Sverre Blandhol

Image of Sverre Blandhol
Norwegian version of this page
Phone +47 22850215
Mobile phone +47 900 37 326
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Research interests

 • Negotiation, mediation, arbitration, dispute resolution

 • Law of Contract

 • Legal method

 • Ethics, compliance, corporate social responsibility

 • Rhetoric

Blandhol participates in the research groups Natural Resources Law and Contract Law, and is a member of the Network for European Law.

Background

Sverre Blandhol holds a docorate in law (2004), and masters degrees in history (1999) and psychology (2012). He has written extensively in a wide range of subjects. In addition he has broad experience as a practicing lawyer and mediator.

Teaching

Blandhol teaches in negotiations, conflict management, ethics and law of contracts and torts.

Prizes

The Norwegian Institute of Public Accountants' prize for best Article in 2012:

"Utførelsen av revisjonsoppdrag og ubevisst moral: Årsaker til etisk svikt", [Carrying out audits and unconscious moral: Causes of ethical failiures] Revisjon og Regnskap 2012, s. 37-45

Tags: Negotiation, Dispute Resolution, Environmental Law, Administrative Law, Contract Law, ethics

Publications

Blandhol, Sverre (2006). "The rhetorical foundations of Nordic jurisprudence". Ideas in History. ISSN 1890-1832. s 33-56

 • Blandhol, Sverre (2019). Juridisk metode og den nordiske rettspragmatisme. In Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Ed.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. p. 623–638.
 • Blandhol, Sverre (2016). Hvordan kan norsk rettsmekling forbedres? In Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Ed.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. p. 87–97.
 • Blandhol, Sverre (2015). Bedre stykkevis og delt, enn fullt og helt? Avtalelovene og den norske rettspragmatisme. In Andersen, Mads Bryde (Eds.), Aftaleloven 100 år. DJØF Forlag. ISSN 978-87-574-3321-0. p. 37–61.
 • Blandhol, Sverre & Mahler, Tobias (2015). Advokaten i fremtiden. In Knudtzon, Sigurd (Eds.), Å være advokat. Universitetsforlaget. ISSN 9788215025230. p. 24–60.
 • Blandhol, Sverre; Tøssebro, Henriette N. & Skotheim, Øystein (2015). Innføring i juridisk metode. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 50(6), p. 310–345.
 • Blandhol, Sverre (2014). Kritikkens forutsetning : kampen om trykkefriheten 1797-1801. In Tjønneland, Eivind (Eds.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. p. 279–316.
 • Blandhol, Sverre (2012). Vil en tydeligere meklingsmodell føre til bedre mekling? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 195–219.
 • Blandhol, Sverre (2012). Utførelsen av revisjonsoppdrag og ubevisst moral: Årsaker til etisk svikt. Revisjon og Regnskap. ISSN 0332-7795. p. 37–45.
 • Blandhol, Sverre (2011). Fire problemer på veien mot forlik. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. p. 36–60.
 • Blandhol, Sverre (2011). Valget mellom forlik og rettssak. Hvor gode er advokater til å bedømme prosessrisiko og hvorfor går det ofte galt? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 596–617.
 • Blandhol, Sverre (2010). Konfliktløsning. Urealistisk optimisme ved valget mellom forlik og rettssak i privatrettslige tvister. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 15–16.
 • Blandhol, Sverre (2009). Schweigaards overdrivelser. In Mestad, Ola (Eds.), Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-029-5. p. 205–227.
 • Michalsen, Dag & Blandhol, Sverre (2007). Perspektiver på Francis Hagerup. In Michalsen, Dag & Blandhol, Sverre (Ed.), Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Unipax. ISSN 9788281520141. p. 9–17.
 • Blandhol, Sverre (2007). "Francis Hagerup om juridisk metode". In Michalsen, Dag & Blandhol, Sverre (Ed.), Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Unipax. ISSN 9788281520141. p. 21–45.
 • Blandhol, Sverre (2006). "The rhetorical foundations of Nordic jurisprudence". Ideas in History. ISSN 1890-1832.
 • Blandhol, Sverre (2005). ”Quentin Skinner og rettsvitenskapshistorie”. In Michalsen, Dag (Eds.), Rett, historie, metode. Institutt for offentlig rett. ISSN 82-8063-047-3. p. 37–64.
 • Blandhol, Sverre (2005). "Er rettsanvendelsen i EU-domstolen og Menneskerettsdomstolen vesensforskjellig fra norsk rettskildelære?". Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 316–327.
 • Blandhol, Sverre (2005). "Hva er pragmatisme?". Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 491–524.
 • Blandhol, Sverre (2005). ”Den nordiske rettsvitenskapens retoriske grunnlag”. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. p. 17–32.
 • Blandhol, Sverre (2004). ”Carl Ussing og den nordiske rettspragmatisme”. In Fliflet, Arne m fl (Eds.), Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 87-574-0963-3. p. 37–44.
 • Blandhol, Sverre (2004). "Pragmatismens aktualitet i rettsvitenskap og rettsanvendelse". Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 365–391.
 • Blandhol, Sverre (2004). ”Rettspragmatismen i Fredrik Stangs, Ragnar Knophs og Gunnar Astrup Hoels forfatterskap”. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143.
 • Blandhol, Sverre (2003). "Retorikk og juss". Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 499–518.
 • Blandhol, Sverre (2003). ”Norsk rettspositivisme?”. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 419–433.
 • Blandhol, Sverre (2003). ”Om rett og moral”. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 60–78.
 • Blandhol, Sverre (2002). "Juss og pragmatisme". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 14(3), p. 95–100.
 • Blandhol, Sverre (1999). Efterord: "Forskeren og mennesket - set i eftertiden". In Foighel, Isi; Gammeltoft-Hansen, Hans & Zahle, Henrik (Ed.), Alf Ross 1899-1999 Ret som teknik, kunst og videnskab og andre essays. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København. ISSN 87-574-0172-1. p. 393–407.
 • Blandhol, Sverre (1997). ”Severin og det romantiske”. In Blandhol, Sverre; Holtsmark, Hilde & Tønseth, Jan Jacob (Ed.), En vandrer på jorden – om Emil Boysons liv og diktning. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-17813-8.

