Svein Eng

Bilde av Svein Eng
English version of this page
Telefon +47 22859447
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Svein Eng er født i Oslo, 1955. I perioden 1974–82 gjennomførte han universitetsstudier i filosofi og jus, og avla juridisk embedseksamen 1982. Han arbeidet deretter i Justisdepartementets lovavdeling og som dommerfullmektig, 1982–85. Han vendte tilbake til Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, i 1985, først som universitetsstipendiat (1985–1990), deretter som universitetslektor (fra 1990). Han ble dr. juris i 1996 med en avhandling i rettsfilosofi (norsk utg. 1998: U/enighetsanalyse – med særlig sikte på jus og allmenn rettsteori; engelsk utg. 2003: Analysis of Dis/agreement – with particular reference to Law and Legal Theory). I 1997 ble han utnevnt til professor i rettsfilosofi, som den første professor i dette fagområde ved Universitetet i Oslo.

Forskningsfelt

 • Rettsfilosofi og tilgrensende områder i allmenn filosofi
 • Logikk og programmeringsspråk (kunstig intelligens [artifical intelligence] )
 • Allminnelig forvaltningsrett og statsrett
 • Allminnelig avtalerett
 • Norsk og komparativ rettskildelære

Undervisning

Svein Eng underviser og veileder i fag innenfor sine forskningsfelt. Han er ansvarlig faglærer for Allmenn rettsteori (Rettsfilosofi) og Examen Facultatum.

For nærmere informasjon og materiale vedrørende forskning, publikasjoner, m.v. se www.sveng.no

Emneord: Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Forvaltningsrett, Avtalerett

Publikasjoner

 • Eng, Svein (2020). Rettskildelære og publikasjonspraksis. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(3), s 141- 148 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2020-03-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eng, Svein (2020). "Rettskildelærens grunnlag": Problemstillingen og en hovedtese, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Kapittel.  s 193 - 239
 • Eng, Svein (2016). Legal Philosophy in Norway in the 20th Century, In Enrico Pattaro & Corrado Roversi (ed.),  A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol. 12: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World.  Springer.  ISBN 978-94-007-1478-6.  Ch. 23.  s 761 - 783
 • Eng, Svein (2014). Why Reflective Equilibrium? I: Reflexivity of Justification. Ratio Juris.  ISSN 0952-1917.  27(1), s 138- 154 . doi: 10.1111/raju.12035 Vis sammendrag
 • Eng, Svein (2014). Why Reflective Equilibrium? II: Following Up on Rawls's Comparison of His Own Approach with a Kantian Approach. Ratio Juris.  ISSN 0952-1917.  27(2), s 288- 310 . doi: 10.1111/raju.12039
 • Eng, Svein (2014). Why Reflective Equilibrium? III: Reflective Equilibrium as a Heuristic Tool. Ratio Juris.  ISSN 0952-1917.  27(3), s 440- 459 . doi: 10.1111/raju.12052
 • Eng, Svein (2013). "Lovene spør ikke om beveggrunner" Ibsen og Kant om handlingsmotivasjon og rett, I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  Kapittel.  s 110 - 137
 • Eng, Svein (2011). Lost in the System or Lost in Translation? The Exchanges between Hart and Ross. Ratio Juris.  ISSN 0952-1917.  24(2), s 194- 246 . doi: 10.1111/j.1467-9337.2011.00482.x Vis sammendrag
 • Eng, Svein (2009). Kant om rettens videreføring: borgernes lydighetsplikt og de styrendes reformplikt, I: Anita Leirfall & Thor Sandmel (red.),  Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag.  Unipub forlag.  ISBN 9788230311790.  Artikkel.  s 97 - 105
 • Eng, Svein (2005). Fused Modality. An Integral Part of Lawyers' Form of Life. Ratio Juris.  ISSN 0952-1917.  18(4), s 429- 433 Vis sammendrag
 • Eng, Svein & Skard Dokka, Trond (2004). Om studiet av tekster, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie.  Filosofisk Institutt ved Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-47-1.  Kapittel.  s 1 - 18
 • Eng, Svein & Skard Dokka, Trond (2003). Vitenskapelig rasjonalitet og studiet av tekster, I: Olav Asheim & Else I Wiestad (red.),  Filosofi og Vitenskapshistorie.  Unipub - Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-43-9.  Kapittel.  s 287 - 325
 • Eng, Svein (2002). Legislative Inflation and the Quality of Law, In L Wintgens (ed.),  Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation.  Hart Publishing.  kapittel.  s 65 - 80
 • Eng, Svein (2000). Does the Doctrine of Precedent Apply to Judicial Arguments Concerning the Doctrine of Sources of Law?, In Werner Krawietz; Robert S. Summers; Ota Weinberger & Georg Henrik von Wright (ed.),  The Reasonable as Rational? On Legal Argumentation and Justification.  Duncker & Humblot.  ISBN 978-3428092659.  Chapter 36.  s 483 - 502
 • Eng, Svein (2000). Fusion of Descriptive and Normative Propositions. The concepts of 'Descriptive Proposition' and 'Normative Proposition' as Concepts of Degree. Ratio Juris.  ISSN 0952-1917.  13(3), s 236- 260 Vis sammendrag
 • Eng, Svein (2000). The Doctrine of Precedent in English and Norwegian Law - Some Common and Specific Features. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944.  39, s 275- 324
 • Eng, Svein (1999). Criteria That Are Used In The Setting Up Of And Choice Between Descriptive Characterisations. Law and Philosophy.  ISSN 0167-5249.  18, s 475- 495
 • Eng, Svein (1997). Får prejudikatlæren anvendelse på domsargumenter vedrørende rettskildelæren?. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 21- 44
 • Eng, Svein (1997). Hidden Value-Choices in Legal Practice, In Aulis Aarnio; Robert Alexy & Gunnar Bergholz (ed.),  Justice, Morality and Society.  Juristförlaget.  ISBN 91-544-2401-1.  Chapter 9.  s 123 - 145
 • Eng, Svein (1997). Precedent in Norway, In Neil MacCormick & Robert S. Summers (ed.),  Interpreting Precedents - A Comparative Study.  Ashgate.  ISBN 1-85521-686-8.  Chapter 6.  s 189 - 217
 • Eng, Svein & Summers, Robert S. (1997). Departures from Precedent, In Neil MacCormick & Robert S. Summers (ed.),  Interpreting Precedents - A Comparative Study.  Ashgate.  ISBN 1-85521-686-8.  Chapter 17.  s 519 - 530
 • Eng, Svein (1993). "Hva er en viljeserklæring?" - Er det logisk umulig at disposisjonsvilje er begrepsmessig kjennetegn ved privatrettslig disposisjon?. Svensk Juristtidning.  ISSN 0039-6591.  s 1- 42
 • Eng, Svein (1992). Plassering av offentlig kompetanse hos private - noen hensyn for og imot. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 544- 551
 • Eng, Svein (1992). Teoristruktur og teorivalg. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 496- 504
 • Eng, Svein (1991). Noen synspunkter på en teori om etikk, rett og erkjennelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 279- 305
 • Eng, Svein (1990). Begrepene 'kompetanse' og 'gyldighet' i juridisk argumentasjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 625- 671
 • Eng, Svein (1990). Sondringen mellom regler og retningslinjer, I: Nils Christie (red.),  den urett som ikke rammer deg selv : festskrift til Anders Bratholm 70 år.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-21011-1.  Del 4, Kap. 5.  s 473 - 483

