Thor Falkanger

Professor emr.
Image of Thor Falkanger
Norwegian version of this page
Phone +47-22 85 97 43
Room 125A DMW
Username
Visiting address Domus Media West wing Karl Johans gate 47
Postal address Nordisk institutt for sjørett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Tags: Maritime Law, Property Law

Publications

 • Falkanger, Thor (2021). Direct action against liability insurer - jurisdiction and choice of law issues. Two Norwegian Supreme Court decisionsrelated to the Lugano Convention of 2007. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 7–29. Full text in Research Archive
 • Falkanger, Thor (2021). Tidligere § 103. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 1165–1166.
 • Falkanger, Thor (2020). Cargo damages - road or vessel liability rules? MarIus. ISSN 0332-7868. p. 7–23. Full text in Research Archive
 • Falkanger, Thor (2020). Obligasjoner med fortrinnsrett. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. p. 19–51.
 • Falkanger, Thor (2019). Lov om finansiell sikkerhetsstillelse. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. p. 208–285.
 • Falkanger, Thor (2019). Fast eiendom – tilbakeføring når en ervervsforutsetning faller bort. Tidsskrift for eiendomsrett. ISSN 1504-3495. p. 50–77. doi: 10.18261/issn.0809-9529-2019-01-04. Full text in Research Archive
 • Falkanger, Thor (2019). The seller´s right of stoppage when bills of lading are issued. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 71–91. Full text in Research Archive
 • Falkanger, Thor (2019). Speditørens tilbakeholdsrett under NSAB - et norsk perspektiv. In Karlsson-Tuula, Marie & Persson, Annina H. (Ed.), Skrifter till Jan Rambergs minne. Jure. ISSN 978-91-7223-753-7. p. 81–88.
 • Falkanger, Thor (2018). The sub-carrier concept in the Norwegian Maritime Code chapter 13. MarIus. ISSN 0332-7868. 502, p. 85–100. Full text in Research Archive
 • Falkanger, Thor (2018). Ship registration and choice of law in relation to contacts of employment. MarIus. ISSN 0332-7868. 502, p. 7–20. Full text in Research Archive
 • Falkanger, Thor (2018). Flaggets lov og sjømannens arbeidskontrakt Kommentarer til Høyesteretts avgjørelse i Eimskip-saken – HR-2016-1251-A. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 195–204. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-04-02.
 • Falkanger, Thor (2017). Lovsatt fortrinns- og sikringsrett for pengefordringer. PrivIus Journal of Private Law. ISSN 2387-4538.
 • Falkanger, Thor (2017). Fiske og pant. Om pant i verdier som inngår i kommersielt fiske. MarIus. ISSN 0332-7868. Full text in Research Archive
 • Falkanger, Thor (2017). Bills of lading and sea way bills issued under charter parties: who is bound? MarIus. ISSN 0332-7868. 482, p. 9–27. Full text in Research Archive
 • Falkanger, Thor (2017). Is a shipping protocol to the Cape Town Convention a good idea? In Basurko, Olga Fotinopoulou & Osante, José Manuel Martín (Ed.), New trends in maritime Law. Maritime liens, arrest of ships, Mortgages and forced sale. Forlaget Thomson. ISSN 9788491527732. p. 483–488.
 • Falkanger, Thor (2016). Grunnvannsressurser - hvem råder over dem? In Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Ed.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. p. 161–172.
 • Falkanger, Thor (2016). Ugyldighet og landbrukets avtaler - lovbestemmelser om forbud og samtykke. In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 207–221.
 • Falkanger, Thor (2015). Legalpant for nødvendige boomkostninger - pantel. § 6-4. PrivIus Journal of Private Law. ISSN 2387-4538.
 • Falkanger, Thor (2015). The concept of shipper in sea Carriage Law - With some deviations to other modes of transport. MarIus. ISSN 0332-7868. 456, p. 31–48.
 • Falkanger, Thor (2015). Høyesterett og odelsretten - grunnlovsvern, plenumsbehandling og prejudikater. Streiftog i Høyesteretts rettskildebruk. In Schei, Tore & Øie, Toril Marie (Ed.), Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02464-6. p. 802–837.
 • Falkanger, Thor (2015). Tvangsrealisasjon i Norge av luftfartøy og rettigheter i luftfartøy. MarIus. ISSN 0332-7868.
 • Falkanger, Thor (2014). Odelsretten. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01992-5. p. 139–142.
 • Falkanger, Thor (2014). Transport Conventions and internal Norwegian regulation - in particular regarding carriage by sea. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 11–27.
 • Falkanger, Thor (2014). Legalpant til sikring av offentlige krav - særlig om eiendomsskatt. In Gjems-Onstad, Ole; Banoun, Bettina & Skaar, Arvid Aage (Ed.), Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02213-0. p. 191–202.
 • Falkanger, Thor (2014). Sjørett og transportrett. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01992-5. p. 338–360.
 • Falkanger, Thor & Huser, Kristian (2014). Sikring og gjennomføring av krav. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01992-5. p. 277–304.
 • Falkanger, Thor (2013). Formuerett - nye trender. In Kjønstad, Asbjørn (Eds.), Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-45075-2. p. 146–147.
 • Falkanger, Thor (2013). Jordlov- og odelslovendringer av juni 2013. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 52(8), p. 547–554.
 • Falkanger, Thor (2013). Delivery of sea borne cargo - distribution of risk and liability in liner trade. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 29–54.
 • Falkanger, Thor (2013). Eiendomsmegling og bruk av sikringsobligasjon og urådighetserklæring. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 52(3), p. 195–213.
 • Falkanger, Thor (2012). Ansvarssubjektet etter forurensningsloven § 51 - noen refleksjoner på bakgrunn av Rt. 2010 s. 306 (Hempel), Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. p. 162–169.
 • Falkanger, Thor (2011). Cargo damage - who is entitled to sue the maritime carrier? MarIus. ISSN 0332-7868. p. 47–64.
 • Falkanger, Thor (2011). Festeavgiftsforhøyelse - enda en gang: Rt. 2011 s. 129. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 13(2), p. 20–21.
 • Falkanger, Thor (2010). Sjøpant og beslektede sikkerhetsrettigheter, Festskrift till Torgny Håstad. Iustus förlag. ISSN 978-91-7678-759-5. p. 99–113.
 • Falkanger, Thor (2010). Når elven skifter leie - noen grense- og rettighetsspørsmål. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. p. 156–165.
 • Falkanger, Thor (2010). The freight forwarder´s security for earnings and outlays - with particular view to NSAB 2000 and Norwegian domestic law. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 139–165.
 • Falkanger, Thor (2010). Kreditorbeslag i tomtefesteforhold. In Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Ed.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. p. 44–55.
 • Falkanger, Thor (2009). Naturaloppfyllelse av arbeidsplikt. In Aune, Helga ; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (Ed.), Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30235-1. p. 211–217.
 • Falkanger, Thor (2009). Odelsretten. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. p. 137–140.
 • Falkanger, Thor (2009). Panteretten og andre sikkerhetsretter. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. p. 381–405.
 • Falkanger, Thor (2009). Sjørett og transportrett. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. p. 446–459.
 • Falkanger, Thor (2009). Viktige endringer i odelslov, konsesjonslov og jordlov. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 48(8), p. 451–477.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om anbringelse av signaler og merker for målearbeider. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4.