View all works in Cristin

 • Bernt, Agnes Camilla & Blandhol, Sverre (2022). Mekling. Effektiv og hensynsfull konflikthåndtering . Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205524408.
 • Blandhol, Sverre (2021). Konfliktkoden. Forstå hva som foregår i konflikt . Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-3395-3. 266 p.
 • Blandhol, Sverre (2020). Smarte forhandlinger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03653-3. 275 p.
 • Blandhol, Sverre (2014). Konfliktanalyse. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1438-9. 337 p.
 • Blandhol, Sverre (2013). De beste grunner : reelle hensyn i juridisk argumentasjon. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-42431-9. 256 p.
 • Blandhol, Sverre (2013). De beste grunner : reelle hensyn i juridisk argumentasjon. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-42431-9. 256 p.
 • Blandhol, Sverre; Møller, Tor Martin & Wehus, Glenn Øystein (2010). Epiktets håndbok - Om Kunsten å Leve. Vigmostad & Bjørke. ISBN 9788241906251. 202 p.
 • Michalsen, Dag & Blandhol, Sverre (2007). Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Unipax. ISBN 9788281520141. 205 p.
 • Blandhol, Sverre (2005). Nordisk rettspragmatisme - Savigny, Ørsted og Schweigaard om vitenskap og metode. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 87-574-1359-2. 281 p.
 • Blandhol, Sverre (1999). Juridisk Ideologi - Alf Ross' kritikk av naturretten. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 162 p.
 • Blandhol, Sverre; Holtsmark, Hilde & Tønseth, Jan Jacob (1997). En vandrer på jorden – om Emil Boysons liv og diktning. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-17813-8. 204 p.

