Publikasjoner

Publikasjonslisten er inndelt i følgende kategorier: Miljørett, internasjonal investeringsrett, internasjonal handelsrett, diverse, Yearbook of International Environmental Law, traktatsamling.

Miljørett

 1. Ulv! Ulv! Norges forvaltning av den svensk-norske ulvebestanden, i Forsberg, Nillson og Zetterberg (red.) Festskrift till Jan Darpö, iUSTUS förlag 2022, s. 165-187.
 2. International Environmental Governance and Protected Areas, i Yearbook of International Environmental Law, vol. 30 (2021), s. 1-35.
 3. Peacebuilding Functions of International Environmental Governance, i Environmental Policy and Law, vol. 51 (2021) s. 91-95.
 4. Sammen med Aase Kristine Lundberg, Begard Gundersen, Odd Inge Vistad, Gunn Elin Fedreheim, Kjersti G. Bardal og Arild Gjertsen: Evaluering av forvaltningsordning for nasjonalparker og andre store verneområder, NF rapport nr.: 1/2021 (268 sider).
 5. Sammen med Sigrid Eskeland Schütz: Unntak fra plikten til å utføre miljøkonsekvensutredning i lys av EØS-retten, FNI Report 3/2020 (66 sider).
 6. Miljøprinsipper og strategiske beslutninger - reform av norsk lakseoppdrett, Tidsskrift for rettsvitenskap nr. 2/3 2020, s. 264–305.
 7. Sammen med Eivind Smith (red.), Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112, Fagbokforlaget, 2019, 252 sider.
 8. Sammen med Eivind Smith, Innledende betraktninger, i Fauchald og Smith (red.) Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112, Fagbokforlaget, 2019, s. 9–16.
 9. Sammen med Ingunn Elise Myklebust, Nedbygging av strandsona og Grunnlova § 112, i Fauchald og Smith (red.) Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112, Fagbokforlaget, 2019,s. 193–225.
 10. Har § 112 selvstendig betydning for vern av villaksen? I Fauchald og Smith (red.) Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112, Fagbokforlaget, 2019, s. 227–252.
 11. Klimarettssaken og "amerikanisering" av norske domestoler, i Lov og rett nr. 3, 2018 s. 158-169.
 12. Konsesjonsprosessen for vindkraftutbygginger – juridiske rammer, FNI rapport 1/2018, 49 sider.
 13. Sammen med D. Behn og L. Letourneau-Tremblay, Promoting Renewable Energy in the EU: Shifting Trends in Member State Policy Space. European Business Law Review, 28(2), 2017, s. 217–243.
 14. Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen? Forholdet mellom oppdrettsnæringen og villaks, FNI rapport 6/2016, 42 sider.
 15. Plikt til å utrede miljøkonsekvenser av lovgivning, i H.C. Bugge, H. Indreberg, A. Syse og A Tverberg (red.), Lov, liv og lære. Inge Lorange Backer 70 År, Universitetsforlaget, 2016, s. 187–200.
 16. Sammen med Christian Prip: Securing Crop Genetic Diversity: Reconciling EU Seed Legislation and Biodiversity Treaties, i Review of European Community & International Environmental Law, Vol 25 (3), 2016, s. 363–377.
 17. Wilderness Protection in Norway, i Kees Bastmeijer (red.), Wilderness Protection in Europe: The Role of International, European and National Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2016, s. 386–408.
 18. Property and Environmental Protection in Norway, i Gerd Winter (red.), Property and environmental protection, Avosetta series, Europa Law Publishing (2016), s. 234245.
 19. Sammen med Davor Vidas, Øystein Jensen og Morten Walløe Tvedt: International law for the Anthropocene? Shifting perspectives in regulation of the oceans, environment and genetic resources, i Anthropocene, Vol. 9, 2015, s. 1–13.
 20. Hva er konsekvensene av Grunnlovens miljøparagraf? I Beate Sjåfjell og Arild Stubhaug (red.) Fra ord til handling. Om Grunnlovens miljøparagraf 112, PrivIus, Institutt for privatrett, vol. 200, 2015, s. 26–39.
 21. Sammen med Lars H. Gulbrandsen, Assessing the New York Declaration on Forests from a trade perspective, i BIORES Analysis and news on trade and environment, 9:4, May 2015, s. 4–7.
 22. Sammen med Lars H. Gulbrandsen og Anna Zachrisson: Internationalization of Protected Areas in Norway and Sweden: Examining Pathways of Influence in Similar Countries, i International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services and Management, 10:3 (2014), s. 240–252.
 23. Regulating Environmental Impacts of Mining in Norway, i Nordisk Miljörättslig Tidskrift, 1/2014 s. 53–65.
