Jan Erik Helgesen

Image of Jan Erik Helgesen
Norwegian version of this page
Phone +47 22842037
Username
Visiting address Cort Adelers gate 30 None 0254 OSLO
Tags: Human Rights

Publications

 • Helgesen, Jan Erik (2014). The Independence of Judges - and the Judiciary - as Seen from Venice, In Nils A. Engstad; Astrid Lærdal Frøseth & Bård Tønder (ed.),  The independence of judges.  Eleven International Publishing.  ISBN 978-94-6236-116-4.  Chapter 9.  s 105 - 125
 • Helgesen, Jan Erik (2012). Dommeres - og domstolenes - uavhengighet, sett fra Venezia, I: Nils Asbjørn Engstad; Astrid Lærdal Frøseth & Bård Tønder (red.),  Dommernes uavhengighet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1110-4.  Kapittel 13.  s 293 - 323
 • Helgesen, Jan Erik (2011). What are the limits to the evolutive interpretation of the European Convention on Human Rights?. Human Rights Law Journal.  ISSN 0174-4704.  31(7-12), s 275- 280
 • Helgesen, Jan Erik (2002). Bør vi - anno 2002 - modernisere individets grunnlovsvern?, I:  Rettsteori og rettsliv : festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-15-00232-3.  s 385 - 410 Show summary
 • Helgesen, Jan Erik (2002). Bør vi - anno 2002 - modernisere individets grunnlovsvern?, I: Peter Lødrup; Steinar Tjomsland; Magnus Aarbakke & Gunnar Aasland (red.),  Rettsteori og Rettsliv. Festskrift til Carsten Smith.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-15-00232-3.  s 385 - 409 Show summary

View all works in Cristin

 • Helgesen, Jan Erik & Eckhoff, Torstein (2001). Rettskildelære (5.utg.). Universitetsforlaget.  ISBN 82-518-3988-2.  414 s.
 • Helgesen, Jan Erik & Eckhoff, Torstein (2000). Rettskildelære (5. utg). Universitetsforlaget.  ISBN 82-518-3988-2.  414 s.
 • Høstmælingen, Njål; EIde, Asbjørn; Helgesen, Jan Erik; Møse, Erik & Opsahl, Torkel (red.) (1996). Gjennomføring av internasjonale menneskerettigheter i norsk rett: Torkel Opsahls minneseminar 1995. Juristforbundets forlag.  ISBN 82-7833-005-0.  207 s.

View all works in Cristin

 • Kierulf, Anine & Helgesen, Jan Erik (2016). MR-forum - asylrett og asylpolitikk.
 • Kierulf, Anine & Helgesen, Jan Erik (2016). MR-forum - terrorbekjempelse og rettsstaten Med Jon Fitje Hoffmann, Jon Wessel-Aas og Sveinung Rotevatn.
 • Helgesen, Jan Erik & Kierulf, Anine (2015). MR-forum om barnevernet.
 • Helgesen, Jan Erik & Kierulf, Anine (2015). MRforum: Stortingsmeldingen om Menneskerettigheter. Veien videre?.
 • Helgesen, Jan Erik (2007). Innføring i det internasjonale menneskerettighetsvernet, fortid, nåtid og fremtidige utfordringer.
 • Helgesen, Jan Erik; Cameron, Iain; Dutheillet de Lamothe, Olivier; Leigh, Ian; Matscher, Franz & Zorkin, Valery (2007). Report on the democratic oversight of the security services.
 • Helgesen, Jan Erik (2003). Mindretallets votum i Sjølie-saken.
 • Helgesen, Jan Erik (2002). Menneskerettigheter i fred og krig.
 • Helgesen, Jan Erik (2001, 01. januar). Jeg er norsk medlem i "The European Commission for Democracy though Law" (The Venice Commission). Dette er et rådgivende organ, opprettet i samarbeid med Europarådet, i euorpeiske konstitusjonelle, forvaltningsrettslige og menneskerettslige spørsmål. I denne egenskap deltar jeg i utarbeidelse av analyser og vurderinger av alle sentrale rettslige reformer i de europeiske land (innen dette fagområdet). Kommisjonens rapporter blir ogtest offentliggjort av Europarådets sekretariat. Ofte bl.... [Radio].  Venezia/Strasbourg : The European Commission for Democracy through Law.
 • Helgesen, Jan Erik (2001). On the retroactivity of penal legislation - and international human rights.
 • Helgesen, Jan Erik (2001). Trenger vi en juridisk metodelære?.
 • Helgesen, Jan Erik (2000). "Bør vi modernisere individets grunnlovsvern?". Show summary
 • Helgesen, Jan Erik (2000). Foredrag om menneskerettigheter. Show summary

View all works in Cristin

Published Apr. 28, 2008 8:25 PM - Last modified Jan. 10, 2020 3:32 PM