Jan Erik Helgesen

Image of Jan Erik Helgesen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 Oslo
Postal address Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo
Tags: Human Rights

Publications

 • Helgesen, Jan Erik (2014). The Independence of Judges - and the Judiciary - as Seen from Venice. In Engstad, Nils A.; Frøseth, Astrid Lærdal & Tønder, Bård (Ed.), The independence of judges. Eleven International Publishing. ISSN 978-94-6236-116-4. p. 105–125.
 • Helgesen, Jan Erik (2012). Dommeres - og domstolenes - uavhengighet, sett fra Venezia. In Engstad, Nils Asbjørn; Frøseth, Astrid Lærdal & Tønder, Bård (Ed.), Dommernes uavhengighet. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1110-4. p. 293–323.
 • Helgesen, Jan Erik (2011). What are the limits to the evolutive interpretation of the European Convention on Human Rights? Human Rights Law Journal. ISSN 0174-4704. 31(7-12), p. 275–280.
 • Helgesen, Jan Erik (2002). Bør vi - anno 2002 - modernisere individets grunnlovsvern? Rettsteori og rettsliv : festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-15-00232-3. p. 385–410.
 • Helgesen, Jan Erik (2002). Bør vi - anno 2002 - modernisere individets grunnlovsvern? In Lødrup, Peter; Tjomsland, Steinar; Aarbakke, Magnus & Aasland, Gunnar (Ed.), Rettsteori og Rettsliv. Festskrift til Carsten Smith. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-15-00232-3. p. 385–409.

View all works in Cristin

 • Helgesen, Jan Erik & Eckhoff, Torstein (2001). Rettskildelære (5.utg.). Universitetsforlaget. ISBN 82-518-3988-2. 414 p.
 • Helgesen, Jan Erik & Eckhoff, Torstein (2000). Rettskildelære (5. utg). Universitetsforlaget. ISBN 82-518-3988-2. 414 p.
 • Høstmælingen, Njål; EIde, Asbjørn; Helgesen, Jan Erik; Møse, Erik & Opsahl, Torkel (1996). Gjennomføring av internasjonale menneskerettigheter i norsk rett: Torkel Opsahls minneseminar 1995. Juristforbundets forlag. ISBN 82-7833-005-0. 207 p.

View all works in Cristin

 • Kierulf, Anine & Helgesen, Jan Erik (2016). MR-forum - terrorbekjempelse og rettsstaten Med Jon Fitje Hoffmann, Jon Wessel-Aas og Sveinung Rotevatn.
 • Kierulf, Anine & Helgesen, Jan Erik (2016). MR-forum - asylrett og asylpolitikk.
 • Helgesen, Jan Erik & Kierulf, Anine (2015). MR-forum om barnevernet.
 • Helgesen, Jan Erik & Kierulf, Anine (2015). MRforum: Stortingsmeldingen om Menneskerettigheter. Veien videre?
 • Helgesen, Jan Erik (2007). Innføring i det internasjonale menneskerettighetsvernet, fortid, nåtid og fremtidige utfordringer.
 • Helgesen, Jan Erik (2003). Mindretallets votum i Sjølie-saken.
 • Helgesen, Jan Erik (2002). Menneskerettigheter i fred og krig.
 • Helgesen, Jan Erik (2001). Jeg er norsk medlem i "The European Commission for Democracy though Law" (The Venice Commission). Dette er et rådgivende organ, opprettet i samarbeid med Europarådet, i euorpeiske konstitusjonelle, forvaltningsrettslige og menneskerettslige spørsmål. I denne egenskap deltar jeg i utarbeidelse av analyser og vurderinger av alle sentrale rettslige reformer i de europeiske land (innen dette fagområdet). Kommisjonens rapporter blir ogtest offentliggjort av Europarådets sekretariat. Ofte bl... [Radio]. Venezia/Strasbourg : The European Commission for Democracy through Law.
 • Helgesen, Jan Erik (2001). Trenger vi en juridisk metodelære?
 • Helgesen, Jan Erik (2001). On the retroactivity of penal legislation - and international human rights.
 • Helgesen, Jan Erik (2000). Foredrag om menneskerettigheter.
 • Helgesen, Jan Erik (2000). "Bør vi modernisere individets grunnlovsvern?".
 • Helgesen, Jan Erik; Cameron, Iain; Dutheillet de Lamothe, Olivier; Leigh, Ian; Matscher, Franz & Zorkin, Valery (2007). Report on the democratic oversight of the security services. Venice-Commission, Council of Europe.

View all works in Cristin

Published Apr. 28, 2008 8:25 PM - Last modified Jan. 10, 2020 3:32 PM