Publications 1973-

Eivind Smith

I - Bøker m.v./Books etc./Livres etc.

 

1. Forvaltningsrett og blandingsadministrasjon. Oslo: Tanum-Norli, 1979. 157 s.

2. Organisasjoner i fiskeriforvaltningen: fiskesalgslagenes rettsstilling, særlig som forvaltningsorganer og som sammenslutninger. Oslo: Tanum-Norli, 1979. XXI, 889 s. [Doktoravhandling - Universitetet i Oslo].

3. Landbrukssamvirket og forvaltningsretten/ Eivind Smith og Morten Søvik. Oslo: Universitetsforlaget, 1983. IX, 123 s. - (Institutt for offentlig retts skriftserie; 1983:4).

4. Avtalerett eller forvaltningsrett: om A/S Vinmonopolet og forvaltningsloven. Oslo: Universitetsforlaget, 1984. 24 s. - (Institutt for offentlig retts skriftserie; 1984:2).

5. Rettssikkerhet ved offentlig tjenesteyting: forvaltningslovens anvendelse ved fordeling av tjenester. Oslo: Tanum-Norli, 1984. 144 s.

6. "Jus" og "politikk" i det norske statsliv/ Eivind Smith (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 1989. 175 s.

7. Menneskerettighetene i den nasjonale rett i Frankrike og Norge/ Eivind Smith (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 1990. 193 s.

8. Les droits de l'homme dans le droit national en France et en Norvège/ E. Smith (Éd.). Paris: Economica, 1990. 204 s.

9. Høyesterett og folkestyret: prøvingsretten overfor lover. Oslo: Universitetsforlaget, 1993. 382 s.

10. Eckhoff, Torstein: Forvaltningsrett. 5. utg./ ved Eivind Smith. Oslo: Tano, 1994. XVI, 678 s.

11. Constitutional justice under old constitutions/ edited by Eivind Smith. The Hague: Kluwer Law International, 1995. XIX, 402 s.

12. National parliaments as cornerstones of European integration/ edited by Eivind Smith. The Hague: Kluwer Law International, 1996. X, 195 s.

13. Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett. 6. utg. Oslo: Tano Aschehoug, 1997. XXI, 695 s.

14. Makt uten ansvar?: om Riksretten i vår tid/ Eivind Smith (red.). Oslo: Tano Aschehoug, 1997. 173 s.

15. Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget. Oslo: Universitetsforlaget, 1997. 229 s.

16. Taushetsplikt og kildevern for forskere. Oslo: Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, 1998. 42, 17 s.

17. Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett. 6. utg., 2. oppl. Oslo: Tano Aschehoug, 1999. XXI, 695 s.

18. Demokrati på svenskt vis/ Olof Petersson [et al.]. Stockholm: SNS förlag, 1999. 152 s. - (Demokratirådets rapport; 1999).

19. Democracy the Swedish way/ Olof Petersson [et al.]. Stockholm: SNS förlag, 1999. 164 s. - (Report from the Democratic Audit of Sweden; 1999).

20. Inhabil eller inkompetent?: om kravene til habilitet i Norsk kulturråd. Oslo: Norsk kulturråd, 2000. 37 s. - (Notat/ Norsk kulturråd; 39).

21. Demokratiet i konstitusjonelle bånd? Oslo: Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, 2000. 77 s. - (Rapportserien/ Makt- og demokratiutredningen 1998-2003; 20).

22. Trond Berg Eriksen, Eirik Newth, Stein Ringen, Eivind Smith: Fakler om vitenskap og samfunn. Til Den polytekniske forenings 150-Års jubileum. Oslo, 2002: Gyldendal Akademisk. 207 s.

23. Stat og rett. Artikler i utvalg 1980-2001. Oslo: Universitetsforlaget, 2002. 782 s.

24. Grundlagens makt. Konstitutionen som politiskt redskap och som rettslig norm/ Eivind Smith (red.). Stockholm: SNS Förlag, 2002. 233 s.

25. The Constitution as an Instrument of Change/ Eivind Smith (ed.). Stockholm: SNS Förlag, 2003. 249 s.

26. Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett. 7. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. XXI, 538 s.

27. Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett. 7. utg. 2. opplag. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. XXI, 538 s.

28. Demokratins grundlag/ Olof Petersson, Lauri Karvonen, Eivind Smith, Birgitta Swedenborg. Stockholm: SNS Förlag, 2004. 163 s.

29. Konstitutionell demokrati/ Eivind Smith og Olof Petersson (red.). Stockholm: SNS Förlag, 2004. 232 s.

30. Forvaltningsrett. 8. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. XXI, 554 s.

31. Medierna och yttrandefriheten/ Olof Petersson, Anker Brink Lund, Eivind Smith, Lennart Weibull. Stockholm: SNS Förlag, 2007. 186 s.

32. Konstitusjonelt demokrati. Foreløpig utgave. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. 354 s.

33. Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett. 8. utg. 2. opplag. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. XXI, 554 s.

34. Tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune/ Iris Nguyên-Duy, Eivind Smith, Harald Baldersheim. Oslo: Unipub, 2009. 154 s.

35. Konstitusjonelt demokrati. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. 504 s.

36. Forvaltningsrett. 9. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. 602 s.

37. Lokalt demokrati uten lokalt selvstyre?/ Harald Baldersheim, Eivind Smith (red.). Oslo, 2011: Abstrakt forlag. 237 s.

38. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode/ Marthe Indset, Jan Erling Klausen, Eivind Smith, Marte Winswold. Oslo: NIBR-rapport 2011:28. 179 s.

39. Det norske flernivådemokratiet/ Marit Reitan, Jo Saglie, Eivind Smith (red.). Oslo 2012: Abstrakt forlag. 359 s.

40. Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. 513 s.

41. Likeverdighet mellom stat og kommunesektor/ Marthe Indset, Jan Erling Klausen, Geir Møller, Eivind Smith, Hilde Zeiner. Oslo, 2012: NIBR/Telemarksforskning. 262 s.

42. Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år./ Kirsten Ketscher, Kåre Lilleholt, Eivind Smith, Aslak Syse (red.). Oslo, 2013: Gyldendal. 703 s.

43. Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret?/Jostein Askim, Harald Baldersheim, Jan Erling Klausen, Helge Renå, Eivind Smith, Hilde einer. Oslo, 2013: NIBR. 192 s.

44. Forvaltningsrett. 10. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2014. 588 s.

45.  Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2015. 483 s.

 

 

II - Offentlige utredninger/Papers presented by Governmental Commissions, etc./Rapports présentés par des commissions publiques présidées par ES ou dont ES a été  secrétaire

 

1. NOU 1988:10 Hovedavtale for jordbruket, kap. 5: Forfatnings- og forvaltningsrettslige spørsmål som gjelder avtaleverket for jordbruket. Oslo: Forvaltningstjenestene, 1988, s. 18-38. (Eivind Smith, sekretær, hovedansvarlig.)

2. NOU 1990:26 Gransking av Oslo kommune: rapport nr. 1/ fra Statens granskingsutvalg for Oslo kommune. Oslo: Forvaltningstjenestene, 1990. 106 s. (Leder: Eivind Smith.)

3. NOU 1991:11 Gransking av Oslo kommune: rapport nr. 2/ fra Statens granskingsutvalg for Oslo kommune. Oslo: Forvaltningstjenestene, 1991. 247 s. (Leder: Eivind Smith.)

4. NOU 1993:5 Gransking av Oslo kommune: rapport nr. 3/ fra Statens granskingsutvalg for Oslo kommune. Oslo: Forvaltningstjenestene, 1993. 66 s. (Leder: Eivind Smith.)

5. Habilitet og tillit i Norges Forskningsråd (Oslo, 1993: Norges Forskningsråd). 48 s. + vedlegg. (Leder: Eivind Smith.)

6. NOU 1995:18 Ny lovgivning om opplæring "... og for øvrig kan man gjøre som man vil"/ fra Opplæringslovutvalget. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, 1995. 430 s. (Leder: Eivind Smith.)

7. Dokument nr. 17 (1997-98) Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt for Å gjennomgå ulike Årsaksforhold knyttet for bankkrisen. Oslo: Stortinget, 1998. (Leder: Eivind Smith.) 276 s. + vedlegg. - (Stortingsforhandlingene; del 5).

8. Dokument nr. 18 (2000-2001) Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt for Å foreta en bred gjennomgang av utredning, planlegging, prosjektering og utbygging av ny hovedflyplass for Østlandet og Gardermobanen. Oslo: Stortinget, 2001. 357 s. (Leder: Eivind Smith.) - (Stortingsforhandlingene; del 5).

9. Dokument nr. 18 (2000-2001) Rapport nr. 2 fra Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen, gjenoppnevnt ved beslutning av Stortingets presidentskap 8. mars 2001. Oslo: Stortinget, 2001, s. [343]-356. (Leder: Eivind Smith.) - (Stortingsforhandlingene; del 5).

10. Forskningsrådets legitimitet. Habilitet og kvalitet i søknadsbehandlingen. Rapport fra et utvalg oppnevnt av Hovedstyret i Norges forskningsråd. Oslo: Norges forskningsråd, 2004. 74 s. + vedlegg. (Leder: Eivind Smith.)

 

III - Artikler i fagtidsskrifter, samleverk, årbøker m.v./Articles in scientific reviews, anthologies, yearbooks etc./Articles dans des revues ou anthologies scientifiques, etc.

