Hans Jacob Bull

Professor emeritus
Image of Hans Jacob Bull
Norwegian version of this page
Phone +47 / 22 85 97 50
Mobile phone +47 / 920 37 884
Room 124 DMW
Username
Visiting address Domus Media West wing Karl Johans gate 47
Postal address Po box 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tags: Maritime Law, Petroleum Law, Insurance Law, Marine Insurance, Nordic, Europe

Publications

 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2022). Forsikring og kjønn. In Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Ed.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. p. 153–173.
 • Bull, Hans Jacob (2022). Natural damage insurance; an instrument for economic resilience. In Banet, Catherine; Mostert, Henri; Paddock, Leroy; Montoya, Milton Fernando & Guayo, Iñigo del (Ed.), Resilience in energy, infrastructure, and natural resources law. Examining legal pathways for sustainability in times of disruption.. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-286457-4. p. 296–309.
 • Bull, Hans Jacob (2021). Forsikring og ny arvelov – et glemt kapittel. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. p. 6–21. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Bull, Hans Jacob (2021). Hull insurance of autonomous ships according to Nordic law– what are the challenges? In Røsæg, Erik; Ringbom, Henrik & Solvang, Trond (Ed.), Autonomous Ships and the Law. Routledge. ISSN 9780367467104. Full text in Research Archive
 • Bull, Hans Jacob (2019). Natural damage insurance: the Norwegian model and current efforts to improve it. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 125–150. Full text in Research Archive
 • Bull, Hans Jacob (2018). Natural damage Insurance: the Norwegian model. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 64, p. 46–55. Full text in Research Archive
 • Bull, Hans Jacob & Nesdam, Anne-Karin (2017). Naturskader og naturskadeforsikring: fortid, nåtid, fremtid. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 14(3/4), p. 169–203. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2017-03-04-02. Full text in Research Archive
 • Bull, Hans Jacob (2017). Ansvarsforsikringsselskapets innsigelser ved et direktekrav fra skadelidtes forsikringsselskap - Høyesterettsdom 15. mai 2017 (HR-2017-958-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 19(3), p. 10–12.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2016). Forsikringsrettslige mangler i et ugyldighetsperspektiv. In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 127–151.
 • Bull, Hans Jacob & Selmer, Knut (2014). Forsikringsretten. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01992-5. p. 305–319.
 • Bull, Hans Jacob (2013). Folldalsbanen - jernbaneprosjektet som aldri så dagens lys. Årbok for Nord-Østerdalen. ISSN 0333-3140. p. 95–112.
 • Bull, Hans Jacob (2013). Forsikringsselskapets reklamasjonsplikt, FAL § 4-14 - Rt. 2013 s. 1235. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 15(4), p. 15–17.
 • Bull, Hans Jacob (2013). Tolkning av ansvarsforsikringsvilkår - Rt. 2013 s. 1228. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 15(4), p. 14–15.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2012). Norwegian cargo insurance. In Dunt, John (Eds.), International cargo insurance. Informa Law. ISSN 978-1-84311-947-0.
 • Bull, Hans Jacob (2011). Forsikring. Opplysningsplikt. Identifikasjon. Fristberegning. Høyesteretts dom av 22. september 2011 (HR-2011-1772-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 13(4), p. 17–19.
 • Bull, Hans Jacob (2011). FAL 8-5 Meldeplikt. Identifikasjon. Høyesteretts dom av 6. mai 2011 (HR 2011-927-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 13(3), p. 13–14.
 • Bull, Hans Jacob (2010). Rett til forsikring - fra ikke-problem til "overkill". Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 103(3), p. 151–155.
 • Bull, Hans Jacob (2009). Forsikringsretten. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. p. 406–423.
 • Bull, Hans Jacob (2009). The company´s duty to provide CAR-insurance under a fabrication contract: What is the situation if the insurer goes into bankruptcy? MarIus. ISSN 0332-7868. Simply 2008(376), p. 57–131.
 • Bull, Hans Jacob (2009). Skadeforsikring. Fast eiendom. For sen premiebetaling. Anmodning om ny forsikring - Rt.2009 s. 483. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 11(3), p. 16–17.
 • Bull, Hans Jacob (2009). Juristens og ingeniørens tilnærminger - noen egne erfaringer. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 113–116.
 • Bull, Hans Jacob (2008). En brann, en avis - og tre dommer. Årbok for Nord-Østerdalen. ISSN 0333-3140. p. 49–55.
 • Bull, Hans Jacob (2008). Ansvarsforsikring. Luftfartøy. Direkte krav - Høyesteretts dom 19. september 2008 (HR 2008-1602-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 10(4), p. 9–10.
 • Bull, Hans Jacob & Solli, Ingvild (2007). Motorvognforsikring - identifikasjon i næringsforsikring - "ansvarlig for motorvognen" - RG 2006 s. 1025 Borgarting. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 9(1), p. 13–14.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Gjelder varslingsregelen i FAL 8-6 tredje ledd ved regresskrav mellom forsikringsselskaper? Høyesteretts dom 6. juni 2007 (HR-2007-01003-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 9(3), p. 10–11.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Nordre Østerdalen sorenskriveri for 100 år siden - en skisse. Årbok for Nord-Østerdalen. ISSN 0333-3140. p. 42–55.
 • Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2006). Transport law. Norway. In Blanpain, Roger (Eds.), International encyclopaedia of laws. Transport law. Kluwer Law International. ISSN 90-6544-935-3.
 • Bull, Hans Jacob & Solli, Ingvild (2006). Rt. 2005 s. 1112. Gruppelivsforsikring - individuell fortsettelsesforsikring - avtaleloven § 36. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 14–15.
 • Bull, Hans Jacob (2005). Vilkår for transportforsikring av varer av 1995. Versjon 2004. Cefor form no. 261. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 1–202.
 • Bull, Hans Jacob (2005). Norwegian cargo clauses: conditions relating to insurance for the carriage of goods of 1995. Version 2004. Cefor form no. 261. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 203–421.
 • Bull, Hans Jacob (2005). Rt. 2004 s. 871 HKj. Har en avtalt medforsikret panthaver krav på dekning selv om hans panthaverinteresse ikke har rettsvern? Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1.
 • Bull, Hans Jacob (2005). RG 2003 s. 910 Oslo. Gjelder de ulovfestede regler om surrogatpant i forsikringskrav ved siden av de lovfestede reglene om medforsikring i FAL kapittel 7? Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1, p. 10–11.
 • Bull, Hans Jacob (2005). Høyesteretts dom av 14. oktober 2004. Var de medforsikrede bankene dekket for sitt tap under transportørens verditransportforsikring ved ran av pengetransport? Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1, p. 11–12.
 • Bull, Hans Jacob & Selmer, Knut (2004). Forsikringsretten. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. 12. utg. Universitetsforlaget. ISSN 8215005349. p. 404–421.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Petroleumsretten. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. 12. utg. Universitetsforlaget. ISSN 8215005349. p. 458–467.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Rt. 2003 s. 1524 - Forsikringsselskapets informasjonsplikt, forsikringsavtalel. 2-1. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 4–5.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Insurance law and marine insurance law : the unequal twins. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 46, p. 11–33.

