Aslak Syse

Professor emeritus
Image of Aslak Syse
Norwegian version of this page
Phone +47-22859484
Username
Visiting address Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Aslak Syse (born 1946) holds a Bachelor of Arts Degree (1971), a Masters Degree in Medicine (1972), a Masters Degree in Law (1988) and a Ph. D. in Law (1996) – all from the University of Oslo. During the first 18 years of his career Syse practiced medicine, including seven years as Regional Medical Director for mentally retarded persons in Finnmark (the northernmost county in Norway), and two years as District Medical Officer in Mtoko District, Zimbabwe.

Syse joined the Department of Public and International Law in 1989, and was appointed Professor of Legal Sciences in 1997. He has been chairman for several Law Commissions.

Syse chaired the Norwegian Equality and Anti-discrimination Tribunal in the years 2006-2009. He was Director for the Department of Public and International Law in the years 2010-2013.

Field of research

Throughout his academic career Syse has focused his research on the legal framework for the welfare state, drawing from his extensive experience as a clinical physician. He has published a series of articles and monographs on topics including: the legal status of persons with general learning disabilities; the concept of individual rights in the Welfare State, fairness, justice and the rule of law: the relationship between coercion and voluntary treatment in the field of psychiatry; the boundary between welfare judicial interference and interference according to criminal law; Anti-discrimination and other Human Rights issues as well as general norm analysis. Syse teaches primary courses in constitutional law, administrative law and welfare law as well as advanced courses in social and health law.

Syse is currently revising his monographs in the fields of Patient Rights, Mental Health and Patient Injury Compensation (2009), Mental Health Law (2007) and Patient Injury Compensation (2012).

Publications

 • Syse, Aslak & Kristiansen, Ivar S. (2022). Legers rolle i Nye metoder. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(1), p. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.21.0823.
 • Syse, Aslak; Horn, Morten Andreas & Bjørsvik, Geir (2022). Ny metode for organdonasjon: Er donor død eller døende? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(4). doi: 10.4045/tidsskr.21.0715.
 • Syse, Aslak (2021). Borgerlønn - en god idé hvis tid ikke kommer? In Løvlie, Anders; Hodnefjeld, Axel & Olthuis, Kristine-Petrine Sollid (Ed.), Festskrift -- Jussbuss 50 år. Jussbuss. p. 131–142.
 • Syse, Aslak (2021). § 109. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 1221–1227.
 • Wester, Knut; Stridbeck, Ulf; Syse, Aslak & Wikström, Johan (2021). Re-evaluation of medical findings in alleged shaken baby syndrome and abusive head trauma in Norwegian courts fails to support abuse diagnoses. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. p. 1–14. doi: 10.1111/apa.15956. Full text in Research Archive
 • Syse, Aslak (2021). Om strafferettslig utilregnelighet - og en nærmest utilregnelig lovprosess. In Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Ed.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. p. 76–98.
 • Syse, Aslak (2020). Rettigheter for barn med funksjonsnedsettelser. In Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga & Sandberg, Kirsten (Ed.), Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03187-3. p. 231–267.
 • Stridbeck, Ulf; Syse, Aslak; Nilsson, Pelle; Wikström, Johan & Wester, Knut (2020). Vurdering av filleristing av barn i straffesaker for norske domstoler. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 154(4), p. 423–475. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-04-03. Full text in Research Archive
 • Syse, Aslak (2020). Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen Eller: Bruk av forvaltningsloven i praksis , Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3300-7. p. 599–621.
 • Syse, Aslak (2020). Store endringer i den norske psykisk helsevernloven fra september 2017 - Om innføringen av en kompeetansebasert modell. In Fröberg, Ulf (Eds.), Medicinrättslig årsbok 2019/2020. Institutet för Medicink Rätt AB. ISSN 9789178642434. p. 173–190.
 • Syse, Aslak (2019). Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. p. 8–52. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2019-01-02.
 • Syse, Aslak (2019). Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - mere juss og mindre fag? In Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne & Svensson, Eva-Maria (Ed.), Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3312-0. p. 483–504.
 • Syse, Aslak (2019). Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon, kapittel 14. In Narvland, Runar (Eds.), Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205517592. p. 707–775.
 • Materstvedt, Lars Johan; Ottesen, Stig; von Hofacker, Sebastian & Syse, Aslak (2019). Lindrende sedering: Unødvendig lidelse kan unngås ved livets slutt. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Syse, Aslak (2017). Diskrimineringsvernets normative styrke - Et norsk eksempel til advarsel. In Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (Ed.), Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group. ISSN 978-87-619-3854-1. p. 139–153.
 • Syse, Aslak (2016). Tvungent psykisk helsevern - enkelte kommentarer. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. p. 278–300. doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-04-02.
 • Syse, Aslak & Ikdahl, Ingunn (2016). Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn fra 1. januar 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. p. 333–359. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2016-04-03.
 • Syse, Aslak (2016). En tradisjonell forståelse av materielle rettigheter i velferdsretten. In Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (Ed.), Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-48452-8. p. 35–56.
 • Melhuus, Marit & Syse, Aslak (2016). Reproductive Surrogacy in Norway. In Scott Sills, E. (Eds.), Handbook of Gestational Surrogacy. International Clinical Practice and Policy Issues. Cambridge University Press. ISSN 9781107112223. p. 217–224. doi: 10.1017/cbo9781316282618.030.
 • Syse, Aslak (2016). Criminal Law and Contagious Diseases -- A Nordic Perspective. In Stanton, Catherine & Quirk, Hanna (Ed.), Criminalising Contagion. Cambridge University Press. ISSN 9781107091825. p. 98–119. doi: 10.1017/cbo9781316135631.007.
 • Syse, Aslak (2016). Rettigheter for barn med funksjonshemning. In Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten & Kjørholt, Elin Saga (Ed.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISSN 9788215025186. p. 215–247.
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2016). Enkelte viktige særlover. In Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (Ed.), Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205457232. p. 229–254.
 • Syse, Aslak (2016). Helsehjelp ved livets slutt. In Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (Ed.), Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205457232. p. 276–304.
 • Syse, Aslak (2016). Tvang og frivillighet. In Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (Ed.), Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205457232. p. 201–228.
 • Syse, Aslak (2016). Verdens beste foreldrepengeordning? In Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Ed.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. p. 513–532.
 • Syse, Aslak (2016). Velferdsrett for nedgangstider? . Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 14(1), p. 9–50.
 • Syse, Aslak (2015). Nye koster - hva med politikken? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. p. 5–58.

View all works in Cristin

 • Syse, Aslak (2022). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2022-2023. Gyldendal rettsdata. ISBN 9788205579583.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (2022). Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 6. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205555273. 603 p.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (2022). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet, og tvang. 7. utg. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205555259. 681 p.
 • Syse, Aslak (2021). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2021-2022. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205559523. 1200 p.
 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205524491. 421 p.
 • Syse, Aslak (2020). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2020-2021. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205534827. 1142 p.
 • Syse, Aslak (2019). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2019-2020. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205524347. 1245 p.
 • Syse, Aslak (2018). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2018-2019. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205515536. 1216 p.
 • Syse, Aslak (2017). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2017-2018. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205505803. 1188 p.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (2017). Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205497443. 536 p.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (2017). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter. rettssikkerhet og tvang. 6. utgave. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205497429. 597 p.
 • Syse, Aslak (2016). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2016-2017. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205496736. 1115 p.
 • Syse, Aslak (2016). Psykisk helsevernloven med kommentarer 3. reviderte utgave. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205482517. 544 p.
 • Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (2016). Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205457232. 343 p.
 • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (2016). Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02446-2. 646 p.
 • Syse, Aslak (2015). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2015-2016. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205481268. 1112 p.
 • Syse, Aslak (2015). Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer. 4. reviderte utgave. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205450714. 672 p.

