Forebyggende bruk av skjulte overvåkingsmetoder i beskyttelsen av nasjonal sikkerhet

Sirkel og ordet kommunikasjon

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om prosjektet

Prosjektet handler om sikkerhetstjenesters adgang til å bruke for eksempel telefonavlytting og romavlytting før noe straffbart har skjedd, med det formål å forebygge blant annet terrorhandlinger og ulovlig etterretningsvirksomhet. Prosjektet er en sammenliknende studie som tar for seg lovgivningen i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. For Norges del er fokuset på Politiets sikkerhetstjenestes (PSTs) adgang til bruk av skjulte tvangsmidler i forebyggende øyemed, slik den er regulert i politiloven §§ 17d-f.
  
Prosjektet har den engelske tittelen "Preventive Use of Covert Coercive Measures in the Protection of National Security - a comparative study".

Mål

Målsetningen med sammenlikningen av de nasjonale reglene er å vurdere hvilke land som har funnet de beste løsningene i lys av grunnleggende rettsstatlige, menneskerettslige og demokratiske prinsipper. Analysen vil forhåpentligvis også si noe hvilke prinsipper som bør gjelde for utviklingen av regler om preventiv metodebruk i en demokratisk rettsstat.  

Avhandlingsarbeidet fullføres i 2020.

Publisert 2. des. 2016 10:16 - Sist endret 23. apr. 2020 14:20