Om Senter for Europarett

Senter for europarett er et forum hvor medlemmer fra fakultetets ulike institutter kan utveksle erfaringer og samarbeide om europeiske rettsspørsmål. Senteret er også et sted hvor akademikere, praktikere og samfunnet for øvrig kan møtes og diskutere nye utviklingstrekk i europeisk rett.

Senteret ble opprettet i 1989 som et fakultetssenter ved Det juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Siden den gang har det levert EU-/EØS-rettslig undervisning og tjent alle som arbeider med europarettsforskning ved fakultetet.

Forskning og undervisning

En av senterets sentrale forskningsområder er institusjoner, prosedyrer, prinsipper og rettskildespørsmål i EU- og EØS-rett. Senteret forsker også på de grunnleggende reglene om EU- og EØS-rettens «fire friheter».

De ansatte tilknyttet senteret forsker og underviser særlig i EU- og EØS-rett. Å utvikle EU-/EØS-rettslig undervisning og kompetanse er en sentral oppgave for senteret.

Forskergrupper og nettverk

Senteret har ansatte med i fakultetets forskergruppe for marked, innovasjon og konkurranse. Senteret har også gitt opphav til europarettsnettverket, som er et knutepunkt for forskere med europarettslig interesse, og europarettslisten, som er en e-postliste i hovedsak rettet mot praktiserende jurister.

Aktiviteter

Hovedaktivitetene ved senteret er:

  • Ukentlige lunsjseminarer om utviklingstrekk i europeisk rett, pågående forskningsprosjekter, og lignende.
  • Månedlige tverrfaglige lunsjseminarer i samarbeid med fakultetets ulike forskergrupper.
  • Større kveldsseminarer (3–4 per år)
  • En årlig europarettskonferanse for praktikere.
  • En årlig akademisk konferanse for europarettsmiljøene ved universitetene i Bergen og Oslo.

Innholdsrikt bibliotek

Fakultetet har et innholdsrikt bibliotek med en omfattende EU/EØS-rettslig samling, som er tilgjengelig for alle som har behov for litteratur på området. I tillegg utarbeider senteret nyhetsbrevet EuroRett i samarbeid med Lovdata.

 

Publisert 3. mars 2020 11:39 - Sist endret 18. nov. 2020 09:48