Organisert eller økonomisk kriminalitet?

Betydningen av politiets organisering og kompetanse

Annette Vestby. Foto: UiO/Rabe

Om prosjektet

Hvordan ser kontrollapparatets institusjonelle konstruksjoner av organisert og økonomisk kriminalitet ut, og hvordan spiller disse inn i valg av saker og fremgangsmåter?

Lovbrudd med elementer av både økonomisk og organisert kriminalitet har fått stadig større oppmerksomhet politisk, i media og i politiet. Bruk av legale firmaer som ledd i en illegal virksomhet blir sett på som en trussel mot økonomien og mot arbeidstakere i utsatte bransjer. Prosjektet bruker arbeidsmarkedskriminalitet som eksempel på et kriminalitetsfenomen hvor elementer av både økonomisk og organisert kriminalitet er i spill, og hvor grensen mellom kategoriene ofte er uklar. Hvilket preg setter kontrolletatenes problemforståelser på strategiene som velges og hvilke metoder som tas i bruk? Hvordan utvikles forholdet mellom kontrollmetoder som finner sted før og etter at lovbrudd har funnet sted, og hvorfor?

Dette er en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med fagpersoner innen ulike etterforsknings-, forebyggings-, og etterretningsmiljøer i politiet i Norge, samt deltakende observasjon og dokumentanalyse.

Mål

Avhandlingen leveres høsten 2020.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og Politihøgskolen.

Samarbeid

Prosjektet er del av NFR-prosjektet Politimetoder i endring som samarbeider med Linnéuniversitetet, BRÅ, Scottish Institute for Policing Research, og Universitetet i Oslo

Publisert 3. okt. 2016 13:42 - Sist endret 18. feb. 2019 09:56