Kjersti Ericsson

Professor em.
Bilde av Kjersti Ericsson
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Inst. for kriminologi og rettssosiologi PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Kjersti Ericsson er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1969. Hun arbeidet som vit.ass og universitetslektor ved Psykologisk Institutt til 1978. Deretter har hun vært ansatt ved Institutt for kriminologi (nå Institutt for kriminologi og rettssosiologi), fra 1997 som professor.

Ericsson er også skjønnlitterær forfatter. Fra 1968 til 2008 har hun utgitt 8 diktsamlinger og 5 romaner.

Faglige kompetanseområder

Ericsson sluttførte i 2009 et bokprosjekt med tittelen Samfunnets stebarn. Med samfunnets stebarn menes barn som det offentlige eller private organisasjoner har tatt seg av, og andre barn som av ulike grunner var spesielt utsatt, både for myndighetenes søkelys og for fiendtlige reaksjoner fra folk flest. Boka består av flere frittstående kapitler, som alle handler om hvordan barn har blitt behandlet og betraktet i de siste par hundre årene. Framstillinga bygger både på egen forskning gjennom mange år, og på en rekke andre forskeres arbeid.

Ericsson er dessuten med i ”Falstad-gruppa”, et samarbeid mellom forskere ved Stiftelsen Falstadsenteret og forskere ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Gruppas mål er å få i gang felles forskning om fangeleirer og fanger under andre verdenskrig, og andre temaer i tilknytning til dette.

Ericsson arbeider for tida med analyser av resultatene av offentlige granskinger av barnevernsinstitusjoner i Norge. Granskingene ble gjennomført i perioden 2003 – 2009, og dekker 2. halvpart av 1900-tallet. Slike granskinger er også gjennomført i en rekke andre land. Rapportene fra granskingene kan fortelle oss mye om utsatte barns situasjon i vår nære fortid. Et interessant spørsmål er dessuten hvorfor disse granskingene (med eller uten unnskyldninger og erstatninger til dem som har vært utsatt for overgrep) kommer nå, og hva det forteller om vår tids forhold til vonde hendelser i fortida. Ericsson er med i et internasjonalt nettverk som forsker på slike spørsmål. En engelskspråklig antologi er under arbeid.

(Foto: Janne Lindgren)

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Barn, Kjønn, Marginalisering

