Publikasjoner i fulltekst

 • Arbeidsrett som lærefag  [PDF - 168 KB]

 • Arbeidsrett IOR 50 år  [PDF – 49 KB]

 • Yrkesskadetrygd og innsatspersonell – i hvilken utstrekning er innsatspersonell dekket av yrkesskadetrygden - utredning til Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon  (www.nso.no) –[PDF – 125 kb]

 • Til Stortingets arbeids- og sosialkomité, ad Ot.prp.nr. 84 (2005-2006) om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) [whistleblowers] - forslaget til ny § 2-4.  [PDF – 66 KB]

 • Høringsuttalelse – forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling [whistleblowers] (2006).   [PDF – 95 KB]

 • Whistleblowers – Varslere. Om det foreslåtte forbud mot gjengjeldelser mot arbeidstaker ” som på lojal måte varsler om kritkkverdige forhold i virksomheten” – foredrag på Arbeidsmiljødagene i Trondheim 26. mai 2005. [PDF – 105KB]

 • Ytringsfrihet i arbeidsforhold - Arbeidstakere - samfunnsengasjerte borgere, betrodde og innsiktsfulle medarbeidere - eller kranglebøtter, bråkmakere og angivere? [PDF - 364KB]

 • Arbeidsrettens omfang Inntatt i Arbeidsrettslige studier I (Universitetsforlaget 2000) s. 13 flg. [PDF - 118KB]

 • Et manuskript til avsnittet om arbeidsrett i Knoph´s Oversikt over Norges rett (2004) - men endel mer omfattende enn det som vil bli trykket i den boken, finnes på Arbeidsretten - utvidet manuskript Knoph´s Oversikt Ytringsfrihet i arbeidsforhold [PDF - 221KB]

 • Domstollederstillingene ved domstolenes omorganisering [PDF - 335KB]

 • Rettsstridige vilkår i tilbud om arbeid - yellow dog-klausul - krav om ikke-organisering[PDF - 82KB]

 • Arbeidstakeres rettigheter mot morselskap - konsern - internasjonale forhold - kommentarer[PDF - 127KB]

 • Velferdsgrunner som fritaksgrunn for arbeidsplikt Utredning til Politihøgskolen [PDF - 106KB]

 • Perspektiver på Statskonsult-saken, Juristkontakt 2 - 2004  [PDF - 56KB]

 • Har tjenestemenn i Statskonsult reservasjonsrett/valgrett når Statskonsult omdannes fra forvaltningsorgan til aksjeselskap? [PDF - 18KB]

 • Seamen collective labour law, strikes, boicotting - flags of convenience [PDF - 136KB]

 • Sjømannsrett, med særlig henblikk på den kollektive arbeidsrett, herunder arbeidkamp (streik og lockout) og boikott; forholdet til bekvemmelighetsflagg m.v. [PDF - 257KB]

 • Nordsjødykkernes erstatningsoppgjør 2003 - Forslag til Stortinget [PDF - 73KB]

  • Statens Petroleumsforsikringsfond og Nordsjødykkernes erstatningskrav  [PDF - 19KB]

  • Vedlegg til Nordsjødykkernes erstatningskrav [PDF - 3333KB]

 • Brannmannskapers innsatsplikt og plikten til å ivareta egen sikkerhet under redningsaksjoner m.v.  [PDF - 89KB]

 • Der zugang zum öffentlichen Dienst, die Überprüfung von Bewerbern und die Freiheit der politischen betätigung der Staatsbediensteten in Norwegen. [Sammen med Axel Berg], i boken "Extremisten und öffentlicher Dienst", s. 363-409, Nomos verlag 1981. [PDF - 2467KB]

 • Statens krav om forhandlinger om endringer i Jordbruksavtalen [2001], (kornprisen) [PDF - 185KB]

 • Landbruksministerens oppfordring til boikott av Rimi-kjeden [PDF - 109KB]

 • Bompengeinnkrevningen på Nord-Jæren [PDF - 101KB]

 • Oslo bystyres delegasjonsvedtak av 20. jan. 1993 [PDF - 100KB]

 • Frilans-fotografer tilknyttet Aftenposten a/s, Dagbladet a/s og Verdens Gang a/s En rettslig vurdering av spørsmålet om frilans-fotografer tilknyttet lokalredaksjonene utenfor Oslo i Dagbladet og Verdens Gang er å anse som arbeidstakere [PDF - 207KB]

 • International adoption of children Reply to Questionnaire for the HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW [PDF - 103KB]

Publisert 19. mai 2008 13:27 - Sist endret 6. juli 2012 09:34