Aslak Syse

Professor emeritus
Bilde av Aslak Syse
English version of this page
Telefon 22859484
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Jacob Aalls gt. 25B

Bakgrunn

Aslak Syse er født i 1946. Han er cand.mag. (Universitetet i Oslo) 1971 (idehistorie, sosiologi og musikkvitenskap mellomfag, kriminologi grunnfag), cand.med. (Universitetet i Oslo) 1972, cand.jur. (Universitetet i Oslo) 1988 og dr. juris (Universitetet i Oslo) 1996. Syse arbeidet fra 1972 i ulike legestillinger, blant annet som overlege i Helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Finnmark 1981-1988. Han ble ansatt ved Institutt for offentlig rett i 1989, som professor i rettsvitenskap fra 1997. Fra 2016 emeritus.

Han var i 2005-2009 leder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda etter den norske diskrimineringslovgivningen. Han har ledet flere offentlige utvalg.

Sitter nå i sannhets- og forsoningskommisjonen vedrørende fornorskningspolitikken overfor samer, kvener og norsk-finner.

I årene 2010-2013 var han instituttleder ved Institutt for offentlig rett.

Forskningsfelt

Syses vitenskapelige arbeider er i hovedsak innen velferdsrettslige emner, som spørsmål vedrørende pasienters og klienters rettigheter, rettsstilling til personer med nedsatt funksjonsevnet, rettighets- og rettssikkerhetsbegrepet i velferdsretten, forholdet mellom tvang og frivillighet, grensene mellom velferdsrettslige inngrep og strafferettslige reaksjoner, diskriminerings- og andre menneskerettsspørsmål, og allmenn normanalyse og normforståelse. Syse er faglærer i velferdsrett og helserett.

Emneord: Helserett, Velferdsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett

