Katrine Broch Hauge

Image of Katrine Broch Hauge
Norwegian version of this page
Phone +47 22859297
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Other affiliations Institutt for pedagogikk (Student)

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Hauge, Katrine Broch (2021). Rettslege rammer for klimavenleg energiproduksjon i utmarka: Utfordrar klimaomsynet legitimiteten til konsesjonsregelverket? In Flemsæter, Frode & Flø, Bjørn Egil (Ed.), Utmark i endring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66963-8. p. 151–189.
 • Hauge, Katrine Broch (2021). Lovkommentarer til ekspropriasjonserstatningsloven. Karnov lovkommentarer.
 • Hauge, Katrine Broch (2021). Urfolksperspektiv og planlegging i sjø. In Hauge, Katrine Broch & Stokke, Knut Bjørn (Ed.), Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv. . Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04508-5. p. 540–571.
 • Hauge, Katrine Broch (2021). Rettar og interesser i kyst- og sjøområda. Innleiing. In Hauge, Katrine Broch & Stokke, Knut Bjørn (Ed.), Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv. . Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04508-5. p. 477–482.
 • Hauge, Katrine Broch; Myklebust, Ingunn Elise & Lund-Iversen, Martin (2021). Tildeling av løyve på lokalitet og legitimitet. Ei analyse av integrasjon mellom reguleringregime, aktørar og infomasjonsutveksling. In Hauge, Katrine Broch & Stokke, Knut Bjørn (Ed.), Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv. . Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04508-5. p. 355–387.
 • Hauge, Katrine Broch (2021). Overordna om miljøreguleringar i kyst- og sjøområde. In Hauge, Katrine Broch & Stokke, Knut Bjørn (Ed.), Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv. . Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04508-5. p. 30–51.
 • Stokke, Knut Bjørn & Hauge, Katrine Broch (2021). Avslutning . In Hauge, Katrine Broch & Stokke, Knut Bjørn (Ed.), Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv. . Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04508-5. p. 600–610.
 • Stokke, Knut Bjørn & Hauge, Katrine Broch (2021). Innledning . In Hauge, Katrine Broch & Stokke, Knut Bjørn (Ed.), Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv. . Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04508-5. p. 17–29.
 • Hauge, Katrine Broch (2017). Rammer for jordskifteretten si regulering av lag og bruksordningar : særleg om kva plikt og høve jordskifteretten har til å sikra mindretalsinteresser ved oppretting og regulerng av lag. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. Bind 77, årg. 110(4), p. 286–299.
 • Hauge, Katrine Broch (2017). "Rammer for jordskifteretten si regulering av lag og bruksordningar. Særleg om kva plikt og høve jordskifteretten har til å sikra mindretalsinteresser ved oppretting og regulering av lag.". Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 77(4), p. 286–299.
 • Hauge, Katrine Broch (2016). Overskjønnet i Smibelg-saka: Ein illustrasjon av verknaden av endringa av frå "mest pårekneleg" til den "mest ressursoptimale" utnyttinga. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 76(2), p. 113–120.
 • Hauge, Katrine Broch (2016). Grunnlovsvernet til grunneigar ved innløysing av framfesta tomter, Rt. 2015 s. 1180. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1, p. 13–17.
 • Hauge, Katrine Broch (2013). "Tvist om fallrettar i Kaupangerelva - Rt. 2012 s. 1345.". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 13–15.
 • Hauge, Katrine Broch (2012). Eigedomsrett i vassdrag - Rt. 2012 side 808. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 14(3), p. 17–18.
 • Hauge, Katrine Broch (2010). "Om det Pihlske sameige - frå allmenning til moderne bedrift". In Bull, Kirsti Strøm (Eds.), Natur, rett, historie. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-035-6. p. 97–116.
 • Hauge, Katrine Broch & Bråthen, Gina (2009). Spørsmål om selskapsform for utmarkseiendom. Aksjeselskap eller samvirkelag? Lovlig omdannelse? Eidsivating lagmannsrett 22. desember 2008 (LE-2008-57314). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 21–23.
 • Hauge, Katrine Broch (2008). Litteratur. Tingsrett. Gunnar Eriksen: Alders tids bruk. Fagbokforlaget, Oslo 2008. 391 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 21–22.

