Thor Falkanger

Professor emeritus
Bilete av Thor Falkanger
English version of this page
Telefon +47-22 85 97 43
Mobiltelefon -47-915 36 406
Rom 125A DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Vestfløyen Karl Johans gate 47
Postadresse Nordisk institutt for sjørett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Professor Thor Falkanger tok sin Cand. jur.-grad i 1958 og sin Lic. jur.-grad i 1965. I 1968 ble han Dr. jur. ved Universitetet i Oslo.

Etter utenlandsopphold og fire år i Nordisk Skibsrederforening ble han førsteamanuensis i 1965, og professor i 1970 ved Det juridiske fakultet.

Han har praksis som voldgiftsdommer i kommersielle tvister.

Verv/medlemskap

 • Det Norske Videnskaps-Akademi
 • Det norske akademi for sprog og litteratur

Faglige kompetanseområder

Sjørett, tingsrett, panterett, konkurs, tvangsfuldbyrdelse, vassdragsrett, odelsrett, allmenningsrett

Emneord: Sjørett, Tingsrett

Publikasjonar

 • Falkanger, Thor (2020). Cargo damages - road or vessel liability rules?. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (535), s 7- 23 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Falkanger, Thor (2020). Obligasjoner med fortrinnsrett. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  (1), s 19- 51
 • Falkanger, Thor (2019). Fast eiendom – tilbakeføring når en ervervsforutsetning faller bort. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  s 50- 77 . doi: 10.18261/issn.0809-9529-2019-01-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Falkanger, Thor (2019). Lov om finansiell sikkerhetsstillelse. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  (2), s 208- 285
 • Falkanger, Thor (2019). Speditørens tilbakeholdsrett under NSAB - et norsk perspektiv, I: Marie Karlsson-Tuula & Annina H. Persson (red.),  Skrifter till Jan Rambergs minne.  Jure.  ISBN 978-91-7223-753-7.  Kapittel.  s 81 - 88
 • Falkanger, Thor (2019). The seller´s right of stoppage when bills of lading are issued. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (519), s 71- 91 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Falkanger, Thor (2018). Flaggets lov og sjømannens arbeidskontrakt Kommentarer til Høyesteretts avgjørelse i Eimskip-saken – HR-2016-1251-A. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 195- 204 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-04-02
 • Falkanger, Thor (2018). Ship registration and choice of law in relation to contacts of employment. MarIus.  ISSN 0332-7868.  502, s 7- 20 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Falkanger, Thor (2018). The sub-carrier concept in the Norwegian Maritime Code chapter 13. MarIus.  ISSN 0332-7868.  502, s 85- 100 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Falkanger, Thor (2017). Bills of lading and sea way bills issued under charter parties: who is bound?. MarIus.  ISSN 0332-7868.  482, s 9- 27 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Falkanger, Thor (2017). Fiske og pant. Om pant i verdier som inngår i kommersielt fiske. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (489) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Falkanger, Thor (2017). Is a shipping protocol to the Cape Town Convention a good idea?, In Olga Fotinopoulou Basurko & José Manuel Martín Osante (ed.),  New trends in maritime Law. Maritime liens, arrest of ships, Mortgages and forced sale.  Forlaget Thomson.  ISBN 9788491527732.  Chapter 23.  s 483 - 488
 • Falkanger, Thor (2017). Lovsatt fortrinns- og sikringsrett for pengefordringer. PrivIus Journal of Private Law.  ISSN 2387-4538.  (205)
 • Falkanger, Thor (2016). Grunnvannsressurser - hvem råder over dem?, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Kapittel.  s 161 - 172
 • Falkanger, Thor (2016). Ugyldighet og landbrukets avtaler - lovbestemmelser om forbud og samtykke, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel.  s 207 - 221
 • Falkanger, Thor (2015). Høyesterett og odelsretten - grunnlovsvern, plenumsbehandling og prejudikater. Streiftog i Høyesteretts rettskildebruk, I: Tore Schei; Toril Marie Øie (red.),  Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02464-6.  Kapittel.  s 802 - 837
 • Falkanger, Thor (2015). Legalpant for nødvendige boomkostninger - pantel. § 6-4. PrivIus Journal of Private Law.  ISSN 2387-4538.  (201)
