Kirsten Sandberg

Bilde av Kirsten Sandberg
English version of this page
Telefon +47 22850043
Rom 228
Treffetider Ta kontakt på e-post for avtale.
Brukernavn
Besøksadresse Domus Biblioteca (Vestbygningen på Universitetsplassen)
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Cand.jur. 1980. Ansatt i Justisdepartementets Lovavdeling 1980-82, dommerfullmektig ved Tromsø byfogdembete 1982-84 og konstituert dommer i Hålogaland lagmannsrett noen måneder i 1988. Hun har arbeidet ved Universitetet i Oslo som stipendiat og amanuensis siden 1985, og tok i 2003 doktorgraden på avhandlingen "Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse". Hun ble professor i 2004 og var instituttleder ved Institutt for offentlig rett 2005-2009. Konstituert høyesterettsdommer i tre måneder 2010-2011. Medlem av FNs barnekomité 2011-2019, leder av denne i to år 2013-2015.

Forskningsfelt

Hovedsakelig barnerett. For tiden særlig ulike aspekter ved FNs barnekonvensjon. Har også arbeidet med emner innen forvaltningsrett og kvinnerett.

 

CV

Emneord: Barnerett, Forvaltningsrett, Kvinnerett, Velferdsrett, Utdanningsrett

Publikasjoner

 • Melinder, Annika Maria D; Albrechtsen, Malin & Sandberg, Kirsten (2021). In the Best Interest of the Child: the Norwegian Approach to Child Protection. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice.  ISSN 2524-5236. . doi: https://doi.org/10.1007/s42448-021-00078-6
 • Lindholm, Jesper & Sandberg, Kirsten (2020). Legal Protection of Refugee and Migrant Children, In Trine Schultz; Anne Mørk & Hanne Hartoft (ed.),  Children’s rights. The Convention on the Rights of the Child in Danish Law.  DJØF Forlag.  ISBN 978-87-574-4488-9.  chapter 7.  s 177 - 214
 • Sandberg, Kirsten (2019). Alternative care and children's rights, In Ursula Kilkelly & Ton Liefaard (ed.),  International Human Rights of Children.  Springer Nature.  ISBN 978-981-10-4183-9.  Part II, chapter 2.  s 187 - 213
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barns rettigheter – fra «stykkevis og delt» til fundamentet for skolens virksomhet, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 8.  s 129 - 144
 • Sandberg, Kirsten (2019). Best Interests of the Child in the Norwegian Constitution, In Trude Haugli; Anna Nylund; Randi Sigurdsen & Lena R. Lauritsen Bendiksen (ed.),  Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-38281-7.  Kapittel 8.  s 133 - 158
 • Sandberg, Kirsten (2019). Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), svangerskap og kvinners og barns rettigheter, I: Trude Haugli; Siri Gerrard; Anne Hellum & Eva-Maria Svensson (red.),  Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3312-0.  Kapittel.  s 397 - 410
 • Skjørten, Kristin & Sandberg, Kirsten (2019). Children's participation in Family Law proceedings, In Malcolm Langford; Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (ed.),  Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031422.  Chapter 10.  s 300 - 331
 • Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten; Adolfsson, caroline; Fridriksdottir, Hrefna; Leviner, Pernilla & Hartoft, Hanne (2019). Barneretten i de nordiske land: Temaer i tiden. Barn.  ISSN 0800-1669.  37(3-4), s 15- 39 . doi: 10.5324/barn.v37i3-4.3377
 • Sandberg, Kirsten (2018). Children's Rights to Protection Under the CRC, In Asgeir Falch-Eriksen & Elisabeth Backe-Hansen (ed.),  Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-94799-0.  kap. 2.  s 15 - 37
 • Sandberg, Kirsten (2018). Intersex children and the UN Convention on the Rights of the Child, In Jens M. Scherpe; Anatol Dutta & Tobias Helms (ed.),  The Legal Status of Intersex Persons.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-475-8.  Siste kapittel (unummerert).  s 515 - 535
 • Sandberg, Kirsten (2018). The role of the United Nations Committee on the Rights of the Child in eliminating corporal punishment in the home, In Bernadette J. Saunders; Pernilla Leviner & Bronwyn Naylor (ed.),  Corporal Punishment of Children: Comparative Legal and Social Developments towards Prohibition and Beyond.  Brill|Nijhoff.  ISBN 978-90-04-35594-1.  Kapittel 2.  s 39 - 56
 • Sandberg, Kirsten (2017). Et barnekonvensjonsblikk på katolske presters seksuelle misbruk av barn, I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  kapittel.  s 385 - 399
 • Sandberg, Kirsten (2017). The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child, In Anne Hellum (ed.),  Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity.  Routledge.  ISBN 978-1138698505.  Kapittel 5.  s 61 - 76
