Thor Falkanger

Professor emeritus
Bilete av Thor Falkanger
English version of this page
Telefon +47-22 85 97 43
Mobiltelefon -47-915 36 406
Rom 125A DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Vestfløyen Karl Johans gate 47
Postadresse Nordisk institutt for sjørett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Professor Thor Falkanger tok sin Cand. jur.-grad i 1958 og sin Lic. jur.-grad i 1965. I 1968 ble han Dr. jur. ved Universitetet i Oslo.

Etter utenlandsopphold og fire år i Nordisk Skibsrederforening ble han førsteamanuensis i 1965, og professor i 1970 ved Det juridiske fakultet.

Han har praksis som voldgiftsdommer i kommersielle tvister.

Verv/medlemskap

  • Det Norske Videnskaps-Akademi
  • Det norske akademi for sprog og litteratur

Faglige kompetanseområder

Sjørett, tingsrett, panterett, konkurs, tvangsfuldbyrdelse, vassdragsrett, odelsrett, allmenningsrett

Emneord: Sjørett, Tingsrett
Publisert 24. juni 2009 15:45 - Sist endra 4. juni 2016 22:28