Kirsten Sandberg

Image of Kirsten Sandberg
Norwegian version of this page
Phone +47 22850043
Room 641
Username
Visiting address Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

 • Sandberg, Kirsten & Strand, Vibeke Blaker (2022). Forbud mot usaklig forskjellsbehandling i forvaltningen – et rettslig cluster. In Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Ed.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. Full text in Research Archive
 • Jessen, Reidar Schei & Sandberg, Kirsten (2021). Psykologisk og medisinsk behandling av barn og ungdom med kjønnsinkongruens - En fagteknisk og menneskerettslig diskusjon. In Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (Ed.), Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518698. p. 225–265.
 • Sandberg, Kirsten (2021). Incorporating the CRC in Norway. In Kilkelly, Ursula; Lundy, Laura & Byrne, Bronagh (Ed.), Incorporating the UN Convention on the Rights of the Child into National Law. Intersentia. ISSN 978-1-78068-992-0. p. 231–260.
 • Melinder, Annika Maria D; Albrechtsen, Malin & Sandberg, Kirsten (2021). In the Best Interest of the Child: the Norwegian Approach to Child Protection. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice. ISSN 2524-5236. 4(3), p. 209–230. doi: 10.1007/s42448-021-00078-6. Full text in Research Archive
 • Lindholm, Jesper & Sandberg, Kirsten (2020). Legal Protection of Refugee and Migrant Children. In Schultz, Trine; Mørk, Anne & Hartoft, Hanne (Ed.), Children’s rights. The Convention on the Rights of the Child in Danish Law. DJØF Forlag. ISSN 978-87-574-4488-9. p. 177–214.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Best Interests of the Child in the Norwegian Constitution. In Haugli, Trude; Nylund, Anna; Sigurdsen, Randi & Bendiksen, Lena R. Lauritsen (Ed.), Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-38281-7. p. 133–158. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004382817_009.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), svangerskap og kvinners og barns rettigheter. In Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne & Svensson, Eva-Maria (Ed.), Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3312-0. p. 397–410.
 • Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten; Adolfsson, caroline; Fridriksdottir, Hrefna; Leviner, Pernilla & Hartoft, Hanne (2019). Barneretten i de nordiske land: Temaer i tiden . Barn – forskning om barn og barndom i Norden. ISSN 0800-1669. 37(3-4), p. 15–39. doi: 10.5324/barn.v37i3-4.3377.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barns rettigheter – fra «stykkevis og delt» til fundamentet for skolens virksomhet, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. p. 129–144.
 • Skjørten, Kristin & Sandberg, Kirsten (2019). Children's participation in Family Law proceedings. In Langford, Malcolm; Skivenes, Marit & Søvig, Karl Harald (Ed.), Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031422. p. 300–331. doi: 10.18261/9788215031415-2019.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Alternative care and children's rights. In Kilkelly, Ursula & Liefaard, Ton (Ed.), International Human Rights of Children. Springer Nature. ISSN 978-981-10-4183-9. p. 187–213. doi: 10.1007/978-981-10-4184-6_8.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Intersex children and the UN Convention on the Rights of the Child. In Scherpe, Jens M.; Dutta, Anatol & Helms, Tobias (Ed.), The Legal Status of Intersex Persons. Intersentia. ISSN 978-1-78068-475-8. p. 515–535. doi: 10.1017/9781780687704.029.
 • Sandberg, Kirsten (2018). The role of the United Nations Committee on the Rights of the Child in eliminating corporal punishment in the home. In Saunders, Bernadette J.; Leviner, Pernilla & Naylor, Bronwyn (Ed.), Corporal Punishment of Children: Comparative Legal and Social Developments towards Prohibition and Beyond. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-35594-1. p. 39–56. doi: 10.1163/9789004355972_004.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Children's Rights to Protection Under the CRC. In Falch-Eriksen, Asgeir & Backe-Hansen, Elisabeth (Ed.), Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-94799-0. p. 15–37. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-94800-3_2.
 • Sandberg, Kirsten (2017). Et barnekonvensjonsblikk på katolske presters seksuelle misbruk av barn. In Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (Ed.), Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group. ISSN 978-87-619-3854-1. p. 385–399.
 • Sandberg, Kirsten (2017). The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child. In Hellum, Anne (Eds.), Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge. ISSN 978-1138698505. p. 61–76. doi: 10.1080/18918131.2015.1128701.
