Kjersti Ericsson

Bilde av Kjersti Ericsson
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Bakgrunn

Kjersti Ericsson er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1969. Hun arbeidet som vit.ass og universitetslektor ved Psykologisk Institutt til 1978. Deretter har hun vært ansatt ved Institutt for kriminologi (nå Institutt for kriminologi og rettssosiologi), fra 1997 som professor.

Ericsson er også skjønnlitterær forfatter. Fra 1968 til 2008 har hun utgitt 8 diktsamlinger og 5 romaner.

Faglige kompetanseområder

Ericsson sluttførte i 2009 et bokprosjekt med tittelen Samfunnets stebarn. Med samfunnets stebarn menes barn som det offentlige eller private organisasjoner har tatt seg av, og andre barn som av ulike grunner var spesielt utsatt, både for myndighetenes søkelys og for fiendtlige reaksjoner fra folk flest. Boka består av flere frittstående kapitler, som alle handler om hvordan barn har blitt behandlet og betraktet i de siste par hundre årene. Framstillinga bygger både på egen forskning gjennom mange år, og på en rekke andre forskeres arbeid.

Ericsson er dessuten med i ”Falstad-gruppa”, et samarbeid mellom forskere ved Stiftelsen Falstadsenteret og forskere ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Gruppas mål er å få i gang felles forskning om fangeleirer og fanger under andre verdenskrig, og andre temaer i tilknytning til dette.

Ericsson arbeider for tida med analyser av resultatene av offentlige granskinger av barnevernsinstitusjoner i Norge. Granskingene ble gjennomført i perioden 2003 – 2009, og dekker 2. halvpart av 1900-tallet. Slike granskinger er også gjennomført i en rekke andre land. Rapportene fra granskingene kan fortelle oss mye om utsatte barns situasjon i vår nære fortid. Et interessant spørsmål er dessuten hvorfor disse granskingene (med eller uten unnskyldninger og erstatninger til dem som har vært utsatt for overgrep) kommer nå, og hva det forteller om vår tids forhold til vonde hendelser i fortida. Ericsson er med i et internasjonalt nettverk som forsker på slike spørsmål. En engelskspråklig antologi er under arbeid.

(Foto: Janne Lindgren)

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Barn, Kjønn, Marginalisering