Publikasjoner

 • Syse, Aslak (2021). Om strafferettslig utilregnelighet - og en nærmest utilregnelig lovprosess, I: John Asland; Aslak Syse; Tone Linn Wærstad & Katrine Kjærheim Fredwall (red.),  Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205524491.  Kapittel.  s 76 - 98
 • Wester, Knut Gustav; Stridbeck, Ulf; Syse, Aslak & Wikström, Johan (2021). Re-evaluation of medical findings in alleged shaken baby syndrome and abusive head trauma in Norwegian courts fails to support abuse diagnoses. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253. . doi: 10.1111/apa.15956
 • Stridbeck, Ulf; Syse, Aslak; Nilsson, Pelle; Wikström, Johan & Wester, Knut (2020). Vurdering av filleristing av barn i straffesaker for norske domstoler. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  154(4), s 423- 475 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-04-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syse, Aslak (2020). Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen Eller: Bruk av forvaltningsloven i praksis, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Kapittel.  s 599 - 621
 • Syse, Aslak (2020). Rettigheter for barn med funksjonsnedsettelser, I: Njål Høstmælingen; Elin Saga Kjørholt & Kirsten Sandberg (red.),  Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03187-3.  Kapittel 10.  s 231 - 267
 • Syse, Aslak (2020). Store endringer i den norske psykisk helsevernloven fra september 2017 - Om innføringen av en kompeetansebasert modell, I: Ulf Fröberg (red.),  Medicinrättslig årsbok 2019/2020.  Institutet för Medicink Rätt AB.  ISBN 9789178642434.  kapittel 16.  s 173 - 190
 • Materstvedt, Lars Johan; Ottesen, Stig; von Hofacker, Sebastian & Syse, Aslak (2019). Lindrende sedering: Unødvendig lidelse kan unngås ved livets slutt. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Syse, Aslak (2019). Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - mere juss og mindre fag?, I: Trude Haugli; Siri Gerrard; Anne Hellum & Eva-Maria Svensson (red.),  Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3312-0.  Kapittel.  s 483 - 504
 • Syse, Aslak (2019). Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon, kapittel 14, I: Runar Narvland (red.),  Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205517592.  Kapittel 14.  s 707 - 775
 • Syse, Aslak (2019). Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 8- 52 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9553-2019-01-02
 • Syse, Aslak (2017). Diskrimineringsvernets normative styrke - Et norsk eksempel til advarsel, I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  Kapittel.  s 139 - 153
 • Melhuus, Marit & Syse, Aslak (2016). Reproductive Surrogacy in Norway, In E. Scott Sills (ed.),  Handbook of Gestational Surrogacy. International Clinical Practice and Policy Issues.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107112223.  Kapittel.  s 217 - 224
 • Syse, Aslak (2016). Criminal Law and Contagious Diseases -- A Nordic Perspective., In Catherine Stanton & Hanna Quirk (ed.),  Criminalising Contagion.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107091825.  Chapter 5.  s 98 - 119
 • Syse, Aslak (2016). En tradisjonell forståelse av materielle rettigheter i velferdsretten, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 2.  s 35 - 56
 • Syse, Aslak (2016). Helsehjelp ved livets slutt, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 9.  s 276 - 304
 • Syse, Aslak (2016). Rettigheter for barn med funksjonshemning, I: Njål Høstmælingen; Kirsten Sandberg & Elin Saga Kjørholt (red.),  Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025186.  Kapittel 10.  s 215 - 247
 • Syse, Aslak (2016). Tvang og frivillighet, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 7.  s 201 - 228
 • Syse, Aslak (2016). Tvungent psykisk helsevern - enkelte kommentarer. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  s 278- 300 . doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-04-02
 • Syse, Aslak (2016). Velferdsrett for nedgangstider?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  14(1), s 9- 50
 • Syse, Aslak (2016). Verdens beste foreldrepengeordning?, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Kapittel.  s 513 - 532
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2016). Enkelte viktige særlover, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 8.  s 229 - 254
 • Syse, Aslak & Ikdahl, Ingunn (2016). Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn fra 1. januar 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 333- 359 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2016-04-03
 • Syse, Aslak (2015). Nye koster - hva med politikken?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 5- 58
 • Kjønstad, Asbjørn & Syse, Aslak (2014). Grunnlovsreformen og velferdsretten. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  s 340- 357
 • Syse, Aslak (2014). Breivik – The Norwegian Terrorist Case. Behavioral sciences & the law.  ISSN 0735-3936.  32, s 389- 407 . doi: 10.1002/bsl.2121
 • Syse, Aslak (2014). Nye koster -- Ny politikk? Hvilken betydning vil regjeringsskiftet få for familie- og barneretten? Og for velferdsretten?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (1), s 5- 58
 • Syse, Aslak (2014). Rt. 2013 s. 1642 - Om tannlegeassistenter og kvikksølvdamp og om kravene til yrkessykdom i ftrl. § 13-4. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  s 120- 141
 • Syse, Aslak (2013). Foreldrepenger ved fødsel - for studentmusikere og andre, I: Tonje Orseth (red.),  Corpsus Juris 1963-2013.  Corpsus Juris.  ISBN 9788230328095.  Kapittel.  s 110 - 125
 • Syse, Aslak (2013). Klageinstansers kompetanse og (u)verdiges retts(u)sikkerhet i velferdsretten, I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  kapittel.  s 691 - 704
 • Syse, Aslak (2013). Lovgrunnlaget for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning og psykiske vansker, I: Synnøve Aasan (red.),  Psykisk utviklingshemming og psykisk helse-grunnleggende tema om utviklingshemning og psykisk helse.  NAKU.  ISBN 978-82-998499-2-0.  kapittel.  s 25 - 38
 • Syse, Aslak (2013). Materielle og prosessuelle skiller mellom pasientskaderett etter pasientskadeloven og etter alminnelig erstatningsrett, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Kapittel.  s 587 - 601

