Hans Christian Bugge

Professor emeritus
Image of Hans Christian Bugge
Norwegian version of this page
Phone +47 22850227
Username
Visiting address Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postal address Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Hans Chr. Bugge (born 1942) is Professor of Environmental Law at the Department of Public and International Law, University of Oslo, since 1998. He holds a doctorate in regional planning from the University of Paris II (Doctorat de spécialité) (1972) and is dr.juris from Oslo University on a thesis on responsibility for pollution in Norwegian law (1998).

Before he became an academic lawyer in 1991, he held various senior positions as a civil servant in Norway's Ministry of the Environment 1972-82. He was i.a. Deputy Director in the Department for Pollution Control, Director General of Norway’s Pollution Control Authority, and Director General of the Department for Urban and Regional Planning. 1976-77 he was Deputy Director of the Planning Department in the Ministry of Finance.

He has also worked extensively with development issues. From 1982 to 1991 he was Secretary General of Redd Barna (Save the Children Norway) running human rights and development projects in poor areas in Asia, Africa and Central America. 1986-87 he served as State Secretary (Deputy Minister) for Development Cooperation and personal advisor to Prime Minister Gro Harlem Brundtland in her work as chair of the World Commission on Environment and Development.

He has been vice chair of the board of the national Research Council of Norway, and Vice Dean for Research at the Faculty of Law.

1999-2003 he chaired a governmental commission to review Norway’s spatial planning legislation.

From 2005 he chairs the Research group for Natural Resources law at the faculty of Law, which cover research in Energy Law, Environmental/Climate Law and Property Law.

He has written several books and a number of articles in the field of environmental law and sustainable development.

See CV

Field of research

 • Spatial and land use planning law.
 • Pollution control, and liability for environmental damage; the "Polluter-Pays Principle".
 • European environmental law.
 • Legal protection of biodiversity, and access to genetic resources.
 • Legal issues related to the implementation of the Climate Convention and the Kyoto Protocol
 • Environmental impact assessment.
 • Human rights and the environment.
 • Law and Economics of the environment.

Teaching

He teaches national and international environmental law, and public administrative law.

Publications

 • Bugge, Hans Christian; Dalhammar, Carl & Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Developing Legislation to Prevent Environmental Damage from Products: A Herculean but Necessary Task, In Eléonore Maitre-Ekern; Carl Dalhammar & Hans Christian Bugge (ed.),  Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108422444.  1.  s 1 - 20
 • Maitre-Ekern, Eléonore; Bugge, Hans Christian & Dalhammar, Carl (2018). Present and future challenges for Europe's environmental product policy, In Eléonore Maitre-Ekern; Carl Dalhammar & Hans Christian Bugge (ed.),  Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108422444.  13.  s 337 - 349
 • Bugge, Hans Christian (2016). Forurensningsloven i et jubileumsår. Om Inges første store miljølovutredning og utviklingen siden, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Kapittel.  s 126 - 140
 • Bugge, Hans Christian (2016). Miljørett som velferdsrett, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Kapittel.  s 115 - 128
 • Bugge, Hans Christian (2013). Har vi de rettslige redskapene som trengs for en god forvaltning av våre havområder?, I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  Kapittel.  s 65 - 87
 • Bugge, Hans Christian (2013). Twelve fundamental challenges in environmental law : an introduction to the concept of rule of law for nature, In Christina Voigt (ed.),  Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-04326-8.  Kapittel 1.  s 3 - 26
 • Bugge, Hans Christian (2013). Vern av verdifulle kulturlandskap: Har vi de rettslige redskapene som trengs? «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket» i rettslig lys. Tidsskriftet UTMARK.  ISSN 1502-3532.  1
 • Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje; Berglann, Helge; Bugge, Hans Christian; Norderhaug, Ann; Rønningen, Katrina; Swensen, Grete & Øian, Hogne (2013). Grønt partnerskap i landskapsforvaltning – erfaringer fra prosjektet "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket". Tidsskriftet UTMARK.  ISSN 1502-3532.  (1) Full text in Research Archive. Show summary
 • Bugge, Hans Christian (2012). Climate Change Law and Policy in Norway. Finnish Environmental Law review.  ISSN 0358-6944.  IIB(3/2012), s 90- 105
 • Bugge, Hans Christian (2010). Environmental Law's Fragmentation and Discretionary Decision-making. A Critical Reflection on the Case of Norway, In  Law and Economics.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33611-0.  Kapittel 4.  s 55 - 75
 • Bugge, Hans Christian (2010). Forurensingsrettens røtter, I: Kirsti Strøm Bull (red.),  Natur, rett, historie.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-035-6.  Kapitel.  s 163 - 194
 • Bugge, Hans Christian & Backer, Inge Lorange (2010). Forsømt konsekvensutredning av alternativer. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 115- 127
 • Bugge, Hans Christian (2008). 1987-2007: "Our common future" revisited, In Hans Christian Bugge & Christina Voigt (ed.),  Sustainable development in international and national law.  Europa Law Publishing.  ISBN 978-90-76871-84-4.  Chapter 1.  s 3 - 83
 • Bugge, Hans Christian (2008). 'Klimarett' Et essay om et rettsområde i utvikling, I: Helle Tegner Anker & Birgitte Egelund Olsen (red.),  Miljøretlige emner: Festskrift til Ellen Margrethe Basse.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1918-4.  Kapittel 5.  s 81 - 102
 • Bugge, Hans Christian (2008). Norwegian EIA and SEA Rules, In Helle Tegner Anker; Birgitte Egelund Olsen & Anita Rønne (ed.),  Legal systems and wind energy - a comparative perspective.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1817-0.  Kapittel 7.5.  s 163 - 166 Show summary
 • Bugge, Hans Christian (2008). Norwegian Planning Law, In Helle Tegner Anker; Birgitte Egelund Olsen & Anita Rønne (ed.),  Legal systems and wind energy - a comparative perspective.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1817-0.  Kapittel 6.5.  s 131 - 136 Show summary
 • Bugge, Hans Christian (2008). The polluter pays principle: dilemmas of justice in national and international contexts, In Jonas Ebbesson & Phoebe Okowa (ed.),  Environmental Law and Justice in Context.  Cambridge University Press.  ISBN 9780521879682.  21.  s 411 - 428
 • Bugge, Hans Christian (2007). Comparative Analysis of the Precautionary Principle in the Nordic Countries - Norway, In Nicolas de Sadeleer (ed.),  Implementing the Precautionary Principle.  Earthscan / James & James.  ISBN 1-84407-312-2.  Kapittel 6.  s 102 - 119
 • Bugge, Hans Christian & Haver, Gustav (2007). Transboundary chains for carbon capture and storage: Allocation of rights and obligations between the state parties within the climate regime. Journal for European Environmental & Planning Law.  ISSN 1613-7272.  4(5), s 367- 377
 • Bugge, Hans Christian (2006). Meeting the Kyoto Challenge: The Case of Norway. International Energy Law and Taxation Review.  ISSN 1472-4529.  s 140- 147
 • Bugge, Hans Christian (2006). Miljørett som rettsdisiplin, I: Henning Jakhelln; Ole Kristian Fauchald & Aslak Syse (red.),  dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00960-3.  kapittel.  s 77 - 95
 • Bugge, Hans Christian (2005). Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  Lovkommentar.
 • Bugge, Hans Christian (2005). Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Kommentar, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  Lovkommentar.
 • Bugge, Hans Christian (2005). Retten til å få, og plikten til å gi, miljøinformasjon etter den nyemiljøinformasjonsloven. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (Årg. 44, nr 7/8), s 492- 508
 • Bugge, Hans Christian (2005). Rettslig spørsmål ved CO2-deponering på norsk kontinentalsokkel. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (Årg. 31, nr 2), s 132- 145

