Hans Christian Bugge

Professor emeritus
Bilde av Hans Christian Bugge
English version of this page
Telefon +47 22850227
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Hans Chr. Bugge er født i 1942. Han ble cand.jur.ved Universitetet i Oslo i 1968, Docteur de Spécialité (regional planlegging) ved Universitetet i Paris II i 1972 og dr.juris ved Universitetet i Oslo i 1998. Bugge har tidligere bakgrunn som bl.a. embetsmann i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, direktør for Statens forurensningstilsyn, generalsekretær i Redd Barna og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp. Han kom til UiO i 1991 og ble i 1998 professor i miljørett. Han er på professor emeritus ved Institutt for offentlig rett.

Curriculum vitae

Se også Avd. for miljøretts sider

Bugge arbeider med nasjonal og internasjonal miljørett, herunder miljøretten i EU. Hovedvekten ligger på forurensningsspørsmål, vern av biologisk mangfold samt arealplanlegging. Hans dokoravhandling er "Forurensningsansvaret. Det økonomiske ansvaret for å forebygge, reparere og erstatte skade ved forurensning" (Oslo 1999). Han er ansvarlig faglærer i miljørett. I tillegg underviser han i forvaltningsrett. Han er for tiden styreleder ved Senter for utvikling og miljø (SUM).

Emneord: Miljørett, Forvaltningsrett, Naturressursrett

Publikasjoner

 • Bugge, Hans Christian & Kroepelien, Knut Fredrik (2021). EUs klimarett og Norges klimaavtale med EU– en innføring. I Bugge, Hans Christian (Red.), Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget. ISSN 9788215043425. s. 293–319.
 • Bugge, Hans Christian (2021). Montrealprotokollens bidrag til å redusere klimagassutslipp. I Bugge, Hans Christian (Red.), Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget. ISSN 9788215043425. s. 155–174.
 • Bugge, Hans Christian (2021). FNs rammekonvensjon om klimaendringer og Kyotoprotokollen. I Bugge, Hans Christian (Red.), Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget. ISSN 9788215043425. s. 101–127.
 • Bugge, Hans Christian (2021). Bakgrunnsretten: hovedtrekk i internasjonal miljørett. I Bugge, Hans Christian (Red.), Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget. ISSN 9788215043425. s. 55–76.
 • Bugge, Hans Christian (2021). Hva er klimarett? Introduksjon til et nytt rettsfelt. I Bugge, Hans Christian (Red.), Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget. ISSN 9788215043425. s. 27–48.
 • Maitre-Ekern, Eléonore; Bugge, Hans Christian & Dalhammar, Carl (2018). Present and future challenges for Europe's environmental product policy. I Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (Red.), Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press. ISSN 9781108422444. s. 337–349. doi: 10.1017/9781108500128.013.
 • Bugge, Hans Christian; Dalhammar, Carl & Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Developing Legislation to Prevent Environmental Damage from Products: A Herculean but Necessary Task. I Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (Red.), Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press. ISSN 9781108422444. s. 1–20. doi: 10.1017/9781108500128.001.
 • Bugge, Hans Christian (2016). Forurensningsloven i et jubileumsår. Om Inges første store miljølovutredning og utviklingen siden. I Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Red.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. s. 126–140.
 • Bugge, Hans Christian (2016). Miljørett som velferdsrett. I Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Red.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. s. 115–128.
 • Bugge, Hans Christian (2013). Twelve fundamental challenges in environmental law : an introduction to the concept of rule of law for nature. I Voigt, Christina (Red.), Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-04326-8. s. 3–26. doi: 10.1017/cbo9781107337961.003.
 • Bugge, Hans Christian (2013). Vern av verdifulle kulturlandskap: Har vi de rettslige redskapene som trengs? «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket» i rettslig lys. Tidsskriftet UTMARK. ISSN 1502-3532. 1.
 • Bugge, Hans Christian (2013). Har vi de rettslige redskapene som trengs for en god forvaltning av våre havområder? I Stub, Marius & Kraby, Ida Hjort (Red.), Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02201-7. s. 65–87.
 • Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje; Berglann, Helge; Bugge, Hans Christian; Norderhaug, Ann & Rønningen, Katrina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Voluntary conservation agreements in landscape management – experiences from tjhe project "Selected cultural landscapes in agriculture". Tidsskriftet UTMARK. ISSN 1502-3532. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Hans Christian (2012). Climate Change Law and Policy in Norway. Finnish Environmental Law review. ISSN 0358-6944. IIB(3/2012), s. 90–105.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Forurensingsrettens røtter. I Bull, Kirsti Strøm (Red.), Natur, rett, historie. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-035-6. s. 163–194.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Environmental Law's Fragmentation and Discretionary Decision-making. A Critical Reflection on the Case of Norway, Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-33611-0. s. 55–75.
 • Bugge, Hans Christian & Backer, Inge Lorange (2010). Forsømt konsekvensutredning av alternativer. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 115–127.
 • Bugge, Hans Christian (2008). 1987-2007: "Our common future" revisited. I Bugge, Hans Christian & Voigt, Christina (Red.), Sustainable development in international and national law. Europa Law Publishing. ISSN 978-90-76871-84-4. s. 3–83.
 • Bugge, Hans Christian (2008). 'Klimarett' Et essay om et rettsområde i utvikling. I Anker, Helle Tegner & Olsen, Birgitte Egelund (Red.), Miljøretlige emner: Festskrift til Ellen Margrethe Basse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-1918-4. s. 81–102.
 • Bugge, Hans Christian (2008). The polluter pays principle: dilemmas of justice in national and international contexts. I Ebbesson, Jonas & Okowa, Phoebe (Red.), Environmental Law and Justice in Context. Cambridge University Press. ISSN 9780521879682. s. 411–428.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Norwegian Planning Law. I Anker, Helle Tegner; Egelund Olsen, Birgitte & Rønne, Anita (Red.), Legal systems and wind energy - a comparative perspective. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-1817-0. s. 131–136.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Norwegian EIA and SEA Rules. I Anker, Helle Tegner; Egelund Olsen, Birgitte & Rønne, Anita (Red.), Legal systems and wind energy - a comparative perspective. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-1817-0. s. 163–166.
 • Bugge, Hans Christian (2007). Comparative Analysis of the Precautionary Principle in the Nordic Countries - Norway. I de Sadeleer, Nicolas (Red.), Implementing the Precautionary Principle. Earthscan. ISSN 1-84407-312-2. s. 102–119.
 • Bugge, Hans Christian & Haver, Gustav (2007). Transboundary chains for carbon capture and storage: Allocation of rights and obligations between the state parties within the climate regime. Journal for European Environmental & Planning Law. ISSN 1613-7272. 4(5), s. 367–377.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Miljørett som rettsdisiplin. I Jakhelln, Henning; Fauchald, Ole Kristian & Syse, Aslak (Red.), dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00960-3. s. 77–95.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Meeting the Kyoto Challenge: The Case of Norway. International Energy Law and Taxation Review. ISSN 1472-4529. s. 140–147.
 • Bugge, Hans Christian (2005). Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Kommentar. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 82-05-34210-5.
 • Bugge, Hans Christian (2005). Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 82-05-34210-5.
 • Bugge, Hans Christian (2005). Retten til å få, og plikten til å gi, miljøinformasjon etter den nyemiljøinformasjonsloven. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 492–508.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bugge, Hans Christian (2021). Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget. ISBN 9788215043425. 710 s.
 • Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (2018). Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press. ISBN 9781108422444. 362 s.
 • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (2016). Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02446-2. 646 s.
 • Bugge, Hans Christian (2014). Environmental Law in Norway - Second Edition. Kluwer Law International. ISBN 9789041153173. 1 s.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Lærebok i miljøforvaltnignsrett, 3.utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01918-5. 337 s.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Environmental Law in Norway. Wolters Kluwer. ISBN 978-90-411-3606-0. 335 s.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Environmental Law in Norway. Wolters Kluwer. ISBN 978-90-411-3606-0. 335 s.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Norway. Environmental Law. Wolters Kluwer. ISBN 978-90-654-4945-0. 335 s.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Lærebok i miljøforvaltningsrett, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215015675. 224 s.