 • Sandberg, Kirsten (2016). Barnets beste i skolen, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 2.  s 40 - 53
 • Sandberg, Kirsten (2016). Barnets beste som rettighet, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 3.
 • Sandberg, Kirsten (2016). Barnevernets ansvar for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven i institusjon under annen lov, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Kapittel.  s 399 - 419
 • Sandberg, Kirsten (2015). Barnekonvensjonen 25 år - status og fremtid, I: Geir Kjell Andersland (red.),  De Castbergske barnelover 1915-2015.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48637-2.  Kapittel 5.  s 140 - 176
 • Sandberg, Kirsten (2015). The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  33(4), s 337- 352 . doi: 10.1080/18918131.2015.1128701
 • Sandberg, Kirsten (2015). The convention on the rights of the child and the vulnerability of children. Nordic Journal of International Law.  ISSN 0902-7351.  84(2), s 221- 247 . doi: 10.1163/15718107-08402004
 • Sandberg, Kirsten (2014). Barnekonvensjonens vern mot sammensatt diskriminering, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 3.  s 69 - 89
 • Sandberg, Kirsten (2014). The role of national courts in promoting children's rights: The case of Norway. The International Journal of Children's Rights.  ISSN 0927-5568.  22(1), s 1- 20 . doi: 10.1163/15718182-02201005
 • Sandberg, Kirsten (2013). Om barns egen rolle i overvåkingen av FNs barnekonvensjon, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  s 493 - 501
 • Sandberg, Kirsten (2012). Asylsøkende barns rettigheter, I: Njål Høstmælingen; Elin Saga Kjørholt & Kirsten Sandberg (red.),  Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018584.  kap. 5.  s 282 - 309
 • Sandberg, Kirsten (2012). Barns rett til å bli hørt, I: Njål Høstmælingen; Elin Saga Kjørholt & Kirsten Sandberg (red.),  Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018584.  kap. 5.  s 90 - 118
 • Sandberg, Kirsten (2012). Rettsforholdet mellom barn og foreldre i utdanningssammenheng - hvem har rett til informasjon, og hvem bestemmer hva, I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  Kapittel 26.  s 539 - 557
 • Sandberg, Kirsten (2011). Norway: The Long and Winding Road Towards Prohibiting Physical Punishment, In Joan E. Durrant & Anne B. Smith (ed.),  Global Pathways to Abolishing Physical Punishment. Realizing Children’s Rights.  Routledge.  ISBN 978-0-415-87920-0.  Kapittel 15.  s 197 - 209
 • Sandberg, Kirsten (2010). Barns rett til medvirkning - et juridisk perspektiv, I: Anne Trine Kjørholt (red.),  Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01638-2.  Kapittel 3.  s 47 - 70
 • Sandberg, Kirsten (2009). Barns rettsstilling i likekjønnede parforhold, I: Helga Aune; Ole Kristian Fauchald; Kåre Lilleholt & Dag Michalsen (red.),  Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30235-1.  Bidrag.  s 547 - 566
 • Sandberg, Kirsten (2009). Children's right to participate in health care decisions, In Henriette Sinding Aasen; Rune Halvorsen & António Barbosa da Silva (ed.),  Human rights, dignity and autonomy in health care and social services: Nordic perspectives.  Intersentia.  ISBN 978-90-5095-877-6.  chapter 3.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns diskrimineringsvern, særlig om utdanning, I: Anne Hellum & Kirsten Ketscher (red.),  Diskriminerings- og likestillingsrett.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012629.  Kapittel 3.  s 92 - 111
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns rett til omsorg, I: Jens Kristiansen (red.),  Socialretlige udviklinger & utfordringer.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1788-3.  Kapittel 7.  s 125 - 134
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns rett til å bli hørt, I: Kirsten Sandberg; Njål Høstmælingen & Elin Saga Kjørholt (red.),  Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01193-6.  Kapittel 5.  s 77 - 96
 • Sandberg, Kirsten (2008). Flyktningebarns rettigheter, I: Kirsten Sandberg; Njål Høstmælingen & Elin Saga Kjørholt (red.),  Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01193-6.  Kapittel 14.  s 232 - 253
 • Sandberg, Kirsten (2007). Adopsjonssamtykke: Høyesteretts dom 20.04.07. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 5- 7

