Rettigheters form

Temaet for prosjektet er en analyse av rettigheter slik de kommer til uttrykk i rettssystemet.

Foto: UiO

Om prosjektet

Gitt at vi ønsker å holde rettigheter opp mot hverandre må vi først evne å holde ulike rettigheter adskilt. Videre, et høyt beskyttelsesnivå for noen rettigheter kan bare rettferdiggjøres hvis rettighetene som skal nyte slik beskyttelse kan plasseres i egne, klart avgrensede kategorier.

De fleste rettighetsteorier i dag er funksjonelle: de søker å forklare hva rettigheter er ved å angi hva rettigheter gjør. Fokuset i dette prosjektet er på rettigheters form fremfor deres funksjon. Et første spørsmål ved analysen av rettigheters form er om det finnes en mer finmasket, underliggende struktur i rettigheter. Et bekreftende svar vil bety at mange av rettighetene vi kjenner og er fortrolige med i realiteten er satt sammen av ulike byggeblokker. Et videre spørsmål vil være om det finnes visse mønstre i hvordan slike byggeblokker settes sammen. Noen av de mest sentrale verktøyene for å finne en underliggende struktur i rettigheter er en Hohfeldiansk analyse av rettigheter, og skillet mellom såkalte positive og negative rettigheter.

Når verktøykassen for rettighetsanalyse er fylt, må den anvendes. Fordelingen av velferdsgoder i velferdsstaten og grunnlovsendringen i 2014 kan være egnede utgangspunkter for anvendelsen, men utfordringer ved rettighetsanalyse kan oppstå på tvers av rettsområder.

 

 

 

Publisert 27. jan. 2017 10:59 - Sist endret 18. mai 2017 09:46