Kirsten Sandberg

Instituttleder - Institutt for offentlig rett
Bilde av Kirsten Sandberg
English version of this page
Telefon +47 22850043
Rom 228
Treffetider Ta kontakt på e-post for avtale.
Brukernavn
Besøksadresse Domus Biblioteca (Vestbygningen på Universitetsplassen)
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Cand.jur. 1980. Ansatt i Justisdepartementets Lovavdeling 1980-82, dommerfullmektig ved Tromsø byfogdembete 1982-84 og konstituert dommer i Hålogaland lagmannsrett noen måneder i 1988. Hun har arbeidet ved Universitetet i Oslo som stipendiat og amanuensis siden 1985, og tok i 2003 doktorgraden på avhandlingen "Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse". Hun ble professor i 2004 og var instituttleder ved Institutt for offentlig rett 2005-2009. Konstituert høyesterettsdommer i tre måneder 2010-2011. Medlem av FNs barnekomité 2011-2019, leder av denne i to år 2013-2015.

Forskningsfelt

Hovedsakelig barnerett. For tiden særlig ulike aspekter ved FNs barnekonvensjon. Har også arbeidet med emner innen forvaltningsrett og kvinnerett.

 

CV

Emneord: Barnerett, Forvaltningsrett, Kvinnerett, Velferdsrett, Utdanningsrett

Publikasjoner

 • Sandberg, Kirsten & Strand, Vibeke Blaker (2022). Forbud mot usaklig forskjellsbehandling i forvaltningen – et rettslig cluster. I Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Red.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jessen, Reidar Schei & Sandberg, Kirsten (2021). Psykologisk og medisinsk behandling av barn og ungdom med kjønnsinkongruens - En fagteknisk og menneskerettslig diskusjon. I Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (Red.), Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518698. s. 225–265.
 • Sandberg, Kirsten (2021). Incorporating the CRC in Norway. I Kilkelly, Ursula; Lundy, Laura & Byrne, Bronagh (Red.), Incorporating the UN Convention on the Rights of the Child into National Law. Intersentia. ISSN 978-1-78068-992-0. s. 231–260.
 • Melinder, Annika Maria D; Albrechtsen, Malin & Sandberg, Kirsten (2021). In the Best Interest of the Child: the Norwegian Approach to Child Protection. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice. ISSN 2524-5236. 4(3), s. 209–230. doi: 10.1007/s42448-021-00078-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindholm, Jesper & Sandberg, Kirsten (2020). Legal Protection of Refugee and Migrant Children. I Schultz, Trine; Mørk, Anne & Hartoft, Hanne (Red.), Children’s rights. The Convention on the Rights of the Child in Danish Law. DJØF Forlag. ISSN 978-87-574-4488-9. s. 177–214.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Best Interests of the Child in the Norwegian Constitution. I Haugli, Trude; Nylund, Anna; Sigurdsen, Randi & Bendiksen, Lena R. Lauritsen (Red.), Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-38281-7. s. 133–158. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004382817_009.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), svangerskap og kvinners og barns rettigheter. I Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne & Svensson, Eva-Maria (Red.), Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3312-0. s. 397–410.
 • Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten; Adolfsson, caroline; Fridriksdottir, Hrefna; Leviner, Pernilla & Hartoft, Hanne (2019). Barneretten i de nordiske land: Temaer i tiden . Barn – forskning om barn og barndom i Norden. ISSN 0800-1669. 37(3-4), s. 15–39. doi: 10.5324/barn.v37i3-4.3377.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barns rettigheter – fra «stykkevis og delt» til fundamentet for skolens virksomhet, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 129–144.
 • Skjørten, Kristin & Sandberg, Kirsten (2019). Children's participation in Family Law proceedings. I Langford, Malcolm; Skivenes, Marit & Søvig, Karl Harald (Red.), Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031422. s. 300–331. doi: 10.18261/9788215031415-2019.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Alternative care and children's rights. I Kilkelly, Ursula & Liefaard, Ton (Red.), International Human Rights of Children. Springer Nature. ISSN 978-981-10-4183-9. s. 187–213. doi: 10.1007/978-981-10-4184-6_8.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Intersex children and the UN Convention on the Rights of the Child. I Scherpe, Jens M.; Dutta, Anatol & Helms, Tobias (Red.), The Legal Status of Intersex Persons. Intersentia. ISSN 978-1-78068-475-8. s. 515–535. doi: 10.1017/9781780687704.029.
