Aslak Syse

Professor emeritus
Bilde av Aslak Syse
English version of this page
Telefon 22859484
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Jacob Aalls gt. 25B

Bakgrunn

Aslak Syse er født i 1946. Han er cand.mag. (Universitetet i Oslo) 1971 (idehistorie, sosiologi og musikkvitenskap mellomfag, kriminologi grunnfag), cand.med. (Universitetet i Oslo) 1972, cand.jur. (Universitetet i Oslo) 1988 og dr. juris (Universitetet i Oslo) 1996. Syse arbeidet fra 1972 i ulike legestillinger, blant annet som overlege i Helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Finnmark 1981-1988. Han ble ansatt ved Institutt for offentlig rett i 1989, som professor i rettsvitenskap fra 1997. Fra 2016 emeritus.

Han var i 2005-2009 leder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda etter den norske diskrimineringslovgivningen. Han har ledet flere offentlige utvalg.

Sitter nå i sannhets- og forsoningskommisjonen vedrørende fornorskningspolitikken overfor samer, kvener og norsk-finner.

I årene 2010-2013 var han instituttleder ved Institutt for offentlig rett.

Forskningsfelt

Syses vitenskapelige arbeider er i hovedsak innen velferdsrettslige emner, som spørsmål vedrørende pasienters og klienters rettigheter, rettsstilling til personer med nedsatt funksjonsevnet, rettighets- og rettssikkerhetsbegrepet i velferdsretten, forholdet mellom tvang og frivillighet, grensene mellom velferdsrettslige inngrep og strafferettslige reaksjoner, diskriminerings- og andre menneskerettsspørsmål, og allmenn normanalyse og normforståelse. Syse er faglærer i velferdsrett og helserett.

Emneord: Helserett, Velferdsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett
Publisert 14. mars 2008 09:42 - Sist endret 8. des. 2020 11:15

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter