Thor Falkanger

Professor emr.
Image of Thor Falkanger
Norwegian version of this page
Phone +47-22 85 97 43
Room 125A DMW
Username
Visiting address Domus Media West wing Karl Johans gate 47
Postal address Nordisk institutt for sjørett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Tags: Maritime Law, Property Law

Publications

 • Falkanger, Thor (2019). Fast eiendom – tilbakeføring når en ervervsforutsetning faller bort. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  s 50- 77 . doi: 10.18261/issn.0809-9529-2019-01-04
 • Falkanger, Thor (2019). Speditørens tilbakeholdsrett under NSAB - et norsk perspektiv, I: Marie Karlsson-Tuula & Annina H. Persson (red.),  Skrifter till Jan Rambergs minne.  Jure.  ISBN 978-91-7223-753-7.  Kapittel.  s 81 - 88
 • Falkanger, Thor (2019). The seller´s right of stoppage when bills of lading are issued. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (519), s 71- 91
 • Falkanger, Thor (2018). Flaggets lov og sjømannens arbeidskontrakt Kommentarer til Høyesteretts avgjørelse i Eimskip-saken – HR-2016-1251-A. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 195- 204
 • Falkanger, Thor (2018). Ship registration and choice of law in relation to contacts of employment. MarIus.  ISSN 0332-7868.  502, s 7- 20 Full text in Research Archive.
 • Falkanger, Thor (2018). The sub-carrier concept in the Norwegian Maritime Code chapter 13. MarIus.  ISSN 0332-7868.  502, s 85- 100 Full text in Research Archive.
 • Falkanger, Thor (2017). Bills of lading and sea way bills issued under charter parties: who is bound?. MarIus.  ISSN 0332-7868.  482, s 9- 27 Full text in Research Archive.
 • Falkanger, Thor (2017). Fiske og pant. Om pant i verdier som inngår i kommersielt fiske. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (489) Full text in Research Archive.
 • Falkanger, Thor (2017). Is a shipping protocol to the Cape Town Convention a good idea?, In Olga Fotinopoulou Basurko & José Manuel Martín Osante (ed.),  New trends in maritime Law. Maritime liens, arrest of ships, Mortgages and forced sale.  Forlaget Thomson.  ISBN 9788491527732.  Chapter 23.  s 483 - 488
 • Falkanger, Thor (2017). Lovsatt fortrinns- og sikringsrett for pengefordringer. PrivIus Journal of Private Law.  ISSN 2387-4538.  (205)
 • Falkanger, Thor (2016). Grunnvannsressurser - hvem råder over dem?, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Kapittel.  s 161 - 172
 • Falkanger, Thor (2016). Ugyldighet og landbrukets avtaler - lovbestemmelser om forbud og samtykke, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel.  s 207 - 221
 • Falkanger, Thor (2015). Høyesterett og odelsretten - grunnlovsvern, plenumsbehandling og prejudikater. Streiftog i Høyesteretts rettskildebruk, I: Tore Schei; Toril Marie Øie (red.),  Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02464-6.  Kapittel.  s 802 - 837
 • Falkanger, Thor (2015). Legalpant for nødvendige boomkostninger - pantel. § 6-4. PrivIus Journal of Private Law.  ISSN 2387-4538.  (201)
 • Falkanger, Thor (2015). The concept of shipper in sea Carriage Law - With some deviations to other modes of transport. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 31- 48
 • Falkanger, Thor (2015). Tvangsrealisasjon i Norge av luftfartøy og rettigheter i luftfartøy. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (451)
 • Falkanger, Thor (2014). Legalpant til sikring av offentlige krav - særlig om eiendomsskatt, I: Ole Gjems-Onstad; Bettina Banoun & Arvid Aage Skaar (red.),  Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02213-0.  Kapittel.  s 191 - 202
 • Falkanger, Thor (2014). Odelsretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  §29.  s 139 - 142
 • Falkanger, Thor (2014). Sjørett og transportrett, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  §§ 67-69.  s 338 - 360
 • Falkanger, Thor (2014). Transport Conventions and internal Norwegian regulation - in particular regarding carriage by sea. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (430), s 11- 27
 • Falkanger, Thor & Huser, Kristian (2014). Sikring og gjennomføring av krav, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  §§ 54-57.  s 277 - 304
 • Falkanger, Thor (2013). Delivery of sea borne cargo - distribution of risk and liability in liner trade. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (419), s 29- 54
 • Falkanger, Thor (2013). Eiendomsmegling og bruk av sikringsobligasjon og urådighetserklæring. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  52(3), s 195- 213
 • Falkanger, Thor (2013). Formuerett - nye trender, I: Asbjørn Kjønstad (red.),  Nye trender i rettsvitenskapen.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-45075-2.  Kapittel.  s 146 - 147
 • Falkanger, Thor (2013). Jordlov- og odelslovendringer av juni 2013. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  52(8), s 547- 554
 • Falkanger, Thor (2012). Ansvarssubjektet etter forurensningsloven § 51 - noen refleksjoner på bakgrunn av Rt. 2010 s. 306 (Hempel), I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Kapittel.  s 162 - 169
 • Falkanger, Thor (2011). Cargo damage - who is entitled to sue the maritime carrier?. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (400), s 47- 64
 • Falkanger, Thor (2011). Festeavgiftsforhøyelse - enda en gang: Rt. 2011 s. 129. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  13(2), s 20- 21
 • Falkanger, Thor (2010). Kreditorbeslag i tomtefesteforhold, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  Kapittel.  s 44 - 55
 • Falkanger, Thor (2010). Når elven skifter leie - noen grense- og rettighetsspørsmål. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  (2), s 156- 165
 • Falkanger, Thor (2010). Sjøpant og beslektede sikkerhetsrettigheter, I:  Festskrift till Torgny Håstad.  Iustus förlag.  ISBN 978-91-7678-759-5.  Kapittel.  s 99 - 113
 • Falkanger, Thor (2010). The freight forwarder´s security for earnings and outlays - with particular view to NSAB 2000 and Norwegian domestic law. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (394), s 139- 165
 • Falkanger, Thor (2009). Naturaloppfyllelse av arbeidsplikt, I: Helga Aune; Ole Kristian Fauchald; Kåre Lilleholt & Dag Michalsen (red.),  Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30235-1.  Kapittel.  s 211 - 217
 • Falkanger, Thor (2009). Odelsretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  §25.  s 137 - 140
 • Falkanger, Thor (2009). Panteretten og andre sikkerhetsretter, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  §§53-57.  s 381 - 405
 • Falkanger, Thor (2009). Sjørett og transportrett, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  §§ 67-68.  s 446 - 459
 • Falkanger, Thor (2009). Viktige endringer i odelslov, konsesjonslov og jordlov. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  48(8), s 451- 477
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om anbringelse av signaler og merker for målearbeider, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  9. juli 1923 nr 1..  s 288
 • Falkanger, Thor (2008). Odelsloven av 1974 - overgangsproblemer - Høyesteretts dom 20. november 2007 (HR-2007-01947-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  10(1), s 20
 • Falkanger, Thor (2008). Tradisjonell fallerstatning - for fall? Høyesteretts dom 17. januar 2008 (HR-2008-00087-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  10(1), s 17- 18
 • Falkanger, Thor (2008). "Tvillaust"-kravet - Høyesteretts to dommer av 3. desember 2007 (HR-2007-02021-A og HR-2007-02022-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  10(1), s 18- 20
 • Falkanger, Thor (2007). Borttauing av kjøretøyer - rettmessighet og tilbakeholdsrett for omkostningsdekning m.v. Rt. 2006 s. 1348. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  9(2)
 • Falkanger, Thor (2007). Grunneierens vern etter Grunnlov og EMK ved tvungen forlengelse og innløsning - tre plenumsdommer ( HR-2007-01593-P, HR-2007-01594-P og HR-2007-01595-P). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 18- 20
 • Falkanger, Thor (2007). Odelsrett og jordskifte, I: Øyvind Ravna (red.),  Areal og eiendomsrett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01006-9.  Kapittel.  s 361 - 370

View all works in Cristin

 • Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2019). Transport law in Norway. 2nd ed.. Wolters Kluwer.  ISBN 9789403517452.  220 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Overby, Lars Rosenberg (2019). Søret. 5. udgave. Karnov Group.  ISBN 978-87-619-4141-1.  608 s.
 • Falkanger, Thor (2018). Mineralloven : lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser : lovkommentar. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02990-0.  247 s.
 • Falkanger, Thor; Flock, Hans & Waaler, Thorleif (2018). Tvangsfullbyrdelsesloven : lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse : lovkommentar. 5. utg.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02753-1.  911 s.
 • Falkanger, Thor (2017). Tomtefesteloven. Lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste. Kommentarutgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02759-3.  239 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse (2017). Scandinavian maritime Law. The Norwegian perspective. 4th ed.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02702-9.  756 s.
 • Falkanger, Thor (2016). Fast eiendoms rettsforhold. 5. utg.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02703-6.  412 s.
 • Falkanger, Thor (2016). Lufttransport av gods. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02742-5.  185 s.
 • Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob (2016). Sjørett. 8. utgave. Sjørettsfondet.  ISBN 978-82-90260-56-4.  647 s.
 • Falkanger, Thor & Falkanger, Aage Thor (2016). Tingsrett. 8. utg.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502554-4.  956 s.
 • Sigurdsson, Gudmundur; Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2016). Sjóréttur. Bókaútgáfan Codex.  ISBN 978-9979-825-92-0.  500 s.
 • Falkanger, Thor (2015). Løsningsrettsloven. Lov 9, desember 1994 nr 64 om løysingsrettar. Kommentarutgave.. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025438.  212 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Dæhlin, Bjørn & Lazaridis, Sofia (2013). Transport Law in Norway. Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-4857-5.  216 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Overby, Lars Rosenberg (2013). Søret. Forlaget Thomson.  ISBN 978-87-619-3421-5.  602 s.
 • Falkanger, Thor (2013). Introduksjon til panteretten. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02243-7.  119 s.
 • Falkanger, Thor (2013). Landbruksrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02292-5.  349 s.
 • Falkanger, Thor & Falkanger, Aage Thor (2013). Tingsrett. 7. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01859-1.  910 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling & Arnesen, Finn (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205452695.  132 s.
 • Falkanger, Thor (2011). Fast eiendoms rettsforhold. 4. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01861-4.  404 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse (2011). Scandinavian maritime law. The Norwegian perspective. 3rd. ed. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01729-7.  631 s.
 • Falkanger, Thor; Rygg, Ola & Skarpnes, Oluf (2011). Odelsloven. Kommentarutgave. Lov 28. juni 1974 nr 58 om odelsretten og åseteretten. 5. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01768-6.  381 s.
 • Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob (2010). Sjørett. 7. utgave. Sjørettsfondet.  ISBN 978-82-90260-48-9.  602 s.
 • Falkanger, Thor (2009). Allmenningsrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01529-3.  387 s.
 • Falkanger, Thor; Flock, Hans & Waaler, Thorleif (2008). Tvangsfullbyrdelsesloven. Kommentarutgave. Bind 1 4. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01029-8.  605 s.
 • Falkanger, Thor; Flock, Hans & Waaler, Thorleif (2008). Tvangsfullbyrdelsesloven. Kommentarutgave. Bind 2. 4. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01028-1.  668 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Overby, Lars Rosenberg (2008). Introduktion til søretten. 3 udg. Forlaget Thomson.  ISBN 978-87-619-2263-2.  571 s.