 • Sandberg, Kirsten (2018). The role of the United Nations Committee on the Rights of the Child in eliminating corporal punishment in the home. I Saunders, Bernadette J.; Leviner, Pernilla & Naylor, Bronwyn (Red.), Corporal Punishment of Children: Comparative Legal and Social Developments towards Prohibition and Beyond. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-35594-1. s. 39–56. doi: 10.1163/9789004355972_004.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Children's Rights to Protection Under the CRC. I Falch-Eriksen, Asgeir & Backe-Hansen, Elisabeth (Red.), Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-94799-0. s. 15–37. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-94800-3_2.
 • Sandberg, Kirsten (2017). Et barnekonvensjonsblikk på katolske presters seksuelle misbruk av barn. I Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (Red.), Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group. ISSN 978-87-619-3854-1. s. 385–399.
 • Sandberg, Kirsten (2017). The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child. I Hellum, Anne (Red.), Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge. ISSN 978-1138698505. s. 61–76. doi: 10.1080/18918131.2015.1128701.
 • Sandberg, Kirsten (2016). Barnevernets ansvar for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven i institusjon under annen lov. I Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Red.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. s. 399–419.
 • Sandberg, Kirsten (2016). Barnets beste som rettighet. I Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (Red.), Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-48452-8.
 • Sandberg, Kirsten (2016). Barnets beste i skolen. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 40–53.
 • Sandberg, Kirsten (2015). Barnekonvensjonen 25 år - status og fremtid. I Andersland, Geir Kjell (Red.), De Castbergske barnelover 1915-2015. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48637-2. s. 140–176.
 • Sandberg, Kirsten (2015). The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 33(4), s. 337–352. doi: 10.1080/18918131.2015.1128701.
 • Sandberg, Kirsten (2015). The convention on the rights of the child and the vulnerability of children. Nordic Journal of International Law. ISSN 0902-7351. 84(2), s. 221–247. doi: 10.1163/15718107-08402004.
 • Sandberg, Kirsten (2014). Barnekonvensjonens vern mot sammensatt diskriminering. I Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (Red.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205459281. s. 69–89.
 • Sandberg, Kirsten (2014). The role of national courts in promoting children's rights: The case of Norway. The International Journal of Children's Rights. ISSN 0927-5568. 22(1), s. 1–20. doi: 10.1163/15718182-02201005.
 • Sandberg, Kirsten (2013). Om barns egen rolle i overvåkingen av FNs barnekonvensjon. I Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Red.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. s. 493–501.
 • Sandberg, Kirsten (2012). Rettsforholdet mellom barn og foreldre i utdanningssammenheng - hvem har rett til informasjon, og hvem bestemmer hva. I Jakhelln, Henning & Welstad, Trond-Erik (Red.), Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202358822. s. 539–557.
 • Sandberg, Kirsten (2012). Barns rett til å bli hørt. I Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga & Sandberg, Kirsten (Red.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 9788215018584. s. 90–118.
 • Sandberg, Kirsten (2012). Asylsøkende barns rettigheter. I Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga & Sandberg, Kirsten (Red.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 9788215018584. s. 282–309.
 • Sandberg, Kirsten (2011). Norway: The Long and Winding Road Towards Prohibiting Physical Punishment. I Durrant, Joan E. & Smith, Anne B. (Red.), Global Pathways to Abolishing Physical Punishment. Realizing Children’s Rights. Routledge. ISSN 978-0-415-87920-0. s. 197–209.
