Curriculum Vitae

Kirsten Sandberg

Professor, Institutt for offentlig rett

Utdannings- og ansettelsesforhold

 • Cand. jur. 1980, Dr. juris 2003, Universitetet i Oslo,
 • 2004-  Professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
 • 2012-2013 Prodekan for undervisning, Det juridiske fakultet, UiO
 • 2010-2011 nov.-feb. Konstituert høyesterettsdommer
 • 2005-2009 Instituttleder, Institutt for offentlig rett
 • 1985-2004 Stipendiat, amanuensis og førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, UiO
 • 1988, jan.-mars Konstituert lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett, Tromsø
 • 1982-1984 Dommerfullmektig ved Tromsø byfogdembete (full fagkrets).
 • 1980-1982 Konsulent i Justisdepartementets Lovavdeling

Undervisning og veiledning

 • Seminarer og kurs i forvaltningsrett, trygderett, velferdsrett, statsrett og metode
 • Forelesninger i barnerett, kvinnerett og kommunalrett
 • Veileder masteroppgaver, vesentlig i barnerett
 • Veileder for tiden to doktorgradsstipendiater, i temaene barns religionsfrihet og barnevernets ansvar for unge lovbrytere

Prosjektledelse

 • Leder av forskningsprosjektet ”Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis”, 2006-2011

Nåværende verv

 • Medlem av FNs barnekomité 2011-2019, leder av denne i to år 2013-2015
 • Tidsskrift for arverett, familierett og barnevernrettslige spørsmål, redaksjonsmedlem
 • Styringskomiteen for KIS (Kunnskap i skolen – tverrfakultært satsingsområde ved UiO)
 • Faglig råd for Norsk Fosterhjemsforening
 • Børsklagenemnda, varamedlem
 • Fagrådet for Norsk senter for barneforskning, NTNU, varamedlem

Tidligere verv

 • Klageutvalget i Norges forskningsråd, 2007-
 • Den vitenskapelige komiteen for den 11. European Conference on Traumatic Stress (ECOTS), Oslo 2009
 • Bedømmelse av Lena R. Bendiksen, Universitetet i Tromsø 2007, førsteopponent, Fratakelse av foreldreansvar og adopsjon som barnevernstiltak: En rettsvitenskapelig analyse
 • Bedømmelse av Mons Oppedal, Universitetet i Oslo 2007, komiteens leder, Akutthjemlene i barnevernloven
 • Bedømmelse av Ragnhild Collin-Hansen, Universitetet i Bergen 2008, førsteopponent, Barnets rett til opplæring og til vern mot marginalisering i skolen
 • Fagkomiteen for samfunnsvitenskap i Norges forskningsråd, 2005-2006
 • Styret for Norsk senter for menneskerettigheter, UiO, 2004-2005, varamedlem
 • Det nasjonale barnehjemsutvalget (Utvalget til kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner 1945-1980) 2004
 • Tidsskriftet Retfærds norske redaksjon 1986-1996
 • NORAS’ programstyre for forskningsprogrammet "Barn i velferdssamfunnet" 1988-1994
 • Likestillingsutvalget ved Universitetet i Oslo 1987-91, nestleder 1990-91
Publisert 12. des. 2011 15:02 - Sist endret 23. nov. 2016 13:43