View all works in Cristin

 • Backer, Inge Lorange & Blandhol, Sverre (2016). Komplekse næringslivstvister for domstolene. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 193–195.
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Meklerrollen ved mekling i domstolene, av Camilla Bernt. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 376–378.
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Psykologi och bevisvärdering. Myter om trovärdighet og tillförlitlighet, av Sven Å Christianson & Marika Ehrenkrona. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 378–381.
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Medling och andra former av konflikthantering, av Jan Norman & Lina Öhman. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 260–264.
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Parts- og vitneavhør – i straffesaker og sivile saker, 2. utgave, av Nils Erik Lie. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 246–253.
 • Blandhol, Sverre (2012). Hvordan kan advokater bli bedre rådgivere i tvisteløsning? Advokatbladet. ISSN 0801-3020. p. 47–48.
 • Blandhol, Sverre (2012). Mekling og Rett. Advokatbladet. ISSN 0801-3020. p. 48–49.
 • Blandhol, Sverre (2011). Hva kjennetegner dyktige forhandlere? Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 26–28.
 • Blandhol, Sverre (2011). Tvisteløsning.
 • Blandhol, Sverre (2011). EU-direktiv legger til rette for økt bruk av mekling. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 30–31.
 • Blandhol, Sverre & Hanson, Jørgen (2010). Advokater i blindsone - replikk om taushetsplikten. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Blandhol, Sverre & Hanson, Jørgen (2010). Taushetens grenser - advokaters taushetsplikt. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Blandhol, Sverre (2010). Hvorfor brukes ikke mekling oftere? Juristkontakt. ISSN 0332-7590.
 • Blandhol, Sverre (2010). Urealistisk optimisme ved valget mellom forlik og rettssak i privatrettslige tvister. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Blandhol, Sverre (2010). Meklingens filosofi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Blandhol, Sverre (2010). Hvordan vi gjør det vi ikke bør - psykologisk forskning på begrenset moralitet.
 • Blandhol, Sverre (2010). The Emergence of Law and the Pursuit of Glory.
 • Blandhol, Sverre (2010). Valget mellom forlik og rettssak. Hvor gode er parter og advokater til å vurdere prosessrisiko, hvorfor går det ofte galt og hva kan gjøres til forbedring?
 • Blandhol, Sverre (2010). Etikk i jusstudiet: hvorfor, hva og hvordan.
 • Blandhol, Sverre (2010). Hindringer for forlik.
 • Blandhol, Sverre (2009). Mekling og rettsvitenskapen.
 • Blandhol, Sverre (2008). Pragmatismens relevans for rettsvitenskap og rettsanvendelse.
 • Blandhol, Sverre (2008). USA og folkeretten.
 • Blandhol, Sverre (2008). Filosofisk søppel - Anton Martin Schweigaards kritikk av tysk filosofi.
 • Blandhol, Sverre (2007). Anmeldelse av: Rettsretorikk. En Metodelære av H.P. Graver. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 635–640.
 • Blandhol, Sverre (2002). "Oppdragelse til demokrati - Alf Ross om demokrati og pedagogikk".
 • Blandhol, Sverre (2001). "Formalisme,pragamatisme, realisme: Teori, metode og grunnlovsforståelse hs Castberg, Knoph og Ross".
 • Blandhol, Sverre (1999). Nordisk prosjektseminar for hovedfagsstudenter, Kungälv 19.11-21.11.99.
 • Köhler-Olsen, Julia & Blandhol, Sverre (2017). Juridisk utredning av ordningen samvær med støttet tilsyn. Universitetet i Oslo.
 • Drozd, Filip; Blandhol, Sverre & Kraft, Pål (2012). Teaching Interpersonal Communication Skills Using an Internet Based Intervention: a Randomised Controlled Trial. Department of Psychology, University of Oslo.
 • Blandhol, Sverre (2012). Teaching Interpersonal Communication Skills Using an Internet Based Intervention: a Randomised Controlled Trial. DUO.

View all works in Cristin

Published July 1, 2013 2:16 PM - Last modified Mar. 30, 2022 2:49 PM