Begrunnelseskrav for forvaltningsvedtak

Prosjektets tema er begrunnelseskrav for forvaltningsvedtak. Jeg forsøker å besvare flere spørsmål, herunder hvilke krav som stilles til begrunnelse, hva er begrunnelseskravenes ulike funksjoner og idealer, og hvordan og i hvilken grad ivaretar gjeldende rett disse idealene.

Illustrasjon, teknologi, grafisk design

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Om prosjektet

Hvert år treffes det et stort antall forvaltningsvedtak i Norge som får virkninger overfor borgerne og privat virksomhet. At vedtak begrunnes i et klart og tydelig språk er avgjørende hvis forvaltningen skal makte å gjøre den enkelte klar over sine plikter og rettigheter. Dette gjelder ikke minst også på grunn av at regelverket som forvaltningen utleder sin myndighet fra har blitt stadig mer sammensatt og av mange oppleves som vanskelig tilgjengelig, i hvert fall hvis man ikke har juridisk utdannelse.

I en klarspråksammenheng er det av stor interesse å avklare innholdet i det rettslige rammeverket for begrunnelseskrav for forvaltningsvedtak som utgjør en betydelig del av myndighetenes kommunikasjon med enkeltmennesker og samfunnet for øvrig. Det er særlig spørsmålet om hvilke funksjoner en begrunnelse har som er sentral for klarspråksatsningen.

Lovgiver og forvaltning må forholde seg til ny teknologi. Teknologisk utvikling har gjort det mulig å effektivisere saksbehandlingen og forenkle kommunikasjonen med borgerne bl.a. ved at begrunnelsen av forvaltningsvedtak kan automatiseres og meddeles ved bruk av digital teknologi. Dette reiser flere spørsmål: Hvordan skal grunnlag for automatiserte beslutningsprosesser etterprøves, og hva har digitaliseringen å si for forvaltningens kommunikasjon.

Mål

Målet med prosjektet er å vurdere og analysere hvordan forvaltningens begrunnelseskrav etterleves og håndheves, og dels å evaluere godheten eller ønskeligheten av reglene om begrunnelseskrav, herunder svakheter og styrker ved praktiseringen av begrunnelseskrav i norsk forvaltning.

Avhandlingen leveres høsten 2023.

Finansiering

Avhandlingen er en del av prosjektet Klarspråk i juridisk forskning og undervisning som finansieres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Det juridiske fakultet, UiO.

Publisert 13. feb. 2020 13:15 - Sist endret 21. apr. 2020 13:02