View all works in Cristin

 • Hauge, Katrine Broch; Holth, Fredrik & Larsen, Ingrid Wang (2021). Forvaltningsrett - kort fortalt. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029597 . 200 p.
 • Hauge, Katrine Broch & Stokke, Knut Bjørn (2021). Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv. . Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-04508-5. 614 p. Full text in Research Archive
 • Larsen, Ingrid Wang; Holth, Fredrik & Hauge, Katrine Broch (2020). Ekspropriasjon Kort Forklart . Universitetsforlaget. ISBN 9788215030289. 236 p.
 • Hauge, Katrine Broch (2016). Fallrettar og ekspropriasjonserstatning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02581-0. 464 p.

View all works in Cristin

 • Hauge, Katrine Broch (2021). Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege, samfunnsvitskaplege og juridiske perspektiv.".
 • Hauge, Katrine Broch & Myklebust, Ingunn Elise (2021). Integrert kystsoneforvaltning, planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv.
 • Hauge, Katrine Broch (2021). Kva for argument hadde lovgiverne for fordeling av grunnrenta i lovgivningen om vannkraftutbygging? Korleis kan argumentene vere relevante idag?
 • Myklebust, Ingunn Elise & Hauge, Katrine Broch (2021). Nye saker frå Høgsterett og Grl. § 112 som tolkingsfaktor og grense i klima - , naturressurs- og arealforvaltning. Tidsskrift for eiendomsrett. ISSN 1504-3495.
 • Myklebust, Ingunn Elise & Hauge, Katrine Broch (2021). Nye saker frå Høgsterett om Grl. § 112 som tolkingsfaktor og grense i klima-, naturressurs- og arealforvaltning. Tidsskrift for eiendomsrett. ISSN 1504-3495. doi: 10.1826/ISSN.0809-9529-2021-01-01.
 • Myklebust, Ingunn Elise & Hauge, Katrine Broch (2021). Nye saker frå Høgsterett om Grl. § 112 som tolkingsfaktor og grense i klima-, naturressurs- og arealforvaltning. Tidsskrift for eiendomsrett. ISSN 1504-3495.
 • Hauge, Katrine Broch (2021). Verdifordeling: Kva argument har lovgivarane historisk brukt i fordeling av grunnrenta i vasskraftsektoren? Er denne argumentasjonen relevant for nye næringer som akvakultur og vindkraft? .
 • Hauge, Katrine Broch (2021). Domsanalyse - korleis bruker Høgsterett Grl § 112 i Ulvesaka? Særlig om revirvedtaka.
 • Hauge, Katrine Broch (2021). Kva er pågåande bruk? Kommentar til HR-2019-2102A.
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Sluttkommentar til masteroppgåve om fiskehelse og fiskevelfert i akvakultursektoren av Liv Halleraker Utvær.
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Presentasjon av PlanCoast boka. "Integrert kystsoneforvaltning: samfunnsvitkskaplege og juridiske perspektiv.
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Experiences with land consolidation and hydropower in Norway. .
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Juridiske føresetnader for prosjektet Gov-Out.
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Tilhøvet mellom plan- og bygningslova og minerallova. .
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Intervju om Klimasøksmålet. [Radio]. NRK P2 Studio 2.
 • Hauge, Katrine Broch (2020). "Klima- og energirett. Kva er det, og kva gjer vi?".
 • Hauge, Katrine Broch (2020). "Vilkåra for jordskifte, Etablering av lag og bruksordningar i jordskifteretten.".
 • Hauge, Katrine Broch (2020). PlanCoast - presentasjon av tema og resultat knytta til kommunens plankompetanse i sjø og nærare om omsynet til urfolksinteresser.
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Developments in the legislation on the Norwegian State Commons? NOU 2018:11.
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Redaktørens blikk på kapittel om strandsoneregulering, og kapittel om nasjonalparkar i kystsona.
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Dei rettslege rammene for klimavennleg energiproduksjon i utmarka.
 • Stokke, Knut Bjørn & Hauge, Katrine Broch (2019). Mellom kommunal planlegging og sektorstyring for akvakultur . Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. p. 24–29.
