Katrine Broch Hauge

Førsteamanuensis - Nordisk institutt for sjørett
Bilete av Katrine Broch Hauge
English version of this page
Telefon +47 22859297
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytingar Institutt for pedagogikk (Student) Studieseksjonen

Faglige interesser

  • Mine faglige interesser er energi- og klimarett, ekspropriasjonsrett, tingsrett og anna naturressurs- og miljørett.
  • Dei fire siste åra har eg vore prosjektleiar for forskningsprosjektet PlanCoast der vi særleg har studert plan- og konsesjonsrettslege spørsmål i kystsona. Hausten 2020 arbeider vi med ferdigstilling av ei tverrfaglegbok som inneheld ei rekke artiklar som formidlar funn frå prosjektet. Artiklane kan sorterast i bolkane planlegging av strandsone og sjøareal, planlegging og vindkraftverk, private rettar og interesser i kystsona og spørsmål om nasjonalparkar i sjø. 

Undervisning

Eg underviser for tida i faga rettskilder til fots, fast eiendoms rettsforhold, miljørett og ekspropriasjonsrett.

Eg rettleiier gjerne også masteroppgåver i desse faga. 

Bakgrunn

Doktorgraden min frå UIO er fra 2015, og publisert hjå Universitetsforlaget 2016 i boka Fallrettar og ekspropriasjonserstatning. Boka handlar om erstatningsnivået for fallrettar, retten til å bruke eit vassdrag til å bygge kraftverk, i ekspropriasjonssaker. Også tilhøvet til Grl § 105 og EMK TP 1-1 blir analysert. Avhandlinga er metodisk eit døme på bruk av ei sokalla idealnormanalyse av eit regelsett. Metoden kan for eksempel som her nyttast til å undersøke om visse omsyn blir fremja gjennom bestemte reglar, og til å undersøke konsistens mellom ulike regelsett. 

Sjå boka her: https://www-adm.jus.uio.no/nifs/personer/vit/katrine-broch-hauge/index.html?vrtx=admin&mode=editor&action=edit

Verv

-Medlem i styret i norsk landbruksjuridisk forening

-Medlem i fagutvalet i JUS for tingsrett

-Medlem i Minerallovutvalet (2020-)

Utvalgte tidlegare verv:

-Medlem i Fjellovutvalet som la fram NOU 2018: 11

-Medlem i utval som evaluerte minerallova og la fram evalueringsrapport: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/evalueringen-av-mineralloven-er-klar/id2623390/

-Medlem i "Arbeidsgruppe for bruksordning for veg" la fram veileder (rapport) om bruksordning for veg: www.domstol.no/globalassets/upload/jordskifte/internett/publikasjoner/bruksordninger-for-veg---endelig-versjon2--kopi.pdf

 

 

Emneord: Tingsrett, Fast eiendoms rettsforhold, miljørett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett, klimarett, energirett
Publisert 3. jan. 2020 10:24 - Sist endra 19. aug. 2020 13:38