Staters adgang til bruk av represalier etter folkeretten

Doktorgradsavhandlingen har arbeidstittel The public international law of peace-time reprisals og vil være en monografi om folkerettens regulering av represalier, også kjent i nyere terminologi som mottiltak (counter-measures).

Foto: UiO

Om prosjektet

Med represalier menes i folkerettslig sammenheng handlinger som normalt er folkerettsstridig, men som rettmessig kan foretas som svar på en forutgående rettsstridig handling utgått fra en annen stat. Represaliehandlingens formål er å fremtvinge opphør av den rettsstridige atferden som danner grunnlaget for represaliene og/eller sikre rettferdig kompensasjon for den skade som denne rettstridige atferden har medført.

Represaliehandlingens form kan i prinsippet tenkes bestående av handlinger med og uten innslag av fysisk maktbruk. Med spor tilbake til antikkens internasjonale relasjoner er denne doktrinen blant folkerettens eldste institusjoner og ved siden av krig er det den eneste formen for tvangshåndhevelse det folkerettslige systemet har kjent.

Prosjektet vil først og fremst gi anledning til å si noe om represaliers rettslige stilling og faktiske betydning i dagens folkerett, men samtidig også åpne for en vurdering av hvilken betydning effektive sanksjonsmekanismer har, og har hatt, for opprettholdelsen av det folkerettslige normsystemet.

  • Hvilken funksjon har represalier hatt for håndhevelse av internasjonale forpliktelser?
  • I hvilken utstrekning setter FN-paktens bestemmelser grenser for staters adgang til represalier?
  • Kan represalier grunngi ellers ulovlig maktbruk i mellomstatlige forhold?
  • Hvor går grensen mellom represalier og staters rett til selvforsvar, og hvilken betydning har denne grensen for forståelsen av staters rett til maktbruk i dagens folkerett?

Dette er blant de spørsmål prosjektet vil ta sikte på å belyse.

Mål

Konkret har prosjektet til formål å klargjøre represalierettens innhold gjennom å forklare dens utvikling over tid, dens legitimeringsgrunnlag og dens stilling i dagens folkerett.

Publisert 13. des. 2016 10:12 - Sist endret 13. feb. 2020 13:42