View all works in Cristin

 • Falkanger, Thor (2019). Eierløs fast eiendom i våre dagers Norge?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  58(1), s 3- 16
 • Falkanger, Thor (2019). Familieretten, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  § 29.  s 153 - 156
 • Falkanger, Thor (2019). Odelsretten., I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  Kapittel.  s 153 - 156
 • Falkanger, Thor (2019). Samodling og samboerforhold - et overgangsspørsmål - HR-2019-1074-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  21(4), s 10- 11
 • Falkanger, Thor (2019). Sikring og tvangsgjennomføring av krav, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  § 54-57.  s 293 - 320
 • Falkanger, Thor (2019). Tomtefeste - innløsningssum for lager/kontorbygg - HR-2019-1784-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  21(4), s 9- 10
 • Falkanger, Thor & Solvang, Trond (2019). Sjørett og transportrett, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  § 67- § 68.  s 356 - 369
 • Falkanger, Thor (2018). Tilbakeføring av gave - verdifull villaeiendom - HR-2018-1906. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  20(4), s 15- 16
 • Falkanger, Thor (2017). Akvakultur og panterett. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (5), s 259- 280
 • Falkanger, Thor (2017). Lokal sedvanerett - knyttet til fast eiendom. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 68- 99 Full text in Research Archive.
 • Falkanger, Thor (2017). Pant og forsikring. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  52(5), s 315- 341 Full text in Research Archive.
 • Falkanger, Thor (2011). Vann- og avløpsrett Norsk Vann, Hamar 2010. 471 sider Guttorm Jakobsen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (8), s 507- 508
 • Falkanger, Thor (2010). Hans Fredrik Marthinussen: Forholdet mellom panteretten og det sikrede krav. Cappelen Akademisk forlag, olso 2010. 594 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 14- 14
 • Falkanger, Thor (2008). Betydningen av at det opprettes et nytt matrikkelnummer.
 • Falkanger, Thor (2008). Jordsameie som egen matrikkelenhet.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov indeholdende særlige bestemmelser angaaende leilændingsgods tilhørende stamhuse og visse stiftelser m.v, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Lov 23. juni 1888 nr.3.  s 33
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  11. juni 1993 nr 100.  s 2280 - 284
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om anlæg av taugbaner og løipestrænger, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  14. jun i 1912 nr 1.  s 192
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om deponering i gjeldshøve, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  17.feb. 1939 nr 2.  s 441 - 442
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  17. juni 2005 nr 101.  s 4135 - 4141
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om fristar og betalingsutsetjing og ymist anna i serlege tilhøve, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  4. des. 1964 nr. 1.  s 709
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  23. juni 1978 nr 70.  s 1161 - 1164
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om målenheter, måling og normaltid, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  26. jan. 2007 nr. 4.  s 4198 - 4201
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om odelsretten og åsetesretten, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  28. juni 1974 nr 58.  s 1024 - 1033
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-loven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  10. des. 2004 nr. 82.  s 3712 - 3727
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  29. mai 1953 nr. 1.  s 507
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om sjøfarten (sjøloven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  24. juni 1994 nr. 39.  s 2346 - 2423
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om tomtefeste, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  20.des. 1996 nr 106.  s 2515 - 2522
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  3. juni 2005 nr 34.  s 3885 - 3887
 • Falkanger, Thor (2008). Status for Grunnlovens §§ 97 og 105 etter Høyesteretts plenumsdommer om tomtefeste.

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2009 2:33 PM - Last modified Nov. 8, 2013 4:00 PM