Hans Jacob Bull

Professor emeritus
Image of Hans Jacob Bull
Norwegian version of this page
Phone +47 / 22 85 97 50
Mobile phone +47 / 920 37 884
Room 124 DMW
Username
Visiting address Domus Media West wing Karl Johans gate 47
Postal address Po box 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tags: Maritime Law, Petroleum Law, Insurance Law, Marine Insurance, Nordic, Europe

Publications

 • Bull, Hans Jacob (2021). Forsikring og ny arvelov – et glemt kapittel. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 6- 21
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Bull, Hans Jacob (2021). Hull insurance of autonomous ships according to Nordic law– what are the challenges?, In Erik Røsæg; Henrik Ringbom & Trond Solvang (ed.),  Autonomous Ships and the Law.  Routledge.  ISBN 9780367467104.  Chapter 11. Full text in Research Archive.
 • Bull, Hans Jacob (2019). Natural damage insurance: the Norwegian model and current efforts to improve it. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (519), s 125- 150 Full text in Research Archive.
 • Bull, Hans Jacob (2018). Natural damage Insurance: the Norwegian model. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944.  64, s 46- 55 Full text in Research Archive.
 • Bull, Hans Jacob (2017). Ansvarsforsikringsselskapets innsigelser ved et direktekrav fra skadelidtes forsikringsselskap - Høyesterettsdom 15. mai 2017 (HR-2017-958-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  19(3), s 10- 12
 • Bull, Hans Jacob & Nesdam, Anne-Karin (2017). Naturskader og naturskadeforsikring: fortid, nåtid, fremtid. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.  ISSN 2464-336X.  14(3/4), s 169- 203 . doi: 10.18261/issn.2464-3378-2017-03-04-02 Full text in Research Archive.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2016). Forsikringsrettslige mangler i et ugyldighetsperspektiv, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel.  s 127 - 151
 • Bull, Hans Jacob & Selmer, Knut (2014). Forsikringsretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  §§ 58-62.  s 305 - 319
 • Bull, Hans Jacob (2013). Folldalsbanen - jernbaneprosjektet som aldri så dagens lys. Årbok for Nord-Østerdalen.  ISSN 0333-3140.  s 95- 112
 • Bull, Hans Jacob (2013). Forsikringsselskapets reklamasjonsplikt, FAL § 4-14 - Rt. 2013 s. 1235. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(4), s 15- 17
 • Bull, Hans Jacob (2013). Tolkning av ansvarsforsikringsvilkår - Rt. 2013 s. 1228. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(4), s 14- 15
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2012). Norwegian cargo insurance, In John Dunt (ed.),  International cargo insurance.  Informa Law.  ISBN 978-1-84311-947-0.  Chapter 8.
 • Bull, Hans Jacob (2011). FAL 8-5 Meldeplikt. Identifikasjon. Høyesteretts dom av 6. mai 2011 (HR 2011-927-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  13(3), s 13- 14
 • Bull, Hans Jacob (2011). Forsikring. Opplysningsplikt. Identifikasjon. Fristberegning. Høyesteretts dom av 22. september 2011 (HR-2011-1772-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  13(4), s 17- 19
 • Bull, Hans Jacob (2010). Rett til forsikring - fra ikke-problem til "overkill". Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  103(3), s 151- 155
 • Bull, Hans Jacob (2009). Forsikringsretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  §§ 58-62.  s 406 - 423
 • Bull, Hans Jacob (2009). Juristens og ingeniørens tilnærminger - noen egne erfaringer. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (371), s 113- 116
 • Bull, Hans Jacob (2009). Skadeforsikring. Fast eiendom. For sen premiebetaling. Anmodning om ny forsikring - Rt.2009 s. 483. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  11(3), s 16- 17
 • Bull, Hans Jacob (2009). The company´s duty to provide CAR-insurance under a fabrication contract: What is the situation if the insurer goes into bankruptcy?. MarIus.  ISSN 0332-7868.  Simply 2008(376), s 57- 131
 • Bull, Hans Jacob (2008). Ansvarsforsikring. Luftfartøy. Direkte krav - Høyesteretts dom 19. september 2008 (HR 2008-1602-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  10(4), s 9- 10
 • Bull, Hans Jacob (2008). En brann, en avis - og tre dommer. Årbok for Nord-Østerdalen.  ISSN 0333-3140.  s 49- 55
 • Bull, Hans Jacob (2007). Gjelder varslingsregelen i FAL 8-6 tredje ledd ved regresskrav mellom forsikringsselskaper? Høyesteretts dom 6. juni 2007 (HR-2007-01003-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  9(3), s 10- 11
 • Bull, Hans Jacob (2007). Nordre Østerdalen sorenskriveri for 100 år siden - en skisse. Årbok for Nord-Østerdalen.  ISSN 0333-3140.  s 42- 55
 • Bull, Hans Jacob & Solli, Ingvild (2007). Motorvognforsikring - identifikasjon i næringsforsikring - "ansvarlig for motorvognen" - RG 2006 s. 1025 Borgarting. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  9(1), s 13- 14
 • Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2006). Transport law. Norway, In Roger Blanpain (ed.),  International encyclopaedia of laws. Transport law.  Kluwer Law International.  ISBN 90-6544-935-3.  Norway.
 • Bull, Hans Jacob & Solli, Ingvild (2006). Rt. 2005 s. 1112. Gruppelivsforsikring - individuell fortsettelsesforsikring - avtaleloven § 36. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 14- 15
 • Bull, Hans Jacob (2005). Høyesteretts dom av 14. oktober 2004. Var de medforsikrede bankene dekket for sitt tap under transportørens verditransportforsikring ved ran av pengetransport?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1, s 11- 12
 • Bull, Hans Jacob (2005). Norwegian cargo clauses: conditions relating to insurance for the carriage of goods of 1995. Version 2004. Cefor form no. 261. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (331), s 203- 421
 • Bull, Hans Jacob (2005). RG 2003 s. 910 Oslo. Gjelder de ulovfestede regler om surrogatpant i forsikringskrav ved siden av de lovfestede reglene om medforsikring i FAL kapittel 7?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1, s 10- 11
 • Bull, Hans Jacob (2005). Rt. 2004 s. 871 HKj. Har en avtalt medforsikret panthaver krav på dekning selv om hans panthaverinteresse ikke har rettsvern?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1, s 10
 • Bull, Hans Jacob (2005). Vilkår for transportforsikring av varer av 1995. Versjon 2004. Cefor form no. 261. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (331), s 1- 202
 • Bull, Hans Jacob (2004). Petroleumsretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett. 12. utg.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215005349.  §69.  s 458 - 467
 • Bull, Hans Jacob (2004). Rt. 2003 s. 1524 - Forsikringsselskapets informasjonsplikt, forsikringsavtalel. 2-1. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 4- 5
 • Bull, Hans Jacob & Selmer, Knut (2004). Forsikringsretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett. 12. utg.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215005349.  §58-§62.  s 404 - 421

