Hans Jacob Bull

Professor emeritus - Nordisk institutt for sjørett
Bilete av Hans Jacob Bull
Telefon +47 22859751
Mobiltelefon +47 92037884
Rom 124
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytingar Studieseksjonen

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne>
<Lenke til studieprogram/emne>
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1>
<Navn og eventuelt lenke til pris 2>
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1>
<Navn og eventuelt lenke til verv 2>
...

Samarbeid

 

Publikasjonar

 • Bull, Hans Jacob (2021). Forsikring og ny arvelov – et glemt kapittel. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 6- 21
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Bull, Hans Jacob (2021). Hull insurance of autonomous ships according to Nordic law– what are the challenges?, In Erik Røsæg; Henrik Ringbom & Trond Solvang (ed.),  Autonomous Ships and the Law.  Routledge.  ISBN 9780367467104.  Chapter 11. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bull, Hans Jacob (2019). Natural damage insurance: the Norwegian model and current efforts to improve it. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (519), s 125- 150 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bull, Hans Jacob (2018). Natural damage Insurance: the Norwegian model. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944.  64, s 46- 55 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bull, Hans Jacob (2017). Ansvarsforsikringsselskapets innsigelser ved et direktekrav fra skadelidtes forsikringsselskap - Høyesterettsdom 15. mai 2017 (HR-2017-958-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  19(3), s 10- 12
 • Bull, Hans Jacob & Nesdam, Anne-Karin (2017). Naturskader og naturskadeforsikring: fortid, nåtid, fremtid. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.  ISSN 2464-336X.  14(3/4), s 169- 203 . doi: 10.18261/issn.2464-3378-2017-03-04-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2016). Forsikringsrettslige mangler i et ugyldighetsperspektiv, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel.  s 127 - 151
 • Bull, Hans Jacob & Selmer, Knut (2014). Forsikringsretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  §§ 58-62.  s 305 - 319
 • Bull, Hans Jacob (2013). Folldalsbanen - jernbaneprosjektet som aldri så dagens lys. Årbok for Nord-Østerdalen.  ISSN 0333-3140.  s 95- 112
 • Bull, Hans Jacob (2013). Forsikringsselskapets reklamasjonsplikt, FAL § 4-14 - Rt. 2013 s. 1235. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(4), s 15- 17
 • Bull, Hans Jacob (2013). Tolkning av ansvarsforsikringsvilkår - Rt. 2013 s. 1228. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(4), s 14- 15
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2012). Norwegian cargo insurance, In John Dunt (ed.),  International cargo insurance.  Informa Law.  ISBN 978-1-84311-947-0.  Chapter 8.
 • Bull, Hans Jacob (2011). FAL 8-5 Meldeplikt. Identifikasjon. Høyesteretts dom av 6. mai 2011 (HR 2011-927-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  13(3), s 13- 14
 • Bull, Hans Jacob (2011). Forsikring. Opplysningsplikt. Identifikasjon. Fristberegning. Høyesteretts dom av 22. september 2011 (HR-2011-1772-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  13(4), s 17- 19
 • Bull, Hans Jacob (2010). Rett til forsikring - fra ikke-problem til "overkill". Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  103(3), s 151- 155
 • Bull, Hans Jacob (2009). Forsikringsretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  §§ 58-62.  s 406 - 423
 • Bull, Hans Jacob (2009). Juristens og ingeniørens tilnærminger - noen egne erfaringer. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (371), s 113- 116
 • Bull, Hans Jacob (2009). Skadeforsikring. Fast eiendom. For sen premiebetaling. Anmodning om ny forsikring - Rt.2009 s. 483. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  11(3), s 16- 17
 • Bull, Hans Jacob (2009). The company´s duty to provide CAR-insurance under a fabrication contract: What is the situation if the insurer goes into bankruptcy?. MarIus.  ISSN 0332-7868.  Simply 2008(376), s 57- 131
 • Bull, Hans Jacob (2008). Ansvarsforsikring. Luftfartøy. Direkte krav - Høyesteretts dom 19. september 2008 (HR 2008-1602-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  10(4), s 9- 10
 • Bull, Hans Jacob (2008). En brann, en avis - og tre dommer. Årbok for Nord-Østerdalen.  ISSN 0333-3140.  s 49- 55
 • Bull, Hans Jacob (2007). Gjelder varslingsregelen i FAL 8-6 tredje ledd ved regresskrav mellom forsikringsselskaper? Høyesteretts dom 6. juni 2007 (HR-2007-01003-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  9(3), s 10- 11
 • Bull, Hans Jacob (2007). Nordre Østerdalen sorenskriveri for 100 år siden - en skisse. Årbok for Nord-Østerdalen.  ISSN 0333-3140.  s 42- 55
 • Bull, Hans Jacob & Solli, Ingvild (2007). Motorvognforsikring - identifikasjon i næringsforsikring - "ansvarlig for motorvognen" - RG 2006 s. 1025 Borgarting. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  9(1), s 13- 14
 • Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2006). Transport law. Norway, In Roger Blanpain (ed.),  International encyclopaedia of laws. Transport law.  Kluwer Law International.  ISBN 90-6544-935-3.  Norway.
 • Bull, Hans Jacob & Solli, Ingvild (2006). Rt. 2005 s. 1112. Gruppelivsforsikring - individuell fortsettelsesforsikring - avtaleloven § 36. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 14- 15
 • Bull, Hans Jacob (2005). Høyesteretts dom av 14. oktober 2004. Var de medforsikrede bankene dekket for sitt tap under transportørens verditransportforsikring ved ran av pengetransport?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1, s 11- 12
 • Bull, Hans Jacob (2005). Norwegian cargo clauses: conditions relating to insurance for the carriage of goods of 1995. Version 2004. Cefor form no. 261. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (331), s 203- 421
 • Bull, Hans Jacob (2005). RG 2003 s. 910 Oslo. Gjelder de ulovfestede regler om surrogatpant i forsikringskrav ved siden av de lovfestede reglene om medforsikring i FAL kapittel 7?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1, s 10- 11
 • Bull, Hans Jacob (2005). Rt. 2004 s. 871 HKj. Har en avtalt medforsikret panthaver krav på dekning selv om hans panthaverinteresse ikke har rettsvern?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1, s 10
 • Bull, Hans Jacob (2005). Vilkår for transportforsikring av varer av 1995. Versjon 2004. Cefor form no. 261. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (331), s 1- 202
 • Bull, Hans Jacob (2004). Petroleumsretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett. 12. utg.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215005349.  §69.  s 458 - 467
 • Bull, Hans Jacob (2004). Rt. 2003 s. 1524 - Forsikringsselskapets informasjonsplikt, forsikringsavtalel. 2-1. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 4- 5
 • Bull, Hans Jacob & Selmer, Knut (2004). Forsikringsretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett. 12. utg.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215005349.  §58-§62.  s 404 - 421

