Svein Eng

Bilde av Svein Eng
English version of this page
Telefon +47 22859447
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Svein Eng er født i Oslo, 1955. I perioden 1974–82 gjennomførte han universitetsstudier i filosofi og jus, og avla juridisk embedseksamen 1982. Han arbeidet deretter i Justisdepartementets lovavdeling og som dommerfullmektig, 1982–85. Han vendte tilbake til Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, i 1985, først som universitetsstipendiat (1985–1990), deretter som universitetslektor (fra 1990). Han ble dr. juris i 1996 med en avhandling i rettsfilosofi (norsk utg. 1998: U/enighetsanalyse – med særlig sikte på jus og allmenn rettsteori; engelsk utg. 2003: Analysis of Dis/agreement – with particular reference to Law and Legal Theory). I 1997 ble han utnevnt til professor i rettsfilosofi, som den første professor i dette fagområde ved Universitetet i Oslo.

Forskningsfelt

 • Rettsfilosofi og tilgrensende områder i allmenn filosofi
 • Logikk og programmeringsspråk (kunstig intelligens [artifical intelligence] )
 • Allminnelig forvaltningsrett og statsrett
 • Allminnelig avtalerett
 • Norsk og komparativ rettskildelære

Undervisning

Svein Eng underviser og veileder i fag innenfor sine forskningsfelt. Han er ansvarlig faglærer for Allmenn rettsteori (Rettsfilosofi) og Examen Facultatum.

For nærmere informasjon og materiale vedrørende forskning, publikasjoner, m.v. se www.sveng.no

Emneord: Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Forvaltningsrett, Avtalerett