Publikasjoner

 • (1996) Barnevern som samfunnsspeil. Oslo: Pax forlag
 • (1997) Drift og dyd. Kontrollen av jenter på femtitallet. Oslo: Pax forlag
 • Ericsson, Kjersti og Eva Simonsen (2005) Krigsbarn i fredstid. Oslo: Universitetsforlaget
 • Ericsson, Kjersti & Eva Simonsen (eds) (2005) Children of World War II – the Hidden Enemy Legacy. Oxford: Berg.
 • Ericsson, Kjersti (2018). STAVNE REFORMATORY: 50 years of institutional history. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  s 1- 17 . doi: 10.1080/03468755.2018.1537934
 • Ericsson, Kjersti (2015). Children's Agency: The Struggles of the Powerless, In Johanna Sköld & Shurlee Swain (ed.),  Apologies and the Legacy of Abuse of Children in 'Care'. International Perspectives.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-45754-7.  Chapter 3.  s 42 - 54
 • Ericsson, Kjersti (2015). Islands in the shadow - the 'island principle' in the construction of Norwegian reformatories. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  38(2 = 149), s 48- 62
 • Ericsson, Kjersti (2015). Krig og kvinnebilder, I: Lars Korsell; Paul Larsson & Jan Georg Christophersen (red.),  Ekstraordinære tider: Festskrift til Per Ole Johansen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-820-3.  Kapittel 17.  s 259 - 276
 • Ericsson, Kjersti (2015). Love and War - Norwegian Women in Consensual Sexual Relationships With German Soldiers, In Kjersti Ericsson (ed.),  Women in War. Examples from Norway and Beyond.  Ashgate.  ISBN 9781472445179.  Chapter 10.  s 147 - 163
 • Ericsson, Kjersti (2015). Victim Capital and the Language of Money: The Norwegian Process of Inquiries and Apologies. Journal of the History of Childhood and Youth.  ISSN 1939-6724.  8(1), s 123- 137 . doi: 10.1353/hcy.2015.0012
 • Ericsson, Kjersti & Rustad, Unni (2015). Women in Darkness, In Kjersti Ericsson (ed.),  Women in War. Examples from Norway and Beyond.  Ashgate.  ISBN 9781472445179.  Chapter 9.  s 135 - 146
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2015). Shame and Silence - The Experience of German-Norwegian War Children, In Kjersti Ericsson (ed.),  Women in War. Examples from Norway and Beyond.  Ashgate.  ISBN 9781472445179.  Chapter 13.  s 201 - 2016
 • Ericsson, Kjersti (2014). Barn - fra foreldres eiendom til frie samfunnsborgere?, I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  4.  s 37 - 44
 • Ericsson, Kjersti (2014). Tause vitner eller varslere?. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  17(1), s 2- 15
 • Ericsson, Kjersti (2013). Når både offer og overgriper er barn - historier fra vår nære fortid (og nåtid?). Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  43(4), s 45- 68
 • Ericsson, Kjersti (2012). The Punitive Repertoire of Children's Homes and Reformatories. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  13(2), s 76- 93 . doi: 10.1080/14043858.2012.729354
 • Ericsson, Kjersti (2011). "German brats" or "War Children", In Lars Westerlund (ed.),  The children of foreign soldiers in Finland, Denmark, Austria, Poland and Occupied Soviet Karelia.  Nordprint.  ISBN 978-951-53-3350-6.  Chapter 9.  s 203 - 217
 • Ericsson, Kjersti (2011). Rape, love and war - personal or political?. Theoretical criminology.  ISSN 1362-4806.  15(1), s 67- 82 . doi: 10.1177/1362480610387894
 • Ericsson, Kjersti & Jon, Nina (2011). En dydig pike, en skikkelig gutt. Handicaphistorisk tidsskrift.  ISSN 1399-4786.  (26), s 37- 54
 • Ericsson, Kjersti (2010). Thesis Review: behind Closed Doors: Exploring the Institutional Logic of Child Protection Work. Journal of Comparative Social Work.  ISSN 0809-9936.  (2)
 • Ericsson, Kjersti (2009). Farlige barn - et historisk tilbakeblikk, I: Randi Talseth & Ingeborg Vea (red.),  Barn i Norge 2009. Omsorgssvikt i offentlig regi.  Organisasjonen voksne for barn.  ISBN 978-82-92488-14-0.  kapittel 1.  s 8 - 17
 • Ericsson, Kjersti (2009). Institusjoner for "samfunnets stebarn". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1/2), s 6- 18
 • Ericsson, Kjersti (2009). Når dialogen brytes. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  46(1), s 81- 85
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2008). On the border - the contested children of World War II. Childhood.  ISSN 0907-5682.  15(3), s 397- 414 . doi: 10.1177/0907568208091670