Publikasjoner

 • (1996) Barnevern som samfunnsspeil. Oslo: Pax forlag
 • (1997) Drift og dyd. Kontrollen av jenter på femtitallet. Oslo: Pax forlag
 • Ericsson, Kjersti og Eva Simonsen (2005) Krigsbarn i fredstid. Oslo: Universitetsforlaget
 • Ericsson, Kjersti & Eva Simonsen (eds) (2005) Children of World War II – the Hidden Enemy Legacy. Oxford: Berg.
 • Ericsson, Kjersti (2021). Seksualitetens problembærere i barnevernet. Fra «usedelige» jenter til gutter med «SSA» (problematisk eller skadelig seksuell atferd). Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. 98(4), s. 238–253. doi: 10.18261/issn.1891-1838-2021-04-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ericsson, Kjersti (2018). STAVNE REFORMATORY: 50 years of institutional history. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. s. 1–17. doi: 10.1080/03468755.2018.1537934.
 • Ericsson, Kjersti (2015). Krig og kvinnebilder. I Korsell, Lars; Larsson, Paul & Christophersen, Jan Georg (Red.), Ekstraordinære tider: Festskrift til Per Ole Johansen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-820-3. s. 259–276.
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2015). Shame and Silence - The Experience of German-Norwegian War Children. I Ericsson, Kjersti (Red.), Women in War. Examples from Norway and Beyond. Ashgate. ISSN 9781472445179. s. 201–2016.
 • Ericsson, Kjersti (2015). Love and War - Norwegian Women in Consensual Sexual Relationships With German Soldiers. I Ericsson, Kjersti (Red.), Women in War. Examples from Norway and Beyond. Ashgate. ISSN 9781472445179. s. 147–163.
 • Ericsson, Kjersti & Rustad, Unni (2015). Women in Darkness. I Ericsson, Kjersti (Red.), Women in War. Examples from Norway and Beyond. Ashgate. ISSN 9781472445179. s. 135–146.
 • Ericsson, Kjersti (2015). Children's Agency: The Struggles of the Powerless. I Sköld, Johanna & Swain, Shurlee (Red.), Apologies and the Legacy of Abuse of Children in 'Care'. International Perspectives. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-45754-7. s. 42–54. doi: 10.1057/9781137457554_4.
 • Ericsson, Kjersti (2015). Islands in the shadow - the 'island principle' in the construction of Norwegian reformatories. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 38(2 = 149), s. 48–62.
 • Ericsson, Kjersti (2015). Victim Capital and the Language of Money: The Norwegian Process of Inquiries and Apologies. Journal of the History of Childhood and Youth. ISSN 1939-6724. 8(1), s. 123–137. doi: 10.1353/hcy.2015.0012.
 • Ericsson, Kjersti (2014). Barn - fra foreldres eiendom til frie samfunnsborgere? I Gullbekk, Svein Harald (Red.), Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-093-9. s. 37–44.
 • Ericsson, Kjersti (2014). Tause vitner eller varslere? Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 17(1), s. 2–15.
 • Ericsson, Kjersti (2013). Når både offer og overgriper er barn - historier fra vår nære fortid (og nåtid?). Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 43(4), s. 45–68.
 • Ericsson, Kjersti (2012). The Punitive Repertoire of Children's Homes and Reformatories. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. ISSN 1404-3858. 13(2), s. 76–93. doi: 10.1080/14043858.2012.729354.
 • Ericsson, Kjersti & Jon, Nina (2011). En dydig pike, en skikkelig gutt. Handicaphistorisk tidsskrift. ISSN 1399-4786. s. 37–54.
 • Ericsson, Kjersti (2011). "German brats" or "War Children". I Westerlund, Lars (Red.), The children of foreign soldiers in Finland, Denmark, Austria, Poland and Occupied Soviet Karelia. Nordprint. ISSN 978-951-53-3350-6. s. 203–217.
 • Ericsson, Kjersti (2011). Rape, love and war - personal or political? Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. 15(1), s. 67–82. doi: 10.1177/1362480610387894.
 • Ericsson, Kjersti (2010). Thesis Review: behind Closed Doors: Exploring the Institutional Logic of Child Protection Work. Journal of Comparative Social Work. ISSN 0809-9936.
 • Ericsson, Kjersti (2009). Farlige barn - et historisk tilbakeblikk. I Talseth, Randi & Vea, Ingeborg (Red.), Barn i Norge 2009. Omsorgssvikt i offentlig regi. Organisasjonen voksne for barn. ISSN 978-82-92488-14-0. s. 8–17.
 • Ericsson, Kjersti (2009). Når dialogen brytes. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 46(1), s. 81–85.
 • Ericsson, Kjersti (2009). Institusjoner for "samfunnets stebarn". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 6–18.
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2008). On the border - the contested children of World War II. Childhood. ISSN 0907-5682. 15(3), s. 397–414. doi: 10.1177/0907568208091670.
 • Ericsson, Kjersti (2007). En ny offerdiskurs? I von Hofer, Hanns & Nilsson, Anders (Red.), Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift til Henrik Tham. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. s. 37–48.
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2007). Remembrance and reconciliation. Ideas in History. ISSN 1890-1832. 2(3).
 • Ericsson, Kjersti (2007). Kriminologisk kjønnsforskning mellom faderhuset og moderhuset. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 71–88.
 • Ericsson, Kjersti (2006). Med to par briller: Nasjonal frigjøring og kvinnefrigjøring. I Leira, Håkon Lasse (Red.), "ingen kommer undan politiken..." Festskrift til Ebba Wergeland på sekstiårsdagen. Transit. ISSN 82-7596-059-2. s. 161–171.