 

1. Litt om Stortingets kontroll med forvaltningen. I: Jussens venner. 1973, s. 137-163.

2. Anmeldelse av Arvid Frihagen: Forvaltningsrett, Del 2, 3. rev. utg. (Bergen 1975). I: Lov og rett. 1976, s. 140-144.

3. Delegasjon av forvaltningsmyndighet til private og til uavhengige organer. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1976, s. 360-390. - Også trykt i: Forvaltningsrett og blandingsadministrasjon/ Eivind Smith. Oslo: Tanum-Norli, 1979.

4. Om domstoler og systematikk i forvaltningsretten. I: Jussens venner. 1976, s. 177-203. - Også trykt i: Forvaltningsrett og blandingsadministrasjon/ Eivind Smith. Oslo: Tanum-Norli, 1979.

5. Sivilombudsmannens kompetanseområde. I: Lov og rett. 1976, s. 327-330.

6. Anmeldelse av Bendt Andersen: Kommuneplanloven med kommentarer. (København 1976). I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1977, s. 355-357.

7. Om fordeling av økonomiske goder i forvaltningsretten. I: Jussens venner. 1978, s. 115-146. - Også trykt i: Forvaltningsrett og blandingsadministrasjon/ Eivind Smith. Oslo: Tanum-Norli, 1979.

8. Avtaler som forvaltningsvedtak. I: Lov og rett. 1978, s. 304-325. - Også trykt i: Forvaltningsrett og blandingsadministrasjon/ Eivind Smith. Oslo: Tanum-Norli, 1979.

9. Legalitetsprinsippets hjemmelskrav og subjekter. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1978, s. 655-691. - Også trykt i: Forvaltningsrett og blandingsadministrasjon/ Eivind Smith. Oslo: Tanum-Norli, 1979.

10. Sivilombudsmannen: Noen aktuelle reformspørsmål. I: Lov og rett. 1979, s. 262-276.

11. "Rettsskapende forvaltningsorganer". I: Lov og rett. 1979, s. 387-389.

12. Anmeldelse av Hans Ragnemalm: Offentligättsliga studier. (Lund 1977). I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1979, s. 618-620.

13. Organisasjoner som virkemidler i forvaltningen. I: Nordisk administrativt tidsskrift. 1980, nr. 2, s. 14-42.

14. Om Fiskeprodusentenes Fellessalgs rettigheter når det gjelder eksportbedriftenes egenproduksjon av saltfisk, saltfilet, klippfisk og tørrfisk. I: Norsk fiskeri

næring. 1980, nr. 1, s. 41-47.

15. "Rettslig interesse" i forvaltningsretten. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1980, s. 445-471.

16. Olje og fisk: om rettsvernet mot oljeboring på fiskefeltene. I: Lov og rett. 1981, s. 3-18.

17. Lovlige og ulovlige hensyn ved ansettelse av offentlige tjenestemenn. I: Lov og rett. 1981, s. 275-292.

18. Parlement et administration en Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 4(1981), s. 73-94.

19. Les nouvelles relations fonctionnaires-administrès: La Norvège. Rapport au 4ème Colloque international de l'Association internationale de la fonction publique, Avignon 15-18 juillet 1981. 7 s. Stensil.

20. La concertation dans le secteur public (del 1-5). I: Journées de la Société de législation comparée. 1981, s. 405-413.

21. Avkall på retten til forvaltningsklage. I: Lov og rett. 1982, s. 86-93.

22. "På vegne av stat eller kommune". I: Lov og rett. 1982, s. 503-510.

23. "Legalitetsprinsippet" på ny. I: Jussens venner. 1982, s. 207-231. - Også trykt i: Utvalgte artikler fra Jussens venner. 6(1990). s. 9-33.

24. Organisasjoner i fiskeriforvaltningen. I: Fiskerinæringen: lov, forvaltning, organisasjon. Trondheim: Norges fiskeriforskningsråd, 1982, s. 176-197.

25. L'administration dans le débat politique en Norvège. I: Annuaire europeen d'administration publique. 5(1982), s. 51-73.

26. Chronique administrative: Norvège. I: Annuaire europeen d'administration publique. 5(1982), s. 601-610.

27. Rettslig håndheving av konstitusjonelle normer - i Europa og i Norge. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1983, s. 77-131.

28. Les systèmes de carrière et d'emploi dans le droit de la fonction publique norvégien. I: Revue francaise d'administration publique. 1983, s. 141-148.

29. Uttalelser i stortingsdokumenter og -debatter som bærere av egne rettsplikter for regjeringen. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1983, s. 230-247.

30. Om regulering av førstehåndsomsetningen av oppdrettfisk. I: Norsk fiskerinæring. 1983, nr. 3, s. 19-23.

31. Om fiskeindustriens rettigheter. [Foredrag]. I: Fiskeprodusenten. 1983, nr. 4/5, s. 15-19 og 1983, nr. 6/7, s. 38-41.

32. Noen refleksjoner om landbrukssamvirket i den offentlige forvaltning. I: Landbrukssamvirket og forvaltningsretten/ Eivind Smith og Morten Søvik. Oslo: Universitetsforlaget, 1983, s. 1-15. - (Institutt for offentlig retts skriftserie; 1983:4).

33. Administration et administres: les insuffisances du contrôle juridictionnel et les modes de protection non juridictionnels en Norvège. I: Annuaire europeen d'administration publique. 6(1983), s. 173-192.

34. Saksbehandling ved godkjennelse av utbyggingsplan. I: Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan. Bergen: Universitetsforlaget, 1983, s. 168-176. - (Offentligrettslige skrifter; 1983:2).

35. Chronique administrative 1983: La Norvège. I: Annuaire europèen d'administration publique. 6(1983), s. 583-591.

36. Radio et télévision en Norvège. I: Annuaire europeen d'administration publique. 7(1984), s. 183-200.

37. Chronique administrative 1984: Norvège. I: Annuaire europeen d'administration publique. 7(1984), s. 561-568.

38. Rettslig prøving av lovgivning og regjeringsbeslutninger. I: Rättssäkerhet och demokrati. Stockholm: Ratio, 1985 s. 117-136. - Også trykt i: Jussens venner. 1986, nr. 3, s. 72-86.

39. Den såkalte "læren om negativt flertall". I: Nytt norsk tidsskrift. 1985, nr. 4, s. 56-59.

40. La spécificité du personnel des collectivités locales: la commune. I: La spécificité du personnel des collectivités locales. Bruxelles: Institut international des sciences administratives, 1985, s. 235-242.

41. L'inflation législative et réglementaire en Norvège. I: Annuaire europeen d'administration publique. 8(1985), s. 165-183.

42. Chronique administrative 1985: Norvège. I: Annuaire europeen d'administration publique. 8(1985), s. 475-482.

43. Les techniques juridictionnelles du contrôle de constitutionnalité des lois dans les pays scandinaves: le contrôle diffus " la scandinave". I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 1(985), s. 105-111.

44. Le droit de propriété dans la jurisprudence constitutionnelle des pays scandinaves. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 1(1985), s. 256-267.

45. Chronique de justice constitutionnelle: la Cour supreme de Norvège. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 1(1985), s. 601-606.

46. Pays scandinaves. I: Le contrõle juridictionnel des lois: légitimité, effectivité et développements récents/ publié par L. Favoreu et J.A. Jolowitz. Paris: Economica, 1986, s. 223-282.

47. Le fonctionnaire Norwegian a la retracted. I: Le fonctionnaire et la retraite. Bruxelles: Institut international des sciences administratives, 1986, s. 301-316.

48. "Détournement de pouvoir" omkring 1920 og i dag. I: Samfunn. Rett. Rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-Årsdag. Oslo: Tano, 1986, s. 615-629.

49. Rettsgarantier i forvaltningen: idealer eller realiteter? [Foredrag på nordisk forskningsseminar om forbrukerinnflytelse på 1980-tallet, Esbo (Finland) 26.-28.8.1985]. I: Vägar till konsumentinflytande. København: Nordisk Ministerråd, 1986, s. 101-119. - (NEK rapport; 1986:8).

50. a) Organisasjonsrett. I: Husadvokaten/ redigert av Tore Brathen. Oslo: Aschehoug, 1986, B.1, s. 180-211.

       b ) Organisasjonsrett. I: Husadvokaten. 2. utg. 1990, B. 1, s. 182-213.

       c) Organisasjonsrett. I: Husadvokaten. 3. rev. utg. 1997, B.1, s.194-223.

51. Om "samerettigheter" og rettighetsvern. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1986, s. 338-364.

52. Chronique administrative 1986: Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 9(1986), s. 465-472.

53. L'interruption volontaire de grossesse dans les jurisprudences constitutionnelles comparées: la Novae. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 2(1986), s. 177-184.

54. Norvège: éléments de jurisprudence 1984-86. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 2(1986), s. 581-586.

55. Le fonctionnaire et la presse en Norvège. I: Le fonctionnaire et la presse. Bruxelles: Institut international des sciences administratives, 1987, s. 319-338.

56. a) Jordbruk, fiske og stat. I: Husadvokaten/ redigert av Tore Bråthen. Oslo: Aschehoug, 1987, B. 3, s. 302-317.

      b ) Jordbruk, fiske og stat. I: Husadvokaten. 2. utg. 1990, B. 3, s. 306-321.

      c) Jordbruk, fiske og stat. I: Husadvokaten. 3. rev. utg. 1997, B. 4, s. 308-321.

57. "Nesten-krisen" våren 1987 som parlamentarisk lærestykke. I: Lov og rett. 1987, s. 449-450.