 • Ericsson, Kjersti (2007). En ny offerdiskurs?, I: Hanns von Hofer & Anders Nilsson (red.),  Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift til Henrik Tham.  Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.  Kapittel 3.  s 37 - 48
 • Ericsson, Kjersti (2007). Kriminologisk kjønnsforskning mellom faderhuset og moderhuset. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 71- 88
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2007). Remembrance and reconciliation. Ideas in History.  ISSN 1890-1832.  2(3) Vis sammendrag
 • Ericsson, Kjersti (2006). Datter av "tyskertøsen" - det seksualiserte blikket, I: Liv Finstad (red.),  Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005.  Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 9788281820005.  Kap.6.  s 49 - 55
 • Ericsson, Kjersti (2006). Med to par briller: Nasjonal frigjøring og kvinnefrigjøring, I: Håkon Lasse Leira (red.),  "ingen kommer undan politiken..." Festskrift til Ebba Wergeland på sekstiårsdagen.  Transit.  ISBN 82-7596-059-2.  Kapittel.  s 161 - 171
 • Ericsson, Kjersti & Jon, Nina (2006). Gendered Social Control: 'a Virtuous Girl' and 'a Proper Boy'. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  7(2), s 126- 141
 • Ericsson, Kjersti (2005). Introduction, In Kjersti Ericsson & Eva Simonsen (ed.),  Children of World War II The Hidden Enemy Legacy.  Berg Publishers.  ISBN 184520207-4.  Innledning.  s 1 - 13
 • Ericsson, Kjersti (2005). To stemmer. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (2/3), s 82- 92
 • Ericsson, Kjersti & Ellingsen, Dag (2005). Life Stories of Norwegian War Children, In Kjersti Ericsson & Eva Simonsen (ed.),  Children of World War II The Hidden Enemy Legacy.  Berg Publishers.  ISBN 184520207-4.  kapittel 5.  s 93 - 113
 • Ericsson, Kjersti (2004). Child Welfare as Social Defense Against Sexuality: A Norwegian Example, In Elizabeth Bernstein & Laurie Schaffner (ed.),  Regulating Sex. The Politics of Intimacy and Identity.  Routledge.  Chapter 8.  s 129 - 142
 • Ericsson, Kjersti (2003). Å holde styr på den en elsker. Nordisk sosialt arbeid.  ISSN 0333-1342.  (3), s 172- 180
 • Ericsson, Kjersti (2002). Fengslets tid - og livets, I: Barbro Sætersdal & Kristin Margrete Heggen (red.),  I den beste hensikt? "Ondskap" i behandlingssamfunnet.  Akribe Forlag.  s 75 - 96
 • Ericsson, Kjersti (2002). Hva er "gode nok" foreldre? Barnevernets vurderinger i historisk perspektiv, I: Ingrid Söderlind (red.),  Uppväxt, familjeformer och barns bästa. Om familjeliv som offentlig angelägenhet och vardaglig praktik.  Institutet för framtidsstudier, Stockholm.  s 8 - 20
 • Ericsson, Kjersti (2002). Høneklukk og ravneblikk - om alternativer til straff for unge lovbrytere, I:  Straff i det norske samfunnet.  Humanist Forlag, Oslo.  ISBN 82-90425-59-7.  s 155 - 176
 • Ericsson, Kjersti (2002). Symbolsk vold - om behandlingen av de norske krigsbarna etter 2. verdenskrig, I:  "Perspektiv på vold." Rapport fra NSfKs forskerseminar, Stockholm 2002.  Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi.  s 153 - 163
 • Ericsson, Kjersti (2001). Drift og dyd. Kontroll av jenter på femtitallet. Velferd og vanferd. Handicaphistorisk Tidsskrift.
 • Ericsson, Kjersti (2001). Er det statens eller familiens jobb å gjøre folk av barn?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4), s 60- 74
 • Ericsson, Kjersti (2001). "Forhandlingsfamiliens" paradokser. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  (4), s 243- 258
 • Ericsson, Kjersti (2001). Pierre Bourdieu: Den maskuline dominans.(Bokanmeldelse), I:  Årsrapport 2000.  Avdeling for kriminologi.  s 50 - 53
 • Ericsson, Kjersti & Larsen, Guri (2001). Adults as resources and adults as burdens: the strategies of children in the age of school-home collaboration, In Rosalind Edwards (ed.),  Children, Home and School. Regulation, Autonomy or Connection?.  RoutledgeFalmer.
 • Ericsson, Kjersti (2000). Maskulinitet, kriminalitet og kontroll. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4)
 • Ericsson, Kjersti (2000). Social control and emancipation - ambiguities in child welfare. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  1
 • Ericsson, Kjersti (2000). Ungdomskriminalitet og samfunn. Vardøger.  ISSN 0333-0877.  25