 • Ericsson, Kjersti (2006). Datter av "tyskertøsen" - det seksualiserte blikket. I Finstad, Liv (Red.), Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISSN 9788281820005. s. 49–55.
 • Ericsson, Kjersti & Jon, Nina (2006). Gendered Social Control: 'a Virtuous Girl' and 'a Proper Boy'. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. ISSN 1404-3858. 7(2), s. 126–141.
 • Ericsson, Kjersti (2005). Introduction. I Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (Red.), Children of World War II The Hidden Enemy Legacy. Berg Publishers. ISSN 184520207-4. s. 1–13.
 • Ericsson, Kjersti & Ellingsen, Dag (2005). Life Stories of Norwegian War Children. I Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (Red.), Children of World War II The Hidden Enemy Legacy. Berg Publishers. ISSN 184520207-4. s. 93–113.
 • Ericsson, Kjersti (2005). To stemmer. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 82–92.
 • Ericsson, Kjersti (2004). Child Welfare as Social Defense Against Sexuality: A Norwegian Example. I Bernstein, Elizabeth & Schaffner, Laurie (Red.), Regulating Sex. The Politics of Intimacy and Identity. Routledge. s. 129–142.
 • Ericsson, Kjersti (2003). Å holde styr på den en elsker. Nordisk sosialt arbeid. ISSN 0333-1342. s. 172–180.
 • Ericsson, Kjersti (2002). Hva er "gode nok" foreldre? Barnevernets vurderinger i historisk perspektiv. I Söderlind, Ingrid (Red.), Uppväxt, familjeformer och barns bästa. Om familjeliv som offentlig angelägenhet och vardaglig praktik. Institutet för framtidsstudier, Stockholm. s. 8–20.
 • Ericsson, Kjersti (2002). Fengslets tid - og livets. I Sætersdal, Barbro & Heggen, Kristin Margrete (Red.), I den beste hensikt? "Ondskap" i behandlingssamfunnet. Akribe Forlag. s. 75–96.
 • Ericsson, Kjersti (2002). Symbolsk vold - om behandlingen av de norske krigsbarna etter 2. verdenskrig, "Perspektiv på vold." Rapport fra NSfKs forskerseminar, Stockholm 2002. Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi. s. 153–163.
 • Ericsson, Kjersti (2002). Høneklukk og ravneblikk - om alternativer til straff for unge lovbrytere. I Schaanning, Espen (Red.), Straff i det norske samfunnet. Humanist Forlag, Oslo. ISSN 82-90425-59-7. s. 155–176.
 • Ericsson, Kjersti & Larsen, Guri (2001). Adults as resources and adults as burdens: the strategies of children in the age of school-home collaboration. I Edwards, Rosalind (Red.), Children, Home and School. Regulation, Autonomy or Connection?. RoutledgeFalmer.
 • Ericsson, Kjersti (2001). Pierre Bourdieu: Den maskuline dominans.(Bokanmeldelse), Årsrapport 2000. Avdeling for kriminologi. s. 50–53.
 • Ericsson, Kjersti (2001). Drift og dyd. Kontroll av jenter på femtitallet. Velferd og vanferd. Handicaphistorisk Tidsskrift.
 • Ericsson, Kjersti (2001). "Forhandlingsfamiliens" paradokser. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. s. 243–258.
 • Ericsson, Kjersti (2001). Er det statens eller familiens jobb å gjøre folk av barn? Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 60–74.
 • Ericsson, Kjersti (2000). Social control and emancipation - ambiguities in child welfare. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. ISSN 1404-3858. 1.
 • Ericsson, Kjersti (2000). Ungdomskriminalitet og samfunn. Vardøger. ISSN 0333-0877. 25.
 • Ericsson, Kjersti (2000). Unge lovbrytere - forsømte eller forbryterske? Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ericsson, Kjersti (2015). Women in War. Examples from Norway and Beyond. Ashgate. ISBN 9781472445179. 259 s.
 • Ericsson, Kjersti (2009). Samfunnets stebarn. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01407-4. 199 s.
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2005). Krigsbarn i fredstid. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00700-7. 240 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ericsson, Kjersti (2018). Kriger varer lenge. I Kroken, Randi (Red.), Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03068-5. s. 76–84.
 • Ericsson, Kjersti (2017). Når kroppen vitner mot deg. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 378–379.
 • Ericsson, Kjersti (2016). The Best Kind of Care: Foster Homes, Children's Homes or Something in between?
 • Ericsson, Kjersti (2015). Introduction. I Ericsson, Kjersti (Red.), Women in War. Examples from Norway and Beyond. Ashgate. ISSN 9781472445179. s. 3–16.
 • Ericsson, Kjersti (2014). Barndom och migration. Maren Bak og Kerstin von Brömssen(red.) Umeå: Borea Bokförlag. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 17(2), s. 64–66.
 • Ericsson, Kjersti (2013). Islands in the shadow.
 • Ericsson, Kjersti & Flaatten, Sverre (2013). Editorial. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. ISSN 1404-3858. 13(1).
 • Ericsson, Kjersti (2012). Hva kan vi lære av barnehjemsgranskinger i Norden for framtida?
 • Ericsson, Kjersti (2012). Samfunnets stebarn og mødrene deres, Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-676-6. s. 21–36.
 • Ericsson, Kjersti (2011). From investigation to research? Reports on orphanages and reformatories from investigating committees as source material for researchers.