58. Norvège: le pouvoir législatif délégué. I: Revue francaise de droit administratif. 1987, s. 743-744.

59. L'administration publique norvégienne [face à un modèle européen commun d'administration publique]. I: Annuaire européen d'administration publique. 10(1987), s. 203-228.

60. La liberté d'information dans les jurisprudences constitutionnelles des pays scandinaves. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 3(1987), s. 387-397.

61. [Oversettelse til norsk av] L·szlo Trocs·nyi: Domstolskontroll med forvaltningen i de sosialistiske land i Europa. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1987, s. 881-889.

62. Chronique administrative 1987: Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 10(1987), s. 535-545.

63. Elements de jurisprudence 1987. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 3(1987), s. 701-705.

64. Norvège: la justice administrative. I: Revue francaise de droit administratif. 1988, s. 248-251.

65. La protection juridique des agents publics en Norvège. I: La protection juridique des agents publics. Bruxelles: Institut international des sciences administratives, 1988, s. 297-314.

66. Om regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget. I: Dokument nr. 7(1987-88). Vedlegg 50. Oslo: Stortinget, 1988, s. 213-274. - (Stortingsforhandlingene; del 5).

67. [Oversettelse til norsk av] Louis Dubouis: Alminnelige rettsgrunnsetninger og beskyttelse av menneskerettighetene i EF-retten. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1988, s. 799-813.

68. Hovedavtalen i lys av EF's fiskeripolitikk - fiskeristøtte og distriktsstøtte. "EF og fiskeriene", bilag til Norsk fiskerinÆring.1988, nr. 10, s. 75-89.

69. Les privatisations en Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 11(1988), s. 143-157.

70. Anmeldelse av Le médecin et le droit: journées juridiques franco-nordiques, Oslo, 9-13 septembre 1987. (Paris 1987). I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1988, s. 492-493.

71. Les juges constitutionnels dans les pays scandinaves. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 4(1988), s. 191-197.

72. Chronique administrative 1988: Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 11(1988), s. 455-461.

73. Les juges constitutionnels dans les pays scandinaves. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 4(1988), s. 191-197.

74. A parlamenti Ombudsman kozigazgatast ellenorzo szerepe Norvegiaban. [L'Ombudsman du Parlement pour l'administration publique en Norvège. -Oversatt til ungarsk]. I: Dolgozatok az allames jogtudomanyok korebol. 19(1988), s. 181-199. - Pécs.

75. Fonction politique et fonction publique en Norvège. I: Le fonctionnaire et la politique. Bruxelles: Institut International des sciences administratives, 1989, s. 333-351.

76. Participation des agents publics ‡ la vie politique. I: Le fonctionnaire et la politique. Bruxelles: Institut international des sciences administratives, 1989, s. 33-50.

77. Embets- eller tjenestemenn: Spørsmålet om professorenes uavhengighet. I: Nytt norsk tidsskrift. 1989, s. 79-87.

78. Samvirke-/andelslag og andre selskaps- og samarbeidsformer. I: "Nye" fellesskapsløsninger innen omsorg og næringsliv. Samvirke - et aktuelt alternativ? Skjetten: Norges vel, 1989, s. 19-25.

79. Innledning. I: "Jus" og "politikk" i det norske statsliv/ Eivind Smith (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 1989, s. 9-23.

80. Rettslig binding av politisk handlefrihet? I: "Jus" og "politikk" i det norske statsliv/ Eivind Smith (red.). Oslo:Universitetsforlaget, 1989, s. 117-133.

81. Norvège: aspects juridiques du système audiovisuel. I: Revue francaise de droit administratif. 1989, s. 507-509.

82. Folkesuverenitet og folkestyre - idealer i krise? Innledning og diskusjonsinnlegg på seminar ved den norske ambassade i Stockholm 23. mai 1989. Stockholm: Norges ambassade i Stockholm, 1989, s. 53-58, 125-127. - (Dialog Norge-Sverige; tema 6).

83. Principe d'égalité et droit de suffrage -pays scandinaves. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 5(1989), s. 301-306.

84. La transparence administrative en Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 12(1989), s. 107-120.

85. Chronique administrative 1989: Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 12(1989), s. 527-532.

86. Den høyeste domsmakt i nordisk statsrett i første halvdel av det nittende århundre. I: Rättshistoriska studier, B. 16: Høgsta domsmakten i Sverige under 200 År. Lund: Institutet før rättshistorisk forskning, 1990, s. 102-122.

87. Le fonctionnaire au service des droits de l'homme en Norvège. I: Le fonctionnaire au service des droits de l'homme. Bruxelles: Institut international des sciences administratives, 1990, s. 301-315.

88. a) Introduction. I: Les droits de l'homme dans le droit national en France en et Norvège / Evind Smith (Èd). Aix-en-Provence: Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1990, s. 11-21.

      b ) Menneskerettighetene i den nasjonale rett i Frankrike og Norge. Innledning. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1990, s.[1]-14. - Også trykt i: Menneskerettighetene i den nasjonale rett i Frankrike og Norge/ Eivind Smith (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 1990, s. [1]-14.

89. a) Le contrõle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en Norvège après 1970. I: Les droits de l'homme dans le droit national en France en et Norvège/ Eivind Smith (Èd.). Aix-en-Provence: Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1990, s. 89-117).

       b ) Domstolkontroll med lovgivning i Norge etter ca. 1970. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1990, s. [88]-120. - OgsÅ trykt i: Menneskerettighetene i den nasjonale rett i Frankrike og Norge/ Eivind Smith (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 1990, s. [88]-120.

90. [Oversettelse av] Michel Troper: Hva er rettighetserklæringen av 1789? I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1990, s. [72]-87. - Også trykt i: Menneskerettighetene i den nasjonale rett i Frankrike og Norge/ Eivind Smith (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 1990, s. 15-29.

91. [Oversettelse av] Jean Rivero: Menneskerettighetenes stilling i fransk rett fra 1789 til 1971. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1990, s. [60]-71. - Også trykt i: Menneskerettighetene i den nasjonale rett i Frankrike og Norge/ Eivind Smith (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 1990, s. [60]-71.

92. [Oversettelse av] Louis Favoreu: Menneskerettighetserklæringen av 1789 og det franske forfatningsråd. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1990, s. [72]-87. - Også trykt i: Menneskerettighetene i den nasjonale rett i Frankrike og Norge/ Eivind Smith (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 1990, s. [72]-87.

93. [Oversettelse av] Louis Dubouis: Betydningen av den internasjonale beskyttelse av menneskerettighetene i fransk intern rett. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1990, [134]-166. - Også trykt i: Menneskerettighetene i den nasjonale rett i Frankrike og Norge/ Eivind Smith (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 1990, s. [134]-166.

94. [Oversettelse av] Robert Badinter: Menneskerettigheter og rettsstat. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1990, s. [177]-188. - Også trykt i: Menneskerettighetene i den nasjonale rett i Frankrike og Norge/ Eivind Smith (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 1990, s. [177]-188.

95. [Oversettelse av] Erklæring om menneskets og om borgerens rettigheter av 26. august 1789. I: Tidsskrift for rettsvitenskap.1990, s. [189]-193. - Også trykt i: Menneskerettighetene i den nasjonale rett i Frankrike og Norge/ Eivind Smith (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 1990, s. [189]-193.

96. Constitutional protection of minorities: the rights and protection of the Sami population in Norway. I: Scandinavian studies in law. 34(1990), s. 235-259.

97. Mer om jus og politikk: er domstolskontroll med lover "ideologisk merkelig"? I: Hefte for kritisk juss. 1990, nr. 3, s. 49-55.

98. Unité de juridiction en matière administrative en Norvège. I: Revue francaise de droit administratif. 1990, s. 889-891.

99. Remarques sur la notion de "privatisation". I: Revue internationale de droit comparé. 1990, s. 341-356.

100. Le principe de non-rétroactivité des lois: Norvège. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 6(1990), s. 401-407.

101. Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 1988-90. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 6(1990), s. 815-825.

102. L'administration de l'enseignement en Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 12(1991), s. 219-228.

103. Finnes det grenser for juristenes lojalitet? I: Juristkontakt. 1991, nr. 6, s. 2-7.

104. Means for protecting the users and former employees of privatised activities. I: Legal aspects of privatisation. Proceedings, XXIst Colloquy on European Law, Budapest, 15-17 October 1991. Strasbourg: Council of Europe Press, 1993, s. 128-147.

105. Modeller for normkontroll - domstoler som korrektivmulighet. I: Författningsdomstol och lagprøvning i nordisk och europeisk belysning. Stockholm: Rättsfonden, 1991, s. 45-63.

106. Administration et fonctionnement de la justice en Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 14(1991), s. 69-90.

107. Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 1991. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 7(1991), s. 663-670.

108. Judicial review of legislation in Norway - characteristics and recent trends. I: The role of the constitution in a changing society. Oslo: The Norwegian Academy of Science and Letters, 1992, s. 179-215.

109. The state and the social partners in Norway: forms of consultation. I: The Economic and social councils in Europe: role and perspectives. Roma: Consiglio Nationale dell'Economia e del Lavoro, 1992, s. 214-221, 294-296.

110. For fellesskapets beste?: trekk av det offentlige styringssystemets utvikling. I: Nytt norsk tidsskrift. 1992, s. 99-117.

111. Groupes de pression et administration en Norvége. I: Annuaire européen d'administration publique. 15(1992), s. 17-41.

112. Les méthodes de travail des juridictions constitutionnelles: Norvège. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 8(1992), s. 283-288.