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2019). Transport law in Norway. 2nd ed.. Wolters Kluwer.  ISBN 9789403517452.  220 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Overby, Lars Rosenberg (2019). Søret. 5. udgave. Karnov Group.  ISBN 978-87-619-4141-1.  608 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse (2017). Scandinavian maritime Law. The Norwegian perspective. 4th ed.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02702-9.  756 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Bull, Hans Jacob (2017). Handbook on Hull Insurance. 2. utg.. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205491083.  415 s.
 • Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob (2016). Sjørett. 8. utgave. Sjørettsfondet.  ISBN 978-82-90260-56-4.  647 s.
 • Sigurdsson, Gudmundur; Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2016). Sjóréttur. Bókaútgáfan Codex.  ISBN 978-9979-825-92-0.  500 s.
 • Hotvedt, Marianne Jenum; Bull, Hans Jacob; Pettersen, Terje Hernes & Engeness, Roald (2014). Skiparbeidsloven med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1539-3.  680 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Dæhlin, Bjørn & Lazaridis, Sofia (2013). Transport Law in Norway. Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-4857-5.  216 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Overby, Lars Rosenberg (2013). Søret. Forlaget Thomson.  ISBN 978-87-619-3421-5.  602 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling & Arnesen, Finn (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205452695.  132 s.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2012). Norwegian cargo insurance. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42529-3.  206 s.
 • Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse (2011). Scandinavian maritime law. The Norwegian perspective. 3rd. ed. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01729-7.  631 s.
 • Bull, Hans Jacob & Pettersen, Terje Hernes (2010). Skipssikkerhetsloven : med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0583-7.  925 s.
 • Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob (2010). Sjørett. 7. utgave. Sjørettsfondet.  ISBN 978-82-90260-48-9.  602 s.
 • Bull, Hans Jacob (2008). Forsikringsrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00753-3.  690 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Overby, Lars Rosenberg (2008). Introduktion til søretten. 3 udg. Forlaget Thomson.  ISBN 978-87-619-2263-2.  571 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Bull, Hans Jacob (2007). Handbook in Hull Insurance. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38381-4.  370 s.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2006). Norwegian maritime insurance plan of 1996. Version 2007 og Motiver til Norsk sjøforsikringsplan. Cefor.  ISBN 978-82-515-0308-2.
 • Bull, Hans Jacob; Aas, Kjell; Birkeland, Guro; Hauge, Suzanne; Kvendbø, Jan Fredrik; Levy, Finn; Midttømme, John & Smørdal, Siri (2005). Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader: Forsikringsproblemer for sårbare beboere. NFBIB / Kolofon.  ISBN 82-300-0173-1.  170 s.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Vilkår for transportforsikring av varer av 1995/2004 med kommentarer. Cefor.  90 s.
 • Bull, Hans Jacob & Falkanger, Thor (2004). Innføring i sjørett. Sjørettsfondet.  ISBN 8290260466.  573 s.
 • Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Brautaset, Lasse (2004). Scandinavian maritime law. The Norwegian perspective. Universitetsforlaget.  ISBN 8215005292.  609 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Bull, Hans Jacob (2019). Forsikringsretten, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  § 58- § 62.  s 321 - 336
 • Bull, Hans Jacob (red.) (2019). Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool. NOU - Norges offentlige utredninger. 4.
 • Bull, Hans Jacob (2018). Regress mellom ansvarsforsikringsselskaper - Høyesterettsdom 20. desember 2017 (HR-2017-1152-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 19- 20
 • Bull, Hans Jacob; Flyen, Cecilie & Riis, Christian (2017). Forslag til finansierings- og forsikringsordninger for kommunal infrastruktur. Forslag og prosessrapport. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bull, Hans Jacob (red.) (2015). NIS utvalget. Tilleggsutredning 12. januar 2015: Vurdering av tiltak som kan styrke NIS-registeret og fremme sysselsetting av norske sjøfolk..
