Thor Falkanger

Professor emeritus
Bilete av Thor Falkanger
English version of this page
Telefon +47-22 85 97 43
Mobiltelefon -47-915 36 406
Rom 125A DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Vestfløyen Karl Johans gate 47
Postadresse Nordisk institutt for sjørett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Professor Thor Falkanger tok sin Cand. jur.-grad i 1958 og sin Lic. jur.-grad i 1965. I 1968 ble han Dr. jur. ved Universitetet i Oslo.

Etter utenlandsopphold og fire år i Nordisk Skibsrederforening ble han førsteamanuensis i 1965, og professor i 1970 ved Det juridiske fakultet.

Han har praksis som voldgiftsdommer i kommersielle tvister.

Verv/medlemskap

 • Det Norske Videnskaps-Akademi
 • Det norske akademi for sprog og litteratur

Faglige kompetanseområder

Sjørett, tingsrett, panterett, konkurs, tvangsfullbyrdelse, vassdragsrett, odelsrett, allmenningsrett

Emneord: Sjørett, Tingsrett, Pant, Konkurs, Tvangsfullbyrdelse, Vassdragsrett, Odelsrett, Allmenningsrett, Avdeling for sjørett

Publikasjonar

 • Falkanger, Thor (2022). Norwegian rules of 2020 on registration of boat charter parties. MarIus. ISSN 0332-7868. 565, s. 7–27.
 • Falkanger, Thor (2021). Direct action against liability insurer - jurisdiction and choice of law issues. Two Norwegian Supreme Court decisionsrelated to the Lugano Convention of 2007. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 7–29. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falkanger, Thor (2021). Tidligere § 103. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 1165–1166.
 • Falkanger, Thor (2020). Cargo damages - road or vessel liability rules? MarIus. ISSN 0332-7868. s. 7–23. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falkanger, Thor (2020). Obligasjoner med fortrinnsrett. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. s. 19–51.
 • Falkanger, Thor (2019). Lov om finansiell sikkerhetsstillelse. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. s. 208–285.
 • Falkanger, Thor (2019). Fast eiendom – tilbakeføring når en ervervsforutsetning faller bort. Tidsskrift for eiendomsrett. ISSN 1504-3495. s. 50–77. doi: 10.18261/issn.0809-9529-2019-01-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falkanger, Thor (2019). The seller´s right of stoppage when bills of lading are issued. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 71–91. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falkanger, Thor (2019). Speditørens tilbakeholdsrett under NSAB - et norsk perspektiv. I Karlsson-Tuula, Marie & Persson, Annina H. (Red.), Skrifter till Jan Rambergs minne. Jure. ISSN 978-91-7223-753-7. s. 81–88.
 • Falkanger, Thor (2018). The sub-carrier concept in the Norwegian Maritime Code chapter 13. MarIus. ISSN 0332-7868. 502, s. 85–100. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falkanger, Thor (2018). Ship registration and choice of law in relation to contacts of employment. MarIus. ISSN 0332-7868. 502, s. 7–20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falkanger, Thor (2018). Flaggets lov og sjømannens arbeidskontrakt Kommentarer til Høyesteretts avgjørelse i Eimskip-saken – HR-2016-1251-A. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 195–204. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-04-02.
 • Falkanger, Thor (2017). Lovsatt fortrinns- og sikringsrett for pengefordringer. PrivIus Journal of Private Law. ISSN 2387-4538.
 • Falkanger, Thor (2017). Fiske og pant. Om pant i verdier som inngår i kommersielt fiske. MarIus. ISSN 0332-7868. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falkanger, Thor (2017). Bills of lading and sea way bills issued under charter parties: who is bound? MarIus. ISSN 0332-7868. 482, s. 9–27. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falkanger, Thor (2017). Is a shipping protocol to the Cape Town Convention a good idea? I Basurko, Olga Fotinopoulou & Osante, José Manuel Martín (Red.), New trends in maritime Law. Maritime liens, arrest of ships, Mortgages and forced sale. Forlaget Thomson. ISSN 9788491527732. s. 483–488.
 • Falkanger, Thor (2016). Grunnvannsressurser - hvem råder over dem? I Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Red.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. s. 161–172.
 • Falkanger, Thor (2016). Ugyldighet og landbrukets avtaler - lovbestemmelser om forbud og samtykke. I Hjelmeng, Erling Johan (Red.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. s. 207–221.
 • Falkanger, Thor (2015). Legalpant for nødvendige boomkostninger - pantel. § 6-4. PrivIus Journal of Private Law. ISSN 2387-4538.
 • Falkanger, Thor (2015). The concept of shipper in sea Carriage Law - With some deviations to other modes of transport. MarIus. ISSN 0332-7868. 456, s. 31–48.
 • Falkanger, Thor (2015). Høyesterett og odelsretten - grunnlovsvern, plenumsbehandling og prejudikater. Streiftog i Høyesteretts rettskildebruk. I Schei, Tore & Øie, Toril Marie (Red.), Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02464-6. s. 802–837.
 • Falkanger, Thor (2015). Tvangsrealisasjon i Norge av luftfartøy og rettigheter i luftfartøy. MarIus. ISSN 0332-7868.
 • Falkanger, Thor (2014). Odelsretten. I Lilleholt, Kåre (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01992-5. s. 139–142.
 • Falkanger, Thor (2014). Transport Conventions and internal Norwegian regulation - in particular regarding carriage by sea. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 11–27.
 • Falkanger, Thor (2014). Legalpant til sikring av offentlige krav - særlig om eiendomsskatt. I Gjems-Onstad, Ole; Banoun, Bettina & Skaar, Arvid Aage (Red.), Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02213-0. s. 191–202.