 • Ericsson, Kjersti (2011). Barn som kompetente aktører. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. s. 50–50.
 • Ericsson, Kjersti (2010). Å lete etter nøkkelen under gatelykta - hva mørklegges i sosialt arbeid?
 • Ericsson, Kjersti (2010). Samfunnets stebarn - tilbakeblikk og aktuelle utfordringer.
 • Ericsson, Kjersti (2010). Samfunnets stebarn - retten til ei fortid.
 • Ericsson, Kjersti (2009). Bok: To oppgjør med mørk fortid. Rus & samfunn. ISSN 1500-8614. s. 47–50.
 • Ericsson, Kjersti (2009). Farlige barn i går og i dag. Magasinet Voksne for Barn. ISSN 0801-1346. s. 17–19.
 • Ericsson, Kjersti (2009). Samfunnets stebarn og lokalsamfunnet.
 • Ericsson, Kjersti (2009). In a different voice.
 • Ericsson, Kjersti (2008). Fengslende om fengsel. Anmeldelse av Espen Schaanning: Menneskelaboratoriet.Botsfengslets historie. Scandinavian Academic Press, Oslo 2007. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 202–203.
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2008). The German Norwegian war children of World War II.
 • Ericsson, Kjersti (2007). Children fathered by the occupant - an enemy legacy of WWII.
 • Ericsson, Kjersti (2006). Abort og kriminalitet. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ericsson, Kjersti (2006). Ofrenes beste eller gjerningspersonenes verste? Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ericsson, Kjersti (2006). To redress the wrongs of the past - the case of the "war children" of World War II.
 • Simonsen, Eva & Ericsson, Kjersti (2006). Life Stories and Other Stories - Reflections on Different Approaches to War Children as a Field of Research.
 • Ericsson, Kjersti (2005). Historien - reservat eller ressurs? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 42(8), s. 681–682.
 • Ericsson, Kjersti (2005). Alana Barton: Fragile Moralities and Dangerous Sexualities. Two Centuries of Semi-Penal Institutionalisation for Women. Ashgate, Aldershot 2005. Ennen ja Nyt.
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2005). Tema : " Tyskertøsene 60 år etter". [Avis]. Kvinner og Klær.
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2005). I krig og kjærlighet. [Avis]. Klassekampen.
 • Simonsen, Eva & Ericsson, Kjersti (2005). Krigsbarnas historie - annerledes og skammelig. [Avis]. psykisk helse.
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2005). Children of war in times of peace.
 • Simonsen, Eva; Borgersrud, Lars; Ericsson, Kjersti & Ellingsen, Dag (2004). Vi har kunnskap om krigsbarnas skjebne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Simonsen, Eva; Borgersrud, Lars; Ericsson, Kjersti & Ellingsen, Dag (2004). Hvordan ble krigsbarna behandlet? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ericsson, Kjersti (2004). The shameful silence - life histories of Norwegian war children. I Finstad, Liv (Red.), Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Årsrapport 2003. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. s. 47–52.
 • Ericsson, Kjersti (2004). Historisk perspektiv på institusjonsbehandling av unge lovbrytere.
 • Ericsson, Kjersti (2003). Aktørperspektivet i forskning og praksis - en blandet velsignelse? Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. s. 9–14.
 • Ericsson, Kjersti (2003). Klasserommets sanne ofre - jenter eller gutter (kortversjon). NIKK magasin. ISSN 1502-1521.
 • Ericsson, Kjersti (2003). The Norwegian way of parenting - contradictions and ambiguities.
 • Ericsson, Kjersti (2003). The Shameful Silence - Experiences of Norwegian War Children.
 • Ericsson, Kjersti (2003). Life Stories of German-Norwegian war children.
 • Ericsson, Kjersti (2003). The Norwegian "war children" - historical perspectives on a marginalised category.
 • Ericsson, Kjersti (2002). Kvinners patriarkalske kontroll av kvinner.
 • Ericsson, Kjersti (2002). Hvorfor er kjønn viktig?
 • Ericsson, Kjersti (2002). Barnevernets blinde flekker.
 • Ericsson, Kjersti (2002). The Norwegian War Children - subjected to symbolic violence?
 • Ericsson, Kjersti (2001). Når skoledagen invaderer hjemmet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Ericsson, Kjersti (2001). Kvinneforskere - noe for kvinnebevegelsen? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Ericsson, Kjersti (2000). "Kvinnenes usynlige bur." Anmeldelse av Pierre Bourdieu: Den maskuline dominans. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Ericsson, Kjersti (2000). Ragnhild Sollund: Kan vold forklares? Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 356–358.
 • Ericsson, Kjersti (2000). "Idioter uten penger.". Fontene. ISSN 0805-5432.
 • Simonsen, Eva & Ericsson, Kjersti (2004). Krigsbarn i fredstid - sosialpolitiske og profesjonelle føringer i synet på tysk-norske krigsbarn 1945-1947. Institutt for kriminologi og rettsvitenskap . ISSN 82-7100-136-1.
 • Ericsson, Kjersti (2002). Noen trekk ved barnevernets utvikling mellom 1954 og 1980. NOVA. ISSN 0808-9183.
 • Ericsson, Kjersti (2002). Noen trekk ved barnevernets utvikling mellom 1954 og 1980. Historisk og barnevernfaglig delrapport. NOVA. ISSN 0808-9183. 2002(4).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 11:21 - Sist endret 7. feb. 2022 10:34

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter