Aslak Syse

Professor emeritus
Image of Aslak Syse
Norwegian version of this page
Phone +47-22859484
Username
Visiting address Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Aslak Syse (born 1946) holds a Bachelor of Arts Degree (1971), a Masters Degree in Medicine (1972), a Masters Degree in Law (1988) and a Ph. D. in Law (1996) – all from the University of Oslo. During the first 18 years of his career Syse practiced medicine, including seven years as Regional Medical Director for mentally retarded persons in Finnmark (the northernmost county in Norway), and two years as District Medical Officer in Mtoko District, Zimbabwe.

Syse joined the Department of Public and International Law in 1989, and was appointed Professor of Legal Sciences in 1997. He has been chairman for several Law Commissions.

Syse chaired the Norwegian Equality and Anti-discrimination Tribunal in the years 2006-2009. He was Director for the Department of Public and International Law in the years 2010-2013.

Field of research

Throughout his academic career Syse has focused his research on the legal framework for the welfare state, drawing from his extensive experience as a clinical physician. He has published a series of articles and monographs on topics including: the legal status of persons with general learning disabilities; the concept of individual rights in the Welfare State, fairness, justice and the rule of law: the relationship between coercion and voluntary treatment in the field of psychiatry; the boundary between welfare judicial interference and interference according to criminal law; Anti-discrimination and other Human Rights issues as well as general norm analysis. Syse teaches primary courses in constitutional law, administrative law and welfare law as well as advanced courses in social and health law.

Syse is currently revising his monographs in the fields of Patient Rights, Mental Health and Patient Injury Compensation (2009), Mental Health Law (2007) and Patient Injury Compensation (2012).

Publications

 • Syse, Aslak (2020). Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen Eller: Bruk av forvaltningsloven i praksis, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Kapittel.  s 599 - 621
 • Syse, Aslak (2020). Store endringer i den norske psykisk helsevernloven fra september 2017 - Om innføringen av en kompeetansebasert modell, I: Ulf Fröberg (red.),  Medicinrättslig årsbok 2019/2020.  Institutet för Medicink Rätt AB.  ISBN 9789178642434.  kapittel 16.  s 173 - 190
 • Syse, Aslak (2020). Årsartikkel om lovendringer, stønader og lovforslag. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 7- 41
 • Materstvedt, Lars Johan; Ottesen, Stig; von Hofacker, Sebastian & Syse, Aslak (2019). Lindrende sedering: Unødvendig lidelse kan unngås ved livets slutt. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Syse, Aslak (2019). Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - mere juss og mindre fag?, I: Trude Haugli; Siri Gerrard; Anne Hellum & Eva-Maria Svensson (red.),  Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3312-0.  Kapittel.  s 483 - 504
 • Syse, Aslak (2019). Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon, kapittel 14, I: Runar Narvland (red.),  Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205517592.  Kapittel 14.  s 707 - 775
 • Syse, Aslak (2019). Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 8- 52 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9553-2019-01-02
 • Syse, Aslak (2017). Diskrimineringsvernets normative styrke - Et norsk eksempel til advarsel, I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  Kapittel.  s 139 - 153
 • Melhuus, Marit & Syse, Aslak (2016). Reproductive Surrogacy in Norway, In E. Scott Sills (ed.),  Handbook of Gestational Surrogacy. International Clinical Practice and Policy Issues.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107112223.  Kapittel.  s 217 - 224
 • Syse, Aslak (2016). Criminal Law and Contagious Diseases -- A Nordic Perspective., In Catherine Stanton & Hanna Quirk (ed.),  Criminalising Contagion.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107091825.  Chapter 5.  s 98 - 119
 • Syse, Aslak (2016). En tradisjonell forståelse av materielle rettigheter i velferdsretten, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 2.  s 35 - 56
 • Syse, Aslak (2016). Helsehjelp ved livets slutt, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 9.  s 276 - 304
 • Syse, Aslak (2016). Rettigheter for barn med funksjonshemning, I: Njål Høstmælingen; Kirsten Sandberg & Elin Saga Kjørholt (red.),  Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025186.  Kapittel 10.  s 215 - 247
 • Syse, Aslak (2016). Tvang og frivillighet, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 7.  s 201 - 228
 • Syse, Aslak (2016). Tvungent psykisk helsevern - enkelte kommentarer. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  s 278- 300
 • Syse, Aslak (2016). Velferdsrett for nedgangstider?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  14(1), s 9- 50
 • Syse, Aslak (2016). Verdens beste foreldrepengeordning?, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Kapittel.  s 513 - 532
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2016). Enkelte viktige særlover, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 8.  s 229 - 254
 • Syse, Aslak & Ikdahl, Ingunn (2016). Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn fra 1. januar 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 333- 359
 • Syse, Aslak (2015). Nye koster - hva med politikken?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 5- 58
 • Kjønstad, Asbjørn & Syse, Aslak (2014). Grunnlovsreformen og velferdsretten. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  s 340- 357
 • Syse, Aslak (2014). Breivik – The Norwegian Terrorist Case. Behavioral sciences & the law.  ISSN 0735-3936.  32, s 389- 407
 • Syse, Aslak (2014). Nye koster -- Ny politikk? Hvilken betydning vil regjeringsskiftet få for familie- og barneretten? Og for velferdsretten?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (1), s 5- 58
 • Syse, Aslak (2014). Rt. 2013 s. 1642 - Om tannlegeassistenter og kvikksølvdamp og om kravene til yrkessykdom i ftrl. § 13-4. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  s 120- 141
 • Syse, Aslak (2013). Foreldrepenger ved fødsel - for studentmusikere og andre, I: Tonje Orseth (red.),  Corpsus Juris 1963-2013.  Corpsus Juris.  ISBN 9788230328095.  Kapittel.  s 110 - 125
 • Syse, Aslak (2013). Klageinstansers kompetanse og (u)verdiges retts(u)sikkerhet i velferdsretten, I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  kapittel.  s 691 - 704
 • Syse, Aslak (2013). Lovgrunnlaget for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning og psykiske vansker, I: Synnøve Aasan (red.),  Psykisk utviklingshemming og psykisk helse-grunnleggende tema om utviklingshemning og psykisk helse.  NAKU.  ISBN 978-82-998499-2-0.  kapittel.  s 25 - 38
 • Syse, Aslak (2013). Materielle og prosessuelle skiller mellom pasientskaderett etter pasientskadeloven og etter alminnelig erstatningsrett, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Kapittel.  s 587 - 601
 • Syse, Aslak (2013). Persons with disabilities in Norway : provisions for equality and accessibility in a human rights perspective, In Alf Petter Høgberg; Trond Eirik Schea & Runar Torgersen (ed.),  Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39157-7.  Kapittel.  s 284 - 299
 • Syse, Aslak (2013). Rødgrønn politikk på velferdsrettens område. Om stønader og lovforslag framsatt av regjeringen høsten 2012. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 4- 43
 • Syse, Aslak (2013). Stønader ved aleneomsorg for barn - med hovedvekt på ftrl. kap. 15. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 133- 148
 • Syse, Aslak (2013). Surrogati og foreldreskap, I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  Kapittel.  s 314 - 330

View all works in Cristin

 • Syse, Aslak (red.) (2019). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2019-2020. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205524347.  1245 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2018). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2018-2019. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205515536.  1216 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2017). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2017-2018. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205505803.  1188 s.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (2017). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter. rettssikkerhet og tvang. 6. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497429.  597 s.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (red.) (2017). Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  536 s.
 • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (red.) (2016). Lov, liv og lære. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  646 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2016). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2016-2017. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205496736.  1115 s.
 • Syse, Aslak (2016). Psykisk helsevernloven med kommentarer 3. reviderte utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205482517.  544 s.
 • Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (red.) (2016). Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  343 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2015). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2015-2016. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205481268.  1112 s.
 • Syse, Aslak (2015). Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer. 4. reviderte utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205450714.  672 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2014). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2014-2015. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205451827.  1095 s.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (red.) (2013). Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  703 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2013). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2013-2014. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205453739.  1068 s.
 • Kjønstad, Asbjørn & Syse, Aslak (2012). Velferdsrett I: Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205430365.  627 s.

View all works in Cristin

 • Syse, Aslak (2020). Alle kommuner skal ha ergoterapeut. Ergoterapeuten.  ISSN 0800-3475.  63(1), s 12- 13
 • Syse, Aslak (2020). Europarådet, menneskerettigheter og antirasisme, I: Sigrid Eskeland Schütz; Ragna Aarli & Henriette Sinding Aasen (red.),  Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205538498.  s 135 - 150
 • Syse, Aslak (2020). Kort om psykisk helsevernloven, I: Marianne Thorsen Gonzalez (red.),  Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205516700.  kapittel 52.  s 486 - 496
 • Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Heinrik; Rasmussen, Kirsten & Restan, Asbjørn (2019). Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2019). Barnevern og samfunnsvern. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (3), s 201- 204
 • Syse, Aslak (2019). Grunnlovsmessige og folkerettslige aspekter vedrørende retten til tilrettelagt undervisning for personer med behov for særskilt tilrettelegging av skoleundervisningen Digitalt vedlegg til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. NOU - Norges offentlige utredninger. 2019: 23.
 • Asland, John; Sverdrup, Tone & Syse, Aslak (2018). Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen!. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(2-3), s 103- 105
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor & Rasmussen, Kirsten (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders & Langbach, Tor (2018). De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders & Langbach, Tor (2018). Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi & Syse, Aslak (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Syse, Aslak (2018). Assistert befruktning. Særlig om eggdonasjon og surrogati. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  02-03, s 235- 255 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-02-03-09
 • Syse, Aslak (2018). Kort og godt om taushets- og opplysningsplikt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  s 760- 760
 • Syse, Aslak (2018). Lov om psykisk helsevern, I: Finn Skårderud; Svein Haugsgjerd & Erik Stänicke (red.),  Psykiatriboken. Sinn - kropp - samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48835-9.  Kapittel 16.  s 260 - 282
 • Syse, Aslak (2018). Store endringer i psykisk helsevernloven. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  s 236- 243
 • Syse, Aslak (2018). Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader : Det femte blå statsbudsjettet etter stortingskompromisser – lovvedtak, stønader og lovforslag framsatt høsten 2017. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(1), s 5- 49 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-01-02 Show summary
 • Hellebostad, Marit; Syse, Aslak & Førde, Reidun (2017). Når en mindreårig pasient nekter livreddende behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: DOI: 10.4045/tidsskr.17.0247.
 • Syse, Aslak (2017). Barns med- og selvbestemmelsesrett – etter ulike lover. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  15(2), s 99- 105 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-02-01
 • Syse, Aslak (2017). Klage over tildelingsvedtak, I: Aslak Syse & Morten Kjelland (red.),  Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  Kapittel 3.  s 111 - 154
 • Syse, Aslak (2017). Kognitiv funksjonssvikt - samtykke, vergemål og tvang, I: Aslak Syse & Morten Kjelland (red.),  Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  Kapittel 7.  s 287 - 336
 • Syse, Aslak (2017). Rettspsykiatri og etikk. Om strafferett og utilregnelighetsregler, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  13.  s 291 - 319
 • Syse, Aslak (2017). Årsartikkel om lovendringer, stønader mv. Det fjerde blå statsbudsjettet.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  15(1), s 7- 41
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2017). Pasientjournalen er ikke et "offentlig dokument". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2017). Staten har ansvaret for å beskytte pasientopplysninger. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Syse, Aslak & Horn, Morten Andreas (2017). Når er en donor død. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela & Bostad, Inga (2016). Forbigår den beste. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 32
 • Syse, Aslak (2016). Den Gud gir et embete. Legeforeningen no: Norsk forening for Allmennmedisin.  s 690- 690
 • Syse, Aslak (2016). Om menn, kvinner og abort. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2016). Re: Den Gud gir et embete, gir han også forstand. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(8), s 690- 690 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0332
 • Syse, Aslak; Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde & Tverberg, Arnulf (2016). Inge Lorange Backer 70 år, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Innledningskapittel.  s 1 - 8
 • Syse, Aslak (2015). A. Syse svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(4), s 307- 308 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0132
 • Syse, Aslak (2015). Folketrygdens framtid. Hvor går NAV?. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  s 240- 242
 • Syse, Aslak (2015). Framveksten av familierettslig velferdslovgivning - i lys av Castberg og hans samtidige, I: Geir Kjell Andersland (red.),  De Castbergske barnelover 1915-2015.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48637-2.  Kapittel 3.  s 76 - 101
 • Syse, Aslak (2015). Hvor legges listen for tilregnelighet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2015). Lundberg, Mjåland og Søvig: Tvang i rusfeltet, Oslo 2014. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 117- 121
 • Syse, Aslak (2015). Nye regler om kjønnsskifte - et paradigmeskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 273- 275
 • Syse, Aslak (2015). Paternalisme på fremmarsj?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(1), s 9 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1410
 • Syse, Aslak (2015). Paternalisme på fremmarsj. Et tilsvar. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  s 307- 308
 • Syse, Aslak & Bergsjø, Per (2015). Lover og regler, I: Jan Martin Maltau; Kåre Molne & Britt-Ingjerd Nesheim (red.),  Obstetrikk og gynekologi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205452343.  Kapittel 37.  s 362 - 373
 • Syse, Aslak (2014). Barns rett til medvirkning på helserettens område. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 173- 177
 • Syse, Aslak (2014). Hiv er ingen uskyldig tilstand. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2014). Marit Melhuus: Problems of Conception. Issues of Law, Biotechnology, Individuals and Kinship. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 291- 296
 • Syse, Aslak (2014). Når pasienten nekter blodoverføring. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134:, s 2022- 2022
 • Syse, Aslak (2014). Pasientsikkerhet. Exit Syse-utvalget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2014). Re: Når pasienten nekter blodoverføring. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(21), s 2022 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1285
 • Syse, Aslak (2014). Setter andres liv og helse i fare. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  kapittel.  s 13 - 16
 • Smith, Eivind; Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Innledning.  s 13 - 16
 • Syse, Aslak (2013). Omsorgstvang - av hensyn til hvem?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(18), s 1905- 1905 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0955
 • Syse, Aslak (2013). Pater est - fremdeles best?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 155- 159
 • Syse, Aslak (2013). Vibeke Blaker Strand: Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet?. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 264- 270
 • Evju, Stein & Syse, Aslak (2012). Jobbnekt for røykere. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  123(81), s 40- 40
 • Førde, Reidun & Syse, Aslak (2012). Pasientrettigheter og prioriteringer - åtte år etterpå. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (6)

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Jan. 2, 2017 1:42 PM

Projects