Innføring i prosess I - II

Jo Hov har skrevet to lærebøker i juss - Innføring i prosess I-II.

 

"Innføring i prosess"er en fremstilling av norsk sivil- og straffeprosess, først og fremst beregnet på juridiske studenter.Det er lagt vekt på å forklare både reglenes legislative bakgrunn og reglenes faktiske tilblivelseshistorie. Likedan er det lagt vekt på å forklare reglenes praktiske funksjon ved hjelp av eksempler. Fremstillingen består av fire hoveddeler: I første del behandles prosessens rettskilder, grunnbegreper og grunnregler. I andre del og tredje del behandles de sentrale straffeprosessuelle og sivilprosessuelle emner. I fjerde del - fellesprosess - behandles de emner hvor felles begrepsbruk i de to prosessformene gjør det fruktbart å foreta en sammenlignende behandling, f.eks. reglene om bevis og reglene om rettsmidler. Bøkene er utstyrt med lov-, doms- og stikkordregister. Det er også et tatt med eksempler på praktisk viktige rettsdokumenter. Jo Hov er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker og artikler innenfor fagområdene kontraktsrett og prosessrett.

Av Jo Hov
Publisert 5. mars 2010 11:08 - Sist endret 15. okt. 2011 22:51