Se alle arbeider i Cristin

 • Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga & Sandberg, Kirsten (red.) (2020). Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03187-3.  500 s.
 • Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten & Kjørholt, Elin Saga (red.) (2016). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025186.  464 s.
 • Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga & Sandberg, Kirsten (red.) (2012). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018584.  449 s.
 • Sandberg, Kirsten; Høstmælingen, Njål & Kjørholt, Elin Saga (red.) (2008). Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01193-6.  346 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten & Kjørholt, Elin Saga (2020). Kan ikke norsk barnevern lenger sette barnet først?. Rett24.no.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Akuttplasseringer i lys av FNs barnekonvensjon.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barnekonvensjonen 30 år – hva har vi fått til og hva er utfordringene?.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barnets beste i barnehage og skole.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barns rett til omsorg i fosterhjem og institusjon: FNs barnekonvensjon art. 20 m.fl..
 • Sandberg, Kirsten (2019). Barns rett til å bli hørt i barnehage og skole.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Children’s constitutional rights in Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Internasjonalt blikk på norsk barnevern.
 • Sandberg, Kirsten (2019). Medvirkning og samhandling: Barnets rett og institusjonenes plikt.
 • Sandberg, Kirsten (2019). The right of grandchildren and grandparents to family life under the European Convention on Human Rights (ECHR).
 • Skjørten, Kristin & Sandberg, Kirsten (2019). Barns deltakelse.
 • Hellum, Anne & Sandberg, Kirsten (2018, 18. desember). Fortelling fra 1100-tallet utfordrer dagens forståelse av barn. [Fagblad].  Apollon.
 • Sandberg, Kirsten (2018). A child rights approach to child protection.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Emergency placements in child protection in Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Incorporation of the CRC into domestic law: Views of the UN Committee and experiences from Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Internasjonalt blikk på norsk barnevern.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Prinsippet om barnets beste i forhold til nasjonal spesiallovgivning.
 • Sandberg, Kirsten (2018). The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child – Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Ulogisk fra EMD?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(4/2018), s 265- 268
 • Frøjd, Elise Koppang; Sandberg, Kirsten & Hellum, Anne (2017, 09. mars). – Barn med interkjønn er i en sårbar situasjon. [Internett].  Forskning.no.
 • Sandberg, Kirsten (2016). Barnekonvensjonen – barnets rett til medvirkning og vurdering av barnets beste knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning.
 • Sandberg, Kirsten (2012). Barns rettigheter i Grunnloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (1), s 1- 5
 • Sandberg, Kirsten (2012). Rt. 2011 s. 1439 – foreldreansvar etter dødsfall og det biologiske prinsipp. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Abortion in Norway: Regulatory framework, constitutional decisions, change and conflict.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Asylsøkerbarns rettigheter i asylsaken og til helse, skole og omsorg.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Barnkonventionen - lag eller inte? Reflektioner från Norge.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Barns rettigheter og muligheter - en oversikt over juridiske og praktiske konsekvenser av barnekonvensjonen og menneskerettighetene, I: Reidar Hjermann & Knut Haanes (red.),  Barn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01443-2.  Kapitel.  s 92 - 111