View all works in Cristin

 • Syse, Aslak (2022). Kvinnelige pasienter versus mannlige gynekologer. Gynekologen. ISSN 0805-2158.
 • Syse, Aslak (2022). Kognitiv funksjonssvikt - samtykke, vergemål og tvang. In Syse, Aslak & Kjelland, Morten (Ed.), Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 6. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205555273. p. 329–386.
 • Syse, Aslak (2022). Klage over tildelingsvedtak. In Syse, Aslak & Kjelland, Morten (Ed.), Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 6. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205555273. p. 119–158.
 • Syse, Aslak (2022). Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader - Fra blågrønt til rødgrønt i 2022? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. doi: 10.18261/fab.20.1.2.
 • Syse, Aslak (2022). Psykiatrikritisk debattbok. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045.
 • Syse, Aslak (2021). Helsetilsynets rolle i behandlingen av rettighetsklager. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Syse, Aslak (2021). Myter om tvangsbruk og tvangsregler i psykisk helsevern. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 20–22.
 • Stridbeck, Ulf & Syse, Aslak (2021). Holst - aktor eller forsker? Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 134(4), p. 490–495.
 • Syse, Aslak (2021). Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. p. 5–38. Full text in Research Archive
 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Gratulerer med dagen! In Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Ed.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. p. 13–16.
 • Syse, Aslak & Høyer, Georg (2020). KROM og kriminalpolitiske særforholdsregler. In Dullum, Jane Vibeke; Andenæs, Kristian & Renland, Astrid (Ed.), En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-4222-0. p. 81–111.
 • Syse, Aslak; Stridbeck, Ulf & Wester, Knut (2020). Mishandlet eller syk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2020). Kort om psykisk helsevernloven. In Gonzalez, Marianne Thorsen (Eds.), Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205516700. p. 486–496.
 • Syse, Aslak (2020). Alle kommuner skal ha ergoterapeut. Ergoterapeuten. ISSN 0800-3475. 63(1), p. 12–13.
 • Syse, Aslak (2020). Europarådet, menneskerettigheter og antirasisme. In Schütz, Sigrid Eskeland; Aarli, Ragna & Aasen, Henriette Sinding (Ed.), Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205538498. p. 135–150.
 • Syse, Aslak (2020). Årsartikkel om lovendringer, stønader og lovforslag. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. p. 7–41. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2020-01-02.
 • Syse, Aslak (2019). Barnevern og samfunnsvern. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 17(3), p. 201–204. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2019-03-01.
 • Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti & Gröning, Linda [Show all 9 contributors for this article] (2019). Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2018). Lov om psykisk helsevern. In Skårderud, Finn; Haugsgjerd, Svein & Stänicke, Erik (Ed.), Psykiatriboken. Sinn - kropp - samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48835-9. p. 260–282.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten & Grøning, Linda [Show all 10 contributors for this article] (2018). Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten & Grøning, Linda [Show all 10 contributors for this article] (2018). De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda & Syse, Aslak [Show all 10 contributors for this article] (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Syse, Aslak (2018). Store endringer i psykisk helsevernloven. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. p. 236–243.
 • Asland, John; Sverdrup, Tone & Syse, Aslak (2018). Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen! Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 16(2-3), p. 103–105.
 • Syse, Aslak (2018). Kort og godt om taushets- og opplysningsplikt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. p. 760–760.
 • Syse, Aslak (2018). Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader : Det femte blå statsbudsjettet etter stortingskompromisser – lovvedtak, stønader og lovforslag framsatt høsten 2017. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 16(1), p. 5–49. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-01-02.
 • Syse, Aslak (2018). Assistert befruktning. Særlig om eggdonasjon og surrogati. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 02-03, p. 235–255. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-02-03-09.