113. L'État et les partenaires sociaux en Norvège - formes de concertation. I: Conseils Économiques et sociaux en Europe: role et perspectives. Roma: Edizione Scientifiche Italiane, 1992, s. 212-218, 292-293.

114. Forvaltningsdomstoler i Norge? I: Lov og rett. 1993, s. 217-218.

115. EØS og grunnloven. I: Lov og rett. 1993, s. 385-386.

116. Konstitusjonelt demokrati? I: Politikk og ansvar: debattskrift til KÅre Willoch 3. oktober 1993. Oslo: Schibsted, 1993, s. 165-179.

117. Istatymu apie teismus apzvalgos aspektai [Aspects of judicial review of legislation]. I: Konstitucijos tiesioginio taikymo problemos. Vilnius: Lietuvos Teisininku Draugija, 1993, s. 44-47.

118. Constitution et administration en Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 16(1993), s. 97-117.

119. Constitution et partis politiques en Norvège. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 9(1993), s. 185-194.

120. Le suffrage universel dans la tradition scandinave. I: Le suffrage universel. Toulouse: Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 1994, s. 71-76.

121. Anmeldelse av Joakim Nergelius: Komparativ statsrett. (Lund 1993). I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 1994, s. 257-259.

122. Norge som konstitusjonelt demokrati. I: Representativt demokrati: Spilleregler under debatt. Oslo: Universitetsforlaget, 1994, s. 46-68. - Også trykt i: Jussens venner. 1994, s. 297-315.

123. On the "inviolable" character of property rights in contemporary constitutions. I: Property rights: constitutional protection and public regulation. Oslo: The Norwegian Academy of Science and Letters, 1994, s. 15-23.

124. Statsrådenes politiske og konstitusjonelle ansvar for statlige virksomheter med styre. I: Nordisk administrativt tidsskrift. 1994, s. 91-110.

125. La fonction législative de l'administration en Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 17(1994), s. 15-28.

126. Révision de la constitution et justice constitutionnelle - Norvège. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 10(1994), s. 151-156.

127. Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 1992-94. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 10(1994), s. 683-692.

128. Konstitusjonelle sider av lovgivning om eierbegrensning m.v. i media. I: NOU 1995:3 Mangfold i media. Vedlegg 6. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, 1995, s. 141-150.

129. Om politikk og ansvar: Regjeringskonferansene - vårt nye statsorgan? I: Marked, konkurranse og politikk: festskrift til Egil Bakke. Bergen: Fagbokforlaget, 1995, s. 291-306.

130. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas lyginamuoju aspektu [The Constitutional Court of the Republic of Lithuania in a comparative perspective]. I: Konstitucinis Teismas ir konstitucingumo garantijos lietuvoje. Vilnius: Teismas, 1995, s. 33-39.

131. Introduction. I: Constitutional justice under old constitutions/ edited by Eivind Smith. The Hague: Kluwer Law International, 1995, s. XI-XIX.

132. The legitimacy of judicial review of legislation: a comparative approach. I: Constitutional justice under old constitutions/ edited by Eivind Smith. The Hague: Kluwer Law International, 1995, s. 363-402.

133. A higher power: supranationality in the European Union. I: Harvard international review. 17(1995), nr. 3, s. 12-14, 71-72.

134. L'administration répressive en Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 18(1995), s. 15-26.

135. European Integration and the Constitution of Norway. I: The national constitutions and European integration/ edited by Ewa Poplawska. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe, 1995, s. 12-23.

136. Le statut constitutionnel des juges du siège et du parquet. Norvège. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 11(1995), s. 288-300.

137. Ny opplæringslov - bedre rettssikkerhet? I: Spesialpedagogikk. 1996, s. 10-17.

138. Konstitusjon og demokrati. I: Lov og rett. 1996, s. 145-146.

139. Ytringsfrihet - grunnlovsvernet i perspektiv. I: Lov og rett. 1996, s. 147-171.

140. [Oversettelse av] Constance Grewe: Statsforfatningsrettens aktualitet - eller renessansen for en rettsdisiplin. I: Lov og rett. 1996, s. 172-186.

141. Introduction: "Sovereignty" - national and popular. I: National parliaments as cornerstones of European integration/ edited by Eivind Smith. London: Kluwer Law International, 1996, s. 3-18.

142. Administration et environnement en Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 19(1996), s. 159-168.

143. La démocratie constitutionnelle en Norvège. I: Revue Belge de droit constitutionnel. 1996, s. 479-498.

144. Judicial review of legislation in a comparative perspective. I: Constitution as a legal base for a system and functions of organs of the state. Tallinn: Estonian Academy of Sciences, 1996, s. 75-83.

145. Retroaktiv lovgivning - grunnloven § 97 og den europeiske rettstradisjon. I: Lov og rett. 1997, s. 195-207. - En tidligere versjon trykt i: Rett og historie: festskrift til Gudmund Sandvik. Oslo: S.n., 1997, s. 114-125.

146. a) Parliamentary control. I: Seminar on the democratic functioning of parliaments: proceedings, Strasbourg, 21-22 November 1996. Strasbourg: Council of Europe, 1997, s. 43-44.

         b ) Contrôle parlementaire. I: Séminaire sur le fonctionnement démocratique des parlements: compte rendu, Strasbourg, 21-22 Novembre 1996. Strasbourg: Conseil de l'Europe, 1997, s. 43-44.

147. Loven som det høyeste uttrykk for almenviljen - eller konstitusjonelt demokrati? I: Statsbegreppet i omvandling/ Lars-Gøran Malmberg (red.). Stockholm: Norstedts juridik, 1997, s. 12-35. - Også trykt i: Jussens venner. 1998, s. 207-224.

148. Aux origines de la justice constitutionnelle en Norvège: le pouvoir judicidaire suprème dans les pays scandinaves au début du 19e siècle. I: État, loi, administration: mélanges en l'honneur de Epaminondas Spiliotopoulos. Athènes: Sakkoulas,1998, s. 411-439.

149. Den konstitusjonelle adgang til å legge vedtaksmyndighet til "uavhengige" organer I: NOU 1997:19 Et bedre personvern - forslag til lov om behandling av personopplysninger. Vedlegg 5. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, 1997, s. 214-222.

150. Uttalelse. I: Innstilling fra utvalget for å vurdere styrking av Stortingets utredningskapasitet m.m. Vedlegg 1, s. 18. Oslo: Stortinget, 1997.

151. Makt uten ansvar? I: Makt uten ansvar?: om Riksretten i vår tid. Oslo: Tano-Aschehoug, 1997, s. 13-26.

152. La remise en cause des formes traditionnelles d'intervention des pouvoirs publics dans l'économie. I: L'administration à l'épreuve des mutations économiques: annales de l'Université des sciences sociales de Toulouse. 1997, s. 143-150.

153. Autorité et contrat dans l'administration moderne en Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 20(1997), s. 123-134.

154. Les discriminations positives: Norvège. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 13(1997), s. 207-213).

155. Embetsverket i en brytningstid. I: Juristkontakt. 1997, s. 2-8, 28-30.

156. Instruksjonsmyndighet i den offentlige forvaltning og i ligningsforvaltningen. I: Utv. Dommer, uttalelser m.v. i skattesaker og skattespørsmål.1997, s. 1307-1320. - Også trykt i: Jussens venner. 1999, s. 48-60.

157. Er domstolskontroll med lover "logisk nødvendig"? I: Stat, politikk og folkestyre: festskrift til Per Stavang på 70-Årsdagen 19. februar 1998. Bergen: Alma Mater, 1998, s. 155-163.

158. Give and take: cross-fertilisation of concepts in constitutional law. I: New directions in European public law. Oxford: Hart Publishing, 1998, s. 101-124.

159. Administration et police en Norvége. I: Annuaire européen d'administration publique. 21(1998), s. 153-172.

160. Les droits et libertés des étrangers en situation irrégulière: Norvége. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 14(1998), s. 281-290.

161. Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 1995-98. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 14(1998), s. 883-893.

162. a) On the formation and development of constitutional jurisdiction in a democratic society. I: Festskrift til Fredrik Sterzel. Uppsala: Iustus förlag, 1999, s. 289-305.

         b ) Konstitutsioonilise jurisdiktsiooni kujunemine ja areng demokraatlikus hiskonnas. [Oversettelse til estisk av a]. I: Konstitutsioonikohtute: probleemid ja arengukavad. Tartu: Eesti Vabariigi Riigikohus, 1999, s. 6-23.

163. "Jus og virkelighet" - fra 1972 til 1998. I: Maktutredningen til debatt - fem kommentarer. Oslo: Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, 1999, s. 55-62. - (Rapportserien/ Makt- og demokratiutredningen 1998-2003; 1999, nr. 1).

164. Kongen og masten: om grunnlovens rolle i vår tid. I: Nytt norsk tidsskrift. 1999, s. 53-66. - Også trykt i: "Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten ...". Kristiansand: J-forlaget, 1999, s. 71-88. - (Årbok for Norsk Redaktørforening; 1999) og i: Jussens venner. 1999, s. 193-209.

165. Offentlighetslovens anvendelse på energiselskaper. I: Tidsskrift for forretningsjus. 1999, s. 5-24.

166. Non-rétroactivité: l'article 97 de la Constitution norvégienne et la tradition juridique européenne. I: Revue francaise de droit constitutionnel. 1999, s. 483-496.