 • Bull, Hans Jacob (red.) (2015). Nordisk plan 2013 versjon 2016..
 • Bull, Hans Jacob (red.) (2015). Utredning Spørsmål om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m..
 • Bull, Hans Jacob (red.) (2014). Innstilling 1. september 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet fra Utvalget oppnevnt 3. mars 2014 for vurdering av fartsområdebegrensningene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og innretningen av nettolønnsordningen (NIS-utvalget).
 • Bull, Hans Jacob (red.) (2012). Rett om bord. Ny skipsarbeidslov. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. november 2011. Avgitt til Nærings- og handelsdepartementet 1. november 2012. NOU - Norges offentlige utredninger. 2012:18.
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  16. juni 1989nr. 69.  s 1879 - 1907
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om forsikringsformidling, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  10. juni 2005 nr 41.  s 3900 - 3905
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om lovvalg i forsikring, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  27. nov. 1992 nr. 111.  s 2220 - 2222
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om naturskadeforsikring, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  16. juni 1989 nr. 70.  s 1907 - 1908
 • Bull, Hans Jacob (2008). Lov om sjøtrygdelag, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  3. juli 1953 nr. 2.  s 513
 • Bull, Hans Jacob (2008). Selskapets plikt etter fabrikasjonskontraktene til å tegne forsikring på kontraktsgjenstanden: Er selskapet ansvarlig der forsikringsgiveren går konkurs?.
 • Bull, Hans Jacob (2008). Sjøsikkerhetsseminar.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Endringer NSPL 2007.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Endringer i NSPL 2007.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhet.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhetsloven.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhetsloven.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhetsloven.
 • Bull, Hans Jacob (2007). Skipssikkerhetsloven.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Bunkerskontrakter.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Dobbelforsikring.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Ny skipssikkerhetslov og Norsk Sjøforsikringsplan 1996 versjon 2007.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Nytt i sjøretten.
 • Bull, Hans Jacob (2006). Utfordringer i nordisk forsikringsrett.
 • Bull, Hans Jacob (2005). 10. juni 2005 nr 41 Lov om forsikringsformidling, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  10. juni 2005 nr 41.  s 3823 - 3827
 • Bull, Hans Jacob (2005). 16. juni 1989 nr. 69 Lov om forsikringsavtaler, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  16. juni 1989 nr 69.  s 1952 - 1976
 • Bull, Hans Jacob (2005). 16. juni 1989 nr. 70 Lov om naturskadeforsikring, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  16.juni 1989 nr. 70.  s 1976 - 1977
 • Bull, Hans Jacob (2005). 27. nov. 1992 nr 111 Lov om lovvalg i forsikring, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  27. nov. 1992 nr 111.  s 2270 - 2272
 • Bull, Hans Jacob (2005). 3. juli 1953 nr. 2 Lov om sjøtrygdelag, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  3. juli 1953 nr. 2.  s 578
 • Bull, Hans Jacob (2005). NOU 2005:14.
 • Bull, Hans Jacob (2005). NOU 2005:14.
 • Bull, Hans Jacob (2005). NOU 2005:14.
 • Bull, Hans Jacob (2005). På rett kjøl. Ny skipssikkerhetslovgivning. NOU - Norges offentlige utredninger. 14.
 • Bull, Hans Jacob (2005). Renter av forsikringskrav.
 • Bull, Hans Jacob (2004). De norske kaskoforsikringsvilkårenen - en sammenligning.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Identifikasjon i forsikringsretten.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Om ny sjødyktighetslov - aktuelle problemstillinger.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Rederiforsikringene - en oversikt.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Rederiforsikringene og tredjemann.
 • Bull, Hans Jacob (2004). Renter av forsikringskrav.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 18. des. 2017 15:24 - Sist endra 22. mai 2019 15:18