View all works in Cristin

 • Falkanger, Thor (2021). Fiskesalslagslova Lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar. [digital utgave Juridika]. Universitetsforlaget. ISBN 9788215041605.
 • Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2019). Transport law in Norway. 2nd ed. Wolters Kluwer. ISBN 9789403517452. 220 p.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Overby, Lars Rosenberg (2019). Søret. 5. udgave. Karnov Group Denmark AS. ISBN 978-87-619-4141-1. 608 p.
 • Falkanger, Thor (2018). Mineralloven : lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser : lovkommentar. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02990-0. 247 p.
 • Falkanger, Thor; Flock, Hans & Waaler, Thorleif (2018). Tvangsfullbyrdelsesloven : lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse : lovkommentar. 5. utg. . Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02753-1. 911 p.
 • Falkanger, Thor (2017). Tomtefesteloven. Lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste. Kommentarutgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02759-3. 239 p.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse (2017). Scandinavian maritime Law. The Norwegian perspective. 4th ed. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02702-9. 756 p.
 • Sigurdsson, Gudmundur; Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2016). Sjóréttur. Bókaútgáfan Codex. ISBN 978-9979-825-92-0. 500 p.
 • Falkanger, Thor (2016). Lufttransport av gods. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02742-5. 185 p.
 • Falkanger, Thor (2016). Fast eiendoms rettsforhold. 5. utg. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02703-6. 412 p.
 • Falkanger, Thor & Falkanger, Aage Thor (2016). Tingsrett. 8. utg. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-1502554-4. 956 p.
 • Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob (2016). Sjørett. 8. utgave. Sjørettsfondet. ISBN 978-82-90260-56-4. 647 p.
 • Falkanger, Thor (2015). Løsningsrettsloven. Lov 9, desember 1994 nr 64 om løysingsrettar. Kommentarutgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215025438. 212 p.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Dæhlin, Bjørn & Lazaridis, Sofia (2013). Transport Law in Norway. Wolters Kluwer. ISBN 978-90-411-4857-5. 216 p.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Overby, Lars Rosenberg (2013). Søret. Forlaget Thomson. ISBN 978-87-619-3421-5. 602 p.
 • Falkanger, Thor (2013). Introduksjon til panteretten. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02243-7. 119 p.
 • Falkanger, Thor (2013). Landbruksrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02292-5. 349 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Hammer, Ulf [Show all 10 contributors for this article] (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205452695. 132 p.
 • Falkanger, Thor & Falkanger, Aage Thor (2013). Tingsrett. 7. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01859-1. 910 p.
 • Falkanger, Thor (2011). Fast eiendoms rettsforhold. 4. utg. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01861-4. 404 p.
 • Falkanger, Thor; Rygg, Ola & Skarpnes, Oluf (2011). Odelsloven. Kommentarutgave. Lov 28. juni 1974 nr 58 om odelsretten og åseteretten. 5. utg. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01768-6. 381 p.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse (2011). Scandinavian maritime law. The Norwegian perspective. 3rd. ed. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01729-7. 631 p.
 • Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob (2010). Sjørett. 7. utgave. Sjørettsfondet. ISBN 978-82-90260-48-9. 602 p.
 • Falkanger, Thor (2009). Allmenningsrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01529-3. 387 p.