 • Sandberg, Kirsten (2009). Children’s rights in immigration cases.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Felles ekteskapslov. Endringene i adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven - barnerettslige konsekvenser.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Flyktningbarns rettigheter.
 • Sandberg, Kirsten (2009, 17. juni). Intervju: Niåring dro hjem til dommeren. [Internett].  www.nrk.no.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Nytt på forskningsfronten innen barneretten.
 • Sandberg, Kirsten (2009). Social rights: 1. The Social Security system 2. The Implementation of Children’s Rights in Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barnets rett til tvangsinngrep fra barnevernet.
 • Sandberg, Kirsten (2008). - Barnevernloven og utlendingsloven.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns menneskerettigheter.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Barns rettsstilling i forhold til internasjonale konvensjoner og nasjonale lover.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Children’s Rights: A Legal Perspective.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Children’s Rights: Implementation and Challenges.
 • Sandberg, Kirsten (2008). En sammenligning av de fire siste barnevernavhandlingene: Metodiske styrker og svakheter. Hvilke felt er fortsatt udekket i den juridiske barnevernforskningen?.
 • Sandberg, Kirsten (2008). FNs barnekonvensjon: Barnets beste, Forum for barnekonvensjonen, 21.11.08.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Foreldreansvaret og elevens selvbestemmelsesrett.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Hvordan håndtere administrativ praksis som spriker med etablert rettsoppfatning?.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen, forholdet mellom foreldre og barn, spesielt flytteforbud for foreldre.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Lov om barn og foreldre (barnelova), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Kapittel.  s 1400 - 1421
 • Sandberg, Kirsten (2008). Om Befrings-utvalgets arbeid og innstilling (Det nasjonale barnehjemsutvalget), NOU 2004: 23.
 • Sandberg, Kirsten (2008). Samvær for enhver pris?.
 • Oppedal, Mons & Sandberg, Kirsten (2007). Akutthjemlene i barnevernloven.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Asylsøkende barn i Norge: Oppfølging av Soria Moria-erklæringen – hva skjer?.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Barnekonvensjonen – hvordan fungerer den, sentrale prinsipper, materielle bestemmelser og de mest relevante kommentarene fra FNs Barnekomité.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Barnekonvensjonens plass i utlendingsretten.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Barnets beste sett fra et juridisk ståsted.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Barns rett til omsorg.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Bruk av sakkyndige i barnevernet.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Child Law in Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2007). Children's right to participation in health care decisions.
 • Sandberg, Kirsten (2007). ”FRU JUSTITIA ER BLIND OG DE SAKKYNDIGE ER HENNES FØRERHUND”Legens, ingeniørens, psykologens, revisorens og andre sakkyndiges rolle i domstolene.
 • Stang, Elisabeth Gording & Sandberg, Kirsten (2007). Det er barnets sak. En analyse av barnevernets hjelpetiltak og barnets rettsstilling i saker etter barnevernloven § 4-4 (Dr.juris-avhandling). Vis sammendrag
 • Sandberg, Kirsten (2006). Inkorporasjonen av FNs barnekonvensjon i menneskerettsloven.
 • Sandberg, Kirsten (2006). Barnekonvensjonens betydning på utlendingsfeltet.
 • Sandberg, Kirsten (2006). Barnekonvensjonens enkeltbestemmelser, herunder bestemmelsenes innhold og kommunen/statlige myndigheter som pliktsubjekt i forhold til konvensjonen, samt konsekvenser for ulike etater.
 • Sandberg, Kirsten (2006). Barnevernet og FNs barnekonvensjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:40 - Sist endret 26. jan. 2021 08:57