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Nguyen Duy, Iris; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Eivind Smith 70 år, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Forord.  s 7 - 9
 • Eng, Svein (2020). Context or Concept? The Exchanges Between Kelsen and Ross on Valid Law and Efficacy.
 • Eng, Svein (2019). Context or Concept? Kelsen and Ross on Valid Law and Efficacy. Vis sammendrag
 • Eng, Svein (2015). Rettspositivismedebatt.
 • Eng, Svein (2009). Begreper og begrepsdannelse i jus og rettsvitenskap.
 • Eng, Svein (2009). Begreper og begrepsdannelse i jus og rettsvitenskap.
 • Eng, Svein (2009). Can the Doctrine of Precedent Serve as a Basis for the Doctrine of the Sources of Law?.
 • Eng, Svein (2009). Lost in the System or Lost in Translation? The Discussion Between Hart and Ross.
 • Eng, Svein (2009). Some Kantian Concepts of Relevance in an Analysis of Kelsen's Basic Norm.
 • Eng, Svein (2008). Begreper og begrepsdannelse i jus og rettsvitenskap.
 • Eng, Svein & Sibbern, Kai (2007, 03. november). Verdibørsen: Om Rettsfilosofi. [Radio].
 • Eng, Svein (2005). Law and Practice, Introduction. ARSP. Archiv für Rechts- und Socialphilosophie.  ISSN 0001-2343.  Beiheft 97, s 7
 • Eng, Svein (2001). Fusion of Descriptive and Normative Propositions.
 • Eng, Svein (2001). Legal Theory - «Hyphen Philosophy» or Theory Sui Generis?.
 • Eng, Svein (2001). Tolking av traktater.
 • Eng, Svein (2001). Why Reflective Equilibrium?.
 • Eng, Svein (2000). Konkurrerende culpakriterier.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:20 - Sist endret 17. mars 2021 12:28