Jan Erik Helgesen

Bilde av Jan Erik Helgesen
English version of this page
Telefon +47 22842037
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO
Emneord: Menneskerettigheter

Publikasjoner

 • Helgesen, Jan Erik (2014). The Independence of Judges - and the Judiciary - as Seen from Venice. I Engstad, Nils A.; Frøseth, Astrid Lærdal & Tønder, Bård (Red.), The independence of judges. Eleven International Publishing. ISSN 978-94-6236-116-4. s. 105–125.
 • Helgesen, Jan Erik (2012). Dommeres - og domstolenes - uavhengighet, sett fra Venezia. I Engstad, Nils Asbjørn; Frøseth, Astrid Lærdal & Tønder, Bård (Red.), Dommernes uavhengighet. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1110-4. s. 293–323.
 • Helgesen, Jan Erik (2011). What are the limits to the evolutive interpretation of the European Convention on Human Rights? Human Rights Law Journal. ISSN 0174-4704. 31(7-12), s. 275–280.
 • Helgesen, Jan Erik (2002). Bør vi - anno 2002 - modernisere individets grunnlovsvern? I Lødrup, Peter; Tjomsland, Steinar; Aarbakke, Magnus & Aasland, Gunnar (Red.), Rettsteori og Rettsliv. Festskrift til Carsten Smith. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-15-00232-3. s. 385–409.
 • Helgesen, Jan Erik (2002). Bør vi - anno 2002 - modernisere individets grunnlovsvern? Rettsteori og rettsliv : festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-15-00232-3. s. 385–410.

Se alle arbeider i Cristin

 • Helgesen, Jan Erik & Eckhoff, Torstein (2001). Rettskildelære (5.utg.). Universitetsforlaget. ISBN 82-518-3988-2. 414 s.
 • Helgesen, Jan Erik & Eckhoff, Torstein (2000). Rettskildelære (5. utg). Universitetsforlaget. ISBN 82-518-3988-2. 414 s.
 • Høstmælingen, Njål; EIde, Asbjørn; Helgesen, Jan Erik; Møse, Erik & Opsahl, Torkel (1996). Gjennomføring av internasjonale menneskerettigheter i norsk rett: Torkel Opsahls minneseminar 1995. Juristforbundets forlag. ISBN 82-7833-005-0. 207 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kierulf, Anine & Helgesen, Jan Erik (2016). MR-forum - terrorbekjempelse og rettsstaten Med Jon Fitje Hoffmann, Jon Wessel-Aas og Sveinung Rotevatn.
 • Kierulf, Anine & Helgesen, Jan Erik (2016). MR-forum - asylrett og asylpolitikk.
 • Helgesen, Jan Erik & Kierulf, Anine (2015). MRforum: Stortingsmeldingen om Menneskerettigheter. Veien videre?
 • Helgesen, Jan Erik & Kierulf, Anine (2015). MR-forum om barnevernet.
 • Helgesen, Jan Erik (2007). Innføring i det internasjonale menneskerettighetsvernet, fortid, nåtid og fremtidige utfordringer.
 • Helgesen, Jan Erik (2003). Mindretallets votum i Sjølie-saken.
 • Helgesen, Jan Erik (2002). Menneskerettigheter i fred og krig.
 • Helgesen, Jan Erik (2001). Jeg er norsk medlem i "The European Commission for Democracy though Law" (The Venice Commission). Dette er et rådgivende organ, opprettet i samarbeid med Europarådet, i euorpeiske konstitusjonelle, forvaltningsrettslige og menneskerettslige spørsmål. I denne egenskap deltar jeg i utarbeidelse av analyser og vurderinger av alle sentrale rettslige reformer i de europeiske land (innen dette fagområdet). Kommisjonens rapporter blir ogtest offentliggjort av Europarådets sekretariat. Ofte bl... [Radio]. Venezia/Strasbourg : The European Commission for Democracy through Law.
 • Helgesen, Jan Erik (2001). On the retroactivity of penal legislation - and international human rights.
 • Helgesen, Jan Erik (2001). Trenger vi en juridisk metodelære?
 • Helgesen, Jan Erik (2000). Foredrag om menneskerettigheter.
 • Helgesen, Jan Erik (2000). "Bør vi modernisere individets grunnlovsvern?".
 • Helgesen, Jan Erik; Cameron, Iain; Dutheillet de Lamothe, Olivier; Leigh, Ian; Matscher, Franz & Zorkin, Valery (2007). Report on the democratic oversight of the security services. Venice-Commission, Council of Europe.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. apr. 2008 20:24 - Sist endret 10. jan. 2020 15:33