View all works in Cristin

 • Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2019). Transport law in Norway. 2nd ed. Wolters Kluwer. ISBN 9789403517452. 220 p.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Overby, Lars Rosenberg (2019). Søret. 5. udgave. Karnov Group Denmark AS. ISBN 978-87-619-4141-1. 608 p.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse (2017). Scandinavian maritime Law. The Norwegian perspective. 4th ed. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02702-9. 756 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Bull, Hans Jacob (2017). Handbook on Hull Insurance. 2. utg. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205491083. 415 p.
 • Sigurdsson, Gudmundur; Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2016). Sjóréttur. Bókaútgáfan Codex. ISBN 978-9979-825-92-0. 500 p.
 • Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob (2016). Sjørett. 8. utgave. Sjørettsfondet. ISBN 978-82-90260-56-4. 647 p.
 • Hotvedt, Marianne Jenum; Bull, Hans Jacob; Pettersen, Terje Hernes & Engeness, Roald (2014). Skiparbeidsloven med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1539-3. 680 p.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Dæhlin, Bjørn & Lazaridis, Sofia (2013). Transport Law in Norway. Wolters Kluwer. ISBN 978-90-411-4857-5. 216 p.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Overby, Lars Rosenberg (2013). Søret. Forlaget Thomson. ISBN 978-87-619-3421-5. 602 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Hammer, Ulf [Show all 10 contributors for this article] (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205452695. 132 p.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2012). Norwegian cargo insurance. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-42529-3. 206 p.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse (2011). Scandinavian maritime law. The Norwegian perspective. 3rd. ed. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01729-7. 631 p.
 • Bull, Hans Jacob & Pettersen, Terje Hernes (2010). Skipssikkerhetsloven : med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0583-7. 925 p.
 • Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob (2010). Sjørett. 7. utgave. Sjørettsfondet. ISBN 978-82-90260-48-9. 602 p.
 • Bull, Hans Jacob (2008). Forsikringsrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00753-3. 690 p.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Overby, Lars Rosenberg (2008). Introduktion til søretten. 3 udg. Forlaget Thomson. ISBN 978-87-619-2263-2. 571 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Bull, Hans Jacob (2007). Handbook in Hull Insurance. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38381-4. 370 p.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2006). Norwegian maritime insurance plan of 1996. Version 2007 og Motiver til Norsk sjøforsikringsplan. Cefor. ISBN 978-82-515-0308-2.
 • Bull, Hans Jacob; Aas, Kjell; Birkeland, Guro; Hauge, Suzanne; Kvendbø, Jan Fredrik & Levy, Finn [Show all 8 contributors for this article] (2005). Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader: Forsikringsproblemer for sårbare beboere. NFBIB / Kolofon. ISBN 82-300-0173-1. 170 p.
 • Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2004). Innføring i sjørett. Sjørettsfondet. ISBN 8290260466. 573 p.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Brautaset, Lasse (2004). Scandinavian maritime law. The Norwegian perspective. Universitetsforlaget. ISBN 8215005292. 609 p.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Vilkår for transportforsikring av varer av 1995/2004 med kommentarer. Cefor. 90 p.

