Grunnvann – rett til og bruk av grunnvann i norsk rett (avsluttet)

Gunnhild Storbekkrønning Sollis doktorgradsprosjekt analyserer rettighetene til grunnvann etter vannressursloven og hvordan norsk rett regulerer bruken av grunnvann.

vann

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om prosjektet

Grunnvannet fyller porer og sprekker i undergrunnen, og global utgjør grunnvann rundt 97 % av tilgjengelig ferskvannsressurser. Det har stor økologisk betydning som en del av vannets kretsløp og del av ulike økosystem, og i Norge brukes grunnvann bl.a. til drikkevann, industriproduksjon og geotermisk energi til oppvarming og nedkjøling av både hus og større bygningsmasser.

Hvem som har rettigheter til grunnvannet og hva rettighetene innebærer, har derfor betydning i mange sammenhenger- særlig ved direkte uttak av vann. Grunnvann har også betydning i samfunnsplanleggingen ved f.eks. tunnelutbygning og andre byggetiltak som kan påvirke både kvaliteten på grunnvannet, hvordan grunnvannet beveger seg og ha betydning for hvordan grunnvann kan brukes senere. Siden grunnvann er en viktig ressurs for miljøet og samfunnet, er det også sentralt å analysere hvordan regelverket ivaretar de kryssende hensynene som oppstår både når grunnvannet skal brukes og når annen bruk kan påvirke grunnvannet.  

Analysen vil bygge på norsk rett, men også komparative studier vil trekkes inn i arbeidet.

Mål

Avhandling fullført i 2020.

Finansiering

Universitetet i Oslo

 

Publisert 14. des. 2016 10:19 - Sist endret 5. juni 2020 09:42