Katrine Broch Hauge

Image of Katrine Broch Hauge
Norwegian version of this page
Phone +47 22859297
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Other affiliations Department of Education (Student) Student Office

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Hauge, Katrine Broch (2017). Rammer for jordskifteretten si regulering av lag og bruksordningar : særleg om kva plikt og høve jordskifteretten har til å sikra mindretalsinteresser ved oppretting og regulerng av lag. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  Bind 77, årg. 110(4), s 286- 299
 • Hauge, Katrine Broch (2017). "Rammer for jordskifteretten si regulering av lag og bruksordningar. Særleg om kva plikt og høve jordskifteretten har til å sikra mindretalsinteresser ved oppretting og regulering av lag.". Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  77(4), s 286- 299
 • Hauge, Katrine Broch (2016). Grunnlovsvernet til grunneigar ved innløysing av framfesta tomter, Rt. 2015 s. 1180. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1, s 13- 17
 • Hauge, Katrine Broch (2016). Overskjønnet i Smibelg-saka: Ein illustrasjon av verknaden av endringa av frå "mest pårekneleg" til den "mest ressursoptimale" utnyttinga.. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  76(2), s 113- 120
 • Hauge, Katrine Broch (2013). "Tvist om fallrettar i Kaupangerelva - Rt. 2012 s. 1345.". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 13- 15
 • Hauge, Katrine Broch (2012). Eigedomsrett i vassdrag - Rt. 2012 side 808. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  14(3), s 17- 18
 • Hauge, Katrine Broch (2010). "Om det Pihlske sameige - frå allmenning til moderne bedrift", I: Kirsti Strøm Bull (red.),  Natur, rett, historie.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-035-6.  kapitel.  s 97 - 116
 • Hauge, Katrine Broch & Bråthen, Gina (2009). Spørsmål om selskapsform for utmarkseiendom. Aksjeselskap eller samvirkelag? Lovlig omdannelse? Eidsivating lagmannsrett 22. desember 2008 (LE-2008-57314). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 21- 23
 • Hauge, Katrine Broch (2008). Litteratur. Tingsrett. Gunnar Eriksen: Alders tids bruk. Fagbokforlaget, Oslo 2008. 391 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 21- 22

View all works in Cristin

 • Larsen, Ingrid Wang; Holth, Fredrik & Hauge, Katrine Broch (2020). Ekspropriasjon Kort Forklart. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030289.  236 s.
 • Hauge, Katrine Broch (2016). Fallrettar og ekspropriasjonserstatning. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02581-0.  464 s.