 • Falkanger, Thor (2014). Sjørett og transportrett. I Lilleholt, Kåre (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01992-5. s. 338–360.
 • Falkanger, Thor & Huser, Kristian (2014). Sikring og gjennomføring av krav. I Lilleholt, Kåre (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01992-5. s. 277–304.
 • Falkanger, Thor (2013). Formuerett - nye trender. I Kjønstad, Asbjørn (Red.), Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-45075-2. s. 146–147.
 • Falkanger, Thor (2013). Jordlov- og odelslovendringer av juni 2013. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 52(8), s. 547–554.
 • Falkanger, Thor (2013). Delivery of sea borne cargo - distribution of risk and liability in liner trade. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 29–54.
 • Falkanger, Thor (2013). Eiendomsmegling og bruk av sikringsobligasjon og urådighetserklæring. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 52(3), s. 195–213.
 • Falkanger, Thor (2012). Ansvarssubjektet etter forurensningsloven § 51 - noen refleksjoner på bakgrunn av Rt. 2010 s. 306 (Hempel), Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. s. 162–169.
 • Falkanger, Thor (2011). Cargo damage - who is entitled to sue the maritime carrier? MarIus. ISSN 0332-7868. s. 47–64.
 • Falkanger, Thor (2011). Festeavgiftsforhøyelse - enda en gang: Rt. 2011 s. 129. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 13(2), s. 20–21.
 • Falkanger, Thor (2010). Sjøpant og beslektede sikkerhetsrettigheter, Festskrift till Torgny Håstad. Iustus förlag. ISSN 978-91-7678-759-5. s. 99–113.
 • Falkanger, Thor (2010). Når elven skifter leie - noen grense- og rettighetsspørsmål. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. s. 156–165.
 • Falkanger, Thor (2010). The freight forwarder´s security for earnings and outlays - with particular view to NSAB 2000 and Norwegian domestic law. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 139–165.
 • Falkanger, Thor (2010). Kreditorbeslag i tomtefesteforhold. I Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Red.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. s. 44–55.
 • Falkanger, Thor (2009). Naturaloppfyllelse av arbeidsplikt. I Aune, Helga ; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (Red.), Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30235-1. s. 211–217.
 • Falkanger, Thor (2009). Odelsretten. I Lilleholt, Kåre (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. s. 137–140.
 • Falkanger, Thor (2009). Panteretten og andre sikkerhetsretter. I Lilleholt, Kåre (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. s. 381–405.
 • Falkanger, Thor (2009). Sjørett og transportrett. I Lilleholt, Kåre (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. s. 446–459.
 • Falkanger, Thor (2009). Viktige endringer i odelslov, konsesjonslov og jordlov. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 48(8), s. 451–477.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Falkanger, Thor & Falkanger, Aage Thor (2022). Tingsrett. 9. utg. Universitetsforlaget. ISBN 9788215048260. 977 s.
 • Falkanger, Thor (2021). Fiskesalslagslova Lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar. [digital utgave Juridika]. Universitetsforlaget. ISBN 9788215041605.
 • Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2019). Transport law in Norway. 2nd ed. Wolters Kluwer. ISBN 9789403517452. 220 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Overby, Lars Rosenberg (2019). Søret. 5. udgave. Karnov Group Denmark AS. ISBN 978-87-619-4141-1. 608 s.
 • Falkanger, Thor (2018). Mineralloven : lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser : lovkommentar. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02990-0. 247 s.
 • Falkanger, Thor; Flock, Hans & Waaler, Thorleif (2018). Tvangsfullbyrdelsesloven : lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse : lovkommentar. 5. utg. . Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02753-1. 911 s.
 • Falkanger, Thor (2017). Tomtefesteloven. Lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste. Kommentarutgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02759-3. 239 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse (2017). Scandinavian maritime Law. The Norwegian perspective. 4th ed. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02702-9. 756 s.
 • Sigurdsson, Gudmundur; Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2016). Sjóréttur. Bókaútgáfan Codex. ISBN 978-9979-825-92-0. 500 s.
 • Falkanger, Thor (2016). Lufttransport av gods. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02742-5. 185 s.
 • Falkanger, Thor (2016). Fast eiendoms rettsforhold. 5. utg. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02703-6. 412 s.
 • Falkanger, Thor & Falkanger, Aage Thor (2016). Tingsrett. 8. utg. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-1502554-4. 956 s.
 • Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob (2016). Sjørett. 8. utgave. Sjørettsfondet. ISBN 978-82-90260-56-4. 647 s.
 • Falkanger, Thor (2015). Løsningsrettsloven. Lov 9, desember 1994 nr 64 om løysingsrettar. Kommentarutgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215025438. 212 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Dæhlin, Bjørn & Lazaridis, Sofia (2013). Transport Law in Norway. Wolters Kluwer. ISBN 978-90-411-4857-5. 216 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Overby, Lars Rosenberg (2013). Søret. Forlaget Thomson. ISBN 978-87-619-3421-5. 602 s.
 • Falkanger, Thor (2013). Introduksjon til panteretten. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02243-7. 119 s.