Se alle arbeider i Cristin

 • Ericsson, Kjersti (ed.) (2015). Women in War. Examples from Norway and Beyond. Ashgate.  ISBN 9781472445179.  259 s.
 • Ericsson, Kjersti (2009). Samfunnets stebarn. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01407-4.  199 s.
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2005). Krigsbarn i fredstid. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00700-7.  240 s. Vis sammendrag
 • Ericsson, Kjersti (2000). Paradisfugl. En fortelling om de andre. Forlaget Oktober.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ericsson, Kjersti (2018). Kriger varer lenge, I: Randi Kroken (red.),  Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03068-5.  Kapittel 5.  s 76 - 84
 • Ericsson, Kjersti (2017). Når kroppen vitner mot deg. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (5), s 378- 379
 • Ericsson, Kjersti (2016). The Best Kind of Care: Foster Homes, Children's Homes or Something in between?.
 • Ericsson, Kjersti (2015). Introduction, In Kjersti Ericsson (ed.),  Women in War. Examples from Norway and Beyond.  Ashgate.  ISBN 9781472445179.  Chapter 1.  s 3 - 16
 • Ericsson, Kjersti (2014). Barndom och migration. Maren Bak og Kerstin von Brömssen(red.) Umeå: Borea Bokförlag. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  17(2), s 64- 66
 • Ericsson, Kjersti (2013). Islands in the shadow.
 • Ericsson, Kjersti & Flaatten, Sverre (2013). Editorial. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  13(1)
 • Ericsson, Kjersti (2012). Hva kan vi lære av barnehjemsgranskinger i Norden for framtida?.
 • Ericsson, Kjersti (2012). Samfunnets stebarn og mødrene deres, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  2.  s 21 - 36
 • Ericsson, Kjersti (2011). Barn som kompetente aktører. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (2), s 50- 50
 • Ericsson, Kjersti (2011). From investigation to research? Reports on orphanages and reformatories from investigating committees as source material for researchers.
 • Ericsson, Kjersti (2010). Samfunnets stebarn - retten til ei fortid.
 • Ericsson, Kjersti (2010). Samfunnets stebarn - tilbakeblikk og aktuelle utfordringer.
 • Ericsson, Kjersti (2010). Å lete etter nøkkelen under gatelykta - hva mørklegges i sosialt arbeid?.
 • Ericsson, Kjersti (2009). Bok: To oppgjør med mørk fortid. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  (3), s 47- 50
 • Ericsson, Kjersti (2009). Farlige barn i går og i dag. Magasinet Voksne for Barn.  ISSN 0801-1346.  (4), s 17- 19
 • Ericsson, Kjersti (2009). In a different voice.
 • Ericsson, Kjersti (2009). Samfunnets stebarn og lokalsamfunnet.
 • Ericsson, Kjersti (2008). Fengslende om fengsel. Anmeldelse av Espen Schaanning: Menneskelaboratoriet.Botsfengslets historie. Scandinavian Academic Press, Oslo 2007. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 202- 203
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2008). The German Norwegian war children of World War II. [www ]. Vis sammendrag
 • Ericsson, Kjersti (2007). Children fathered by the occupant - an enemy legacy of WWII.
 • Ericsson, Kjersti (2006). Abort og kriminalitet. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ericsson, Kjersti (2006). Ofrenes beste eller gjerningspersonenes verste?. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ericsson, Kjersti (2006). To redress the wrongs of the past - the case of the "war children" of World War II.
 • Simonsen, Eva & Ericsson, Kjersti (2006). Life Stories and Other Stories - Reflections on Different Approaches to War Children as a Field of Research. Vis sammendrag
 • Ericsson, Kjersti (2005). Alana Barton: Fragile Moralities and Dangerous Sexualities. Two Centuries of Semi-Penal Institutionalisation for Women. Ashgate, Aldershot 2005. Ennen ja Nyt.
 • Ericsson, Kjersti (2005). Historien - reservat eller ressurs?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  42(8), s 681- 682
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2005). Children of war in times of peace.
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2005, 11. mai). I krig og kjærlighet.  Klassekampen.
 • Ericsson, Kjersti & Simonsen, Eva (2005, 09. mai). Tema : " Tyskertøsene 60 år etter".  Kvinner og Klær.
 • Simonsen, Eva & Ericsson, Kjersti (2005, 17. juni). Krigsbarnas historie - annerledes og skammelig.  psykisk helse.
 • Ericsson, Kjersti (2004). Historisk perspektiv på institusjonsbehandling av unge lovbrytere.
 • Ericsson, Kjersti (2004). The shameful silence - life histories of Norwegian war children, In Liv Finstad (ed.),  Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Årsrapport 2003.  Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  Artikkel.  s 47 - 52
 • Simonsen, Eva & Ericsson, Kjersti (2004). Krigsbarn i fredstid - sosialpolitiske og profesjonelle føringer i synet på tysk-norske krigsbarn 1945-1947.
 • Simonsen, Eva; Borgersrud, Lars; Ericsson, Kjersti & Ellingsen, Dag (2004). Hvordan ble krigsbarna behandlet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Simonsen, Eva; Borgersrud, Lars; Ericsson, Kjersti & Ellingsen, Dag (2004). Vi har kunnskap om krigsbarnas skjebne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ericsson, Kjersti (2003). Aktørperspektivet i forskning og praksis - en blandet velsignelse?. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  (2), s 9- 14
 • Ericsson, Kjersti (2003). Klasserommets sanne ofre - jenter eller gutter (kortversjon). NIKK magasin.  ISSN 1502-1521.  (2)
 • Ericsson, Kjersti (2003). Life Stories of German-Norwegian war children.
 • Ericsson, Kjersti (2003). The Norwegian "war children" - historical perspectives on a marginalised category.
 • Ericsson, Kjersti (2003). The Norwegian way of parenting - contradictions and ambiguities.
 • Ericsson, Kjersti (2003). The Shameful Silence - Experiences of Norwegian War Children.
 • Ericsson, Kjersti (2002). Barnevernets blinde flekker.
 • Ericsson, Kjersti (2002). Hvorfor er kjønn viktig?.
 • Ericsson, Kjersti (2002). Kvinners patriarkalske kontroll av kvinner.
 • Ericsson, Kjersti (2002). Noen trekk ved barnevernets utvikling mellom 1954 og 1980.
 • Ericsson, Kjersti (2002). Noen trekk ved barnevernets utvikling mellom 1954 og 1980. Historisk og barnevernfaglig delrapport. NOVA skriftserie. 4.
 • Ericsson, Kjersti (2002). The Norwegian War Children - subjected to symbolic violence?.
 • Ericsson, Kjersti (2001). Kvinneforskere - noe for kvinnebevegelsen?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ericsson, Kjersti (2001). Når skoledagen invaderer hjemmet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ericsson, Kjersti (2000). "Idioter uten penger.". Fontene.  ISSN 0805-5432.  (1)
 • Ericsson, Kjersti (2000). "Kvinnenes usynlige bur." Anmeldelse av Pierre Bourdieu: Den maskuline dominans. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ericsson, Kjersti (2000). Ragnhild Sollund: Kan vold forklares?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (4), s 356- 358

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 11:21 - Sist endret 4. aug. 2020 10:00