 • Sandberg, Kirsten (2016). Barnevernets ansvar for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven i institusjon under annen lov. In Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Ed.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. p. 399–419.
 • Sandberg, Kirsten (2016). Barnets beste som rettighet. In Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (Ed.), Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-48452-8.
 • Sandberg, Kirsten (2016). Barnets beste i skolen. In Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Ed.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. p. 40–53.
 • Sandberg, Kirsten (2015). Barnekonvensjonen 25 år - status og fremtid. In Andersland, Geir Kjell (Eds.), De Castbergske barnelover 1915-2015. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48637-2. p. 140–176.
 • Sandberg, Kirsten (2015). The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 33(4), p. 337–352. doi: 10.1080/18918131.2015.1128701.
 • Sandberg, Kirsten (2015). The convention on the rights of the child and the vulnerability of children. Nordic Journal of International Law. ISSN 0902-7351. 84(2), p. 221–247. doi: 10.1163/15718107-08402004.
 • Sandberg, Kirsten (2014). Barnekonvensjonens vern mot sammensatt diskriminering. In Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (Ed.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205459281. p. 69–89.
 • Sandberg, Kirsten (2014). The role of national courts in promoting children's rights: The case of Norway. The International Journal of Children's Rights. ISSN 0927-5568. 22(1), p. 1–20. doi: 10.1163/15718182-02201005.
 • Sandberg, Kirsten (2013). Om barns egen rolle i overvåkingen av FNs barnekonvensjon. In Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Ed.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. p. 493–501.
 • Sandberg, Kirsten (2012). Rettsforholdet mellom barn og foreldre i utdanningssammenheng - hvem har rett til informasjon, og hvem bestemmer hva. In Jakhelln, Henning & Welstad, Trond-Erik (Ed.), Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202358822. p. 539–557.
 • Sandberg, Kirsten (2012). Barns rett til å bli hørt. In Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga & Sandberg, Kirsten (Ed.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 9788215018584. p. 90–118.
 • Sandberg, Kirsten (2012). Asylsøkende barns rettigheter. In Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga & Sandberg, Kirsten (Ed.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 9788215018584. p. 282–309.
 • Sandberg, Kirsten (2011). Norway: The Long and Winding Road Towards Prohibiting Physical Punishment. In Durrant, Joan E. & Smith, Anne B. (Ed.), Global Pathways to Abolishing Physical Punishment. Realizing Children’s Rights. Routledge. ISSN 978-0-415-87920-0. p. 197–209.
 • Sandberg, Kirsten (2010). Barns rett til medvirkning - et juridisk perspektiv. In Kjørholt, Anne Trine (Eds.), Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01638-2. p. 47–70.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Barns rettsstilling i likekjønnede parforhold. In Aune, Helga ; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (Ed.), Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30235-1. p. 547–566.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Children's right to participate in health care decisions. In Aasen, Henriette Sinding; Halvorsen, Rune & Barbosa da Silva, António (Ed.), Human rights, dignity and autonomy in health care and social services: Nordic perspectives. Intersentia. ISSN 978-90-5095-877-6.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns rett til å bli hørt. In Sandberg, Kirsten; Høstmælingen, Njål & Kjørholt, Elin Saga (Ed.), Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01193-6. p. 77–96.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Flyktningebarns rettigheter. In Sandberg, Kirsten; Høstmælingen, Njål & Kjørholt, Elin Saga (Ed.), Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01193-6. p. 232–253.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns diskrimineringsvern, særlig om utdanning. In Hellum, Anne & Ketscher, Kirsten (Ed.), Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget. ISSN 9788215012629. p. 92–111.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns rett til omsorg. In Kristiansen, Jens (Eds.), Socialretlige udviklinger & utfordringer. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-1788-3. p. 125–134.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Adopsjonssamtykke: Høyesteretts dom 20.04.07. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 5–7.