 • Sandberg, Kirsten (2010). Barns rett til medvirkning - et juridisk perspektiv. I Kjørholt, Anne Trine (Red.), Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01638-2. s. 47–70.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Barns rettsstilling i likekjønnede parforhold. I Aune, Helga ; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (Red.), Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30235-1. s. 547–566.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Children's right to participate in health care decisions. I Aasen, Henriette Sinding; Halvorsen, Rune & Barbosa da Silva, António (Red.), Human rights, dignity and autonomy in health care and social services: Nordic perspectives. Intersentia. ISSN 978-90-5095-877-6.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns rett til å bli hørt. I Sandberg, Kirsten; Høstmælingen, Njål & Kjørholt, Elin Saga (Red.), Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01193-6. s. 77–96.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Flyktningebarns rettigheter. I Sandberg, Kirsten; Høstmælingen, Njål & Kjørholt, Elin Saga (Red.), Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01193-6. s. 232–253.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns diskrimineringsvern, særlig om utdanning. I Hellum, Anne & Ketscher, Kirsten (Red.), Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget. ISSN 9788215012629. s. 92–111.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns rett til omsorg. I Kristiansen, Jens (Red.), Socialretlige udviklinger & utfordringer. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-1788-3. s. 125–134.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Adopsjonssamtykke: Høyesteretts dom 20.04.07. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 5–7.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga & Sandberg, Kirsten (2020). Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03187-3. 500 s.
 • Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten & Kjørholt, Elin Saga (2016). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215025186. 464 s.
 • Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga & Sandberg, Kirsten (2012). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 9788215018584. 449 s.
 • Sandberg, Kirsten; Høstmælingen, Njål & Kjørholt, Elin Saga (2008). Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01193-6. 346 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandberg, Kirsten (2020). Editorial. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 38(2), s. 97–99. doi: 10.1080/18918131.2020.1840787.
 • Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten & Kjørholt, Elin Saga (2020). Kan ikke norsk barnevern lenger sette barnet først? Rett24.no.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Children’s constitutional rights in Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barns rett til å bli hørt i barnehage og skole .
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barnets beste i barnehage og skole .
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barnekonvensjonen 30 år – hva har vi fått til og hva er utfordringene? .
 • Sandberg, Kirsten (2019). Internasjonalt blikk på norsk barnevern .
 • Sandberg, Kirsten (2019). Medvirkning og samhandling: Barnets rett og institusjonenes plikt.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Akuttplasseringer i lys av FNs barnekonvensjon.
 • Sandberg, Kirsten (2019). The right of grandchildren and grandparents to family life under the European Convention on Human Rights (ECHR).
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barns rett til omsorg i fosterhjem og institusjon: FNs barnekonvensjon art. 20 m.fl. .
 • Skjørten, Kristin & Sandberg, Kirsten (2019). Barns deltakelse.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Ulogisk fra EMD? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 16(4/2018), s. 265–268.
 • Hellum, Anne & Sandberg, Kirsten (2018). Fortelling fra 1100-tallet utfordrer dagens forståelse av barn . [Fagblad]. Apollon.
 • Sandberg, Kirsten (2018). A child rights approach to child protection.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Internasjonalt blikk på norsk barnevern .
 • Sandberg, Kirsten (2018). Emergency placements in child protection in Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2018). The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child – Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity .
 • Sandberg, Kirsten (2018). Incorporation of the CRC into domestic law: Views of the UN Committee and experiences from Norway .
 • Sandberg, Kirsten (2018). Prinsippet om barnets beste i forhold til nasjonal spesiallovgivning .
 • Frøjd, Elise Koppang; Sandberg, Kirsten & Hellum, Anne (2017). – Barn med interkjønn er i en sårbar situasjon. [Internett]. Forskning.no.
 • Sandberg, Kirsten (2016). Barnekonvensjonen – barnets rett til medvirkning og vurdering av barnets beste knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning.
 • Sandberg, Kirsten (2012). Barns rettigheter i Grunnloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. s. 1–5.
