Rettighetsanalyse (avsluttet)

Temaet for prosjektet er en analyse av rettigheter slik de kommer til uttrykk i rettssystemet.

Bildet kan inneholde: metall, kobber.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om prosjektet

Rettigheter er det ledende normative konseptet i vår tid. Interessene til personer og grupper blir i stadig større grad uttrykt og målt i rettighetsspråk. Men for å kunne holde rettigheter opp mot hverandre er det først nødvendig å holde dem fra hverandre. Denne avhandlingen søker å legge til rette for diskurs om rettslige spørsmål og verdier ved å svare på et grunnleggende spørsmål: Er det mulig å sortere rettigheter i faste kategorier på bakgrunn av hvordan de regulerer våre handlinger?

En slik sortering er analytisk, eller formell, i den forstand at den er uavhengig av hver rettighets faktiske og historiske kontekst. To ulike modeller drøftes. Den første, utviklet av den amerikanske juristen Wesley N. Hohfeld, ser rettigheter som en av fire stillinger – krav om at andre handler eller avstår fra å handle, friheter til å selv handle eller avstå fra å handle, kompetanser til å endre rettens innhold og immuniteter mot at rettens innhold endres – eller kombinasjoner av disse. Den andre modellen skiller mellom positive og negative rettigheter, det vil si mellom rettigheter som krever at noen handler og de som krever at noen avstår fra å handle. Sammen bidrar modellene med en begrepsmessig og teoretisk avklaring av rettigheter som styringsinstrument.

Avhandlingens fem artikler bruker eksempler fra domstolene og rettslivet ellers til å vise hvordan rettighetsmodellene kan avsløre og forebygge slutningsfeil, klarlegge forholdet mellom rettigheter og plikter, håndtere konflikt mellom rettigheter og legge til rette for debatt om sentrale verdier.

Publisert 27. jan. 2017 10:59 - Sist endret 5. juni 2020 09:45