167. Statsrådsansvaret og dets grenser. I: NOU 1999:18 Organisering av oppdragsvirksomhet. Vedlegg 2. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, 1999, s. 65-66. - Også trykt i: Stat & styring. 1999, nr. 4, s. 34-35. [Lett revidert versjon].

168. a) Sverige som konstitutionell demokrati. I: Demokrati på svenskt vis/ Olof Petersson [et al.]. Stockholm: SNS förlag, 1999, s. 44-73.

            b ) Sweden as a constitutional democracy. I: Democracy the Swedish way/ Olof Petersson [et al.]. Stockholm: SNS förlag, 1999, s. 47-80.

169. Høyesterett - en trussel mot demokratiet? I: Lov og rett. 1999, s. 451-486.

170. Hva skal vi med lover? I: Håndbok for skolen: forvaltning 99. Oslo: Pedlex Norsk skoleinformasjon, 1999, s. 9-12.

171. Le régime administratif des cultes en Norvège. I: Annuaire européen d'administration publique. 22(1999), s. 185-206.

172. On the development of constitutional justice in a democratic society. [Oversatt til kinesisk]. I: Constitutionalism review. 2(1999). - Beijing.

173. Constitution et sécurité juridique en Norvège. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 15(1999). s. 231-237. Paris : Economica

174. Var det noe å slåss om?: unionsbruddet i konstitusjonelt perspektiv. I: Union & secession: perspektiv på statsbildningsprocesser och riksupplösningar/ Sven Eliæson & Ragnar Bjørk (red.). Stockholm: Carlssons bokförlag, 2000, s. 176-188.

175. La "privatisation" permanente?: la fonction publique en Norvège entre les droits public et privé. I: Fonction publique: vers une privatisation?/ sous la direction de Gabriel Aubert, Francois Bellanger, Thierry Tanquerel. Zürich: Schultess Juristische Medien, 2000, s. 173-189.

176. L'enseignement du droit constitutionnel dans les pays scandinaves. I: L'enseignement du droit constitutionnel: actes de la table ronde internationale de Lausanne/ Jean-Francois Flauss (Éd.). Bruxelles: Bruylant, 2000, s. 169-183.

177. Lokaldemokrati i en sentralstyrt stat. I: Kommunesektorens rolle i Velferds-Norge. Oslo: Kommunenes sentralforbund, [2000], s. 2-7.

178. Sverige som konstitutionell demokrati. I: Svensk juristtidning. 2000, s. 11-35.

179. Bordet fanger: om rollekonflikter og organisatorisk uavhengighet i staten. I: Tidsskrift for forretningsjus. 2000, nr. 2, s. 5-31. - Også trykt i: Spiller det noen rolle?: rollekonflikter ved statlig eierskap/ Jacob Kringen, Arne Fosseng, Per Kristian Aasmundstad. Vedlegg 1. Oslo: Statskonsult, 2001. - (Rapport/ Statskonsult; 2001:17).

180. Norvège. I: Droit administratif et subsidiarité/ sous la direction de Robert Andersen et Diane Déom. Bruxelles: Bruylant, 2000, s. 181-201.

181. Grunnlovens aktualitet og utfordringer i dag. I: 17. mai 2000 -Eidsvollsbygningen - visjon. Program/ utgitt av Akershus fylkeskommune. Oslo: Fylkeskommunen, 2000, s. 5-7.

182. Alternativer til Riksretten. I: Nytt norsk tidsskrift. 2000, s. 195-204.

183. Högsta (författnings)Domstolen? I: Festskrift till Ulf Bernitz. Stockholm: Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, 2001, s. 123-132. - (Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet).

184. [Lovgivning eller selvregulering:] noen konstitusjonelle aspekter. I: Svensk juristtidning. 2001, s. 272-279.

185. Argument versus argument! I: Juristkontakt. 2001, nr. 4, s. 45.

186. Domarens självständighet i ett europeiskt perspektiv - referat från Broseminariet i Malmö 2000. I: Tidskrift før Sveriges domareförbund. 2001, s. 25-29.

187. "Semi-konstitusjonell karakter"? I: Lov og rett. 2001, s. 385-386.

188. [Le monocaméralisme ou le bicaméralisme norvégiens. Textes, réalités et perspectives.] I: Quelles réformes pour le Sénat? Suggestions de dix-huit constitutionnalistes. Bruxelles: Sénat de Belgique, 2001, s. 26-29. - (Compte rendu).

189. Sur l'lectrion du maire en Norvège. In Fr. Delpérée & M. Joissart (eds.), Dossier sur l'élec tion du bourgmestre (Bruxelles, 2002: Bruylant) p. 167 ff.

**

197. Fra Eidsvold til Westminster? Om synet på grunnloven som politisk redskap. I: Trond Berg Eriksen, Eirik Newth, Stein Ringen, Eivind Smith: Fakler om vitenskap og samfunn. Til Den polytekniske forenings 150-Års jubileum. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2002, s. 146-207.

198. Grunnlovsendring eller grunnlovsbrudd? Norge og den internasjonale straffedomstolen. I: Rettsteori og rettsliv. Festskrift til Carsten Smith, Oslo: Universitetsforlaget, 2002, s. 763-775.

199. Grunnlovens makt (eller avmakt). I: Grundlagens makt. Konstitutionen som politiskt redskap och som rättslig norm/ E. Smith (red.). Stockholm: SNS Förlag, 2002 s. 11-21.

200. Grunnlovstolkning - opportunistisk eller lojal? I: Grundlagens makt. Konstitutionen som politiskt redskap och som rättslig norm/ E. Smith (red.). Stockholm: SNS Förlag, 2002 s. 121-143.

201. Immunités constitutionnelles et privilèges de juridiction en Norvège. I: Annuaire International de Justice Constitutionnelle 17 (2001), s. 281-290. Paris : Economica

202. Forholdet mellom departement og direktorat - noen rettslige sider. I: Modernisering av den norske departement-direktoratsmodellen. Notat 2002:6 Oslo: Statskonsult, 2002, vedlegg 1 (s. 1-22)

203. [Remarques sur] la gestion administrative des risques. In: Annuaire Européen d’Administration Publique. 24 (2001), s. 205-217.

204. Révision ou évolution? Procédure d’amendement et stabilité d’une constitution de 1814. La Norvège. In: G. Amato, G. Braibant et E. Venizelos (ed.): The Constitutional revision in today’s Europe/La révision constitutionnelle dans l’Europe d’aujourd’hui. European Public Law Series/Bibliothéque de droit public européen, Vol. XXIX (London, 2002: Esperia Publications Ltd) pp. 109-122.

205. Constitutional judges and other means for ensuring compliance with the Constitution. I: Konstitucija XXI Amziuje [The Constitution in the 21st Century], Jusisprudencija 30 (22), Vilnius, 2002: Lietuvos Teises Universitetas, s. 123-131.

206. Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre. I: Lov og Rett 2003, s. 3-20.

207. ”Generalitet”, ”delegasjon” og ”uavhengighet” som bidrag til langsiktig skattepolitikk. I: NOU 2003:9 Skatteutvalget, Vedlegg 2 (s. 324-330).

208. The Constitution as an Instrument of Change: Introduction. I: E. Smith (red.): The Constitution as an Instrument of Change. Stockholm: SNS Förlag, 2003, s. 11-18.

209. Constitutional Cultures: The Constitution between Politics and Law. I: E. Smith (red.): The Constitution as an Instrument of Change. Stockholm: SNS Förlag, 2003, s. 21-51.

210. Courts and the Parliament: The Norwegian System of judicial review of legislation. I: E. Smith (red.): The Constitution as an Instrument of Change. Stockholm: SNS Förlag, 2003, s. 171-187.

211. 25 ans de réformes administratives en Norvège: pour quel avenir? Bilan et perspectives. Annuaire européen d'administration publique. 25 (2002) pp. 195-215.

212. Grunnloven som lov og som symbol. I. Faroese Law Review 2003 s. 71-103.

213. Lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 18 ( 2002). Paris : Economica, 2003, s. 297-305

214. Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 1999-2002. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 18 (2002). Paris : Economica, 2003, s. 737-744

215. Vers une constitutionnalisation de l’autonomie communale en Norvège? In: Mouvement du droit public. Du droit administratif au droit constitutionnel. Du droit français aux autres droits. / Pierre Bon, Pierre Delvolvé, Yves Jéguozo, Philippe Terneyre (sous la dir. de). Paris: Editions Dalloz, 2004 s. 947-966.

216. Constitution et élections. I : Annuaire International de Justice Constitutionnelle, 19 (2003). Paris : Economica, 2004, s. 250-258.

217. L’évolution de la fonction publique : Vers une européanisation ? In: Annuaire européen d'administration publique. XXVI (2003). Aix-en-Provence: Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2004, p. 179-198.

218. Konstitutionell demokrati som begrepp och som ideal (sammen med Olof Petersson). I: Konstitutionell demokrati/Eivind Smith og Olof Petersson (red.). Stockholm: SNS Förlag, 2004 s. 7-41.

219. ”Statskirke”?, i Njål Høstmælingen m.fl. (red.), Stat, kirke og menneskerettigheter. Oslo 2006 s. 36-60.

220. Politikernas konstitution - eller folkets? I: Svensk Juristtidning 2004 s. 676-706.

221. Diversité, langue et cultures juridiques. I : Le devenir du droit comparé en France/ Jean du Bois de Gaudusson (sous la dir. de). Paris : Groupement de droit comparé/ PUAM, 2005 p. 153-159.