 • Hauge, Katrine Broch & Myklebust, Ingunn Elise (2019). Co-managing two arenas for aquaculture consents in Norway .
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Planning for aquaculture in an indigenous perspective. .
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Co-managing two arenas for aquaculture consents in Norway .
 • Hauge, Katrine Broch & Myklebust, Ingunn Elise (2019). Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa?
 • Hauge, Katrine Broch & Berge, Erling (2019). "Distriktspolitikk, berekraft og allmenningslovgjeving.". Nationen. ISSN 0805-3782. p. 18–18.
 • Hauge, Katrine Broch & Myklebust, Ingunn Elise (2019). Tema: Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa?
 • Hauge, Katrine Broch (2019). NOU 2018:11 - Ny fjellov. Det årlege tingsrettskurset.
 • Hauge, Katrine Broch (2019). "NOU 2018:11. Ny fjellov.".
 • Hauge, Katrine Broch (2019). "NOU 2018:11. Ny fjellov. Utvalde problemstillingar.".
 • Hauge, Katrine Broch & Holth, Fredrik (2018). "Problematisk om Fornebu-skyskraper". Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Hauge, Katrine Broch (2018). "Opposisjon - til innlegg om kommodifisering av utmark ved Bjørn Egil Flø, og kva grenser har å seia i forståinga av endra bruk i utmark ved Frode Flemsæter.".
 • Hauge, Katrine Broch (2018). "Dråpen og begeret. Er det rettsreglar som kan avgjera når begeret er fullt? «Kan rettsreglar hjelpa oss med å forstå at nok er nok – og for kven?» .
 • Hauge, Katrine Broch (2018). "Rammene for ei heilskapleg forvaltning." PLAN-KONFERANSEN.
 • Hauge, Katrine Broch (2018). PlanCoast. En presentasjon av problemstillinger knyttet til lokalitetsavklaringer, og utfordringer for planlegging som følge av produksjonsområdeforskriften.
 • Hauge, Katrine Broch (2018). PlanCoast. Om produksjonsområde og lokalitetsavklaringar - sett i lys av forventningar om ei heilskapleg forvaltning.
 • Hauge, Katrine Broch (2018). «Totenvika-dommen. Korleis ser den “subjektiva-vendinga” ut i lys av Grl § 105, og korleis påverkar kursendringa moglegheitene for ei konsistent tilnærming til påreknelegvurderinga elles i ekspropriasjonsretten.».
 • Hauge, Katrine Broch (2018). Lokalitetsavklaringar (akvakultur) og forventningar til ei integrert behandling.
 • Hauge, Katrine Broch (2018). Rett og rettar i utmark,
 • Hauge, Katrine Broch (2018). Jordskifterettens kompetanse til å gjennomføre jordskifte etter jordskiftelova kapittel 3 og verkemidla i jordskiftelova kapittel 3.
 • Holth, Fredrik & Hauge, Katrine Broch (2018). Hastar med regulering av havbruk. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Hauge, Katrine Broch (2017). "Ellinor Ostrom og lovutvalgsarbeidet".
 • Hauge, Katrine Broch (2017). Presentasjon av PlanCoast på akvakulturnæringens sektormøte.
 • Hauge, Katrine Broch (2017). Mindretalsvern i lag oppretta av jordskifteretten.
 • Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch & Sky, Per Kåre (2017). Jordskiftelovens bestemmelser om fordeling av planskapte verdier - fungerer de? Tidsskrift for eiendomsrett. ISSN 1504-3495. 13(2), p. 107–110.
 • Stokstad, Sæmund; Sky, Per Kåre; Bergsholm, Einar; Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch & Berge, Erling [Show all 7 contributors for this article] (2017). Matjord eller asfalt - ja takk. Nationen. ISSN 0805-3782. p. 19–19.
 • Hauge, Katrine Broch (2016). "Rådvaldsinnskrenkingar og EMK TP 1-1 med norske auge.".
 • Hauge, Katrine Broch; Lund-Iversen, Martin & Stokke, Knut Bjørn (2016). Flere kystsone-kokker, mer søl. Nationen. ISSN 0805-3782. p. 18–18.
 • Hauge, Katrine Broch (2015). "Grunneigarar med fallrettar kan tapa på ny lov.". [Newspaper]. Telemark Tidend.
 • Hauge, Katrine Broch (2015). "Grunneigar-tap på ny lov.". [Newspaper]. Nationen.
 • Hauge, Katrine Broch (2015). "Påreknelegvurderingar ved utmåling av fallerstatningar.".
 • Hauge, Katrine Broch (2015). "Småkraftverk. Lokal verdiskaping.".
 • Hauge, Katrine Broch (2013). "Svekket vern av eiendomsretten – reduserte erstatninger ved ekspropriasjon.".
