Norges gjennomføring av EU-rettens krav til uavhengig reguleringsmyndighet for energi

Europarettslunsj med innledning fra Alexander Sæthern, vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett.

  

NVE-bygget
Foto: Wikimedia / Hans A. Rosbach

Som en del av gjennomføringen av tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen er Norge forpliktet etter EU-retten til å opprette en uavhengig reguleringsmyndighet for energi, som skal være juridisk og funksjonelt uavhengig av andre myndigheter, og ha ansvaret for bestemte oppgaver. Norge har løst dette ved å opprette en egen enhet i NVE, kalt RME (reguleringsmyndigheten for energi). ESA har nylig sendt brev til Norge der det uttrykkes tvil om Norges organisering tilfredsstiller kravene EU-retten stiller.

EU-domstolen har også til behandling en traktatsbruddssak mot Tyskland (sak C-718/18) der generaladvokat Pitruzzella i sitt forslag til avgjørelse mener at Tyskland har brutt uavhengighetskravet ved at regulatoren Bundesnetzagentur ikke har tilstrekkelig skjønnsfrihet i reguleringen av kraftmarkedet, på grunn av detaljrikdommen i tysk lovgivning. EU-domstolens dom vil få stor betydning for grensene for den politiske adgangen til å styre kraftsystemet.

Alexander Sætherns masteroppgave drøfter innholdet i disse uavhengighetskravene, og om Norge oppfyller disse i dag. Temaet aktualiserer en rekke prinsipielle spørsmål om forholdet mellom EU-retten og det nasjonale forvaltningshierarkiet, og adgangen til politisk styring av kraftmarkedet.

 

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/66290855867?pwd=aDFJSWtxa0N0NVNEQjJjelluYURyUT09

Publisert 29. apr. 2021 08:20 - Sist endret 29. apr. 2021 20:34