Katrine Broch Hauge

Førsteamanuensis - Nordisk institutt for sjørett
Bilete av Katrine Broch Hauge
English version of this page
Telefon +47 22859297
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytingar Institutt for pedagogikk (Student) Studieseksjonen

Faglige interesser

 • Mine faglige interesser er energi- og klimarett, ekspropriasjonsrett, tingsrett og anna naturressurs- og miljørett.
 • Dei fire siste åra har eg vore prosjektleiar for forskningsprosjektet PlanCoast der vi særleg har studert plan- og konsesjonsrettslege spørsmål i kystsona. Hausten 2020 arbeider vi med ferdigstilling av ei tverrfaglegbok som inneheld ei rekke artiklar som formidlar funn frå prosjektet. Artiklane kan sorterast i bolkane planlegging av strandsone og sjøareal, planlegging og vindkraftverk, private rettar og interesser i kystsona og spørsmål om nasjonalparkar i sjø. 

Undervisning

Eg underviser for tida i faga rettskilder til fots, fast eiendoms rettsforhold, miljørett og ekspropriasjonsrett.

Eg rettleiier gjerne også masteroppgåver i desse faga. 

Bakgrunn

Doktorgraden min frå UIO er fra 2015, og publisert hjå Universitetsforlaget 2016 i boka Fallrettar og ekspropriasjonserstatning. Boka handlar om erstatningsnivået for fallrettar, retten til å bruke eit vassdrag til å bygge kraftverk, i ekspropriasjonssaker. Også tilhøvet til Grl § 105 og EMK TP 1-1 blir analysert. Avhandlinga er metodisk eit døme på bruk av ei sokalla idealnormanalyse av eit regelsett. Metoden kan for eksempel som her nyttast til å undersøke om visse omsyn blir fremja gjennom bestemte reglar, og til å undersøke konsistens mellom ulike regelsett. 

Sjå boka her: https://www-adm.jus.uio.no/nifs/personer/vit/katrine-broch-hauge/index.html?vrtx=admin&mode=editor&action=edit

Verv

-Medlem i styret i norsk landbruksjuridisk forening

-Medlem i fagutvalet i JUS for tingsrett

-Medlem i Minerallovutvalet (2020-)

Utvalgte tidlegare verv:

-Medlem i Fjellovutvalet som la fram NOU 2018: 11

-Medlem i utval som evaluerte minerallova og la fram evalueringsrapport: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/evalueringen-av-mineralloven-er-klar/id2623390/

-Medlem i "Arbeidsgruppe for bruksordning for veg" la fram veileder (rapport) om bruksordning for veg: www.domstol.no/globalassets/upload/jordskifte/internett/publikasjoner/bruksordninger-for-veg---endelig-versjon2--kopi.pdf

 

 

Emneord: Tingsrett, Fast eiendoms rettsforhold, miljørett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett, klimarett, energirett

Publikasjonar

 • Hauge, Katrine Broch (2017). Rammer for jordskifteretten si regulering av lag og bruksordningar : særleg om kva plikt og høve jordskifteretten har til å sikra mindretalsinteresser ved oppretting og regulerng av lag. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  Bind 77, årg. 110(4), s 286- 299
 • Hauge, Katrine Broch (2017). "Rammer for jordskifteretten si regulering av lag og bruksordningar. Særleg om kva plikt og høve jordskifteretten har til å sikra mindretalsinteresser ved oppretting og regulering av lag.". Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  77(4), s 286- 299
 • Hauge, Katrine Broch (2016). Grunnlovsvernet til grunneigar ved innløysing av framfesta tomter, Rt. 2015 s. 1180. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1, s 13- 17
 • Hauge, Katrine Broch (2016). Overskjønnet i Smibelg-saka: Ein illustrasjon av verknaden av endringa av frå "mest pårekneleg" til den "mest ressursoptimale" utnyttinga.. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  76(2), s 113- 120
 • Hauge, Katrine Broch (2013). "Tvist om fallrettar i Kaupangerelva - Rt. 2012 s. 1345.". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 13- 15
 • Hauge, Katrine Broch (2012). Eigedomsrett i vassdrag - Rt. 2012 side 808. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  14(3), s 17- 18
 • Hauge, Katrine Broch (2010). "Om det Pihlske sameige - frå allmenning til moderne bedrift", I: Kirsti Strøm Bull (red.),  Natur, rett, historie.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-035-6.  kapitel.  s 97 - 116
 • Hauge, Katrine Broch & Bråthen, Gina (2009). Spørsmål om selskapsform for utmarkseiendom. Aksjeselskap eller samvirkelag? Lovlig omdannelse? Eidsivating lagmannsrett 22. desember 2008 (LE-2008-57314). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 21- 23
 • Hauge, Katrine Broch (2008). Litteratur. Tingsrett. Gunnar Eriksen: Alders tids bruk. Fagbokforlaget, Oslo 2008. 391 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 21- 22