 24. Jus eller politikk? Reform av norsk verneområdeforvaltning, i L. Gipperth og C. Zetterberg (red.), Miljörättliga perspektiv och tankevändor. Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek, Uppsala: Iustus förlag, 2013, s. 237–252.
 25. Jingji, Shehui he Wenhua Quanli de Huanjing Yinsu, (Environmental Aspects of Economic, Social and Cultural Rights: Chinese and Norwegian Perspectives), i Gao Hongjun og Wang Mingyuan (red.), Huanjing Fazhi yu Ke Chixu Fazhan (Environmental Legislation and Sustainable Development), Qinghua Fazhi Lunheng (Tsinghua Journal of Rule of Law), Vol. 16, Qinghua Publishing House, 2012, s. 370–386.
 26. Multilateral Environmental Agreements, in Oxford Bibliographies in International Law. Red. Anthony Carty. New York: Oxford University Press, 2012.
 27. Sammen med Lars H. Gulbrandsen: The Norwegian Reform of Protected Area Management: A Grand Experiment with Delegation of Authority, i Local Environment, 17:2 (2012) s. 203–222.
 28. Effective Access to Environmental Information in Norway? i Backer, Fauchald og Voigt (red.), Pro Natura: Festskrift til Hans Christian Bugge, Universitetsforlaget, Oslo, 2012, s. 170–188.
 29. Sammen med Morten Walløe Tvedt: Implementing the Nagoya Protocol on ABS: A Hypothetical Case Study on Enforcing Benefit Sharing in Norway, i The Journal of World Intellectual Property, Vol 14, No 5, 2011, s. 383–402.
 30. International Environmental Governance: Lessons Learned from Human Rights Institutional Reform. FNI Report 14/2011. Lysaker, FNI, 2011, 76 sider.
 31. International Environmental Governance: A Legal Analysis of Selected Options, FNI Report 16/2010, 57 sider.
 32. Sammen med Regine Andersen, Morten Walløe Tvedt, Tone Winge, Kristin Rosendal og Peter Johan Schei: International Agreements and Processes Affecting an International Regime on Access and Benefit Sharing under the Convention on Biological Diversity: Implications for its Scope and Possibilities of a Sectoral Approach, FNI Report 3/2010, 47 sider.
 33. Environmental Justice in Courts – a Case Study from Norway, i Nordisk Miljörättslig Tidskrift, 1/2010 s. 49–67.
 34. Sammen med Helle Tegner Anker, Annika Nilsson og Leila Suvantola: The Role of Courts in Environmental Law – a Nordic Comparative Study, i Nordisk Miljörättslig Tidskrift, 1/2009 s. 9–34.
 35. Sammen med Jo Stigen: Environmental Security and the UN Security Council, i Bailliet (red.) Security: A Multidisciplinary Normative Approach, Koninklijke Brill NV. (2009) s. 313–342.
 36. Er det behov for miljøombud? I Helle Tegner, Anker & Birgitte Egelund, Olsen (red.),  Miljøretlige emner: Festskrift til Ellen Margrethe Basse.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2008) s. 199–220.
 37. Forfatning og miljøvern – en analyse av Grunnloven § 110 b, i Tidsskrift for rettsvitenskap nr. 1-2 (2007), s. 184.
 38. Genetically Modified Organisms and Precaution in Norway, i Nicolas de Sadeleer (red.), The Precautionary Principle in the Nordic Countries, (2006), s. 229–247.
 39. Bør etablering av en internasjonal miljødomstol være et prioritert mål? i Kritisk Juss no. 2 (2005), s. 109131.
 40. Miljøombud i naturmangfoldloven? i NOU 2004:28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold, s. 829839.
 41. Den nordiske miljøvernkonvensjonen 25 år – bør den gjenopplives? i Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, nr. 4/2001, s. 415420.
 42. The Feasibility of Various Options for Developing a Legally Binding UNECE Instrument on Strategic Environmental Assessment, rapport utarbeidet for UNECE og distribuert som et UNECE dok. CEP/2000/3.
 43. Sammen med Geir Ulfstein, Hans Christian Bugge og Inger-Johanne Sand, Folkerettslige rammer for norsk miljøpolitikk, i Rapportserien til Makt- og demokratiutredningen, nr. 18 (2000), 137 sider.
 44. Menneskerettigheter og miljø, i N. Høtmæhlingen (red.) Gjennomføring av internasjonale menneskerettigheter i norsk rett. Juristforbundets forlag: Oslo (1996), s. 189200.
 45. Retten til miljøinformasjon, i Mennesker og rettigheter, nr. 1 (1993), s. 74–80.
 46. Bør retten til miljø anerkjennes som menneskerettighet, i Retfærd nr. 53 (1991), s. 6177
 47. Anerkjennelsen av retten til miljø som menneskerettighet, i Mennesker og rettigheter nr. 2 (1991), s. 138148.
 48. Retten til miljø som internasjonal menneskerettighet, Institutt for offentlig retts skriftserie vol. 3/1991, 152 sider.