View all works in Cristin

 • Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2019). Transport law in Norway. 2nd ed.. Wolters Kluwer.  ISBN 9789403517452.  220 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Overby, Lars Rosenberg (2019). Søret. 5. udgave. Karnov Group.  ISBN 978-87-619-4141-1.  608 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse (2017). Scandinavian maritime Law. The Norwegian perspective. 4th ed.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02702-9.  756 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Bull, Hans Jacob (2017). Handbook on Hull Insurance. 2. utg.. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205491083.  415 s.
 • Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob (2016). Sjørett. 8. utgave. Sjørettsfondet.  ISBN 978-82-90260-56-4.  647 s.
 • Sigurdsson, Gudmundur; Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2016). Sjóréttur. Bókaútgáfan Codex.  ISBN 978-9979-825-92-0.  500 s.
 • Hotvedt, Marianne Jenum; Bull, Hans Jacob; Pettersen, Terje Hernes & Engeness, Roald (2014). Skiparbeidsloven med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1539-3.  680 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Dæhlin, Bjørn & Lazaridis, Sofia (2013). Transport Law in Norway. Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-4857-5.  216 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Overby, Lars Rosenberg (2013). Søret. Forlaget Thomson.  ISBN 978-87-619-3421-5.  602 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling & Arnesen, Finn (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205452695.  132 s.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2012). Norwegian cargo insurance. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42529-3.  206 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse (2011). Scandinavian maritime law. The Norwegian perspective. 3rd. ed. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01729-7.  631 s.
 • Bull, Hans Jacob & Pettersen, Terje Hernes (2010). Skipssikkerhetsloven : med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0583-7.  925 s.
 • Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob (2010). Sjørett. 7. utgave. Sjørettsfondet.  ISBN 978-82-90260-48-9.  602 s.
 • Bull, Hans Jacob (2008). Forsikringsrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00753-3.  690 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Overby, Lars Rosenberg (2008). Introduktion til søretten. 3 udg. Forlaget Thomson.  ISBN 978-87-619-2263-2.  571 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Bull, Hans Jacob (2007). Handbook in Hull Insurance. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38381-4.  370 s.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2006). Norwegian maritime insurance plan of 1996. Version 2007 og Motiver til Norsk sjøforsikringsplan. Cefor.  ISBN 978-82-515-0308-2.
 • Bull, Hans Jacob; Aas, Kjell; Birkeland, Guro; Hauge, Suzanne; Kvendbø, Jan Fredrik; Levy, Finn; Midttømme, John & Smørdal, Siri (2005). Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader: Forsikringsproblemer for sårbare beboere. NFBIB / Kolofon.  ISBN 82-300-0173-1.  170 s.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Vilkår for transportforsikring av varer av 1995/2004 med kommentarer. Cefor.  90 s.
 • Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2004). Innføring i sjørett. Sjørettsfondet.  ISBN 8290260466.  573 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Brautaset, Lasse (2004). Scandinavian maritime law. The Norwegian perspective. Universitetsforlaget.  ISBN 8215005292.  609 s.

