Eierskapsbegrensninger ved tildeling av konsesjon til å drive bankvirksomhet: Netfondssaken

Europarettslunsj med Sjur Swensen Ellingsæter, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

Bankhvelv.
Foto: Unsplash / Jason Dent

Borgarting lagmannsrett avsa 3. mars 2021 dom i den såkalte Netfonds-saken (LB-2018-141762). Bakgrunnen for saken er at Finansdepartementet som hovedregel gjør tildeling av konsesjon til å drive bank- eller forsikringsvirksomhet betinget av at ingen alene eier mer enn 20–25 % av aksjene i søkeren. Saksøkerne, som i tråd med dette utgangspunktet fikk avslag på konsesjonssøknadene sine, anførte at avslagene var i strid med EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsretten), og krevde erstatning for tapt fortjeneste.

Lagmannsretten frifant staten. Flere sider ved lagmannsrettens begrunnelse er av interesse. For det første kom lagmannsretten til at saksforholdet manglet et grenseoverskridende element, og at saksøkerne derfor ikke var vernet av etableringsretten. Dommen skiller seg på dette punkt fra uttalelser i EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i sak E-8/16, som inngår i samme sakskompleks. For det andre drøftet lagmannsretten subsidiært om den omtvistede konsesjonspraksisen utgjør en ulovlig restriksjon på etableringsfriheten, og kom til at praksisen er en lovlig restriksjon. Denne drøftelsen er av prinsipiell interesse, i og med at ESA 11. mars 2020 avga en grunngitt uttalelse hvor det anføres at konsesjonspraksisen er i strid med EØS-avtalen artikkel 31 og 40 (fri bevegelighet for kapital).

Sjur Swensen Ellingsæter, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, innleder.

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/66290855867?pwd=aDFJSWtxa0N0NVNEQjJjelluYURyUT09

Publisert 16. mars 2021 13:43 - Sist endret 16. mars 2021 13:44