Hans Christian Bugge

Professor emeritus
Bilde av Hans Christian Bugge
English version of this page
Telefon +47 22850227
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Hans Chr. Bugge er født i 1942. Han ble cand.jur.ved Universitetet i Oslo i 1968, Docteur de Spécialité (regional planlegging) ved Universitetet i Paris II i 1972 og dr.juris ved Universitetet i Oslo i 1998. Bugge har tidligere bakgrunn som bl.a. embetsmann i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, direktør for Statens forurensningstilsyn, generalsekretær i Redd Barna og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp. Han kom til UiO i 1991 og ble i 1998 professor i miljørett. Han er på professor emeritus ved Institutt for offentlig rett.

Curriculum vitae

Se også Avd. for miljøretts sider

Bugge arbeider med nasjonal og internasjonal miljørett, herunder miljøretten i EU. Hovedvekten ligger på forurensningsspørsmål, vern av biologisk mangfold samt arealplanlegging. Hans dokoravhandling er "Forurensningsansvaret. Det økonomiske ansvaret for å forebygge, reparere og erstatte skade ved forurensning" (Oslo 1999). Han er ansvarlig faglærer i miljørett. I tillegg underviser han i forvaltningsrett. Han er for tiden styreleder ved Senter for utvikling og miljø (SUM).

Emneord: Miljørett, Forvaltningsrett, Naturressursrett

Publikasjoner

 • Bugge, Hans Christian (2021). Bakgrunnsretten: hovedtrekk i internasjonal miljørett, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  2.  s 55 - 76
 • Bugge, Hans Christian (2021). FNs rammekonvensjon om klimaendringer og Kyotoprotokollen, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  4.  s 101 - 127
 • Bugge, Hans Christian (2021). Grunnlaget for internasjonalt klimaarbeid, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  3.  s 79 - 99
 • Bugge, Hans Christian (2021). Hva er klimarett? Introduksjon til et nytt rettsfelt, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  1.  s 27 - 48
 • Bugge, Hans Christian (2021). Kvotesystemet for utslipp av klimagasser, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  19.  s 461 - 499
 • Bugge, Hans Christian (2021). Montrealprotokollens bidrag til å redusere klimagassutslipp, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  6.  s 155 - 174
 • Bugge, Hans Christian (2021). Norsk miljølovgivning og dens anvendelse på klima, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  16.  s 379 - 405
 • Bugge, Hans Christian (2021). Veitransport, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  25.  s 633 - 642
 • Bugge, Hans Christian & Kroepelien, Knut Fredrik (2021). EUs klimarett og Norges klimaavtale med EU– en innføring, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  13.  s 293 - 319
 • Bugge, Hans Christian & Ramstad Wenger, Cathrine (2021). Klimainformasjon og -rapportering om virksomheter og produkter mv., I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  25.  s 647 - 666
 • Bugge, Hans Christian; Dalhammar, Carl & Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Developing Legislation to Prevent Environmental Damage from Products: A Herculean but Necessary Task, In Eléonore Maitre-Ekern; Carl Dalhammar & Hans Christian Bugge (ed.),  Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108422444.  1.  s 1 - 20
 • Maitre-Ekern, Eléonore; Bugge, Hans Christian & Dalhammar, Carl (2018). Present and future challenges for Europe's environmental product policy, In Eléonore Maitre-Ekern; Carl Dalhammar & Hans Christian Bugge (ed.),  Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108422444.  13.  s 337 - 349
 • Bugge, Hans Christian (2016). Forurensningsloven i et jubileumsår. Om Inges første store miljølovutredning og utviklingen siden, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Kapittel.  s 126 - 140
 • Bugge, Hans Christian (2016). Miljørett som velferdsrett, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Kapittel.  s 115 - 128
 • Bugge, Hans Christian (2013). Har vi de rettslige redskapene som trengs for en god forvaltning av våre havområder?, I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  Kapittel.  s 65 - 87