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Larsen, Ingrid Wang; Holth, Fredrik & Hauge, Katrine Broch (2020). Ekspropriasjon Kort Forklart. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030289.  236 s.
 • Hauge, Katrine Broch (2016). Fallrettar og ekspropriasjonserstatning. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02581-0.  464 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Hauge, Katrine Broch (2020). Experiences with land consolidation and hydropower in Norway..
 • Hauge, Katrine Broch (2020, 04. november). Intervju om Klimasøksmålet. [Radio].  NRK P2 Studio 2.
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Juridiske føresetnader for prosjektet Gov-Out.
 • Hauge, Katrine Broch (2020). "Klima- og energirett. Kva er det, og kva gjer vi?".
 • Hauge, Katrine Broch (2020). PlanCoast - presentasjon av tema og resultat knytta til kommunens plankompetanse i sjø og nærare om omsynet til urfolksinteresser.
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Presentasjon av PlanCoast boka. "Integrert kystsoneforvaltning: samfunnsvitkskaplege og juridiske perspektiv..
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Sluttkommentar til masteroppgåve om fiskehelse og fiskevelfert i akvakultursektoren av Liv Halleraker Utvær.
 • Hauge, Katrine Broch (2020). Tilhøvet mellom plan- og bygningslova og minerallova..
 • Hauge, Katrine Broch (2020). "Vilkåra for jordskifte, Etablering av lag og bruksordningar i jordskifteretten.".
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Co-managing two arenas for aquaculture consents in Norway.
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Dei rettslege rammene for klimavennleg energiproduksjon i utmarka..
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Developments in the legislation on the Norwegian State Commons? NOU 2018:11..
 • Hauge, Katrine Broch (2019). NOU 2018:11 - Ny fjellov. Det årlege tingsrettskurset..
 • Hauge, Katrine Broch (2019). "NOU 2018:11. Ny fjellov.".
 • Hauge, Katrine Broch (2019). "NOU 2018:11. Ny fjellov. Utvalde problemstillingar.".
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Planning for aquaculture in an indigenous perspective..
 • Hauge, Katrine Broch (2019). Redaktørens blikk på kapittel om strandsoneregulering, og kapittel om nasjonalparkar i kystsona..
 • Hauge, Katrine Broch & Berge, Erling (2019). "Distriktspolitikk, berekraft og allmenningslovgjeving.". Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 18- 18
 • Hauge, Katrine Broch & Myklebust, Ingunn Elise (2019). Co-managing two arenas for aquaculture consents in Norway.
 • Hauge, Katrine Broch & Myklebust, Ingunn Elise (2019). Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa?.
 • Hauge, Katrine Broch & Myklebust, Ingunn Elise (2019). Tema: Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa?.
 • Stokke, Knut Bjørn & Hauge, Katrine Broch (2019). Mellom kommunal planlegging og sektorstyring for akvakultur. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (3), s 24- 29 Vis sammendrag
 • Hauge, Katrine Broch (2018). "Dråpen og begeret. Er det rettsreglar som kan avgjera når begeret er fullt? «Kan rettsreglar hjelpa oss med å forstå at nok er nok – og for kven?».
 • Hauge, Katrine Broch (2018). Jordskifterettens kompetanse til å gjennomføre jordskifte etter jordskiftelova kapittel 3 og verkemidla i jordskiftelova kapittel 3..
 • Hauge, Katrine Broch (2018). Lokalitetsavklaringar (akvakultur) og forventningar til ei integrert behandling..
 • Hauge, Katrine Broch (2018). "Opposisjon - til innlegg om kommodifisering av utmark ved Bjørn Egil Flø, og kva grenser har å seia i forståinga av endra bruk i utmark ved Frode Flemsæter.".
 • Hauge, Katrine Broch (2018). PlanCoast. En presentasjon av problemstillinger knyttet til lokalitetsavklaringer, og utfordringer for planlegging som følge av produksjonsområdeforskriften..
 • Hauge, Katrine Broch (2018). PlanCoast. Om produksjonsområde og lokalitetsavklaringar - sett i lys av forventningar om ei heilskapleg forvaltning..
 • Hauge, Katrine Broch (2018). "Rammene for ei heilskapleg forvaltning." PLAN-KONFERANSEN.
 • Hauge, Katrine Broch (2018). Rett og rettar i utmark,.
 • Hauge, Katrine Broch (2018). «Totenvika-dommen. Korleis ser den “subjektiva-vendinga” ut i lys av Grl § 105, og korleis påverkar kursendringa moglegheitene for ei konsistent tilnærming til påreknelegvurderinga elles i ekspropriasjonsretten.».
 • Hauge, Katrine Broch & Holth, Fredrik (2018). "Problematisk om Fornebu-skyskraper". Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Holth, Fredrik & Hauge, Katrine Broch (2018). Hastar med regulering av havbruk. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hauge, Katrine Broch (2017). "Ellinor Ostrom og lovutvalgsarbeidet".
 • Hauge, Katrine Broch (2017). Mindretalsvern i lag oppretta av jordskifteretten..
 • Hauge, Katrine Broch (2017). Presentasjon av PlanCoast på akvakulturnæringens sektormøte.
 • Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch & Sky, Per Kåre (2017). Jordskiftelovens bestemmelser om fordeling av planskapte verdier - fungerer de?. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  13(2), s 107- 110
 • Stokstad, Sæmund; Sky, Per Kåre; Bergsholm, Einar; Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch; Berge, Erling & Bærug, Sølve (2017). Matjord eller asfalt - ja takk. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 19- 19
 • Hauge, Katrine Broch (2016). "Rådvaldsinnskrenkingar og EMK TP 1-1 med norske auge.".
 • Hauge, Katrine Broch; Lund-Iversen, Martin & Stokke, Knut Bjørn (2016). Flere kystsone-kokker, mer søl. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 18- 18
 • Hauge, Katrine Broch (2015). "Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar. -Analyse av salsverdierstatning og kompensasjonsnorma ved etablering av bruksordningar i lys av ei idealnorm.". Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 82.
 • Hauge, Katrine Broch (2015, 25. september). "Grunneigarar med fallrettar kan tapa på ny lov.".  Telemark Tidend.
 • Hauge, Katrine Broch (2015, 28. september). "Grunneigar-tap på ny lov.".  Nationen.
 • Hauge, Katrine Broch (2015). "Påreknelegvurderingar ved utmåling av fallerstatningar.".
 • Hauge, Katrine Broch (2015). "Småkraftverk. Lokal verdiskaping.".
 • Hauge, Katrine Broch (2013). "Svekket vern av eiendomsretten – reduserte erstatninger ved ekspropriasjon.".
 • Hauge, Katrine Broch; Stavang, Endre & Stenseth, Geir (2013). "Framleis lite innsiktsfullt frå OED". Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 19- 19
 • Stenseth, Geir; Stavang, Endre & Hauge, Katrine Broch (2013). Svekkje eigedomsvernet?. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Hauge, Katrine Broch (2012). "Bruk av tvangsmiddel ved etablering av småkraftverk. Særleg om kompensasjonsnivået i lys av avtalepraksis på området.".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). Etablering og drift av ulike typer lag.
 • Hauge, Katrine Broch (2011). "Felles omsyn bak oreigningsreglane og bruksordningsinstituttet?".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). Litteratur. Bokomtale. Endre Stavang: Opphør av servitutter. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2011. 210 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 21- 22
 • Hauge, Katrine Broch (2011). Muntleg presentasjon av rapporten: "Ny organisering av beitebruken i Vingelen - ei juridisk vurdering.".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). "Ny organisering av beitebruken i Vingelen - ei juridisk vurdering.".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). "Trong for endra bruk av beiteressursane. Juridiske utfordringar med bakgrunn i den endelege ordning for Vingelen sogn.".
 • Hauge, Katrine Broch (2011). "Trong for endra bruk av beiteressursane. Nokre spørsmål med utgangspunkt i eit område i Nord-Østerdalen.".
 • Hauge, Katrine Broch (2010). "Om det å bruka nynorsk ved juridisk fakultet i Oslo", I: Gunnar O. Hæreid; Kåre Lilleholt; Ingvild Risnes Skeie & Merete Tollefsen (red.),  Mål og rett - Juristmållaget 75 år Institutt for privatrett - Skriftserie 182/2010.  Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-7236-207-1.  Kapitel.  s 69 - 75
 • Hauge, Katrine Broch (2010). "Småkraftverk, ein studie av samarbeidstiltak i utmark.".
 • Hauge, Katrine Broch (2009). Ei samanlikning av bruk av verkemidla oreigning og bruksordning ved etablering av småkraftverk.
 • Hauge, Katrine Broch (2009). Ein kort introduksjon av dom frå Høgsterett av 24. februar 2009, om seks gardeigarar hadde eigedomsrett eller berre bruksrett til særskilt matrikulert seter i Øyer statsallmenning.
 • Hauge, Katrine Broch (2009). "Kommentar til Sondre Rise sitt phd. prosjekt, UMB, om tilrettelegging for småkraftverk.".
 • Hauge, Katrine Broch (2009). "Småkraftverk, samarbeidstiltak i utmark.".
 • Hauge, Katrine Broch (2008). Bokmelding av Gunnar Eriksen: Alders tids bruk. Fagbokforlaget, Oslo 2008. 391 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4)
 • Hauge, Katrine Broch (2008). Bokmelding. Gunnar Eriksen Alders tids bruk. Fagbokforlaget, Bergen 2008. 391 sider. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  4(4), s 311- 324
 • Hauge, Katrine Broch (2008). "Establishment of commercial activities in co-owned land".
 • Hauge, Katrine Broch (2008). Phil AS - eit rettshistorisk føredrag.
 • Hauge, Katrine Broch (2008). "Store næringstiltak i utmark".
 • Hauge, Katrine Broch (2008). "Store næringstiltak i utmark. Privatrettsleg organisering og offentlegrettsleg regulering.".
 • Hauge, Katrine Broch (2008). "Store næringstiltak i utmark. Privatrettslig organisering og offentlegrettslig regulering.".

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 3. jan. 2020 10:24 - Sist endra 19. aug. 2020 13:38