Internasjonal investeringsrett

 1. International Investment Law in Support of the Right to Development? i Leiden Journal of International Law (forthcoming 2021)
 2. Sammen med D.F. Behn og M. Langford (red.), The Legitimacy of Investment Treaty Arbitration, Cambridge University Press, 2020.
 3. Sammen med D.F. Behn og M. Langford, Introduction: The Legitimacy Crisis and the Empirical Turn, i Behn, Fauchald og Langford (red.), The Legitimacy of Investment Treaty Arbitration, Cambridge University Press, 2020, kapittel 1.
 4. Sammen med D.F. Behn og M. Langford, The International Investment Regime and its Discontents, i Behn, Fauchald og Langford (red.), The Legitimacy of Investment Treaty Arbitration, Cambridge University Press, 2020, kapittel 2.
 5. Sammen med F. Lindmark og D.F. Behn, Explaining China’s Relative Absence from Investment Treaty Arbitration, i Behn, Fauchald og Langford (red.), The Legitimacy of Investment Treaty Arbitration, Cambridge University Press, 2020, kapittel 14.
 6. Sammen med D.F. Behn: World Peace and International Investment: The Role of Investment Treaties and Arbitration, i Bailliet (red.), Research Handbook on International Law and Peace, Edward Elgar, 2019, s. 182–218.
 7. Sammen med D.F. Behn og M. Langford: Backlash and State Strategies in International Investment Law, i Aalberts og Gammeltoft-Hansen (red.) The Changing Practices of International Law, Cambridge University Press, 2018, s. 70-102
 8. Sammen med D.F. Behn: Special Issue: Adjudicating Environmental Disputes Through Investment Treaty Arbitration. Journal of World Investment and Trade 18(1), 2017, s. 9–13.
 9. Property and environment in Investor – State arbitration, i Gerd Winter (red.), Property and environmental protection, Avosetta series, Europa Law Publishing (2016), s. 76–90.
 10. Sammen med Daniel Behn: Govenments under Cross-Fire? Renewable Energy and International Economic Tribunals, i Manchester Journal of International Economic Law, vol. 12 (2), 2015, s. 117–139.
 11. Hardening the legal softness of the World Bank through an Inspection Panel? i P. Wahlgren (red.) Scandinavian Studies in Law, vol. 58, 2013, s. 101–127.
 12. International Investment Law and Environmental Protectioni Yearbook for International Environmental Law, vol. 17 (2006) s. 3–47.
 13. The Legal Reasoning of ICSID Tribunals – an Empirical Analysis, i European Journal of International Law, (2007) s. 301–364.
 14. Sammen med Kjersti Schiøtz Thorud, Protection of investors against expropriation – Norway’s obligations under investment treaties, i Fauchald, Jakhelln og Syse (red.) dog Fred er ei det Bedste ... Festskrift til Carl August Fleischer, Oslo: Universitetsforlaget (2006), s. 113–150.

Internasjonal handelsrett

 1. World peace through world trade? The role of dispute settlement in the WTO, i Bailliet (red.), Research Handbook on International Law and Peace, Edward Elgar, 2019, s. 449–476.
 2. The Multilateral Trading System and Human Rights: A Governance Space Theory on Linkages (bokanmeldelse), i European Journal of International Law, vol. 30 no. 2, 2019, s. 694-702.
 3. Access to Trade Tribunals – Comparative Perspectives, in Howse, Ruiz-Fabri, Ulfstein og Zang (red), The Legitimacy of International Courts and Tribunals, Oxford: Oxford University Press, 2018, s. 454–478.
 4. World Peace through World Trade? The Role of Dispute Settlement in the WTO, i C.M. Bailliet og K.M. Larsen (red.), Promoting Peace through International Law, Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 189–206.
 5. Sammen med Haakon Vennemo: Environmental Impacts of a Free Trade Agreement between China and Norway. FNI Report 1/2012. Lysaker, FNI, 2012, 140 sider.
 6. Trade Rules and International Hazardous Substance Regulation: An Inventory Focusing on Chemicals and Waste, FNI Report 4/2011, 34 sider.
 7.  Sammen med Haakon Vennemo: Environmental Impacts of a Free Trade Agreement between China and Norway. Methodological framework, Report 2011/11 Vista Analysis, 13 April 2011, 65 sider.
 8. Flexibility and Predictability under WTO’s Non-Discrimination Clauses, i Journal of World Trade, nr. 3 (2003), s. 443–482.
 9. Handelsregelverk versus miljøkonvensjoner – bragte WTOs ministermøte i Quatar oss nærmere noen avklaring? i Hefte for kritisk juss, nr. 3-4/2001, s. 270278.
 10. Assessing Regulatory Effects of New Trade Rules, i OECD, Assessing the Environmental Effects of Trade Liberalisation Agreements. Methodologies, OECD: Paris (2000), s. 279–294.
 11. Eco-Labelling of Fish and International Trade, i H. Brækhus (red.) Protection of Marine Living Resources and International Trade – Conflicts and Synergies, Det juridiske fakultet i Tromsø, Skriftserie nr. 41 (1999), s. 54–76.
 12. Sammen med Mads Greaker (red.): Environmental Assessment of Trade Agreements and Policy, Nordic Council of Ministers, TemaNord (1998:551), 131 sider.
 13. Environmental Taxes and Trade Discrimination, Kluwer Law International (1998), 439 sider.
 14. The World Trade Organization and Multilateral Environmental Agreements, i E.M. Basse (red.): Environmental Law. From International to National Law, GadJura (1997), s. 73–119.
 15. Tvisteløsningsmekanismen i Verdens handelsorganisasjon, i Retfærd nr. 66/67 (1994), s. 7383.