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (red.) (2021). Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205524491.  421 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2020). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2020-2021. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205534827.  1142 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2019). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2019-2020. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205524347.  1245 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2018). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2018-2019. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205515536.  1216 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2017). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2017-2018. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205505803.  1188 s.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (2017). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter. rettssikkerhet og tvang. 6. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497429.  597 s.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (red.) (2017). Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  536 s.
 • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (red.) (2016). Lov, liv og lære. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  646 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2016). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2016-2017. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205496736.  1115 s.
 • Syse, Aslak (2016). Psykisk helsevernloven med kommentarer 3. reviderte utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205482517.  544 s.
 • Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (red.) (2016). Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  343 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2015). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2015-2016. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205481268.  1112 s.
 • Syse, Aslak (2015). Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer. 4. reviderte utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205450714.  672 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2014). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2014-2015. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205451827.  1095 s.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (red.) (2013). Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  703 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2013). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2013-2014. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205453739.  1068 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Gratulerer med dagen!, I: John Asland; Aslak Syse; Tone Linn Wærstad & Katrine Kjærheim Fredwall (red.),  Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205524491.  Innledning.  s 13 - 16
 • Syse, Aslak (2020). Alle kommuner skal ha ergoterapeut. Ergoterapeuten.  ISSN 0800-3475.  63(1), s 12- 13
 • Syse, Aslak (2020). Europarådet, menneskerettigheter og antirasisme, I: Sigrid Eskeland Schütz; Ragna Aarli & Henriette Sinding Aasen (red.),  Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205538498.  s 135 - 150
 • Syse, Aslak (2020). Kort om psykisk helsevernloven, I: Marianne Thorsen Gonzalez (red.),  Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205516700.  kapittel 52.  s 486 - 496
 • Syse, Aslak (2020). Årsartikkel om lovendringer, stønader og lovforslag. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 7- 41 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2020-01-02
 • Syse, Aslak & Høyer, Georg (2020). KROM og kriminalpolitiske særforholdsregler, I: Jane Vibeke Dullum; Kristian Andenæs & Astrid Renland (red.),  En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4222-0.  Kapittel.  s 81 - 111
 • Syse, Aslak; Stridbeck, Ulf & Wester, Knut (2020). Mishandlet eller syk.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Heinrik; Rasmussen, Kirsten & Restan, Asbjørn (2019). Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2019). Barnevern og samfunnsvern. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (3), s 201- 204
 • Syse, Aslak (2019). Grunnlovsmessige og folkerettslige aspekter vedrørende retten til tilrettelagt undervisning for personer med behov for særskilt tilrettelegging av skoleundervisningen Digitalt vedlegg til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. NOU - Norges offentlige utredninger. 2019: 23.
 • Asland, John; Sverdrup, Tone & Syse, Aslak (2018). Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen!. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(2-3), s 103- 105
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor & Rasmussen, Kirsten (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders & Langbach, Tor (2018). De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders & Langbach, Tor (2018). Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi & Syse, Aslak (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Syse, Aslak (2018). Assistert befruktning. Særlig om eggdonasjon og surrogati. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  02-03, s 235- 255 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-02-03-09
 • Syse, Aslak (2018). Kort og godt om taushets- og opplysningsplikt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  s 760- 760
