Juridiske betenkninger, debattinnlegg og foredrag

Her legger jeg fortløpende ut betenkninger, debattinnlegg og foredrag fra og med 2015.

Betenkninger

 1. Sammen med Aase Kristine Lundberg, Begard Gundersen, Odd Inge Vistad, Gunn Elin Fedreheim, Kjersti G. Bardal og Arild Gjertsen: Evaluering av forvaltningsordning for nasjonalparker og andre store verneområder, avgitt til Miljødirektoratet Februar 2021.
 2. Sammen med Sigrid Eskeland Schütz: Unntak fra plikten til å utføre miljøkonsekvensutredning i lys av EØS-retten, avgitt til Kommunal og moderniseringsdepartementet 16. november 2020.
 3. Adgangen til og prosedyrer for å fatte statlig planvedtak i vindkraftsaker, avgitt til Aksjonsgruppa mot vindkraftutbygging på Faurefjell, 18. juli 2020
 4. Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks, avgitt til Norske Lakseelver 4. november 2017. 
 5. Juridisk betenkning angående vedtak om lisensfelling av ulv, avgitt til Klima- og miljødepartementet 27. februar 2017. KLDs lovproposisjon: St.prp. 63L 2016-2017
 6. Juridisk betenkning angående foreslåtte endringer av motorferdselsloven for innføring av adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, avgitt til Norsk friluftsliv 29. januar 2015 (her kan du lese klima- og miljøministerens merknader, stortingskomiteens forespørsel om ytterligere utredning, og den nye utredningen fra departementet).

Debattinnlegg og intervjuer

 1. Juss-Buss må ikke knebles, innlegg sammen med Mads Andenæs, Cecilia Bailliet, Ketil Lund og Eirik Bjørge i Aftenposten 3. mars 2016.
 2. Mye riktig, mest irrelevant (om TTIP), innlegg sammen med Andreas Føllesdal i Dagens Næringsliv 2. juli 2015.
 3. Lar investorer saksøke Norge, intervju i Klassekampen 28. mai 2015.
 4. Politiske holdninger, faglig integritet og snøscootere, innlegg i Finansavisen 28. april 2015 (svar på "Når politiske holdninger overskygger" (Finansavisen 18. april, 1 og 2)
 5. Lovgivning i blinde, publisert som del av nyhetssak på TV2.no, 29. mars 2015.

Foredrag

 1. Tingrettens dom I klimasaken, innledning til diskusjon, Naturressurslunsj 12/1 2018.
 2. Hvilke saker går til domstolene, hvem prøver hva og hvorfor er det slik? Naturvernforbundet, seminar «Trenger Norge et faglig og uavhengig klageorgan for miljøsaker?», Oslo 27/9 2017.
 3. Norges ansvar ved introduksjon av fremmede arter i bistandssammenheng, Temamøte om tilapia-oppdrett i Afrika – en potensiell industri, eller bare en bistandsdrevet drøm?, Oslo 27/9 2017.
 4. Ombuds as an element of Nordic Branding, Nordic Branding Kick-Off Conference, 13/6 2017.
 5. Empirical findings regarding investment treaty arbitration, PluriCourts Annual Conference, 9/6 2017.
 6. Økosystembasert forvaltning i praksis – eksemplifisert ved det nye forvaltnings-systemet for oppdrettsnæringen, Miljøkonferanse om hav og fjord, Bergen 1.-2. juni 2017.
 7. International trade and its agreements – times of change, Seminar on trade agreements and public health, Oslo, 4/5 2017.
 8. Are claims that investment tribunals face a legitimacy crisis justified? Instituttlunsj, Oslo 14/2 2017.
 9. Rettslig regulering av oppdrettsnæringen og forholdet til villaks, Naturressurslunsj, Oslo 3/2 2017.
 10. Rettighetsaspektet ved Grl § 112. Eksemplifisert med forholdet mellom oppdrett og villaks, Konstitusjonelt lunsjseminar, Oslo 30/1 2017.
 11. Trade and sustainability: Cases concerning export of raw materials before the WTO, Rule of Law, Governance and Open Society: China-Nordic Dialogue, Oslo 12-13/10 2016.
 12. Er investorene for mektige? Arrangement ved Forskningsdagene, Litteraturhuset, Oslo, 28/9 2016.
 13. Ole Kr. Fauchald, Daniel F. Behn og Malcolm Langford: Investment Treaty Arbitration Involving an Environmental Component. The Greening of Investment Treaty Arbitration? 14th Annual Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law, Oslo, 22/6 2016.
 14. Ole Kr. Fauchald og Daniel F. Behn: Putting the investment pillar’s database to work: Testing hypotheses on investment treaty arbitration outcomes, PluriCourts, Oslo 15/6 2016.
 15. Marine protected areas (MPAs) as tool for protecting the deep seabed, forfatterworkshop, Oslo 2/6 2015.
 16. Det juridiske vernegrunnlaget for villaksen i lys av Grunnloven § 112(3). Betydning for lovgivning, oppdrettskonsesjoner og domstoler – og for hvordan vi kan sikre villaksen gode livsvilkår. Norske lakseelver, Lokal forvaltning i praksis, Drammen 24/5 2016.
 17. Nye prosessregler for å styrke kommunene. Naturressurslunsj, Oslo 8/4 2016.
 18. PITAD - building a general applicability ISDS database for researchers, sammen med Daniel Behn og Maxim Usynin, Workshop on international investment law, Paris 22-23/2-2016.
 19. Regelverk om miljøvirkninger av gruveavfall, EWMA dialogmøte om gruvedrift, Kirkenes 11-12/11 2015.
 20. Rett til miljøinformasjon bare når det passer myndighetene? Naturressursgruppa, 17/6 2015.
 21. How to measure the effectiveness of investment tribunals, PluriCourts Annual Conference, 21/5 2015.
 22. Obstacles to International Environmental Cooperation – the Perspective of Law, IAPSS World Congress, 17/4 2015.
 23. Bursting policy bubbles: The international investment treaty regime, ECPR 43rd Joint Sessions of Workshops, 31/3 2015.
 24. "Fauchald v. Norway". En sak for Århuskonvensjonens etterlevelseskomité, Sivilombudsmannen, 9/2 2015.
 25. Motorferdsel i utmark og Grunnloven § 112, Naturressurslunsj 5/2-2015.

 

 

Publisert 11. feb. 2015 10:50 - Sist endret 2. sep. 2021 11:40