 • Falkanger, Thor (2015). The concept of shipper in sea Carriage Law - With some deviations to other modes of transport. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 31- 48
 • Falkanger, Thor (2015). Tvangsrealisasjon i Norge av luftfartøy og rettigheter i luftfartøy. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (451)
 • Falkanger, Thor (2014). Legalpant til sikring av offentlige krav - særlig om eiendomsskatt, I: Ole Gjems-Onstad; Bettina Banoun & Arvid Aage Skaar (red.),  Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02213-0.  Kapittel.  s 191 - 202
 • Falkanger, Thor (2014). Odelsretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  §29.  s 139 - 142
 • Falkanger, Thor (2014). Sjørett og transportrett, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  §§ 67-69.  s 338 - 360
 • Falkanger, Thor (2014). Transport Conventions and internal Norwegian regulation - in particular regarding carriage by sea. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (430), s 11- 27
 • Falkanger, Thor & Huser, Kristian (2014). Sikring og gjennomføring av krav, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  §§ 54-57.  s 277 - 304
 • Falkanger, Thor (2013). Delivery of sea borne cargo - distribution of risk and liability in liner trade. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (419), s 29- 54
 • Falkanger, Thor (2013). Eiendomsmegling og bruk av sikringsobligasjon og urådighetserklæring. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  52(3), s 195- 213
 • Falkanger, Thor (2013). Formuerett - nye trender, I: Asbjørn Kjønstad (red.),  Nye trender i rettsvitenskapen.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-45075-2.  Kapittel.  s 146 - 147
 • Falkanger, Thor (2013). Jordlov- og odelslovendringer av juni 2013. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  52(8), s 547- 554
 • Falkanger, Thor (2012). Ansvarssubjektet etter forurensningsloven § 51 - noen refleksjoner på bakgrunn av Rt. 2010 s. 306 (Hempel), I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Kapittel.  s 162 - 169
 • Falkanger, Thor (2011). Cargo damage - who is entitled to sue the maritime carrier?. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (400), s 47- 64
 • Falkanger, Thor (2011). Festeavgiftsforhøyelse - enda en gang: Rt. 2011 s. 129. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  13(2), s 20- 21
 • Falkanger, Thor (2010). Kreditorbeslag i tomtefesteforhold, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  Kapittel.  s 44 - 55
 • Falkanger, Thor (2010). Når elven skifter leie - noen grense- og rettighetsspørsmål. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  (2), s 156- 165
 • Falkanger, Thor (2010). Sjøpant og beslektede sikkerhetsrettigheter, I:  Festskrift till Torgny Håstad.  Iustus förlag.  ISBN 978-91-7678-759-5.  Kapittel.  s 99 - 113
 • Falkanger, Thor (2010). The freight forwarder´s security for earnings and outlays - with particular view to NSAB 2000 and Norwegian domestic law. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (394), s 139- 165
 • Falkanger, Thor (2009). Naturaloppfyllelse av arbeidsplikt, I: Helga Aune; Ole Kristian Fauchald; Kåre Lilleholt & Dag Michalsen (red.),  Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30235-1.  Kapittel.  s 211 - 217
 • Falkanger, Thor (2009). Odelsretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  §25.  s 137 - 140
 • Falkanger, Thor (2009). Panteretten og andre sikkerhetsretter, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  §§53-57.  s 381 - 405
 • Falkanger, Thor (2009). Sjørett og transportrett, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  §§ 67-68.  s 446 - 459
 • Falkanger, Thor (2009). Viktige endringer i odelslov, konsesjonslov og jordlov. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  48(8), s 451- 477
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om anbringelse av signaler og merker for målearbeider, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  9. juli 1923 nr 1..  s 288
 • Falkanger, Thor (2008). Odelsloven av 1974 - overgangsproblemer - Høyesteretts dom 20. november 2007 (HR-2007-01947-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  10(1), s 20

