CURRICULUM VITAE

Født 16/1 1957 i Oslo

 

Utdannelse:

1984                Candidata Juris, Universitetet i Oslo

1988                Master of laws (LL.M) Yale Law School, Yale University, USA

1997                Dr. juris, Universitetet i Oslo

2004                Kurs i Universitetspedagogisk basiskompetanse

 

Stipendier:

1976                Kubly Viking Scholarship, University of Wisconsin  Summer School

1986-87          Fulbright Scholarship, Norsk Arbeidsgiverforenings Jubileumsfonds

                       stipend,Thanks to Scandinavia Scholarship

 

 

Ansettelsesforhold:

1978-79          Juridisk assistent, Oslo Byskriverembete

1980-81          Vit.ass, UiO, Institutt for offentlig rett,  Avdeling for Kvinnerett

1984-86          30 måneder som oppdragsforsker for Forbruker- og administrasjons-

                        departet på prosjektet "Likelønn, tariffavtaler og likestillingsloven",

                        ansatt ved Institutt for offentlig rett

1987:               6 måneder universitetsstipend ved Det juridiske fakultet i Oslo

1988-91          Sensor til 4. avdeling, Juridisk fakultet UiO

1988/89           Advokatfullmektig hos firma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen, Oslo

1989-91          Høgskolelektor, Norges Kommunal- og Sosialhøgskole  med ansvar for

                       undervisning i arbeidsrett, forvaltningsrett og helse-og sosialrett

1991-96          Stipendiat, Institutt for privatrett, august - desember 1991 med

                       universitetsstipend, januar 1992 - mai 1996

                       med stipend fra Norges forskningsråd

1996-97          9 1/2 måned sekretær for Regjeringens utvalg for å  utrede prinsipper og nye

                        retningslinjer for prioriteringer i helsetjenesten  (NOU 1997:18)

1997                Fra 1. april lektor ved Institutt for privatrett. Fra 1. oktober førsteamanuensis.

2005                Opprykk til professor fra 15/9.

2006                Ansatt ved Institutt for offentlig rett fra 1. juni

 

Forskergrupper:

2007-           Tilknyttet forskergruppen “Rett, samfunn og historisk endring”

2011- 14      Deltager i forskergruppen ”Konstitusjon og kodifikasjon” under det forfatnings-

                     og folkerettshistoriske prosjekt 1814-2014, Det juridiske fakultet UiO

2012- 13      Deltager i forskergruppen ”The transformation of international law and Norwegian

                     sovereignty"  på CAS (Center for Advanced Studies)

2016-            Deltager i forskergruppen "Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815 - 1900"

 

 

Offentlige utvalg og råd m.m.:

1991-97       Formann i Klagenemnda for videogramregistrering

1993-04       Varamedlem til Markedsrådet

1993-94       Medlem i Helsedirektoratets arbeidsgruppe "Bedret organtilgang

                    for  transplantasjonsvirksomhet"

1993-99       Varamedlem til Forsøksdyrutvalget

1993-96        Varamedlem til Forskningsetisk komité for helseregion II

1996-05        Medlem av Forskningsetisk komité for helseregion II

1997-98        Medlem av Regjeringens utvalg for utredning av alternativ medisin

                     i Norge ("Aarbakke-utvalget", NOU 1998:21)

2000             Representant i Norges forskningsråds arbeidsgruppe "Uredelighet i forskning"

2000-02        Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin

2003-04        Medlem av Regjeringens utvalg for harmonisering av lovgivningen i helse- og

                     sosialsektoren i kommunene (NOU 2004:18)

2003-04        Medlem i Sosial- og helsedirektoratets arbeidsgruppe Tiltak for organdonasjon

2006-07        Varamedlem til Regional forskningsetisk komité helseregion sørøst B

2007-10        Medlem Statens helsedirektorats Bioreferansegruppe

2008-            Leder for Klagenemnda for stedsnavn

2008-09        Medlem i Norges forskningsråds arbeidsgruppe

                     ”Kommersialisering av biobanker”

2009-10        Varamedlem til styret for Senter for grunnforskning under

                      Det norske vitenskapsakademi

2009-10        Medlem arbeidsgruppe under Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten,

                     "Forslag til utarbeidelse av et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

                     for helsetjenesten"

2009-13        Varamedlem til Markedsrådet       

2010- 16        Medlem av styret for Senter for grunnforskning under

                      Det norske vitenskapsakademi

2010-             Medlem  av Kjeldeskriftkommisjonen

2013- 16        Medlem av Norges forskningsråds programstyre for Humane

                      biobanker og helsedata

                          

 

Universitetsrelatert virksomhet:

1985-86          Leder av styringsgruppen for Senter for kvinneforskning ved

                       Universitetet i Oslo

1992-93          Fakultetets representant i Universitetets likestillingsutvalg.

1992-97          "Assosiert medlem", Senter for medisinsk etikk, UiO

1999                Medlem av styringsgruppen for "Innsatsområde etikk", UiO

2000-04           Medlem av Likestillingsutvalget ved Det juridiske fakultet

2004-12           Leder av Likestillingsutvalget ved Det juridiske fakultet

2007- 15          Medlem av det juridiske fakultets valgkomité

2010-11           Prodekan for studier, Det juridiske fakultet

2011-12           Leder av arbeidsgruppen for Mulighetsstudie:

                        Forum for rett, samfunn og historie

2012-15           Medlem av fakultetsstyret, Det juridiske fakultet

2012-15           Medlem Innstilling- og tilsettingsutvalget, Det juridiske fakultet

2012-13           Medlem av UiOs arbeidsgruppe for 2014-jubileet

2012-14           Medlem av Hovedbrukergruppen for samlet arealløsning

                        for Det juridske fakultet

2013 -              Medlem av styret for Det juridiske biblioteksfond

2016 -              Medlem av UiOs forskningsetiske utvalg

 

 

 

Formidling m.m.:

En lang rekke foredrag, innledninger og forelesninger for bl. a. Den norske Lægeforening, Senter for medisinsk etikk, Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, Institutt for sykepleievitenskap, Medisinsk fakultet, kliniske etikk-komitéer ved forskjellige helseforetak, fagmøter for helsepersonell ve forskjellige helseforetak osv.

Deltager og innleder på flere internasjonale konferanser i helserettslige emner

Deltager i internasjonale og tverrfaglige forskningsprosjekter, forskergrupper ol.

1984-98: Redaksjonsmedlem i RETFÆRD, nordisk juridisk tidsskrift

Medlem av  "Local Organizing Committee" for 4th International Conference on Priorities in Health Care, Oslo, sept. 2002

Publisert 11. mars 2014 13:44 - Sist endret 18. jan. 2018 10:52