 • Falkanger, Thor (2013). Landbruksrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02292-5. 349 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Hammer, Ulf [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205452695. 132 s.
 • Falkanger, Thor & Falkanger, Aage Thor (2013). Tingsrett. 7. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01859-1. 910 s.
 • Falkanger, Thor (2011). Fast eiendoms rettsforhold. 4. utg. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01861-4. 404 s.
 • Falkanger, Thor; Rygg, Ola & Skarpnes, Oluf (2011). Odelsloven. Kommentarutgave. Lov 28. juni 1974 nr 58 om odelsretten og åseteretten. 5. utg. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01768-6. 381 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse (2011). Scandinavian maritime law. The Norwegian perspective. 3rd. ed. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01729-7. 631 s.
 • Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob (2010). Sjørett. 7. utgave. Sjørettsfondet. ISBN 978-82-90260-48-9. 602 s.
 • Falkanger, Thor (2009). Allmenningsrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01529-3. 387 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Falkanger, Thor; Rygg, Ola & Skarpnes, Oluf (2020). Odelslova Lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten. Juridika.
 • Falkanger, Thor (2020). Tomtefestelova Lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste. Juridika.
 • Falkanger, Thor (2020). Havbunnsmineralloven.Lov 22. mars 2019 nr. 7 om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Juridika.
 • Falkanger, Thor (2020). Servituttlova.Lov 29. november 1968 um særlege råderettar over framand eigedom. Juridika.
 • Falkanger, Thor (2020). Sikkerhet i forpliktelse. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 325–337.
 • Falkanger, Thor (2019). Odelsretten. I Irgens-Jensen, Harald (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. s. 153–156.
 • Falkanger, Thor (2019). Samodling og samboerforhold - et overgangsspørsmål - HR-2019-1074-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 21(4), s. 10–11.
 • Falkanger, Thor (2019). Tomtefeste - innløsningssum for lager/kontorbygg - HR-2019-1784-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 21(4), s. 9–10.
 • Falkanger, Thor & Solvang, Trond (2019). Sjørett og transportrett. I Irgens-Jensen, Harald (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. s. 356–369.
 • Falkanger, Thor (2019). Sikring og tvangsgjennomføring av krav. I Irgens-Jensen, Harald (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. s. 293–320.
 • Falkanger, Thor (2019). Familieretten. I Irgens-Jensen, Harald (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. s. 153–156.
 • Falkanger, Thor (2019). Eierløs fast eiendom i våre dagers Norge? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 58(1), s. 3–16.
 • Falkanger, Thor (2018). Tilbakeføring av gave - verdifull villaeiendom - HR-2018-1906. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 20(4), s. 15–16.
 • Falkanger, Thor (2017). Lokal sedvanerett - knyttet til fast eiendom. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 68–99. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falkanger, Thor (2017). Pant og forsikring. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 52(5), s. 315–341. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falkanger, Thor (2017). Akvakultur og panterett. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 259–280.
 • Falkanger, Thor (2011). Vann- og avløpsrett Norsk Vann, Hamar 2010. 471 sider Guttorm Jakobsen. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 507–508.
 • Falkanger, Thor (2010). Hans Fredrik Marthinussen: Forholdet mellom panteretten og det sikrede krav. Cappelen Akademisk forlag, olso 2010. 594 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 14–14.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov indeholdende særlige bestemmelser angaaende leilændingsgods tilhørende stamhuse og visse stiftelser m.v. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om anlæg av taugbaner og løipestrænger. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om deponering i gjeldshøve. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 441–442.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om fristar og betalingsutsetjing og ymist anna i serlege tilhøve. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om odelsretten og åsetesretten. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 1024–1033.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven). I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 1161–1164.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven). I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 2280–284.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om sjøfarten (sjøloven). I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 2346–2423.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-loven). I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 3712–3727.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven). I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 3885–3887.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om tomtefeste. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 2515–2522.
 • Falkanger, Thor (2008). Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova). I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 4135–4141.
 • Mestad, Ola; Sund, Eirik Wold; Sæteren, Annichen Kongsvik; Marcussen, Mira Christine; Hauge, Katrine Broch & Alvik, Ivar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fremtidens havbruksforvaltning. Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett. Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 24. juni 2009 15:45 - Sist endra 24. apr. 2022 20:50