View all works in Cristin

 • Hauge, Katrine Broch (2021). Domsanalyse - korleis bruker Høgsterett Grl § 112 i Ulvesaka? Særlig om revirvedtaka.
 • Hauge, Katrine Broch (2021). Kva er pågåande bruk? Kommentar til HR-2019-2102A. Show summary
 • Hauge, Katrine Broch (2021). Verdifordeling: Kva argument har lovgivarane historisk brukt i fordeling av grunnrenta i vasskraftsektoren? Er denne argumentasjonen relevant for nye næringer som akvakultur og vindkraft?.
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Experiences with land consolidation and hydropower in Norway..
 • Hauge, Katrine Broch (2020, 04. november). Intervju om Klimasøksmålet. [Radio].  NRK P2 Studio 2.
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Juridiske føresetnader for prosjektet Gov-Out.
 • Hauge, Katrine Broch (2020). "Klima- og energirett. Kva er det, og kva gjer vi?".
 • Hauge, Katrine Broch (2020). PlanCoast - presentasjon av tema og resultat knytta til kommunens plankompetanse i sjø og nærare om omsynet til urfolksinteresser.
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Presentasjon av PlanCoast boka. "Integrert kystsoneforvaltning: samfunnsvitkskaplege og juridiske perspektiv..
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Sluttkommentar til masteroppgåve om fiskehelse og fiskevelfert i akvakultursektoren av Liv Halleraker Utvær.
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Tilhøvet mellom plan- og bygningslova og minerallova..
 • Hauge, Katrine Broch (2020). "Vilkåra for jordskifte, Etablering av lag og bruksordningar i jordskifteretten.".
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Co-managing two arenas for aquaculture consents in Norway.
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Dei rettslege rammene for klimavennleg energiproduksjon i utmarka..
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Developments in the legislation on the Norwegian State Commons? NOU 2018:11..
 • Hauge, Katrine Broch (2019). NOU 2018:11 - Ny fjellov. Det årlege tingsrettskurset..
 • Hauge, Katrine Broch (2019). "NOU 2018:11. Ny fjellov.".
 • Hauge, Katrine Broch (2019). "NOU 2018:11. Ny fjellov. Utvalde problemstillingar.".
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Planning for aquaculture in an indigenous perspective..
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Redaktørens blikk på kapittel om strandsoneregulering, og kapittel om nasjonalparkar i kystsona..
 • Hauge, Katrine Broch & Berge, Erling (2019). "Distriktspolitikk, berekraft og allmenningslovgjeving.". Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 18- 18
 • Hauge, Katrine Broch & Myklebust, Ingunn Elise (2019). Co-managing two arenas for aquaculture consents in Norway.
 • Hauge, Katrine Broch & Myklebust, Ingunn Elise (2019). Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa?.
 • Hauge, Katrine Broch & Myklebust, Ingunn Elise (2019). Tema: Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa?.
 • Stokke, Knut Bjørn & Hauge, Katrine Broch (2019). Mellom kommunal planlegging og sektorstyring for akvakultur. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (3), s 24- 29 Show summary
 • Hauge, Katrine Broch (2018). "Dråpen og begeret. Er det rettsreglar som kan avgjera når begeret er fullt? «Kan rettsreglar hjelpa oss med å forstå at nok er nok – og for kven?».
 • Hauge, Katrine Broch (2018). Jordskifterettens kompetanse til å gjennomføre jordskifte etter jordskiftelova kapittel 3 og verkemidla i jordskiftelova kapittel 3..
 • Hauge, Katrine Broch (2018). Lokalitetsavklaringar (akvakultur) og forventningar til ei integrert behandling..
 • Hauge, Katrine Broch (2018). "Opposisjon - til innlegg om kommodifisering av utmark ved Bjørn Egil Flø, og kva grenser har å seia i forståinga av endra bruk i utmark ved Frode Flemsæter.".
 • Hauge, Katrine Broch (2018). PlanCoast. En presentasjon av problemstillinger knyttet til lokalitetsavklaringer, og utfordringer for planlegging som følge av produksjonsområdeforskriften..
 • Hauge, Katrine Broch (2018). PlanCoast. Om produksjonsområde og lokalitetsavklaringar - sett i lys av forventningar om ei heilskapleg forvaltning..
 • Hauge, Katrine Broch (2018). "Rammene for ei heilskapleg forvaltning." PLAN-KONFERANSEN.
 • Hauge, Katrine Broch (2018). Rett og rettar i utmark,.
 • Hauge, Katrine Broch (2018). «Totenvika-dommen. Korleis ser den “subjektiva-vendinga” ut i lys av Grl § 105, og korleis påverkar kursendringa moglegheitene for ei konsistent tilnærming til påreknelegvurderinga elles i ekspropriasjonsretten.».
 • Hauge, Katrine Broch & Holth, Fredrik (2018). "Problematisk om Fornebu-skyskraper". Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holth, Fredrik & Hauge, Katrine Broch (2018). Hastar med regulering av havbruk. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hauge, Katrine Broch (2017). "Ellinor Ostrom og lovutvalgsarbeidet".
 • Hauge, Katrine Broch (2017). Mindretalsvern i lag oppretta av jordskifteretten..