Diverse

 1. Musikalsk tolkning, i T. Orseth (red.) Corpsus juris 1963–2013: 50-års festskrift, Corpsus juris, Oslo, 2013 s. 68–81.
 2. Sammen med André Nollkaemper (red.): The Practice of International Courts and National Courts and the (De-)Fragmentation of International Law, Oxford: Hart Publishing, 2012, 367 sider.
 3. Sammen med Inge Lorange Backer og Christina Voigt: Pro Natura. Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2. mars 2012. Oslo: Universitetsforlaget, Oslo, 2012, 657 sider.
 4. Regulatory Frameworks for Maritime Transport in the Arctic: Will a Polar Code Contribute to Resolve Conflicting Interests? I Marine Transport in the High North, the Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo, 2011, s. 73–91.
 5. Sammen med Jo Stigen: Corporate Responsibility before International Institutions, i The George Washington International Law Review, 4/2009 s. 1025–1100.
 6. Sammen med Helga Aune, Kåre Lilleholt og Dag Michalsen: Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Akademisk Forlag (2009), 685 sider.
 7. Sammen med Henning Jakhelln og Aslak Syse: dog Fred er ei det Bedste ... Festskrift til Carl August Fleischer, Oslo: Universitetsforlaget, 2006, 696 sider.
 8. Patenter og allmenningens tragedie, i Lov og Rett nr. 7/2001, s. 399412
 9. Sammen med Geir Ulfstein og Morten Ruud, Utvalgte emner i folkerett. Universitetsforlaget: Oslo (1997) 187 sider.
 10. Hva skjer når menneskerettigheter blir juristmat? Et kritisk blikk på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, i Retfærd nr. 77 (1997), s. 6772.
 11. Særtrykk av rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Mennesker og rettigheter (1995) 266 sider.

Yearbook of International Environmental Law

 1. Sammen med David Hunter og Wang Xi (red.): Yearbook of International Environmental Law, vol. 24 (2014), 675 sider.
 2. Sammen med David Hunter og Wang Xi (red.): Yearbook of International Environmental Law, vol. 23 (2013), 663 sider.
 3. Sammen med David Hunter og Wang Xi (red.): Yearbook of International Environmental Law, vol. 22 (2012), 715 sider.
 4. Sammen med David Hunter og Wang Xi (red.): Yearbook of International Environmental Law, vol. 21 (2010), 662 sider.
 5. Sammen med David Hunter og Wang Xi (red.) Yearbook of International Environmental Law, vol. 20 (2009) 914 sider.
 6. Sammen med David Hunter og Wang Xi (red.) Yearbook of International Environmental Law, vol. 19 (2008), 807 sider.
 7. Sammen med David Hunter og Wang Xi (red.) Yearbook of International Environmental Law, vol. 18 (2007), 829 sider.
 8. Sammen med David Hunter (red.) Yearbook of International Environmental Law, vol. 17 (2006), 870 sider.
 9. Sammen med Jacob Werksman (red.) Yearbook of International Environmental Law, vol. 16 (2005), 928 sider.
 10. Sammen med Jacob Werksman (red.) Yearbook of International Environmental Law, vol. 15 (2004), 802 sider.

Traktatsamling

Web-side for database

 1. Sammen med Bård Sverre Tuseth, Global and Regional Treaties, 3. utg. (2016), 2109 sider.
 2. Sammen med Bård Sverre Tuseth: Global and Regional Treaties, 2. utg. (2012), 2009 sider.
 3. Sammen med Bård Sverre Tuseth: Global and Regional Treaties (2010), 2792 sider.
 4. Sammen med Bård Sverre Tuseth: Global and European treaties (2007), 1985 sider.
Publisert 26. nov. 2012 08:19 - Sist endret 14. sep. 2022 10:29