 • Syse, Aslak (2018). Lov om psykisk helsevern, I: Finn Skårderud; Svein Haugsgjerd & Erik Stänicke (red.),  Psykiatriboken. Sinn - kropp - samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48835-9.  Kapittel 16.  s 260 - 282
 • Syse, Aslak (2018). Store endringer i psykisk helsevernloven. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  s 236- 243
 • Syse, Aslak (2018). Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader : Det femte blå statsbudsjettet etter stortingskompromisser – lovvedtak, stønader og lovforslag framsatt høsten 2017. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(1), s 5- 49 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-01-02 Vis sammendrag
 • Hellebostad, Marit; Syse, Aslak & Førde, Reidun (2017). Når en mindreårig pasient nekter livreddende behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: DOI: 10.4045/tidsskr.17.0247.
 • Syse, Aslak (2017). Barns med- og selvbestemmelsesrett – etter ulike lover. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  15(2), s 99- 105 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-02-01
 • Syse, Aslak (2017). Klage over tildelingsvedtak, I: Aslak Syse & Morten Kjelland (red.),  Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  Kapittel 3.  s 111 - 154
 • Syse, Aslak (2017). Kognitiv funksjonssvikt - samtykke, vergemål og tvang, I: Aslak Syse & Morten Kjelland (red.),  Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  Kapittel 7.  s 287 - 336
 • Syse, Aslak (2017). Rettspsykiatri og etikk. Om strafferett og utilregnelighetsregler, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  13.  s 291 - 319
 • Syse, Aslak (2017). Årsartikkel om lovendringer, stønader mv. Det fjerde blå statsbudsjettet.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  15(1), s 7- 41
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2017). Pasientjournalen er ikke et "offentlig dokument". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2017). Staten har ansvaret for å beskytte pasientopplysninger. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Syse, Aslak & Horn, Morten Andreas (2017). Når er en donor død. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela & Bostad, Inga (2016). Forbigår den beste. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 32
 • Syse, Aslak (2016). Den Gud gir et embete. Legeforeningen no: Norsk forening for Allmennmedisin.  s 690- 690
 • Syse, Aslak (2016). Om menn, kvinner og abort. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2016). Re: Den Gud gir et embete, gir han også forstand. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(8), s 690- 690 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0332
 • Syse, Aslak; Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde & Tverberg, Arnulf (2016). Inge Lorange Backer 70 år, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Innledningskapittel.  s 1 - 8
 • Syse, Aslak (2015). A. Syse svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(4), s 307- 308 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0132
 • Syse, Aslak (2015). Folketrygdens framtid. Hvor går NAV?. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  s 240- 242
 • Syse, Aslak (2015). Framveksten av familierettslig velferdslovgivning - i lys av Castberg og hans samtidige, I: Geir Kjell Andersland (red.),  De Castbergske barnelover 1915-2015.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48637-2.  Kapittel 3.  s 76 - 101
 • Syse, Aslak (2015). Hvor legges listen for tilregnelighet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2015). Lundberg, Mjåland og Søvig: Tvang i rusfeltet, Oslo 2014. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 117- 121
 • Syse, Aslak (2015). Nye regler om kjønnsskifte - et paradigmeskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 273- 275
 • Syse, Aslak (2015). Paternalisme på fremmarsj?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(1), s 9 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1410
 • Syse, Aslak (2015). Paternalisme på fremmarsj. Et tilsvar. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  s 307- 308
 • Syse, Aslak & Bergsjø, Per (2015). Lover og regler, I: Jan Martin Maltau; Kåre Molne & Britt-Ingjerd Nesheim (red.),  Obstetrikk og gynekologi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205452343.  Kapittel 37.  s 362 - 373
 • Syse, Aslak (2014). Barns rett til medvirkning på helserettens område. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 173- 177
 • Syse, Aslak (2014). Hiv er ingen uskyldig tilstand. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2014). Marit Melhuus: Problems of Conception. Issues of Law, Biotechnology, Individuals and Kinship. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 291- 296
 • Syse, Aslak (2014). Når pasienten nekter blodoverføring. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134:, s 2022- 2022
 • Syse, Aslak (2014). Pasientsikkerhet. Exit Syse-utvalget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2014). Re: Når pasienten nekter blodoverføring. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(21), s 2022 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1285
 • Syse, Aslak (2014). Setter andres liv og helse i fare. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  kapittel.  s 13 - 16
 • Smith, Eivind; Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Innledning.  s 13 - 16
 • Syse, Aslak (2013). Omsorgstvang - av hensyn til hvem?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(18), s 1905- 1905 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0955

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:42 - Sist endret 8. des. 2020 11:15

Prosjekter