 • Bugge, Hans Christian (2013). Twelve fundamental challenges in environmental law : an introduction to the concept of rule of law for nature, In Christina Voigt (ed.),  Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-04326-8.  Kapittel 1.  s 3 - 26
 • Bugge, Hans Christian (2013). Vern av verdifulle kulturlandskap: Har vi de rettslige redskapene som trengs? «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket» i rettslig lys. Tidsskriftet UTMARK.  ISSN 1502-3532.  1
 • Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje; Berglann, Helge; Bugge, Hans Christian; Norderhaug, Ann; Rønningen, Katrina; Swensen, Grete & Øian, Hogne (2013). Grønt partnerskap i landskapsforvaltning – erfaringer fra prosjektet "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket". Tidsskriftet UTMARK.  ISSN 1502-3532.  (1) Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bugge, Hans Christian (2012). Climate Change Law and Policy in Norway. Finnish Environmental Law review.  ISSN 0358-6944.  IIB(3/2012), s 90- 105
 • Bugge, Hans Christian (2010). Environmental Law's Fragmentation and Discretionary Decision-making. A Critical Reflection on the Case of Norway, In  Law and Economics.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33611-0.  Kapittel 4.  s 55 - 75
 • Bugge, Hans Christian (2010). Forurensingsrettens røtter, I: Kirsti Strøm Bull (red.),  Natur, rett, historie.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-035-6.  Kapitel.  s 163 - 194
 • Bugge, Hans Christian & Backer, Inge Lorange (2010). Forsømt konsekvensutredning av alternativer. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 115- 127
 • Bugge, Hans Christian (2008). 1987-2007: "Our common future" revisited, In Hans Christian Bugge & Christina Voigt (ed.),  Sustainable development in international and national law.  Europa Law Publishing.  ISBN 978-90-76871-84-4.  Chapter 1.  s 3 - 83
 • Bugge, Hans Christian (2008). 'Klimarett' Et essay om et rettsområde i utvikling, I: Helle Tegner Anker & Birgitte Egelund Olsen (red.),  Miljøretlige emner: Festskrift til Ellen Margrethe Basse.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1918-4.  Kapittel 5.  s 81 - 102
 • Bugge, Hans Christian (2008). Norwegian EIA and SEA Rules, In Helle Tegner Anker; Birgitte Egelund Olsen & Anita Rønne (ed.),  Legal systems and wind energy - a comparative perspective.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1817-0.  Kapittel 7.5.  s 163 - 166 Vis sammendrag
 • Bugge, Hans Christian (2008). Norwegian Planning Law, In Helle Tegner Anker; Birgitte Egelund Olsen & Anita Rønne (ed.),  Legal systems and wind energy - a comparative perspective.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1817-0.  Kapittel 6.5.  s 131 - 136 Vis sammendrag
 • Bugge, Hans Christian (2008). The polluter pays principle: dilemmas of justice in national and international contexts, In Jonas Ebbesson & Phoebe Okowa (ed.),  Environmental Law and Justice in Context.  Cambridge University Press.  ISBN 9780521879682.  21.  s 411 - 428
 • Bugge, Hans Christian (2007). Comparative Analysis of the Precautionary Principle in the Nordic Countries - Norway, In Nicolas de Sadeleer (ed.),  Implementing the Precautionary Principle.  Earthscan / James & James.  ISBN 1-84407-312-2.  Kapittel 6.  s 102 - 119
 • Bugge, Hans Christian & Haver, Gustav (2007). Transboundary chains for carbon capture and storage: Allocation of rights and obligations between the state parties within the climate regime. Journal for European Environmental & Planning Law.  ISSN 1613-7272.  4(5), s 367- 377
 • Bugge, Hans Christian (2006). Meeting the Kyoto Challenge: The Case of Norway. International Energy Law and Taxation Review.  ISSN 1472-4529.  s 140- 147
 • Bugge, Hans Christian (2006). Miljørett som rettsdisiplin, I: Henning Jakhelln; Ole Kristian Fauchald & Aslak Syse (red.),  dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00960-3.  kapittel.  s 77 - 95
 • Bugge, Hans Christian (2005). Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  Lovkommentar.
 • Bugge, Hans Christian (2005). Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Kommentar, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  Lovkommentar.