View all works in Cristin

 • Bull, Hans Jacob (2019). Forsikringsretten. In Irgens-Jensen, Harald (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. p. 321–336.
 • Bull, Hans Jacob (2018). Regress mellom ansvarsforsikringsselskaper - Høyesterettsdom 20. desember 2017 (HR-2017-1152-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 19–20.
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om sjøtrygdelag. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4.
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven). In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 1879–1907.
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om naturskadeforsikring. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 1907–1908.
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om lovvalg i forsikring. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 2220–2222.
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om forsikringsformidling. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 3900–3905.
 • Bull, Hans Jacob (2008). Selskapets plikt etter fabrikasjonskontraktene til å tegne forsikring på kontraktsgjenstanden: Er selskapet ansvarlig der forsikringsgiveren går konkurs?
 • Bull, Hans Jacob (2008). Sjøsikkerhetsseminar.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhetsloven.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhetsloven.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhetsloven.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Endringer i NSPL 2007.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Endringer NSPL 2007.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhetsloven.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhet.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Utfordringer i nordisk forsikringsrett.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Dobbelforsikring.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Ny skipssikkerhetslov og Norsk Sjøforsikringsplan 1996 versjon 2007.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Bunkerskontrakter.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Nytt i sjøretten.
 • Bull, Hans Jacob (2005). 16. juni 1989 nr. 69 Lov om forsikringsavtaler. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 82-05-34210-5. p. 1952–1976.
 • Bull, Hans Jacob (2005). 16. juni 1989 nr. 70 Lov om naturskadeforsikring. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 82-05-34210-5. p. 1976–1977.
 • Bull, Hans Jacob (2005). 27. nov. 1992 nr 111 Lov om lovvalg i forsikring. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 82-05-34210-5. p. 2270–2272.
 • Bull, Hans Jacob (2005). 10. juni 2005 nr 41 Lov om forsikringsformidling. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 82-05-34210-5. p. 3823–3827.
 • Bull, Hans Jacob (2005). 3. juli 1953 nr. 2 Lov om sjøtrygdelag. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 82-05-34210-5.
 • Bull, Hans Jacob (2005). NOU 2005:14.
 • Bull, Hans Jacob (2005). NOU 2005:14.
 • Bull, Hans Jacob (2005). NOU 2005:14.
 • Bull, Hans Jacob (2005). Renter av forsikringskrav.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Om ny sjødyktighetslov - aktuelle problemstillinger.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Rederiforsikringene og tredjemann.
 • Mestad, Ola; Sund, Eirik Wold; Sæteren, Annichen Kongsvik; Marcussen, Mira Christine; Hauge, Katrine Broch & Alvik, Ivar [Show all 9 contributors for this article] (2021). Fremtidens havbruksforvaltning. Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett. Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868.
 • Bull, Hans Jacob (2019). Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool . Justis og beredskapsdepartementet. ISSN 0333-2306. 2019(4).
 • Bull, Hans Jacob; Flyen, Cecilie & Riis, Christian (2017). Forslag til finansierings- og forsikringsordninger for kommunal infrastruktur. Forslag og prosessrapport. KS. Full text in Research Archive
 • Bull, Hans Jacob (2015). Nordisk plan 2013 versjon 2016. Nordic association of marine insurers.
 • Bull, Hans Jacob (2015). Utredning Spørsmål om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m. Justis- og beredskapsdepartementet.
 • Bull, Hans Jacob (2015). NIS utvalget. Tilleggsutredning 12. januar 2015: Vurdering av tiltak som kan styrke NIS-registeret og fremme sysselsetting av norske sjøfolk. Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Bull, Hans Jacob (2012). Rett om bord. Ny skipsarbeidslov. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. november 2011. Avgitt til Nærings- og handelsdepartementet 1. november 2012. Departementenes servicesenter. ISSN 0333-2306.
 • Bull, Hans Jacob (2005). På rett kjøl. Ny skipssikkerhetslovgivning. Statens forvaltningstjeneste. ISSN 0333-2306. 2005(14).

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2009 2:33 PM - Last modified Nov. 30, 2017 2:49 PM