View all works in Cristin

 • Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (ed.) (2018). Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press.  ISBN 9781108422444.  362 s.
 • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (red.) (2016). Lov, liv og lære. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  646 s.
 • Bugge, Hans Christian (2014). Environmental Law in Norway - Second Edition. Kluwer Law International.  ISBN 9789041153173.  1 s.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Environmental Law in Norway. Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-3606-0.  335 s.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Lærebok i miljøforvaltnignsrett, 3.utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01918-5.  337 s.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Environmental Law in Norway. Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-3606-0.  335 s.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Norway. Environmental Law. Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-654-4945-0.  335 s.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Lærebok i miljøforvaltningsrett, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015675.  224 s.
 • Bugge, Hans Christian & Voigt, Christina (ed.) (2008). Sustainable development in international and national law. Europa Law Publishing.  ISBN 978-90-76871-84-4.  591 s.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Lærebok i miljøforvaltningsrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00672-7.  194 s.
 • Bugge, Hans Christian (2004). Environmental Law Norway. Kluwer Law International.  302 s.

View all works in Cristin

 • Syse, Aslak; Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde & Tverberg, Arnulf (2016). Inge Lorange Backer 70 år, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Innledningskapittel.  s 1 - 8
 • Bugge, Hans Christian (2013). EØS-avtalens betydning for norsk areallovgivning og arealplanlegging.
 • Bugge, Hans Christian (2013). Fra "Romskipet Jorden" til "bærekraftig utvikling": Kan verdens miljø reddes? Et historisk tilbakeblikk og noen grunnproblemer.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Benedikte Moltumyr Høgberg: Forbud mot tilbakevirkende lover. Universitetsforlaget, Oslo 2010, 517 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 102- 109
 • Bugge, Hans Christian (2011). Climate Adaptation - environmental protection in a changing climate.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Climate change adaptation - some legal challenges.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Environmental and energy policy and regulation in Norway.
 • Bugge, Hans Christian (2011). EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide: Norway.
 • Bugge, Hans Christian (2011). International environmental law: Introduction, sources and main principles.
 • Bugge, Hans Christian & Ueland, André Lamark (2011). Case studies on the implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide: Norway.
 • Voigt, Christina & Bugge, Hans Christian (2011). Legal Issues Related to the Promotion and Regulation of Renewable Energy in EU Member States – Synthesis Report.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Er Høyesterett "miljøvennlig"? Tre aktuelle høyesterettssaker av prinsipiell betydning.
 • Bugge, Hans Christian (2010). EØS-avtalens betydning for norsk miljøpolitikk.
 • Bugge, Hans Christian (2010). "Integrasjonsprinsippet": røtter, begrunnelse og dilemmaer.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Introduction to International Environmental Law.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Juridiske aspekter ved klimaskader.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Klima og menneskerettighter - den globale dimensjonen.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Noen utfordringer knyttet til påregnelighetskriteriet i norsk ekspropriasjonsrett.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Norvège: Politique de petrole et de l'environnement.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Nytt lovverk som paraply for en fremtidig naturressursforvaltning.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Plan- og bygningsloven - nye begrensninger eller nye muligheter i strandsonen?.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Plan- og bygningsloven i kystsonen.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Storsamfunnets styring av privat grunn i lys av Grunnloven og sammenlignet med andre nordiske land.
 • Bugge, Hans Christian (2010). The international climate regime: Between ecology, equity and efficiency.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Adapting to climate change through land use planning and nature management: Obligations, rights, and risks.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Environment and energy policy – regulatory choices.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Environmental/energy regulation in Norway.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Erstatnking for rådighetsinnskrenkninger: Står vi ved et "paradigmeskifte"?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (5), s 257- 258
 • Bugge, Hans Christian (2009). Hvordan skal hensynet til miljøet ivaretas ved forvaltningens skjønnsutøvelse?.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Miljøhensynet i forvaltningens skjønnsutøvelse: Grunnproblemer - og kan de løses?.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Norsk klimapolitikk - overordnete virkemiddelutfordringer.
 • Bugge, Hans Christian (2009). ”Our Common Future” revisited.
 • Bugge, Hans Christian (2009). The Future Climate Regime: Fundamental Issues of Fairness, Efficiency and Sustainable Development.
 • Bugge, Hans Christian (2009). The Future Climate Regime: Fundamental Issues of Fairness, Efficiency and Sustainable Development.
 • Bugge, Hans Christian (2009). The Role of Law in the Future Climate Regime: Fundamental Issues of Fairness, Efficiency and Sustainable Development.
 • Bugge, Hans Christian (2009). The internationalization of law: human rights, trade and environment,.
 • Bugge, Hans Christian (2009). The principle of integration and its dilemmas.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Anmeldelse av JK VH Casper Herles doktoravhandling "Markföroreningsansvaret - särskilt om retroaktivitet och skälighet av miljörättsligt återställandeansvar". Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland.  ISSN 0040-6953.  144(3), s 357- 367 Show summary
 • Bugge, Hans Christian (2008). CO2-håndtering; rettslige aspekter.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Carbon Capture and Storage and EC State Aids Rules.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Consistency in Environemntal Law.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Klimaeffektens rettslige aspekter - regulering, beskatning, erstatning.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Kommentar til lov 13. mars 1981 nr 6 Forurensningsloven, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Lovkommentar.  s 1266 - 1286
 • Bugge, Hans Christian (2008). Kommentar til lov 15. juni 2001 nr. 79 Svalbardmiljøloven, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Lovkommentar.  s 3427 - 3438
 • Bugge, Hans Christian (2008). Praktisk miljørett. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 189- 191
 • Bugge, Hans Christian (2008). The North-South Dimension in the Climate Policy of the European Union and Norway.
 • Voigt, Christina & Bugge, Hans Christian (2007). Sustainable Development as a Principle of Integration in International Law. Resolving Potential Conflicts between WTO Law and Climate Change Mitigation Measures (Dr.juris-avhandling).
 • Bugge, Hans Christian (2006). Environmental Justice and the Polluter Pays principle.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Forurenset grunn - hvem er den ansvarlige?.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Håndheving av miljøretten.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Norge som lavutslippssamfunn - Rettslige rammer og utfordringer.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Overview of the structure and jurisdiction of courts dealing with environmental matters in Norway.
 • Bugge, Hans Christian (2006). The Role of Renewables in the Climate Regime - an Introduction.
 • Bugge, Hans Christian (2005). Miljøretten mellom avveiningsregler og rettighetsregler.
 • Bugge, Hans Christian (2005). The Polluter Pays Principle.
 • Bugge, Hans Christian (2005). The Precautionary Principle in Norwegian Law.
 • Bugge, Hans Christian (2004). De juridiske aspektene ved CO2 lagring/deponering.
 • Bugge, Hans Christian (2004). Grunnrettigheter og miljørettslige utfordringer.
 • Bugge, Hans Christian (2004). Introduction to Economic Instruments in Environmental Law.
 • Bugge, Hans Christian (2004). Konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven.
 • Bugge, Hans Christian (2004). Ny plan- og bygningslov, går vi i riktig retning?.
 • Bugge, Hans Christian (2004). Nye regler om konsekvensutredning i plan- og bygningsloven.
 • Bugge, Hans Christian (2004). Plan- og bygningsloven, hva sier den om naturforvaltning?.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Dec. 7, 2017 11:39 AM