 • Bugge, Hans Christian & Voigt, Christina (2008). Sustainable development in international and national law. Europa Law Publishing. ISBN 978-90-76871-84-4. 591 s.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Lærebok i miljøforvaltningsrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00672-7. 194 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Voigt, Christina & Bugge, Hans Christian (2021). Skog i det internasjonale klimaarbeidet, og Norges skogsatsin. I Bugge, Hans Christian (Red.), Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget. ISSN 9788215043425. s. 162–174.
 • Bugge, Hans Christian & Ramstad Wenger, Cathrine (2021). Klimainformasjon og -rapportering om virksomheter og produkter mv. I Bugge, Hans Christian (Red.), Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget. ISSN 9788215043425. s. 647–666.
 • Bugge, Hans Christian (2021). Veitransport. I Bugge, Hans Christian (Red.), Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget. ISSN 9788215043425. s. 633–642.
 • Bugge, Hans Christian (2021). Kvotesystemet for utslipp av klimagasser. I Bugge, Hans Christian (Red.), Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget. ISSN 9788215043425. s. 461–499.
 • Bugge, Hans Christian (2021). Norsk miljølovgivning og dens anvendelse på klima. I Bugge, Hans Christian (Red.), Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget. ISSN 9788215043425. s. 379–405.
 • Bugge, Hans Christian (2021). Grunnlaget for internasjonalt klimaarbeid. I Bugge, Hans Christian (Red.), Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget. ISSN 9788215043425. s. 79–99.
 • Syse, Aslak; Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde & Tverberg, Arnulf (2016). Inge Lorange Backer 70 år. I Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Red.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. s. 1–8.
 • Bugge, Hans Christian (2013). EØS-avtalens betydning for norsk areallovgivning og arealplanlegging.
 • Bugge, Hans Christian (2013). Fra "Romskipet Jorden" til "bærekraftig utvikling": Kan verdens miljø reddes? Et historisk tilbakeblikk og noen grunnproblemer.
 • Voigt, Christina & Bugge, Hans Christian (2011). Legal Issues Related to the Promotion and Regulation of Renewable Energy in EU Member States – Synthesis Report.
 • Bugge, Hans Christian (2011). International environmental law: Introduction, sources and main principles.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Environmental and energy policy and regulation in Norway.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide: Norway.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Climate change adaptation - some legal challenges.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Climate Adaptation - environmental protection in a changing climate.
 • Bugge, Hans Christian (2011). Benedikte Moltumyr Høgberg: Forbud mot tilbakevirkende lover. Universitetsforlaget, Oslo 2010, 517 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 102–109.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Norvège: Politique de petrole et de l'environnement.
 • Bugge, Hans Christian (2010). EØS-avtalens betydning for norsk miljøpolitikk.
 • Bugge, Hans Christian (2010). "Integrasjonsprinsippet": røtter, begrunnelse og dilemmaer.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Juridiske aspekter ved klimaskader.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Noen utfordringer knyttet til påregnelighetskriteriet i norsk ekspropriasjonsrett.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Introduction to International Environmental Law.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Plan- og bygningsloven i kystsonen.
 • Bugge, Hans Christian (2010). The international climate regime: Between ecology, equity and efficiency.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Nytt lovverk som paraply for en fremtidig naturressursforvaltning.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Klima og menneskerettighter - den globale dimensjonen.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Plan- og bygningsloven - nye begrensninger eller nye muligheter i strandsonen?
 • Bugge, Hans Christian (2010). Storsamfunnets styring av privat grunn i lys av Grunnloven og sammenlignet med andre nordiske land.
 • Bugge, Hans Christian (2010). Er Høyesterett "miljøvennlig"? Tre aktuelle høyesterettssaker av prinsipiell betydning.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Erstatnking for rådighetsinnskrenkninger: Står vi ved et "paradigmeskifte"? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 257–258.
 • Bugge, Hans Christian (2009). The internationalization of law: human rights, trade and environment,
 • Bugge, Hans Christian (2009). Miljøhensynet i forvaltningens skjønnsutøvelse: Grunnproblemer - og kan de løses?
 • Bugge, Hans Christian (2009). The principle of integration and its dilemmas.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Environment and energy policy – regulatory choices.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Environmental/energy regulation in Norway.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Hvordan skal hensynet til miljøet ivaretas ved forvaltningens skjønnsutøvelse?
 • Bugge, Hans Christian (2009). ”Our Common Future” revisited.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Adapting to climate change through land use planning and nature management: Obligations, rights, and risks.
 • Bugge, Hans Christian (2009). The Future Climate Regime: Fundamental Issues of Fairness, Efficiency and Sustainable Development.
 • Bugge, Hans Christian (2009). The Role of Law in the Future Climate Regime: Fundamental Issues of Fairness, Efficiency and Sustainable Development.
 • Bugge, Hans Christian (2009). The Future Climate Regime: Fundamental Issues of Fairness, Efficiency and Sustainable Development.
 • Bugge, Hans Christian (2009). Norsk klimapolitikk - overordnete virkemiddelutfordringer.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Kommentar til lov 13. mars 1981 nr 6 Forurensningsloven. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 1266–1286.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Kommentar til lov 15. juni 2001 nr. 79 Svalbardmiljøloven. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 3427–3438.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Anmeldelse av JK VH Casper Herles doktoravhandling "Markföroreningsansvaret - särskilt om retroaktivitet och skälighet av miljörättsligt återställandeansvar". Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. ISSN 0040-6953. 144(3), s. 357–367.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Praktisk miljørett. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 189–191.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Consistency in Environemntal Law.
 • Bugge, Hans Christian (2008). CO2-håndtering; rettslige aspekter.
 • Bugge, Hans Christian (2008). The North-South Dimension in the Climate Policy of the European Union and Norway.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Carbon Capture and Storage and EC State Aids Rules.
 • Bugge, Hans Christian (2008). Klimaeffektens rettslige aspekter - regulering, beskatning, erstatning.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Norge som lavutslippssamfunn - Rettslige rammer og utfordringer.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Environmental Justice and the Polluter Pays principle.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Forurenset grunn - hvem er den ansvarlige?
 • Bugge, Hans Christian (2006). Håndheving av miljøretten.
 • Bugge, Hans Christian (2006). Overview of the structure and jurisdiction of courts dealing with environmental matters in Norway.
 • Bugge, Hans Christian (2006). The Role of Renewables in the Climate Regime - an Introduction.
 • Bugge, Hans Christian (2011). EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet. Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU. ISSN 978-82-93145-26-4.
 • Bugge, Hans Christian & Ueland, André Lamark (2011). Case studies on the implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide: Norway. University College London.
 • Voigt, Christina & Bugge, Hans Christian (2007). Sustainable Development as a Principle of Integration in International Law. Resolving Potential Conflicts between WTO Law and Climate Change Mitigation Measures (Dr.juris-avhandling). Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:19 - Sist endret 7. feb. 2022 11:51