222. Amnistie, grâce et prescription en Norvège – vus dans une perspective constitutionnelle. In : Hèlene Ruiz Fabri et autres (sous la direction de), La clémence saisie par le droit. Amnistie, prescription et grâce en droit international et comparé (Paris, 2007: Société de Législation comparée) p. 439-501 (voir aussi p. 275 et s.).

223. Grunnlovstraktaten og Norges grunnlov. I: Lov og Rett 2005 s. 115-117.

224. Sur la ”nécessité logique” de l’accès à un juge constitutionnel. I: Denys de Béchillon et al.  (red.) : L’architecture du droit. Mélanges en l’honneur de Michel Troper. Paris : Economica, 2006, s. 917-932.

225. Justice constitutionnelle, justice ordinaire, justice supranationale: A qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe? i : Annuaire International de Justice Constitutionnelle, 20 (2004). Paris : Economica, 2005, s. 301-309.

226. Courts of people, not of norms? Law and Fact in Constitutional Review as Performed by Courts of General or Administrative Jurisdiction. I: Law and Fact in Constitutional Jurisprudence. Vilnius: The European Commission for Democracy through Law/The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2005, s. 53-69.

227. Autorités administratives indépendantes: La Norvège et les deux grands « systèmes » scandinaves. I : Les autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet juridique non identifié. Paris : Office parlementaire d’évaluation de la législation, 2006, bd. II s. 365-371.

228. Konstitusjon vs. demokrati? I: Svein Eng: Rettsfilosofi. En lærebok. Oslo: Universitetsforlaget, 2005 s. 218-228.

229. Må datteren gjøre som moren sier? Om forholdet mellom lovgivningsmaktens grunnlag og grenser. I: Ole Kristian Fauchald m.fl. (red.): dog Fred er ej det Bedste … Festskrift til Carl August Fleischer. Oslo: Universitetsforlaget, 2006 s. 497-508.

230. Les marchés publics en Norvège, i: Annuaire européen d'administration publique. XXVIII  (2005). Aix-en-Provence: Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2006, s. 251-264

231. Politi mot blasfemi? Lov og Rett 2005 s. 257-258.

232. Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 2003-2005. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. 21 (2005). Paris: Economica, 2006, p. 647-654.

233. Avtaler som virkemidler i forvaltningen: Hvordan passer de inn i forvaltningsretten? Foredrag på fylkesmannsmøtet 9.6.2006 (Hamar). www.fm-nett.no

234. Juger l’administration, c’est aussi administrer. Om förvaltningen och dess domare i Sverige. I: Lena Marcusson (red.): God förvaltning – ideal och praktik. De lege - Juridiska fakulteten i Uppsala. Arsbok 2006. Uppsala, 2006: Iustus Förlag, s. 209-227.

235. Menneskerettigheter som samfunnsreligion og den konstitusjonelle kulturen i Skandinavia. I: Kjell-Åke Modéer (red.): Senmodernitetens historiska och komparativa konstruktioner. Pufendorfseminariet III. Lund: Corpus Iuris Förlag, 2006 s. 99-113.

236. National Constitution and National Identity in the Context of an increasing Role of International and/or Supranational Law. Paper presented at the Regensburg Congress of Constitutional Law (2006). Web-site **

237. "Political Hero, Legal Dwarf? The Impact of the Warren Court in Europe," in Harry N. Scheiber, ed., Earl Warren and the Warren Court : The Legacy in American and foreign Law.  Lanham: Lexington Books (Published in cooperation with IGS Press for the Institute for Legal Research at the University of California, Berkeley), 2007, pp. 309-332.

238. Les pays scandinaves et la Cour européenne des droits de l’homme. In : Julia Iliopoulos-Strangas (sous la dir. de) : Cours nationales suprêmes et cours européennes: concurrence ou collaboration? Bruxelles: Bruylant/Athènes: Sakkoulas, 2007, pp. 253-274.

239. Autonomie régionale et locale et constitutions. Contribution à l’étude de la situation en Norvège. In : Annuaire international de justice constitutionnelle. 22 (2006). Paris: Economica, 2007, pp. 293-308.

240. Parlement et administration en Europe : L’organisation du Parlement et l’administration. In : Annuaire européen d'administration publique. XXIX  (2006). Aix-en-Provence : Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2007, pp. 25-34.

241. Parlement et administration en Europe : La Norvège. In : Annuaire européen d'administration publique. XXIX  (2006). Aix-en-Provence: Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2007, pp. 264-284.

242. Requiem pour un système bicaméral défunt. In : Robert Andersen et autres (éds.) : En hommage à Francis Delpérée. Itinéraires d’un constitutionnaliste. Bruxelles : Bruylant / Paris : L.G.D.J., 2007, pp. 1441-1452.

243. Grunnlovstolkning på ”statens eget område”. Lov og Rett 2008 s. 1-2.

244. A Lawyer’s Disease? Customary Change of Constitutions. In: Festskrift till Johan Hirschfeldt. Uppsala: Iustus, 2008 pp. 493-506.

245. Constitution et liberté d’expression en Norvège. In: Annuaire international de justice constitutionnelle. 23 (2007). Paris: Economica, 2008, p. 347-359.

246. Norway – the end of bicameralism. Public Law, 2008 (London) pp. 393-395.

247. Le contrôle de l’administration publique par les citoyens en Europe. In : F. Bellanger et T. Tanquerel (eds.) : Surveillance et contrôles de l’administration. Genève – Zurich – Basel : Schulthess, 2008, pp. 151-167.

248. L’enseignement supérieur en Norvège. In : Annuaire européen d'administration publique. XXX (2007). Aix-en-Provence: Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2008, pp. 259-268.

249 a. Constitutional Review in the Nordic Countries. In: Waseda Proceedings of Comparative Law, Vol. 10/2007. Tokyo, 2008: Institute of Comparative Law, Waseda University, p. 131-139.

249 b.  [Oversettelse til japansk av arbeid nr. 250 a]. In: Comparative Law Review, vol. 41 No 3, 2008 (Tokyo, 2008: Institute of Comparative Law, Waseda University) p. 77-89.

250. The symbolic functions of constitutions. Manus 2008 (manus, 31 s., under trykkingpå fransk, se nedenfor).

251. Frankrike – ett konstitutionellt laboratorium, i: Anders Mellbourn (red.), Författningskulturer. Konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien (Lund, 2009: Sekel bokförlag) s. 69-87.

252. Autorités administratives indépendantes en Norvège. In : Annuaire européen d'administration publique. Vol. XXXI (2008). Aix-en-Provence: Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2009, pp. 161-176.

253. Sweden – reform and rationalisation of Sweden’s constitutional arrangements. Public Law, 2009 (London) pp. 652-654.

254. Regeringsrätten som ”domstol”. I: Sten Heckscher m.fl. (red.): Regeringsrätten 100 år (Uppsala, 2009: Iustus förlag) s. 477-482.

255. Rederiskatt og rettsstat. Lov og Rett 2010 s. 177-178.

256. And They Lived Happily Together? On the Relationship between Confessionalism, Establishment and Secularism under the Constitution of Norway. In: Lisbet Christoffersen et al. (ed.), Law and Religion in the 21st Century - Nordic Perspectives (Copenhagen, 2010: DJØF Publishing), p. 123-143.

257. L’exemple à travers: Les transformations du contentieux administratif en Norvège. Annuaire européen d'administration publique vol. XXXII/2009. Aix-en-Provence: Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2010, pp. 149-161.

258. Democracy’s Responses to its Opponents. In: Iliopoulos-Strangas, Julia et al. (eds.), Rule og Law, Freedom and Security in Europe (Athens/Baden-Baden/Bruxelles, 2010: Sakkoulas/Nomos/Bruylant) p. 161-181.

259. E pluribus unum: Towards a United Europe in the Field of Public Law? European Review of Public Law, Vol. 22, 1/2010 pp. 65-84.

260. Le juge constitutionnel et la proportionnalité. In: Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Vol. 25/2009 (Paris, 2010:  Economica) pp. 297-293.

261. Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 2006-2009. In: Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Vol. 25/2009 (Paris, 2010: Economica) pp.  779-789.

262. Constitutional courts as positive legislators. In: Allan R. Brewer-Carias (ed.), Constitutional Courts as Positive Legislators. A Comparative Law Study (New York, 2011: Cambridge University Press) p. 693-700.

263. Les électeurs étrangers. Rapport til XVIII International Congress of Comparative Law, Washington D.C. (2010, tilgjengelig på kongressens nettsted).

264. Hvem bør endre grunnloven? Randbemerkninger til plenumsdommen om Opplysningsvesenets Fond. Lov og Rett 2010 s. 305-306.

265. Hemmelige elektroniske valg? Lov og Rett 2010 s. 307-323.

266. Norway - Supreme Court strongly reaffirms supremacy of constitution by striking down controversial legislative provisions. Public Law 2011 (London) pp. 188-190.

267. Vil de som er imot, rekke opp hånden? Om menneskerettigheter, (annen) rett og demokrati. Nytt Norsk Tidsskrift 1/2011 s. 49-60.

268. Les fonctions symboliques des constitutions. In: Michel Troper et Dominique Chagnollaud (eds.), Traité international de droit constitutionnel. Tome I: Théorie de la Constitution (Paris, 2012: Dalloz)  p. 767-795.

269. Old and protected? On the "supra-constitutional" clause of the Constitution of Norway. In: Israel Law Review Vol. 44:3 (2012) pp. 369-388.

