English version of this page

Disputas: Selskaper, alminnelige rettsprinsipper og menneskeretter

Ludovica Chiussi ved Norsk senter for menneskerettigheter og Universitetet i Bologna vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d :

Selskaper, alminnelige rettsprinsipper og menneskeretter

Original tittel: Corporations and Human Rights- under General Principles of Law

Disputasen vil foregå på Engelsk

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Freya Baetens (leader)
  • Professor Ludovic Hennebel (1. opponent)
  • Professor Makane Moïse Mbengue (2.opponent)
  • Professor Alessandra Pietrobon
  • Associate Professor Anna Maria C. Lundberg

Leder av disputas

Professor Ragnhild Helene Hennum

Veiledere

  • Professor Mads Andenæs
  • Professor Attila Tanzi

Sammendrag

I de siste årtier har forholdet mellom forretningspraksis og menneskerettigheter fått økt fokus i internasjonal rett. Selv om beskyttelse av menneskerettigheter i siste instans forblir statenes plikt, er det stort sett anerkjent at bedrifter forventes å overholde internasjonale menneskerettigheter.

Det er konsensus om bedrifters grunnleggende plikt til å respektere menneskerettigheter. Det er imidlertid fortsatt uenighet om hva det juridiske innholdet av denne plikten skal være.

Formålet med denne avhandlingen er å foreta en kritisk analyse av de alminnelige rettsprinsippene innenfor fagfeltet næringsliv og menneskerettigheter. Innføringen av "alminnelige rettsgrunnsetninger" i Vedtektene til Den internasjonale domstol artikkel 38(1)(c) danner et juridisk tolkningsverktøy, og gjør "alminnelige rettsgrunnsetninger" til en kilde i folkeretten. Med dette som bakgrunn, tar studien en trefoldig tilnærming.

For det første fokuserer studien på prinsippers rolle som tolkningsverktøy når det gjelder statenes menneskerettighetsforpliktelser med hensyn til forretningsvirksomhet.

For det andre gjør studien rede for hvorvidt, og i hvilken grad, prinsipper kan utgjøre en kilde til forpliktelser for bedrifter.

For det tredje stiller studien spørsmålet om et prinsipp om ansvar for selskapers forretningsvirksomhet er i ferd med å utvikles i folkeretten.

 

 

Publisert 11. juni 2019 15:31 - Sist endret 9. aug. 2019 13:25