Politiets avhør av traumatiserte personer

Kunnskap som bidrar til en bedre forståelse av politiets fremgangsmåter i avhør av traumatiserte personer.

Kristina Kepinska Jakobsen. Foto: Politihøgskolen

Om prosjektet

Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap, som kan bidra til en bedre forståelse av politiets fremgangsmåter i avhør av traumatiserte personer. Den primære funksjon ved politiets avhør er at innhente bevis, som skal danne grunnlag for vurdering i retten (strpl. § 226). Videre fremgår det av strpl. § 226, tredje led, at politiet skal forholde sig til det normative ideal at være objektiv. Samtidig er der et psykologisk aspekt i avhør, særlig når de personer politiet avhører er traumatiserte. Jeg ønsker derfor at undersøke hvordan politiet kan tilrettelegge avhør på en måte, som både tager hensyn til de polisiære og juridiske krav og samtidig til den avhørtes sinnstilstand. Prosjektets problemstillinger er 1) Hvordan etterforskeren forstår sin rolle og hvordan den udøves, når den avhørte forteller om traumatiske opplevelser og 2) hvordan etterforskerens rolleforståelse kan beskrives, når det gjelder ivaretagelse av både juridiske og psykologiske forhold i avhør av traumatiserte personer.

Studiet har to metodiske tilganger; intervju og observasjon: 1) Observasjonsstudier av lyd- og bildeopptak av politiavhør av 21 unge, som var på Utøya den 22/7 2011. Avhørene er gjennomført av 19 etterforskere, 2) Kvalitative intervju med de 19 politifolk, som har gjennomført de 21 avhør og 3) Intervju med de avhørte ungdommer. Disse intervju har jeg ikke selv foretatt, men har adgang til gjennom samarbeidet med NKVTS. Prosjektet har en kvalitativ vitenskapsteoretisk tilgang. Utfra en fenomenologisk forståelsesramme, vil det være mine informanters refleksjoner og subjektive forståelse som jeg vil legge til grunn for analysen.

Mål

Avhandlingen leveres høsten 2019.

Finansiering

Politihøgskolen

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt Kunnskapssener om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS), Politihøgskolen og Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Publisert 3. okt. 2016 14:06 - Sist endret 7. des. 2016 11:50