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2019). Transport law in Norway. 2nd ed.. Wolters Kluwer.  ISBN 9789403517452.  220 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Overby, Lars Rosenberg (2019). Søret. 5. udgave. Karnov Group.  ISBN 978-87-619-4141-1.  608 s.
 • Falkanger, Thor (2018). Mineralloven : lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser : lovkommentar. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02990-0.  247 s.
 • Falkanger, Thor; Flock, Hans & Waaler, Thorleif (2018). Tvangsfullbyrdelsesloven : lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse : lovkommentar. 5. utg.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02753-1.  911 s.
 • Falkanger, Thor (2017). Tomtefesteloven. Lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste. Kommentarutgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02759-3.  239 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse (2017). Scandinavian maritime Law. The Norwegian perspective. 4th ed.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02702-9.  756 s.
 • Falkanger, Thor (2016). Fast eiendoms rettsforhold. 5. utg.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02703-6.  412 s.
 • Falkanger, Thor (2016). Lufttransport av gods. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02742-5.  185 s.
 • Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob (2016). Sjørett. 8. utgave. Sjørettsfondet.  ISBN 978-82-90260-56-4.  647 s.
 • Falkanger, Thor & Falkanger, Aage Thor (2016). Tingsrett. 8. utg.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502554-4.  956 s.
 • Sigurdsson, Gudmundur; Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2016). Sjóréttur. Bókaútgáfan Codex.  ISBN 978-9979-825-92-0.  500 s.
 • Falkanger, Thor (2015). Løsningsrettsloven. Lov 9, desember 1994 nr 64 om løysingsrettar. Kommentarutgave.. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025438.  212 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Dæhlin, Bjørn & Lazaridis, Sofia (2013). Transport Law in Norway. Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-4857-5.  216 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Overby, Lars Rosenberg (2013). Søret. Forlaget Thomson.  ISBN 978-87-619-3421-5.  602 s.
 • Falkanger, Thor (2013). Introduksjon til panteretten. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02243-7.  119 s.
 • Falkanger, Thor (2013). Landbruksrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02292-5.  349 s.
 • Falkanger, Thor & Falkanger, Aage Thor (2013). Tingsrett. 7. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01859-1.  910 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling & Arnesen, Finn (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205452695.  132 s.
 • Falkanger, Thor (2011). Fast eiendoms rettsforhold. 4. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01861-4.  404 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse (2011). Scandinavian maritime law. The Norwegian perspective. 3rd. ed. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01729-7.  631 s.
 • Falkanger, Thor; Rygg, Ola & Skarpnes, Oluf (2011). Odelsloven. Kommentarutgave. Lov 28. juni 1974 nr 58 om odelsretten og åseteretten. 5. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01768-6.  381 s.
 • Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob (2010). Sjørett. 7. utgave. Sjørettsfondet.  ISBN 978-82-90260-48-9.  602 s.
 • Falkanger, Thor (2009). Allmenningsrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01529-3.  387 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Falkanger, Thor (2020). Havbunnsmineralloven.Lov 22. mars 2019 nr. 7 om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Juridika.
 • Falkanger, Thor (2020). Servituttlova.Lov 29. november 1968 um særlege råderettar over framand eigedom. Juridika.
 • Falkanger, Thor (2020). Sikkerhet i forpliktelse. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (6), s 325- 337
 • Falkanger, Thor (2020). Tomtefestelova Lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste. Juridika.
 • Falkanger, Thor; Rygg, Ola & Skarpnes, Oluf (2020). Odelslova Lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten. Juridika.
 • Falkanger, Thor (2019). Eierløs fast eiendom i våre dagers Norge?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  58(1), s 3- 16
 • Falkanger, Thor (2019). Familieretten, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  § 29.  s 153 - 156
 • Falkanger, Thor (2019). Odelsretten., I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  Kapittel.  s 153 - 156
 • Falkanger, Thor (2019). Samodling og samboerforhold - et overgangsspørsmål - HR-2019-1074-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  21(4), s 10- 11
 • Falkanger, Thor (2019). Sikring og tvangsgjennomføring av krav, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  § 54-57.  s 293 - 320
 • Falkanger, Thor (2019). Tomtefeste - innløsningssum for lager/kontorbygg - HR-2019-1784-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  21(4), s 9- 10
 • Falkanger, Thor & Solvang, Trond (2019). Sjørett og transportrett, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  § 67- § 68.  s 356 - 369
 • Falkanger, Thor (2018). Tilbakeføring av gave - verdifull villaeiendom - HR-2018-1906. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  20(4), s 15- 16
 • Falkanger, Thor (2017). Akvakultur og panterett. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (5), s 259- 280
 • Falkanger, Thor (2017). Lokal sedvanerett - knyttet til fast eiendom. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 68- 99 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Falkanger, Thor (2017). Pant og forsikring. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  52(5), s 315- 341 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Falkanger, Thor (2011). Vann- og avløpsrett Norsk Vann, Hamar 2010. 471 sider Guttorm Jakobsen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (8), s 507- 508
 • Falkanger, Thor (2010). Hans Fredrik Marthinussen: Forholdet mellom panteretten og det sikrede krav. Cappelen Akademisk forlag, olso 2010. 594 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 14- 14
 • Falkanger, Thor (2008). Betydningen av at det opprettes et nytt matrikkelnummer.
 • Falkanger, Thor (2008). Jordsameie som egen matrikkelenhet.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov indeholdende særlige bestemmelser angaaende leilændingsgods tilhørende stamhuse og visse stiftelser m.v, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Lov 23. juni 1888 nr.3.  s 33
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  11. juni 1993 nr 100.  s 2280 - 284
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om anlæg av taugbaner og løipestrænger, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  14. jun i 1912 nr 1.  s 192
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om deponering i gjeldshøve, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  17.feb. 1939 nr 2.  s 441 - 442
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  17. juni 2005 nr 101.  s 4135 - 4141
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om fristar og betalingsutsetjing og ymist anna i serlege tilhøve, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  4. des. 1964 nr. 1.  s 709
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  23. juni 1978 nr 70.  s 1161 - 1164
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om målenheter, måling og normaltid, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  26. jan. 2007 nr. 4.  s 4198 - 4201
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om odelsretten og åsetesretten, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  28. juni 1974 nr 58.  s 1024 - 1033
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-loven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  10. des. 2004 nr. 82.  s 3712 - 3727
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  29. mai 1953 nr. 1.  s 507
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om sjøfarten (sjøloven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  24. juni 1994 nr. 39.  s 2346 - 2423
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om tomtefeste, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  20.des. 1996 nr 106.  s 2515 - 2522
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  3. juni 2005 nr 34.  s 3885 - 3887
 • Falkanger, Thor (2008). Status for Grunnlovens §§ 97 og 105 etter Høyesteretts plenumsdommer om tomtefeste.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 24. juni 2009 15:45 - Sist endra 4. juni 2016 22:28