Gjennomføring av EØS-regler og utfordringene med økende bruk av forordninger

Europarettslunsj med innledning fra Halvard Haukeland Fredriksen, professor ved Universitetet i Bergen og leder av trygdekoordineringsutvalget.

Bildet kan inneholde: væske, gjøre, vann, linje, kart.

Trygdekoordineringsutvalget leverte før sommeren sin utredning (NOU 2021: 8). I utredningen drøfter utvalget en rekke generelle spørsmål knyttet til gjennomføringen i norsk rett av folkerettslige forpliktelser – særlig de EØS-rettslige.

Under denne europarettslunsjen vil utvalgets leder, Halvard Haukeland Fredriksen, særlig fokusere på utfordringene knyttet til at stadig mer av den EØS-relevante EU-lovgivningen blir vedtatt som forordninger. Denne tematikken er også omtalt i utredningen (NOU 2021: 8) kapitlene 14 og 15.

For det første har mange av disse forordningene et materielt innhold som tilsier at de bør gjennomføres i lov i Norge. Dette skaper utfordringer knyttet til gjennomføringen av utfyllende nivå 2-regelverk fra Kommisjonen.

For det andre fører den økende bruken av forordninger til at EØS-rettens krav om "opprydding" i motstridende nasjonal lovgivning oftere blir satt på spissen. Som NAV-saken illustrerer, er dette et vanskelig og interessant tema, hvor ESA går temmelig langt i sine brev til Arbeids- og sosialdepartementet.

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/69533009344

 

Publisert 22. okt. 2021 12:39 - Sist endret 25. okt. 2021 16:48