View all works in Cristin

 • Falkanger, Thor; Rygg, Ola & Skarpnes, Oluf (2020). Odelslova Lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten. Juridika.
 • Falkanger, Thor (2020). Tomtefestelova Lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste. Juridika.
 • Falkanger, Thor (2020). Havbunnsmineralloven.Lov 22. mars 2019 nr. 7 om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Juridika.
 • Falkanger, Thor (2020). Servituttlova.Lov 29. november 1968 um særlege råderettar over framand eigedom. Juridika.
 • Falkanger, Thor (2020). Sikkerhet i forpliktelse. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 325–337.
 • Falkanger, Thor (2019). Odelsretten. In Irgens-Jensen, Harald (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. p. 153–156.
 • Falkanger, Thor (2019). Samodling og samboerforhold - et overgangsspørsmål - HR-2019-1074-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 21(4), p. 10–11.
 • Falkanger, Thor (2019). Tomtefeste - innløsningssum for lager/kontorbygg - HR-2019-1784-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 21(4), p. 9–10.
 • Falkanger, Thor & Solvang, Trond (2019). Sjørett og transportrett. In Irgens-Jensen, Harald (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. p. 356–369.
 • Falkanger, Thor (2019). Sikring og tvangsgjennomføring av krav. In Irgens-Jensen, Harald (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. p. 293–320.
 • Falkanger, Thor (2019). Familieretten. In Irgens-Jensen, Harald (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. p. 153–156.
 • Falkanger, Thor (2019). Eierløs fast eiendom i våre dagers Norge? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 58(1), p. 3–16.
 • Falkanger, Thor (2018). Tilbakeføring av gave - verdifull villaeiendom - HR-2018-1906. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 20(4), p. 15–16.
 • Falkanger, Thor (2017). Lokal sedvanerett - knyttet til fast eiendom. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 68–99. Full text in Research Archive
 • Falkanger, Thor (2017). Pant og forsikring. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 52(5), p. 315–341. Full text in Research Archive
 • Falkanger, Thor (2017). Akvakultur og panterett. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 259–280.
 • Falkanger, Thor (2011). Vann- og avløpsrett Norsk Vann, Hamar 2010. 471 sider Guttorm Jakobsen. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 507–508.
 • Falkanger, Thor (2010). Hans Fredrik Marthinussen: Forholdet mellom panteretten og det sikrede krav. Cappelen Akademisk forlag, olso 2010. 594 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 14–14.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov indeholdende særlige bestemmelser angaaende leilændingsgods tilhørende stamhuse og visse stiftelser m.v. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om anlæg av taugbaner og løipestrænger. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om deponering i gjeldshøve. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 441–442.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om fristar og betalingsutsetjing og ymist anna i serlege tilhøve. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om odelsretten og åsetesretten. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 1024–1033.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven). In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 1161–1164.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven). In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 2280–284.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om sjøfarten (sjøloven). In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 2346–2423.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-loven). In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 3712–3727.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven). In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 3885–3887.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om tomtefeste. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 2515–2522.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova). In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 4135–4141.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om målenheter, måling og normaltid. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 4198–4201.
 • Mestad, Ola; Sund, Eirik Wold; Sæteren, Annichen Kongsvik; Marcussen, Mira Christine; Hauge, Katrine Broch & Alvik, Ivar [Show all 9 contributors for this article] (2021). Fremtidens havbruksforvaltning. Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett. Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868.

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2009 2:33 PM - Last modified Nov. 8, 2013 4:00 PM