 • Hauge, Katrine Broch; Stavang, Endre & Stenseth, Geir (2013). "Framleis lite innsiktsfullt frå OED". Nationen. ISSN 0805-3782. p. 19–19.
 • Stenseth, Geir; Stavang, Endre & Hauge, Katrine Broch (2013). Svekkje eigedomsvernet? Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Hauge, Katrine Broch (2012). "Bruk av tvangsmiddel ved etablering av småkraftverk. Særleg om kompensasjonsnivået i lys av avtalepraksis på området.".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). "Felles omsyn bak oreigningsreglane og bruksordningsinstituttet?".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). "Trong for endra bruk av beiteressursane. Juridiske utfordringar med bakgrunn i den endelege ordning for Vingelen sogn.".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). Muntleg presentasjon av rapporten: "Ny organisering av beitebruken i Vingelen - ei juridisk vurdering.".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). "Trong for endra bruk av beiteressursane. Nokre spørsmål med utgangspunkt i eit område i Nord-Østerdalen.".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). Etablering og drift av ulike typer lag.
 • Hauge, Katrine Broch (2011). Litteratur. Bokomtale. Endre Stavang: Opphør av servitutter. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2011. 210 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 21–22.
 • Hauge, Katrine Broch (2010). "Om det å bruka nynorsk ved juridisk fakultet i Oslo". In Hæreid, Gunnar O.; Lilleholt, Kåre; Skeie, Ingvild Risnes & Tollefsen, Merete (Ed.), Mål og rett - Juristmållaget 75 år Institutt for privatrett - Skriftserie 182/2010. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7236-207-1. p. 69–75.
 • Hauge, Katrine Broch (2010). "Småkraftverk, ein studie av samarbeidstiltak i utmark.".
 • Hauge, Katrine Broch (2009). "Småkraftverk, samarbeidstiltak i utmark.".
 • Hauge, Katrine Broch (2009). "Kommentar til Sondre Rise sitt phd. prosjekt, UMB, om tilrettelegging for småkraftverk.".
 • Hauge, Katrine Broch (2009). Ei samanlikning av bruk av verkemidla oreigning og bruksordning ved etablering av småkraftverk.
 • Hauge, Katrine Broch (2009). Ein kort introduksjon av dom frå Høgsterett av 24. februar 2009, om seks gardeigarar hadde eigedomsrett eller berre bruksrett til særskilt matrikulert seter i Øyer statsallmenning.
 • Hauge, Katrine Broch (2008). Bokmelding av Gunnar Eriksen: Alders tids bruk. Fagbokforlaget, Oslo 2008. 391 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Hauge, Katrine Broch (2008). Bokmelding. Gunnar Eriksen Alders tids bruk. Fagbokforlaget, Bergen 2008. 391 sider. Tidsskrift for eiendomsrett. ISSN 1504-3495. 4(4), p. 311–324.
 • Hauge, Katrine Broch (2008). Phil AS - eit rettshistorisk føredrag.
 • Hauge, Katrine Broch (2008). "Store næringstiltak i utmark".
 • Hauge, Katrine Broch (2008). "Store næringstiltak i utmark. Privatrettsleg organisering og offentlegrettsleg regulering.".
 • Hauge, Katrine Broch (2008). "Establishment of commercial activities in co-owned land".
 • Hauge, Katrine Broch (2008). "Store næringstiltak i utmark. Privatrettslig organisering og offentlegrettslig regulering.".
 • Mestad, Ola; Sund, Eirik Wold; Sæteren, Annichen Kongsvik; Marcussen, Mira Christine; Hauge, Katrine Broch & Alvik, Ivar [Show all 9 contributors for this article] (2021). Fremtidens havbruksforvaltning. Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett. Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868.
 • Hauge, Katrine Broch (2015). "Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar. -Analyse av salsverdierstatning og kompensasjonsnorma ved etablering av bruksordningar i lys av ei idealnorm.". Akademika forlag. ISSN 1890-2375. 2015(82).
 • Hauge, Katrine Broch (2011). "Ny organisering av beitebruken i Vingelen - ei juridisk vurdering.". Overlevert Fylkemannen i Hedmark, Nasjonalt beiteprosjekt.

View all works in Cristin

Published Jan. 3, 2020 10:35 AM - Last modified Jan. 3, 2020 10:36 AM