View all works in Cristin

 • Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga & Sandberg, Kirsten (2020). Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03187-3. 500 p.
 • Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten & Kjørholt, Elin Saga (2016). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215025186. 464 p.
 • Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga & Sandberg, Kirsten (2012). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 9788215018584. 449 p.
 • Sandberg, Kirsten; Høstmælingen, Njål & Kjørholt, Elin Saga (2008). Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01193-6. 346 p.

View all works in Cristin

 • Sandberg, Kirsten (2020). Editorial. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 38(2), p. 97–99. doi: 10.1080/18918131.2020.1840787.
 • Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten & Kjørholt, Elin Saga (2020). Kan ikke norsk barnevern lenger sette barnet først? Rett24.no.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Children’s constitutional rights in Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barns rett til å bli hørt i barnehage og skole .
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barnets beste i barnehage og skole .
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barnekonvensjonen 30 år – hva har vi fått til og hva er utfordringene? .
 • Sandberg, Kirsten (2019). Internasjonalt blikk på norsk barnevern .
 • Sandberg, Kirsten (2019). Medvirkning og samhandling: Barnets rett og institusjonenes plikt.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Akuttplasseringer i lys av FNs barnekonvensjon.
 • Sandberg, Kirsten (2019). The right of grandchildren and grandparents to family life under the European Convention on Human Rights (ECHR).
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barns rett til omsorg i fosterhjem og institusjon: FNs barnekonvensjon art. 20 m.fl. .
 • Skjørten, Kristin & Sandberg, Kirsten (2019). Barns deltakelse.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Ulogisk fra EMD? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 16(4/2018), p. 265–268.
 • Hellum, Anne & Sandberg, Kirsten (2018). Fortelling fra 1100-tallet utfordrer dagens forståelse av barn . [Business/trade/industry journal]. Apollon.
 • Sandberg, Kirsten (2018). A child rights approach to child protection.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Internasjonalt blikk på norsk barnevern .
 • Sandberg, Kirsten (2018). Emergency placements in child protection in Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2018). The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child – Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity .
 • Sandberg, Kirsten (2018). Incorporation of the CRC into domestic law: Views of the UN Committee and experiences from Norway .
 • Sandberg, Kirsten (2018). Prinsippet om barnets beste i forhold til nasjonal spesiallovgivning .
 • Frøjd, Elise Koppang; Sandberg, Kirsten & Hellum, Anne (2017). – Barn med interkjønn er i en sårbar situasjon. [Internet]. Forskning.no.
 • Sandberg, Kirsten (2016). Barnekonvensjonen – barnets rett til medvirkning og vurdering av barnets beste knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning.
 • Sandberg, Kirsten (2012). Barns rettigheter i Grunnloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. p. 1–5.
 • Sandberg, Kirsten (2012). Rt. 2011 s. 1439 – foreldreansvar etter dødsfall og det biologiske prinsipp. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Barns rettigheter og muligheter - en oversikt over juridiske og praktiske konsekvenser av barnekonvensjonen og menneskerettighetene. In Hjermann, Reidar & Haanes, Knut (Ed.), Barn. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01443-2. p. 92–111.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Intervju: Niåring dro hjem til dommeren. [Internet]. www.nrk.no.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Abortion in Norway: Regulatory framework, constitutional decisions, change and conflict.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Children’s rights in immigration cases.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Asylsøkerbarns rettigheter i asylsaken og til helse, skole og omsorg.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Social rights: 1. The Social Security system 2. The Implementation of Children’s Rights in Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Nytt på forskningsfronten innen barneretten.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Felles ekteskapslov. Endringene i adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven - barnerettslige konsekvenser.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Flyktningbarns rettigheter.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Barnkonventionen - lag eller inte? Reflektioner från Norge.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Lov om barn og foreldre (barnelova). In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 1400–1421.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen, forholdet mellom foreldre og barn, spesielt flytteforbud for foreldre.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barnets rett til tvangsinngrep fra barnevernet.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Children’s Rights: Implementation and Challenges.
 • Sandberg, Kirsten (2008). En sammenligning av de fire siste barnevernavhandlingene: Metodiske styrker og svakheter. Hvilke felt er fortsatt udekket i den juridiske barnevernforskningen?
 • Sandberg, Kirsten (2008). Children’s Rights: A Legal Perspective.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Hvordan håndtere administrativ praksis som spriker med etablert rettsoppfatning?
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns rettsstilling i forhold til internasjonale konvensjoner og nasjonale lover.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Foreldreansvaret og elevens selvbestemmelsesrett.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Samvær for enhver pris?
 • Sandberg, Kirsten (2008). - Barnevernloven og utlendingsloven.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Om Befrings-utvalgets arbeid og innstilling (Det nasjonale barnehjemsutvalget), NOU 2004: 23.
 • Sandberg, Kirsten (2008). FNs barnekonvensjon: Barnets beste, Forum for barnekonvensjonen, 21.11.08.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns menneskerettigheter.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Barnekonvensjonens plass i utlendingsretten.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Asylsøkende barn i Norge: Oppfølging av Soria Moria-erklæringen – hva skjer?
 • Sandberg, Kirsten (2007). Child Law in Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Barnets beste sett fra et juridisk ståsted.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Children's right to participation in health care decisions.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Barns rett til omsorg.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Bruk av sakkyndige i barnevernet.
 • Sandberg, Kirsten (2007). ”FRU JUSTITIA ER BLIND OG DE SAKKYNDIGE ER HENNES FØRERHUND”Legens, ingeniørens, psykologens, revisorens og andre sakkyndiges rolle i domstolene.
 • Nordvik, Marie L.; Sandberg, Kirsten; Edström, Örjan & Forsman, Maria (2021). The child’s right to participate in decisions on taking a child into care : the right’s implication in a complex landscape of legal norms. Umeå universitet. ISSN 978-91-7855-644-1.
 • Stang, Elisabeth Gording & Sandberg, Kirsten (2007). Det er barnets sak. En analyse av barnevernets hjelpetiltak og barnets rettsstilling i saker etter barnevernloven § 4-4 (Dr.juris-avhandling). Universitetet i Oslo.
 • Oppedal, Mons & Sandberg, Kirsten (2007). Akutthjemlene i barnevernloven. Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Nov. 26, 2019 10:19 AM