CURRICULUM VITAE

Født 16/1 1957 i Oslo

 

Utdannelse:

1984                Candidata Juris, Universitetet i Oslo

1988                Master of laws (LL.M) Yale Law School, Yale University, USA

1997                Dr. juris, Universitetet i Oslo

2004                Kurs i Universitetspedagogisk basiskompetanse

 

Stipendier:

1976                Kubly Viking Scholarship, University of Wisconsin  Summer School

1986-87          Fulbright Scholarship, Norsk Arbeidsgiverforenings Jubileumsfonds

                       stipend,Thanks to Scandinavia Scholarship

 

 

Ansettelsesforhold:

1978 - 1979    Juridisk assistent, Oslo Byskriverembete

1980 - 1981    Vit.ass, UiO, Institutt for offentlig rett,  Avdeling for Kvinnerett

1984 - 1986    30 måneder som oppdragsforsker for Forbruker- og administrasjons-

                        departet på prosjektet "Likelønn, tariffavtaler og likestillingsloven",

                        ansatt ved Institutt for offentlig rett

1987:               6 måneder universitetsstipend ved Det juridiske fakultet i Oslo

1988 - 1991     Sensor til 4. avdeling, Juridisk fakultet UiO

1988 - 1989     Advokatfullmektig hos firma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen, Oslo

1989 - 1991     Høgskolelektor, Norges Kommunal- og Sosialhøgskole  med ansvar for

                        undervisning i arbeidsrett, forvaltningsrett og helse-og sosialrett

1991 - 1996     Stipendiat, Institutt for privatrett, august - desember 1991 med

                        universitetsstipend, januar 1992 - mai 1996

                        med stipend fra Norges forskningsråd

1996 - 1997     9 1/2 måned sekretær for Regjeringens utvalg for å  utrede prinsipper og nye

                        retningslinjer for prioriteringer i helsetjenesten  (NOU 1997:18)

1997                Fra 1. april lektor ved Institutt for privatrett. Fra 1. oktober førsteamanuensis.

2005                Opprykk til professor fra 15/9.

2006                Ansatt ved Institutt for offentlig rett fra 1. juni

 

Forskergrupper:

2007 -            Tilknyttet forskergruppen “Rett, samfunn og historisk endring”

2011 - 2014    Deltager i forskergruppen ”Konstitusjon og kodifikasjon” under det forfatnings-

                       og folkerettshistoriske prosjekt 1814-2014, Det juridiske fakultet UiO

2012 - 2013    Deltager i forskergruppen ”The transformation of international law and      

                       Norwegian Sovereignty"  på CAS (Center for Advanced Studies)

2016 - 2020    Deltager i forskergruppen "Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815 - 1900"

2020 - 2020          Deltager i forskergruppen "Sivilsamfunn i Norden"

 

 

Offentlige utvalg og råd m.m.:

1991 - 1997     Formann i Klagenemnda for videogramregistrering

1993 - 2004     Varamedlem til Markedsrådet

1993 - 1994     Medlem i Helsedirektoratets arbeidsgruppe "Bedret organtilgang

                        for  transplantasjonsvirksomhet"

1993 - 1999     Varamedlem til Forsøksdyrutvalget

1993 - 1996     Varamedlem til Forskningsetisk komité for helseregion II

1996 - 2005     Medlem av Forskningsetisk komité for helseregion II

1997 - 1998     Medlem av Regjeringens utvalg for utredning av alternativ medisin

                        i Norge ("Aarbakke-utvalget", NOU 1998:21)

2000                Representant i Norges forskningsråds arbeidsgruppe "Uredelighet i forskning"

2000 - 02        Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin

2003 - 04        Medlem av Regjeringens utvalg for harmonisering av lovgivningen i helse- og

                       sosialsektoren i kommunene (NOU 2004:18)

2003 - 2004    Medlem i Sosial- og helsedirektoratets arbeidsgruppe Tiltak for organdonasjon

2006 - 2007    Varamedlem til Regional forskningsetisk komité helseregion sørøst B

2007 - 2010    Medlem Statens helsedirektorats Bioreferansegruppe

2008 -             Leder for Klagenemnda for stedsnavn

2008 - 2009    Medlem i Norges forskningsråds arbeidsgruppe

                     ”Kommersialisering av biobanker”

2009 - 2010   Varamedlem til styret for Senter for grunnforskning under

                      Det norske vitenskapsakademi

2009 - 2010   Medlem arbeidsgruppe under Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten,

                     "Forslag til utarbeidelse av et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

                      for helsetjenesten"

2009 - 2013   Varamedlem til Markedsrådet       

2010 - 2016   Medlem av styret for Senter for grunnforskning under

                       Det norske vitenskapsakademi

2010 - 2018    Medlem  av Kjeldeskriftkommisjonen

2013 - 2016    Medlem av Norges forskningsråds programstyre for Humane

                       biobanker og helsedata

2018 - 20       Medlem ekspertgruppen "Organdonasjon ved cDCD", Folkehelseinstituttet

                          

 

Universitetsrelatert virksomhet:

1985 - 86         Leder av styringsgruppen for Senter for kvinneforskning ved

                        Universitetet i Oslo

1992 - 93         Fakultetets representant i Universitetets likestillingsutvalg.

1992 - 97         "Assosiert medlem", Senter for medisinsk etikk, UiO

1999                 Medlem av styringsgruppen for "Innsatsområde etikk", UiO

2000 - 04          Medlem av Likestillingsutvalget ved Det juridiske fakultet

2004 - 12          Leder av Likestillingsutvalget ved Det juridiske fakultet

2007 - 15          Medlem av det juridiske fakultets valgkomité

2010 - 11          Prodekan for studier, Det juridiske fakultet

2011 - 12          Leder av arbeidsgruppen for Mulighetsstudie:

                         Forum for rett, samfunn og historie

2012 - 15          Medlem av fakultetsstyret, Det juridiske fakultet

2012 - 15          Medlem Innstilling- og tilsettingsutvalget, Det juridiske fakultet

2012 -13           Medlem av UiOs arbeidsgruppe for 2014-jubileet

2012 - 14          Medlem av Hovedbrukergruppen for samlet arealløsning

                         for Det juridske fakultet

2013 -               Medlem av styret for Det juridiske biblioteksfond

2015 - 17          Varamedlem, fakultetsstyret, Det juridiske fakultet

2015 - 17          Varamedlem Innstilling- og tilsettingsutvalget, Det juridiske fakultet

2016 -               Medlem av UiOs forskningsetiske utvalg

2017 - 19          Medlem av fakultetsstyret, Det juridiske fakultet

2017 - 19          Medlem Innstilling- og tilsettingsutvalget, Det juridiske fakultet

2020 -               Leder, Universitetets sentrale valgstyre

 

 

Formidling m.m.:

En lang rekke foredrag, innledninger og forelesninger for bl. a. Den norske Lægeforening, Senter for medisinsk etikk, Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, Institutt for sykepleievitenskap, Medisinsk fakultet, kliniske etikk-komitéer ved forskjellige helseforetak, fagmøter for helsepersonell ve forskjellige helseforetak osv.

Deltager og innleder på flere internasjonale konferanser i helserettslige emner

Deltager i internasjonale og tverrfaglige forskningsprosjekter, forskergrupper ol.

1984-98: Redaksjonsmedlem i RETFÆRD, nordisk juridisk tidsskrift

Medlem av  "Local Organizing Committee" for 4th International Conference on Priorities in Health Care, Oslo, sept. 2002

Publisert 11. mars 2014 13:44 - Sist endret 20. jan. 2021 11:37