 • Sandberg, Kirsten (2012). Rt. 2011 s. 1439 – foreldreansvar etter dødsfall og det biologiske prinsipp. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Barns rettigheter og muligheter - en oversikt over juridiske og praktiske konsekvenser av barnekonvensjonen og menneskerettighetene. I Hjermann, Reidar & Haanes, Knut (Red.), Barn. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01443-2. s. 92–111.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Intervju: Niåring dro hjem til dommeren. [Internett]. www.nrk.no.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Abortion in Norway: Regulatory framework, constitutional decisions, change and conflict.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Children’s rights in immigration cases.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Asylsøkerbarns rettigheter i asylsaken og til helse, skole og omsorg.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Social rights: 1. The Social Security system 2. The Implementation of Children’s Rights in Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Nytt på forskningsfronten innen barneretten.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Felles ekteskapslov. Endringene i adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven - barnerettslige konsekvenser.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Flyktningbarns rettigheter.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Barnkonventionen - lag eller inte? Reflektioner från Norge.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Lov om barn og foreldre (barnelova). I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 1400–1421.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen, forholdet mellom foreldre og barn, spesielt flytteforbud for foreldre.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barnets rett til tvangsinngrep fra barnevernet.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Children’s Rights: Implementation and Challenges.
 • Sandberg, Kirsten (2008). En sammenligning av de fire siste barnevernavhandlingene: Metodiske styrker og svakheter. Hvilke felt er fortsatt udekket i den juridiske barnevernforskningen?
 • Sandberg, Kirsten (2008). Children’s Rights: A Legal Perspective.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Hvordan håndtere administrativ praksis som spriker med etablert rettsoppfatning?
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns rettsstilling i forhold til internasjonale konvensjoner og nasjonale lover.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Foreldreansvaret og elevens selvbestemmelsesrett.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Samvær for enhver pris?
 • Sandberg, Kirsten (2008). - Barnevernloven og utlendingsloven.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Om Befrings-utvalgets arbeid og innstilling (Det nasjonale barnehjemsutvalget), NOU 2004: 23.
 • Sandberg, Kirsten (2008). FNs barnekonvensjon: Barnets beste, Forum for barnekonvensjonen, 21.11.08.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns menneskerettigheter.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Barnekonvensjonens plass i utlendingsretten.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Asylsøkende barn i Norge: Oppfølging av Soria Moria-erklæringen – hva skjer?
 • Sandberg, Kirsten (2007). Child Law in Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Barnets beste sett fra et juridisk ståsted.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Children's right to participation in health care decisions.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Barns rett til omsorg.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Bruk av sakkyndige i barnevernet.
 • Sandberg, Kirsten (2007). ”FRU JUSTITIA ER BLIND OG DE SAKKYNDIGE ER HENNES FØRERHUND”Legens, ingeniørens, psykologens, revisorens og andre sakkyndiges rolle i domstolene.
 • Nordvik, Marie L.; Sandberg, Kirsten; Edström, Örjan & Forsman, Maria (2021). The child’s right to participate in decisions on taking a child into care : the right’s implication in a complex landscape of legal norms. Umeå universitet. ISSN 978-91-7855-644-1.
 • Stang, Elisabeth Gording & Sandberg, Kirsten (2007). Det er barnets sak. En analyse av barnevernets hjelpetiltak og barnets rettsstilling i saker etter barnevernloven § 4-4 (Dr.juris-avhandling). Universitetet i Oslo.
 • Oppedal, Mons & Sandberg, Kirsten (2007). Akutthjemlene i barnevernloven. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:40 - Sist endret 26. jan. 2021 08:57