View all works in Cristin

 • Bull, Hans Jacob (2019). Forsikringsretten, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  § 58- § 62.  s 321 - 336
 • Bull, Hans Jacob (red.) (2019). Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool. NOU - Norges offentlige utredninger. 4.
 • Bull, Hans Jacob (2018). Regress mellom ansvarsforsikringsselskaper - Høyesterettsdom 20. desember 2017 (HR-2017-1152-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 19- 20
 • Bull, Hans Jacob; Flyen, Cecilie & Riis, Christian (2017). Forslag til finansierings- og forsikringsordninger for kommunal infrastruktur. Forslag og prosessrapport. Full text in Research Archive.
 • Bull, Hans Jacob (red.) (2015). NIS utvalget. Tilleggsutredning 12. januar 2015: Vurdering av tiltak som kan styrke NIS-registeret og fremme sysselsetting av norske sjøfolk..
 • Bull, Hans Jacob (red.) (2015). Nordisk plan 2013 versjon 2016..
 • Bull, Hans Jacob (red.) (2015). Utredning Spørsmål om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m..
 • Bull, Hans Jacob (red.) (2014). Innstilling 1. september 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet fra Utvalget oppnevnt 3. mars 2014 for vurdering av fartsområdebegrensningene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og innretningen av nettolønnsordningen (NIS-utvalget).
 • Bull, Hans Jacob (red.) (2012). Rett om bord. Ny skipsarbeidslov. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. november 2011. Avgitt til Nærings- og handelsdepartementet 1. november 2012. NOU - Norges offentlige utredninger. 2012:18.
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  16. juni 1989nr. 69.  s 1879 - 1907
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om forsikringsformidling, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  10. juni 2005 nr 41.  s 3900 - 3905
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om lovvalg i forsikring, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  27. nov. 1992 nr. 111.  s 2220 - 2222
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om naturskadeforsikring, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  16. juni 1989 nr. 70.  s 1907 - 1908
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om sjøtrygdelag, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  3. juli 1953 nr. 2.  s 513
 • Bull, Hans Jacob (2008). Selskapets plikt etter fabrikasjonskontraktene til å tegne forsikring på kontraktsgjenstanden: Er selskapet ansvarlig der forsikringsgiveren går konkurs?.
 • Bull, Hans Jacob (2008). Sjøsikkerhetsseminar.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Endringer NSPL 2007.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Endringer i NSPL 2007.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhet.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhetsloven.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhetsloven.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhetsloven.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhetsloven.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Bunkerskontrakter.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Dobbelforsikring.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Ny skipssikkerhetslov og Norsk Sjøforsikringsplan 1996 versjon 2007.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Nytt i sjøretten.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Utfordringer i nordisk forsikringsrett.
 • Bull, Hans Jacob (2005). 10. juni 2005 nr 41 Lov om forsikringsformidling, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  10. juni 2005 nr 41.  s 3823 - 3827
 • Bull, Hans Jacob (2005). 16. juni 1989 nr. 69 Lov om forsikringsavtaler, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  16. juni 1989 nr 69.  s 1952 - 1976
 • Bull, Hans Jacob (2005). 16. juni 1989 nr. 70 Lov om naturskadeforsikring, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  16.juni 1989 nr. 70.  s 1976 - 1977
 • Bull, Hans Jacob (2005). 27. nov. 1992 nr 111 Lov om lovvalg i forsikring, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  27. nov. 1992 nr 111.  s 2270 - 2272
 • Bull, Hans Jacob (2005). 3. juli 1953 nr. 2 Lov om sjøtrygdelag, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  3. juli 1953 nr. 2.  s 578
 • Bull, Hans Jacob (2005). NOU 2005:14.
 • Bull, Hans Jacob (2005). NOU 2005:14.
 • Bull, Hans Jacob (2005). NOU 2005:14.
 • Bull, Hans Jacob (2005). På rett kjøl. Ny skipssikkerhetslovgivning. NOU - Norges offentlige utredninger. 14.
 • Bull, Hans Jacob (2005). Renter av forsikringskrav.
 • Bull, Hans Jacob (2004). De norske kaskoforsikringsvilkårenen - en sammenligning.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Identifikasjon i forsikringsretten.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Om ny sjødyktighetslov - aktuelle problemstillinger.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Rederiforsikringene - en oversikt.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Rederiforsikringene og tredjemann.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Renter av forsikringskrav.

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2009 2:33 PM - Last modified Nov. 30, 2017 2:49 PM