Se alle arbeider i Cristin

 • Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (ed.) (2018). Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press.  ISBN 9781108422444.  362 s.
 • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (red.) (2016). Lov, liv og lære. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  646 s.
 • Bugge, Hans Christian (2014). Environmental Law in Norway - Second Edition. Kluwer Law International.  ISBN 9789041153173.  1 s.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Environmental Law in Norway. Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-3606-0.  335 s.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Lærebok i miljøforvaltnignsrett, 3.utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01918-5.  337 s.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Environmental Law in Norway. Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-3606-0.  335 s.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Norway. Environmental Law. Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-654-4945-0.  335 s.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Lærebok i miljøforvaltningsrett, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015675.  224 s.
 • Bugge, Hans Christian & Voigt, Christina (ed.) (2008). Sustainable development in international and national law. Europa Law Publishing.  ISBN 978-90-76871-84-4.  591 s.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Lærebok i miljøforvaltningsrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00672-7.  194 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Syse, Aslak; Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde & Tverberg, Arnulf (2016). Inge Lorange Backer 70 år, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Innledningskapittel.  s 1 - 8
 • Bugge, Hans Christian (2013). EØS-avtalens betydning for norsk areallovgivning og arealplanlegging.
 • Bugge, Hans Christian (2013). Fra "Romskipet Jorden" til "bærekraftig utvikling": Kan verdens miljø reddes? Et historisk tilbakeblikk og noen grunnproblemer.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Benedikte Moltumyr Høgberg: Forbud mot tilbakevirkende lover. Universitetsforlaget, Oslo 2010, 517 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 102- 109
 • Bugge, Hans Christian (2011). Climate Adaptation - environmental protection in a changing climate.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Climate change adaptation - some legal challenges.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Environmental and energy policy and regulation in Norway.
 • Bugge, Hans Christian (2011). EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide: Norway.
 • Bugge, Hans Christian (2011). International environmental law: Introduction, sources and main principles.
 • Bugge, Hans Christian & Ueland, André Lamark (2011). Case studies on the implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide: Norway.
 • Voigt, Christina & Bugge, Hans Christian (2011). Legal Issues Related to the Promotion and Regulation of Renewable Energy in EU Member States – Synthesis Report.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Er Høyesterett "miljøvennlig"? Tre aktuelle høyesterettssaker av prinsipiell betydning.
 • Bugge, Hans Christian (2010). EØS-avtalens betydning for norsk miljøpolitikk.
 • Bugge, Hans Christian (2010). "Integrasjonsprinsippet": røtter, begrunnelse og dilemmaer.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Introduction to International Environmental Law.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Juridiske aspekter ved klimaskader.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Klima og menneskerettighter - den globale dimensjonen.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Noen utfordringer knyttet til påregnelighetskriteriet i norsk ekspropriasjonsrett.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Norvège: Politique de petrole et de l'environnement.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Nytt lovverk som paraply for en fremtidig naturressursforvaltning.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Plan- og bygningsloven - nye begrensninger eller nye muligheter i strandsonen?.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Plan- og bygningsloven i kystsonen.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Storsamfunnets styring av privat grunn i lys av Grunnloven og sammenlignet med andre nordiske land.
 • Bugge, Hans Christian (2010). The international climate regime: Between ecology, equity and efficiency.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Adapting to climate change through land use planning and nature management: Obligations, rights, and risks.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Environment and energy policy – regulatory choices.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Environmental/energy regulation in Norway.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Erstatnking for rådighetsinnskrenkninger: Står vi ved et "paradigmeskifte"?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (5), s 257- 258
 • Bugge, Hans Christian (2009). Hvordan skal hensynet til miljøet ivaretas ved forvaltningens skjønnsutøvelse?.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Miljøhensynet i forvaltningens skjønnsutøvelse: Grunnproblemer - og kan de løses?.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Norsk klimapolitikk - overordnete virkemiddelutfordringer.
 • Bugge, Hans Christian (2009). ”Our Common Future” revisited.
 • Bugge, Hans Christian (2009). The Future Climate Regime: Fundamental Issues of Fairness, Efficiency and Sustainable Development.
 • Bugge, Hans Christian (2009). The Future Climate Regime: Fundamental Issues of Fairness, Efficiency and Sustainable Development.
 • Bugge, Hans Christian (2009). The Role of Law in the Future Climate Regime: Fundamental Issues of Fairness, Efficiency and Sustainable Development.
 • Bugge, Hans Christian (2009). The internationalization of law: human rights, trade and environment,.
 • Bugge, Hans Christian (2009). The principle of integration and its dilemmas.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Anmeldelse av JK VH Casper Herles doktoravhandling "Markföroreningsansvaret - särskilt om retroaktivitet och skälighet av miljörättsligt återställandeansvar". Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland.  ISSN 0040-6953.  144(3), s 357- 367 Vis sammendrag
 • Bugge, Hans Christian (2008). CO2-håndtering; rettslige aspekter.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Carbon Capture and Storage and EC State Aids Rules.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Consistency in Environemntal Law.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Klimaeffektens rettslige aspekter - regulering, beskatning, erstatning.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Kommentar til lov 13. mars 1981 nr 6 Forurensningsloven, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Lovkommentar.  s 1266 - 1286
 • Bugge, Hans Christian (2008). Kommentar til lov 15. juni 2001 nr. 79 Svalbardmiljøloven, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Lovkommentar.  s 3427 - 3438
 • Bugge, Hans Christian (2008). Praktisk miljørett. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 189- 191
 • Bugge, Hans Christian (2008). The North-South Dimension in the Climate Policy of the European Union and Norway.
 • Voigt, Christina & Bugge, Hans Christian (2007). Sustainable Development as a Principle of Integration in International Law. Resolving Potential Conflicts between WTO Law and Climate Change Mitigation Measures (Dr.juris-avhandling).
 • Bugge, Hans Christian (2006). Environmental Justice and the Polluter Pays principle.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Forurenset grunn - hvem er den ansvarlige?.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Håndheving av miljøretten.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Norge som lavutslippssamfunn - Rettslige rammer og utfordringer.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Overview of the structure and jurisdiction of courts dealing with environmental matters in Norway.
 • Bugge, Hans Christian (2006). The Role of Renewables in the Climate Regime - an Introduction.
 • Bugge, Hans Christian (2005). Miljøretten mellom avveiningsregler og rettighetsregler.
 • Bugge, Hans Christian (2005). The Polluter Pays Principle.
 • Bugge, Hans Christian (2005). The Precautionary Principle in Norwegian Law.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:19 - Sist endret 11. mars 2016 13:24