270. Kommunalt sjølvstyre og lokalt folkestyre i velferdsstaten: Risikabelt samband (med Harald Baldersheim). I: Baldersheim, Harald  og Eivind Smith (red.), Lokalt demokrati uten lokalt selvstyre? (Oslo, 2011: Abstrakt forlag) s. 9-24.

271. Hinderløypa: Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre i Norge? I: Baldersheim, Harald  og Eivind Smith (red.), Lokalt demokrati uten lokalt selvstyre? (Oslo, 2011: Abstrakt forlag) s. 49-72.

271. Le droit pénal dans l'optique d'une vieille Constitution. In: Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Vol. 26/2010 (Paris, 2011: Economica) pp. 301-308.

272. Likheter og skillelinjer i nordisk forvaltningsrett. I: Förhandlingarna vid Det 39:e nordiska juristmøtet. (Stockholm, 2012: Utgivna av den svenska styrelsen) s. 621-630.

273. Høyesterett som statsmakt: Innordnet, men uavhengig? I: Nils Asbjørn Engstad m.fl., Dommernes uavhengighet. Den norske dommerforening 100 år (Bergen, 2012: Fagbokforlaget) s. 149-179.

274. Innledning. Det norske flernivådemokratiet – sett ovenfra og nedenfra (sammen med Marit Reitan og Jo Saglie). I: Marit Reitan m.fl. (red.), Det norske flernivådemokratiet. (Oslo, 2012: Abstrakt forlag) s. 9-30.

275. En naturlov? Om kommunenes plass på bunnen av forvaltningshierarkiet. I: Marit Reitan m.fl. (red.), Det norske flernivådemokratiet. (Oslo, 2012: Abstrakt forlag) s. 31-66.

276. KS i det norske flernivådemokratiet (sammen med Gro Sandkjær Hanssen og Jo Saglie). I: Marit Reitan m.fl. (red.), Det norske flernivådemokratiet. (Oslo, 2012: Abstrakt forlag) s. 311-339.

277. Nasjonal styring og lokal autonomi i flernivådemokratiet (sammen med Marit Reitan og Jo Saglie). I: Marit Reitan m.fl. (red.), Det norske flernivådemokratiet. (Oslo, 2012: Abstrakt forlag) s. 341-356.

278. Norge som sekulær stat: Et konstitusjonelt perspektiv. I: Sindre Bangstad m.fl. (red.), Sekularisme - med norske briller (Oslo, 2011: Unipub ) s. 99-129

279. The renewal of the Constitution, or: On the vagueness of key words. Journal of constitutional law/Revue de droit constitutionnel (Istanbul: Legal) pp. 629-645.

280 a)  Den smale sti. Noen kommentarer om å forvalte rikdom. Nytt Norsk Tidsskrift 1/2012 s. 92-97.

280 b ) The straight and narrow path. Reflections on managing wealth. I: On managing wealth. A collection of articles based on presentations at a seminar arranged by Norges Bank and the Norwegian Academy of Science and Letters 8 November 2011 (Oslo, 2012: Norges Banks skriftserie/Occasional Papers No. 45)  

281. Norway: Splendid isolation? (manus, 2011, 9 sider - under publisering i antologi på Hart Publishing, Oxford)

282. Flere menneskerettigheter i grunnloven? Lov og Rett 2012 s. 323-338.

283. Norway - Supreme Court on non-retroactivity of new legislation regarding crimes of war. Public Law 2012 (London) pp. 577-578.

284. "Rettssikkerhet" og "kommunalt selvstyre". I: Karl Harald Søvig m.fl. (red), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år (Bergen, 2013: Fagbokforlaget) s. 635-643.

285. Uavhengig myndighetsutøvelse. Statlige forvaltningsorganers rettslige status og posisjon overfor ledelsen av den utøvende makt (Kongen og departementet). Vedlegg til Difi-rapport 2012:7 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse (s. 47-79).

286. «Formalisme, konstruktivisme, begrepsjurisprudens og syntetisk rettsvitenskap»? Enda litt mer om (ulike formuleringer av) kravet om «hjemmel i lov». I: Hans Petter Graver m.fl. (red.), Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe. Oslo, 2012: Universitetsforlaget s. 296-313.

287. Le juges constitutionnels et parlements. Annuaire international de justice constitutionnelle. XXVII (2011) s. 357-362.

288. Er statsforvaltningen bundet av loven? Kommuneloven 20 år. Artikkelsamling. (Oslo, 2012: Kommunal- og regionaldepartementet) s. 23-29.

289. European integration seen from the outside: Norway. EIR newsletter. Year IV, no. 45 - September 2012. Bucharest: European Institute of Romania, p. 1-3. http://www.ier.ro/documente/newsletter_2012_en/newsletter_September_2012.pdf

290. Sentralbanken som uavhengig myndighet under konstitusjonen? I: Thomas Bull m.fl. (red.), Allmänt och enskilt. Festskrift till Lena Marcusson. Uppsala, 2013: Iustus förlag s. 337-347.

291. Le juge constitutionnel et les equilibres financiers: Quelques remarques à propos de la Norvège. Annuaire international de justice constitutionnelle. XXVIII-2012 (Paris, 2013: Economica) s. 386-390.

292. Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker. I: Kirsten Ketscher m.fl. (red.), Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Oslo, 2013: Gyldendal s. 13-16.

293. "Internasjonalisering av retten. Noen kommentarer. I: Asbjørn Kjønstad (red.), Nye trender i rettsvitenskapen. Oslo, 2013: Gyldendal s. 73-78.

294. Judicial Supremacy? On the Relevance of a US-centred Perspective on Constitutional Justice in Europe. In: Gagik Harutyunyan (ed.), New Millenium Constitutionalism: Paradigms of Reality and Change (Yerevan, 2013: NJHAR) pp. 303-319.

295. Grunnloven § 97: En eller to hovedregler? Lov og Rett 2013 s. 488-499.

296. Armee et administration. In. Annuaire Europeen d'Administration Publique, Vol. XXXV/2012 (Aix-en-Provence, 2013: Presses Universitaires d'Aix-Marseille) pp. 195-204.

297. Historiens slør: «Grunnloven er full av paragrafer som ikke lenger har noe reelt innhold …». I: Eirik Holmøyvik (red.), Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014. Oslo, 2013: Pax s. 171-193 (+ s. 477-479).

298. Det konstitusjonelle demokratiet: Grunnlovens betydning for politisk praksis. I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. Oslo, 2014: Fagbokforlaget s. 114-134.

299. La multiplication des garanties et des juges dans la protection des droits fondamentaux: Remarques à propos de la Norvège.  Annuaire International de Justice Constitutionnelle XXIX/2013 p. s. 369-384.

300. Stortinget som konstituert statsmakt. I:Hanna Marthe Narud, Knut Heidar, Tore Grønli (red.), Stortingets historie 1964-2004. Oslo, 2014: Fagbokforlaget s. 199-224.

301. Secret, transparence et corruption des administrations. I: Annuaire Europeen d'Administration Publique 2013. Aix-en-Provence: Presses Universitaires d'Aix-Marseille 2014 p. 169-182.

302. Regjeringen: Lag- eller solospill? I: Nina Frisak m.fl. (red.), Lagspiller med kappe og sykkel: Sven Ole Fagernæs. Oslo, 2015: Statsministerens kontor s. 137-146.

303. Juges constitutionnels et doctrine en Norvège.  Annuaire international de justice constitutionnelle. XXX-2014 (Paris, 2015: Economica) p. 425-434.

304. «... forblir Norges folkekirke». Om Grunnlovens ordvalg og dets juridiske konsekvenser. I: Stephanie Dietrich m.fl. (red.), Folkekirke nå (Oslo, 2015: Verbum Akademisk) s. 60-71. 

305. "Ministerstyre" - et hinder for samordning? Nytt Norsk Tidsskrift 3/2015 s. 258-266.

306. La Constitution, droit positif depuis deux siècles : Variations sur le thème de la justice constitutionnelle en démocratie. (Manus 2015: 12 sider, under trykking i Revue Francaise de Droit Constitutionnel)

307. Avis sur le quatrième amendement de la Constitution de la Hongrie (avec Francis Delperee et Pierre Delvolve). In: Laszlo Trocsanyi (ed.), Constitutions nationales et integration europeenne. L'exemple hongrois (Bruxelles, 2015: Bruylant) pp. 149-230.

308. Fundamental Rights in Norway (manus 2015, 33 sider. Under trykking i Detlef Merten & Hans-Jürgen Papier (eds.), Handbuch der Grundrechte: Vol. X Fundamental Rights in Western, Northern and Southern Europe. C.F. Müller/Heidelberg)

309. The Constitution of Norway and "international" human rights. Manus, 2016 (under trykking i festskrift for Lech Garlicki)

310. Constitution et droits sociaux: Norvège. Annuaire international de justice constitutionnelle. XXXII-2015 (Paris, 2016: Economica) p. 368-375

311 and following, see: / 311 et suivants, voir:

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=smith&fornavn=eivind&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&bs=50

 

 

IV - Artikler i dagspresse m.v./Articles in mass-media etc./Articles de journaux, etc.