Publikasjoner

 • Eng, Svein (2020). Rettskildelære og publikasjonspraksis. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 59(3), s. 141–148. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2020-03-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eng, Svein (2020). "Rettskildelærens grunnlag": Problemstillingen og en hovedtese, Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3300-7. s. 193–239.
 • Eng, Svein (2016). Legal Philosophy in Norway in the 20th Century. I Pattaro, Enrico & Roversi, Corrado (Red.), A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol. 12: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World. Springer. ISSN 978-94-007-1478-6. s. 761–783. doi: 10.1007/978-94-007-1479-3_23.
 • Eng, Svein (2014). Why Reflective Equilibrium? III: Reflective Equilibrium as a Heuristic Tool. Ratio Juris. ISSN 0952-1917. 27(3), s. 440–459. doi: 10.1111/raju.12052.
 • Eng, Svein (2014). Why Reflective Equilibrium? II: Following Up on Rawls's Comparison of His Own Approach with a Kantian Approach. Ratio Juris. ISSN 0952-1917. 27(2), s. 288–310. doi: 10.1111/raju.12039.
 • Eng, Svein (2014). Why Reflective Equilibrium? I: Reflexivity of Justification. Ratio Juris. ISSN 0952-1917. 27(1), s. 138–154. doi: 10.1111/raju.12035.
 • Eng, Svein (2013). "Lovene spør ikke om beveggrunner" Ibsen og Kant om handlingsmotivasjon og rett. I Stub, Marius & Kraby, Ida Hjort (Red.), Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02201-7. s. 110–137.
 • Eng, Svein (2011). Lost in the System or Lost in Translation? The Exchanges between Hart and Ross. Ratio Juris. ISSN 0952-1917. 24(2), s. 194–246. doi: 10.1111/j.1467-9337.2011.00482.x.
 • Eng, Svein (2009). Kant om rettens videreføring: borgernes lydighetsplikt og de styrendes reformplikt. I Leirfall, Anita & Sandmel, Thor (Red.), Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag. Unipub forlag. ISSN 9788230311790. s. 97–105.
 • Eng, Svein (2005). Fused Modality. An Integral Part of Lawyers' Form of Life. Ratio Juris. ISSN 0952-1917. 18(4), s. 429–433.
 • Eng, Svein & Skard Dokka, Trond (2004). Om studiet av tekster. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie. Filosofisk Institutt ved Universitetet i Oslo. ISSN 82-91670-47-1. s. 1–18.
 • Eng, Svein & Skard Dokka, Trond (2003). Vitenskapelig rasjonalitet og studiet av tekster. I Asheim, Olav & Wiestad, Else I (Red.), Filosofi og Vitenskapshistorie. Unipub - Universitetet i Oslo. ISSN 82-91670-43-9. s. 287–325.
 • Eng, Svein (2002). Legislative Inflation and the Quality of Law. I Wintgens, L (Red.), Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation. Hart Publishing. s. 65–80.
 • Eng, Svein (2000). Does the Doctrine of Precedent Apply to Judicial Arguments Concerning the Doctrine of Sources of Law? I Krawietz, Werner; Summers, Robert S.; Weinberger, Ota & Wright, Georg Henrik von (Red.), The Reasonable as Rational? On Legal Argumentation and Justification. Duncker & Humblot. ISSN 978-3428092659. s. 483–502.
 • Eng, Svein (2000). Fusion of Descriptive and Normative Propositions. The concepts of 'Descriptive Proposition' and 'Normative Proposition' as Concepts of Degree. Ratio Juris. ISSN 0952-1917. 13(3), s. 236–260.
 • Eng, Svein (2000). The Doctrine of Precedent in English and Norwegian Law - Some Common and Specific Features. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 39, s. 275–324.
 • Eng, Svein (1999). Criteria That Are Used In The Setting Up Of And Choice Between Descriptive Characterisations. Law and Philosophy. ISSN 0167-5249. 18, s. 475–495.
 • Eng, Svein (1997). Precedent in Norway. I MacCormick, Neil & Summers, Robert S. (Red.), Interpreting Precedents - A Comparative Study. Ashgate. ISSN 1-85521-686-8. s. 189–217.
 • Eng, Svein & Summers, Robert S. (1997). Departures from Precedent. I MacCormick, Neil & Summers, Robert S. (Red.), Interpreting Precedents - A Comparative Study. Ashgate. ISSN 1-85521-686-8. s. 519–530.
 • Eng, Svein (1997). Hidden Value-Choices in Legal Practice. I Aarnio, Aulis; Alexy, Robert & Bergholz, Gunnar (Red.), Justice, Morality and Society. Juristförlaget. ISSN 91-544-2401-1. s. 123–145.
 • Eng, Svein (1997). Får prejudikatlæren anvendelse på domsargumenter vedrørende rettskildelæren? Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 21–44.
 • Eng, Svein (1993). "Hva er en viljeserklæring?" - Er det logisk umulig at disposisjonsvilje er begrepsmessig kjennetegn ved privatrettslig disposisjon? Svensk Juristtidning. ISSN 0039-6591. s. 1–42.
 • Eng, Svein (1992). Teoristruktur og teorivalg. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 496–504.
 • Eng, Svein (1992). Plassering av offentlig kompetanse hos private - noen hensyn for og imot. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 544–551.
 • Eng, Svein (1991). Noen synspunkter på en teori om etikk, rett og erkjennelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 279–305.
 • Eng, Svein (1990). Sondringen mellom regler og retningslinjer. I Christie, Nils (Red.), den urett som ikke rammer deg selv : festskrift til Anders Bratholm 70 år. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-21011-1. s. 473–483.
 • Eng, Svein (1990). Begrepene 'kompetanse' og 'gyldighet' i juridisk argumentasjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 625–671.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eng, Svein (2022). Rettskildelærens grunnlag. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-3720-3. 169 s.
 • Nguyen Duy, Iris; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-3300-7. 713 s.
 • Eng, Svein (2007). Rettsfilosofi. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01176-9. 692 s.
 • Eng, Svein (2005). Rettsfilosofi -- Foreløpig utgave. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00964-6. 569 s.
 • Eng, Svein (2004). Forskersamfunn uten fagfellesskap? Opposisjon ved en doktordisputas [scientific community without common disciplines?]. Institutt for Offentlig rett. ISBN 82-8063-043-0. 108 s.
 • Eng, Svein (2003). Analysis of Dis/agreement - with particular reference to Law and Legal Theory. Kluwer Academic Publishers. ISBN 1-4020-1490-2. 610 s.
 • Eng, Svein (1998). U/enighetsanalyse - med særlig sikte på jus og allmenn rettsteori. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22921-1. 670 s.
 • Eng, Svein (1990). Notater i almenn rettsteori. Institutt for Offentlig Rett. ISBN 82-8063-043-0. 70 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eng, Svein (2020). Context or Concept? The Exchanges Between Kelsen and Ross on Valid Law and Efficacy.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Nguyen Duy, Iris; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Eivind Smith 70 år, Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3300-7. s. 7–9.
 • Eng, Svein (2019). Context or Concept? Kelsen and Ross on Valid Law and Efficacy.
 • Eng, Svein (2009). Begreper og begrepsdannelse i jus og rettsvitenskap.
 • Eng, Svein (2009). Some Kantian Concepts of Relevance in an Analysis of Kelsen's Basic Norm.
 • Eng, Svein (2009). Can the Doctrine of Precedent Serve as a Basis for the Doctrine of the Sources of Law?
 • Eng, Svein (2009). Lost in the System or Lost in Translation? The Discussion Between Hart and Ross.
 • Eng, Svein (2009). Begreper og begrepsdannelse i jus og rettsvitenskap.
 • Eng, Svein (2008). Begreper og begrepsdannelse i jus og rettsvitenskap.
 • Eng, Svein & Sibbern, Kai (2007). Verdibørsen: Om Rettsfilosofi.
 • Eng, Svein (2005). Law and Practice, Introduction. ARSP. Archiv für Rechts- und Socialphilosophie. ISSN 0001-2343. Beiheft 97.
 • Eng, Svein (2001). Tolking av traktater.
 • Eng, Svein (2001). Fusion of Descriptive and Normative Propositions.
 • Eng, Svein (2001). Legal Theory - «Hyphen Philosophy» or Theory Sui Generis?
 • Eng, Svein (2001). Why Reflective Equilibrium?
 • Eng, Svein (2000). Konkurrerende culpakriterier.
 • Eng, Svein (2015). Rettspositivismedebatt. Akademika forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:20 - Sist endret 24. okt. 2022 15:01