 • Hauge, Katrine Broch (2017). Presentasjon av PlanCoast på akvakulturnæringens sektormøte.
 • Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch & Sky, Per Kåre (2017). Jordskiftelovens bestemmelser om fordeling av planskapte verdier - fungerer de?. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  13(2), s 107- 110
 • Stokstad, Sæmund; Sky, Per Kåre; Bergsholm, Einar; Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch; Berge, Erling & Bærug, Sølve (2017). Matjord eller asfalt - ja takk. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 19- 19
 • Hauge, Katrine Broch (2016). "Rådvaldsinnskrenkingar og EMK TP 1-1 med norske auge.".
 • Hauge, Katrine Broch; Lund-Iversen, Martin & Stokke, Knut Bjørn (2016). Flere kystsone-kokker, mer søl. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 18- 18
 • Hauge, Katrine Broch (2015). "Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar. -Analyse av salsverdierstatning og kompensasjonsnorma ved etablering av bruksordningar i lys av ei idealnorm.". Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 82.
 • Hauge, Katrine Broch (2015, 25. september). "Grunneigarar med fallrettar kan tapa på ny lov.".  Telemark Tidend.
 • Hauge, Katrine Broch (2015, 28. september). "Grunneigar-tap på ny lov.".  Nationen.
 • Hauge, Katrine Broch (2015). "Påreknelegvurderingar ved utmåling av fallerstatningar.".
 • Hauge, Katrine Broch (2015). "Småkraftverk. Lokal verdiskaping.".
 • Hauge, Katrine Broch (2013). "Svekket vern av eiendomsretten – reduserte erstatninger ved ekspropriasjon.".
 • Hauge, Katrine Broch; Stavang, Endre & Stenseth, Geir (2013). "Framleis lite innsiktsfullt frå OED". Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 19- 19
 • Stenseth, Geir; Stavang, Endre & Hauge, Katrine Broch (2013). Svekkje eigedomsvernet?. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Hauge, Katrine Broch (2012). "Bruk av tvangsmiddel ved etablering av småkraftverk. Særleg om kompensasjonsnivået i lys av avtalepraksis på området.".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). Etablering og drift av ulike typer lag.
 • Hauge, Katrine Broch (2011). "Felles omsyn bak oreigningsreglane og bruksordningsinstituttet?".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). Litteratur. Bokomtale. Endre Stavang: Opphør av servitutter. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2011. 210 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 21- 22
 • Hauge, Katrine Broch (2011). Muntleg presentasjon av rapporten: "Ny organisering av beitebruken i Vingelen - ei juridisk vurdering.".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). "Ny organisering av beitebruken i Vingelen - ei juridisk vurdering.".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). "Trong for endra bruk av beiteressursane. Juridiske utfordringar med bakgrunn i den endelege ordning for Vingelen sogn.".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). "Trong for endra bruk av beiteressursane. Nokre spørsmål med utgangspunkt i eit område i Nord-Østerdalen.".
 • Hauge, Katrine Broch (2010). "Om det å bruka nynorsk ved juridisk fakultet i Oslo", I: Gunnar O. Hæreid; Kåre Lilleholt; Ingvild Risnes Skeie & Merete Tollefsen (red.),  Mål og rett - Juristmållaget 75 år Institutt for privatrett - Skriftserie 182/2010.  Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-7236-207-1.  Kapitel.  s 69 - 75
 • Hauge, Katrine Broch (2010). "Småkraftverk, ein studie av samarbeidstiltak i utmark.".
 • Hauge, Katrine Broch (2009). Ei samanlikning av bruk av verkemidla oreigning og bruksordning ved etablering av småkraftverk.
 • Hauge, Katrine Broch (2009). Ein kort introduksjon av dom frå Høgsterett av 24. februar 2009, om seks gardeigarar hadde eigedomsrett eller berre bruksrett til særskilt matrikulert seter i Øyer statsallmenning.
 • Hauge, Katrine Broch (2009). "Kommentar til Sondre Rise sitt phd. prosjekt, UMB, om tilrettelegging for småkraftverk.".
 • Hauge, Katrine Broch (2009). "Småkraftverk, samarbeidstiltak i utmark.".
 • Hauge, Katrine Broch (2008). Bokmelding av Gunnar Eriksen: Alders tids bruk. Fagbokforlaget, Oslo 2008. 391 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4)
 • Hauge, Katrine Broch (2008). Bokmelding. Gunnar Eriksen Alders tids bruk. Fagbokforlaget, Bergen 2008. 391 sider. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  4(4), s 311- 324
 • Hauge, Katrine Broch (2008). "Establishment of commercial activities in co-owned land".
 • Hauge, Katrine Broch (2008). Phil AS - eit rettshistorisk føredrag.
 • Hauge, Katrine Broch (2008). "Store næringstiltak i utmark".
 • Hauge, Katrine Broch (2008). "Store næringstiltak i utmark. Privatrettsleg organisering og offentlegrettsleg regulering.".
 • Hauge, Katrine Broch (2008). "Store næringstiltak i utmark. Privatrettslig organisering og offentlegrettslig regulering.".

View all works in Cristin

Published Jan. 3, 2020 10:35 AM - Last modified Jan. 3, 2020 10:36 AM