1. Forskning og taushetsplikt. I: Dagbladet 27.2.1978 [kronikk].

2. Om grunner til at regjeringer går av. I: Aftenposten 12.6.1987.

3. Proposisjon er ikke rettslig bindende. I: Nationen 4.7.1987.

4. Grenser for pressefriheten. I: Aftenposten 29.4.1988. - Også trykt i: Dagspressen. 1988, nr. 5, s. 8.

5. Slik bør Grunnloven feires. I: Aftenposten 31.8.1988.

6. Den internasjonale virksomhet [ved Universitetet i Oslo] - mer dynamikk? I: Uniforum. 1988, nr. 14.

7. Professorenes uavsettelighet. I: Aftenposten 12.12.1988.

8. Innstillingen er fortsatt "blank". I: Aftenposten 5.1.1989.

9. Grunnloven - symbol eller den høyeste lov? I: Populærvitenskapelig magasin. 1989, nr. 3, s. 36-39.

10. Maktens voktere. [Intervju sammen med Rolv Ryssdal]. I: Bergens Tidende 20.4.1989

11. Trenger vi en "grunnlov"? I: Dagbladet 17.6.1989 [kronikk].

12. Statsråd Thomassen og Stortinget. I: Dagbladet 14.12.1989.

13. Det avmektige Storting? I: Dagbladet 7.2.1990.

14. Kan Norge lære av Øst-Europa? I: Dagbladet 19.4.1990.

15. Høyesterett og politikken. I: Dagbladet 23.4.1991 [kronikk].

16. Ergoterapeuter har rett til å uttale seg om fag eller arbeidsplass. [Intervju]. I: Ergoterapeuten. 1991, nr. 5, s. 14-17.

17. "... la oss komme til saken". I: Observasjonsposten [Riksrevisjonens husorgan]. 1991, nr. 6, s. 4.

18. En bedre grunnlovsvei til EF. I: Aftenposten 19.5.1992 [kronikk].

19. Hva grunnloven ikke sier. I: Aftenposten 13.7.1992 [kronikk].

20. Fundamentalister imellom? I: Dagens Næringsliv 17.9.1992.

21. Politikken, Grunnloven og EF. I: Aftenposten 30.9.1992 [kronikk].

22. Barnevernsloven og rettssikkerheten. I: Aftenposten 4.2.1993 [kronikk].

23. Grunnlovens veier til medlemskap i EF. I: Aftenposten 9.8.1993 [kronikk].

24. Rekrutteringen til Høyesterett. I: Aftenposten 2.5.1994 [se også avisens oppslag 10.5.1994].

25. EU-medlemskap etter jojo-prinsippet? I: Dagbladet 4.5.1994.

26. Offentlig og privat. I: Aftenposten 12.2.1996.

27. Bukken og havresekken. I: Aftenposten 21.3.1996.

28. Hvem godkjenner hvem? I: Aftenposten 3.5.1996.

29. Et faresignal i rettsstaten. Aftenposten 20.6.1996.

30. Rettsstat og lakeier. I: Dagbladet 1.7.1996.

31. Domstolene, demokratiet og rettsstaten. I: Aftenposten 1.7.1996 [kronikk].

32. Sivil ulydighet - og Aftenposten. I: Aftenposten 5.12.1996.

33. Riksadvokaten og regjeringen. I: Aftenposten 30.1.1997.

34. Ytringsfriheten og loven. I: Aftenposten 12.3.1997.

35. Nye dommere skal utnevnes. I: Aftenposten 7.4.1997.

36. Habilitet og tillit. I: Aftenposten 23.5.1997.

37. Villedende markedsføring. I: Aftenposten 11.7.1997.

38. Lydig redskap? I: Aftenposten 22.10.1997.

39. Et allmektig storting? I: Aftenposten 19.11.1997.

40. Den nye maktutredningen. I: Aftenposten 6.2.1998.

41. Høyesterett som forfatningsdomstol. I: Aftenposten 23.3.1998 [kronikk].

42. Politiker i motbakke: Furre-saken og parlamentariske prinsipper. I: Dagsavisen 22.4.1998.

43. Kontroll eller bare mas? I: Aftenposten 29.9.1998.

44. "Uavhengig" sentralbank. I: Aftenposten 20.11.1998.

45. Riksrett i politisk regi. I: Aftenposten 11.2.1999.

46. "Partier punkterade personvalet" [sammen med Olof Petersson, Klaus von Beyme, Lauri Karvonen og Birgitta Nedelmann]. I: Dagens nyheter 10.6.1999. - Stockholm.

47. Vem avgør socialbidragsnivån? [sammen med Olof Petersson]. I: Svenska dagbladet 14.10.1999. - Stockholm.

48. Willoch og maktbalansen. I: Dagbladet 2.3.2000.

49. Politikerens bidrag til uklarhet. I: Dagbladet 14.3.2000.

50. Rop om straff? I: Aftenposten 10.1.2003 [debatt].

51. Politikere og folk flest. I: Aftenposten 27.9.2003 [debatt ARENA].

52. Uavhengige universiteter? I: Dagbladet 17.11.2003 [debatt].

53. Rettsliggjøring - eller et sosialdemokratisk prosjekt [opprinnelig tittel: ”Rettsliggjøring”?] I: Aftenposten 24.11.2003 [kronikk].

54. Ny stortingsmelding på trappene. Vil stramme grepet om asylpolitikken. [Intervju]. I: Juristkontakt 9/2003 s. 4-6.

55. Det stärker inte grundlagen [sammen med Olof Petersson]. I: Upsala Nya Tidning 13.8.2004.

56. Ytringsfrihetens vern. I: Aftenposten 10.9.2004 [kronikk].

57. Diskutabel prosess mot vedtak. I: Aftenposten 29.9.2004 [debattarena].

58. Knebler i det godes navn. I: Ukeavisa Ny Tid. Nr. 34, 24.9.2004 s. 4-5 [intervjuet].

59. Sverige behöver ny grundlag [sammen med Olof Petersson]. I: Svenska Dagbladet 25.10.2004 [Brännpunkt].

60. Bedre rettssikkerhet med forvaltningsdomstoler. I. Stat & Styring 4/2004 s. 27-29 [intervju].

61. ”Formalisme” og politisk styring. I: Aftenposten 14.1.2005 [debattarena].

62. Grunnlovens stilling i EU [manuskriptets tittel: Grunnloven og ”EU-grunnloven”]. I: Aftenposten 11.2.2005 [debattarena].

63. Grunnlovens skjebne i EU [manuskriptets tittel: Der er realiteter – i formaliteter]. I: Aftenposten 31.3.2005 [debattarena].

64. Våre perifere domstoler. I: Aftenposten 13.5.2005 [debattarena].

65. Vil USAs høyesterett forby abort? I: Aftenposten 14.11.2005 [debatt].

66. Et kraftfullt politisk redskap. I: Aftenposten 14.5.2006 [kronikk].

67. Grunnlovens språk og innhold. I: Aftenposten 23.5.2006 [debatt].

68. Fornyer Stortinget styreformen? (sammen med Trond Nordby). I: Aftenposten 24.5.2007 [kronikk].

69. Sentrale retter inn i grunnlov! I: Aftenposten 15.6.2007 [replikk].

70. Rederiskatt og rettsstat. I. Dagens Næringsliv 18.2.1010 [s. 3-kommentar].

71. Er jurister mennesker? I: Morgenbladet 26.2.2010 [Ideer Debatt].

72. Utluftning i rettskildehjørnet? I: Stud.jur. nr. 4/2010 s. 41-43.

73. Hva har de å tape? I: Verdens Gang 27.9.2010 s. 42-43 [kronikk].

74. Demokrati? I: Aftenposten 24.1.2011 (Kulturdelen) s. 3 [replikk].

75. "Rett" kan være galt. I: Klassekampen 19.5.2011 s. 21 [kronikk].

76. Knebling av fagfolk. (Sammen med Knut Bjørlykke.) Dagens Næringsliv 7.7.2011 [s. 3-innlegg.Samfunn]

77. Veikt lokalt sjølvstyre (Sammen med Harald Baldersheim.) Dagbladet, 7.9.2011 [kronikk]

78. Feilskjær om Grunnloven. Aftenposten, 01.3.2012 [kronikk]

79. Hvilke menneskerettigheter i grunnloven? Dagbladet, 12.3.2012 [kronikk]

80. Institutter mot undergangen? (med Ann-Helen Bay). Forskerforum 4/2012 [kronikk]

81. 22.-juli-kommisjonen og regjeringens skjebne. I: Verdens Gang 15.8.2012 [kronikk].

82. Stat og kirke igjen. Aftenposten (med Ingvill Thorson Plesner). 13.1.2013 [kronikk].

83. Hullet i Sanners verktøykasse. Dagens Næringsliv s. 32-33. 8.1.2014 [Innlegg].

84. Støv eller slør i Grunnloven. Aftenposten 10.0.2014 [Innlegg-Debatt s. 5]

85. Sensurforbudet kan stå for fall. Aftenposten 17.1.2014 [Innlegg-Debatt s. 5]

86. Grunnloven og dens presteskap. Aftenposten 23.1.2014 [Innlegg-Debatt s. 7]

87. Grunnlovens sensurforbud. Aftenposten 28.1.2014 [Innlegg-Debatt s. 5]

88. 1814-2015: Bør vi gjeninnføre forhåndssensur? Dagbladet 21.2.2015 [Essay s. 58-59]

89. Rektorvalget ved U[niversitetet]iA[gder]. Fædrelandsvennen 16. juni 2015 [Kronikk s. 22]

90. Høyesteretts ledende mann/kvinne. Dagens Næringsliv 2. februar 2016 [Kronikk]

91. Høyesteretts uavherngighet - igjen. Dagens Næringsliv 24. februar 2016 [Kronikk]

92.
 

 

 

Publisert 19. mai 2008 13:26 - Sist endret 13. mars 2017 19:17