 • Rosenqvist, Randi & Syse, Aslak (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Syse, Aslak (2017). Barns med- og selvbestemmelsesrett – etter ulike lover. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 15(2), p. 99–105. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-02-01.
 • Syse, Aslak (2017). Årsartikkel om lovendringer, stønader mv. Det fjerde blå statsbudsjettet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 15(1), p. 7–41.
 • Hellebostad, Marit; Syse, Aslak & Førde, Reidun (2017). Når en mindreårig pasient nekter livreddende behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.17.0247..
 • Syse, Aslak (2017). Rettspsykiatri og etikk. Om strafferett og utilregnelighetsregler. In Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (Ed.), Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48163-3. p. 291–319.
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2017). Pasientjournalen er ikke et "offentlig dokument". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2017). Staten har ansvaret for å beskytte pasientopplysninger. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Syse, Aslak & Horn, Morten Andreas (2017). Når er en donor død. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2017). Kognitiv funksjonssvikt - samtykke, vergemål og tvang. In Syse, Aslak & Kjelland, Morten (Ed.), Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205497443. p. 287–336.
 • Syse, Aslak (2017). Klage over tildelingsvedtak. In Syse, Aslak & Kjelland, Morten (Ed.), Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205497443. p. 111–154.
 • Syse, Aslak (2016). Re: Den Gud gir et embete, gir han også forstand. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(8), p. 690–690. doi: 10.4045/tidsskr.16.0332.
 • Syse, Aslak (2016). Den Gud gir et embete. Legeforeningen no: Norsk forening for Allmennmedisin. p. 690–690.
 • Syse, Aslak (2016). Om menn, kvinner og abort. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak; Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde & Tverberg, Arnulf (2016). Inge Lorange Backer 70 år. In Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Ed.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. p. 1–8.
 • Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela & Bostad, Inga (2016). Forbigår den beste. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Syse, Aslak (2015). Folketrygdens framtid. Hvor går NAV? Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. p. 240–242.
 • Syse, Aslak (2015). Nye regler om kjønnsskifte - et paradigmeskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. p. 273–275.
 • Syse, Aslak & Bergsjø, Per (2015). Lover og regler. In Maltau, Jan Martin; Molne, Kåre & Nesheim, Britt-Ingjerd (Ed.), Obstetrikk og gynekologi. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205452343. p. 362–373.
 • Syse, Aslak (2015). Framveksten av familierettslig velferdslovgivning - i lys av Castberg og hans samtidige. In Andersland, Geir Kjell (Eds.), De Castbergske barnelover 1915-2015. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48637-2. p. 76–101.
 • Syse, Aslak (2015). Hvor legges listen for tilregnelighet? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2015). A. Syse svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(4), p. 307–308. doi: 10.4045/tidsskr.15.0132.
 • Syse, Aslak (2015). Lundberg, Mjåland og Søvig: Tvang i rusfeltet, Oslo 2014. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 117–121.
 • Syse, Aslak (2015). Paternalisme på fremmarsj. Et tilsvar. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. p. 307–308.
 • Syse, Aslak (2015). Paternalisme på fremmarsj? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(1). doi: 10.4045/tidsskr.14.1410.
 • Syse, Aslak (2014). Re: Når pasienten nekter blodoverføring. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(21). doi: 10.4045/tidsskr.14.1285.
 • Syse, Aslak (2014). Når pasienten nekter blodoverføring. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134:, p. 2022–2022.
 • Syse, Aslak (2014). Setter andres liv og helse i fare. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2014). Barns rett til medvirkning på helserettens område. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. p. 173–177.
 • Syse, Aslak (2019). Grunnlovsmessige og folkerettslige aspekter vedrørende retten til tilrettelagt undervisning for personer med behov for særskilt tilrettelegging av skoleundervisningen Digitalt vedlegg til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov . 07 Media AS, NOU. ISSN 0333-2306.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Jan. 2, 2017 1:42 PM

Projects

No ongoing projects