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, blond, frisyre, snapshot.

Sine Vorland Holen. Foto: UiO/Ystehede

Om prosjektet

FN og NATO har de senere årene utvidet policy rammeverket på fred og sikkerhet. Denne ekspansjonen legger vekt på kompleksiteten i dagens sikkerhetstrusler som påvirker sivilbefolkninger negativt. Særlig påpekes trusler fra et mangfold av aktører og behovet for en sektorovergripende respons for å effektivt redusere og forhindre fysisk vold. Rammeverket som presenterer utfordringene og militærets rolle innenfor menneskelig sikkerhet er fortsatt relativt nytt og har utvidet gråsonen mellom sivil og militær operasjonsutførelse.

For å beskytte sivile på best mulig måte må beskyttelsesaktører ha en felles situasjonsforståelse og en avklart rolle i å forebygge og stanse fysisk vold. Til tross for den økte forventningen til militæret som en aktiv spiller i å beskytte sivile mot vold fra ulike aktører, har lite oppmerksomhet blitt viet til hvordan den brede og inkluderende tilnærmingen på politisk nivå forstås og oppleves av sikkerhetsutøverne i konfliktsituasjoner.

Formålet med forskningsprosjektet er å bidra til en klargjøring av rollen til militæret i å forebygge og stoppe vold mot sivile begått av væpnede aktører i internasjonale operasjoner. Dette gjøres gjennom å utforske hvordan militæroffiserer erfarer situasjoner hvor sivile står ovenfor trusler om vold, hvordan offiserene forstår sin rolle i slike situasjoner, og hvor grensen går mellom bruk av sivil og militær makt.

Mål

Avhandlingen leveres våren 2023.

Finansiering

Forsvarets Høgskole og Forsvarsdepartementet

Publisert 20. aug. 2019 13:34 - Sist endret 5. nov. 2019 09:01