Organisert eller økonomisk kriminalitet?

Betydningen av politiets organisering og kompetanse

Anette Vestby. Foto: UiO/Rabe

Om prosjektet

Hvordan ser kontrollapparatets institusjonelle konstruksjoner av organisert og økonomisk kriminalitet ut, og hvordan spiller disse inn i valg av saker og fremgangsmåter?

Empirisk og analytisk er ikke grensene mellom økonomisk og organisert kriminalitet krystallklare. Dette prosjektet utforsker polisiær virksomhet på områder bærer i seg elementer fra begge disse lovbruddskategoriene. Hvilket preg setter kontrolletatenes problemforståelser på strategiene som velges og hvilke metoder som tas i bruk? Er det tegn til endringer i forholdet mellom polisiær virksomhet som finner sted før og etter at lovbrudd har funnet sted?

Det samles inn data gjennom deltakende observasjon, intervjuer og dokumentanalyse i dette prosjektet. Datainnsamlingen finner sted i utvalgte særorganer, politidistrikter og etater utenfor politiet.

Mål

Avhandlingen leveres våren 2019.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og Politihøgskolen.

Samarbeid

Prosjektet er del av NFR-prosjektet Politimetoder i endring som samarbeider med Linnéuniversitetet, BRÅ, Scottish Institute for Policing Research, og Universitetet i Oslo

 

 

Publisert 3. okt. 2016 13:42 - Sist endret 14. nov. 2016 13:32