Bokomtalar

Utarbeidd av biblioteksleiar Betty Haugen


Ali, Shaheen Sardar.Gender and human rights in Islam and international law : equal before Allah, unequal before man?. The Hague: Kluwer Law International, c2000. XXII, 358 s. ISBN 90-411-1268-5 (ib.). Boka analyserer kvinners rettigheter i islamsk lov og folkerett. Med Pakistan som eksempel, viser forfatteren forholdet mellom teori og praksis som kommer til uttrykk i kulturelle, sosiale og økonomiske realiteter og politiske kompromisser. Har bibliografi, emneregister og saks-, domsoversikt.

Aust, Anthony. Modern treaty law and practice. Cambridge : Cambridge University Press, c2000. XXXIX, 443 s. ISBN 0-521-59153-8 (ib.), 0-521-59846-x (h.). Boka skildrer prosessene bak internasjonale avtaler og traktater: hvordan de forhandles fram, vedtas, tolkes, brukes som rettskraftige instrumenter. Forfatteren er jurist med mange års erfaring, men har forsøkt å framstille stoffet slik at det skal være forståelig også for andre faggrupper enn jurister. Har bibliografi, emne- , traktatregister.

Bell, Christine. Peace agreements and human rights. Oxford: Oxford University press, 2000. X, 409 s. ISBN 0-19-829889-7 (ib.) Gjennom en omfattende oversikt over fredsavtaler fra de siste 10 år, belyser boka rollen menneskerettsvern har spilt i fredsprosessene. Fire fredsavtaler er analysert i detalj: Sør-Afrika, Nord-Irland, Israel/Palestina og Bosnia. Menneskerettighetsbestemmelsene i disse avtalene er sammenlignet, med fokus på tre hovedområder: selvbestemmelse, institusjonsdanning og oppgjør med menneskerettighetsbrudd. Forfatteren analyserer i hvilken grad folkerettslige krav har påvirket utforming av fredsavtaler, og hvordan fredsavtaler har utviklet folkeretten.Inneholder alfabetisk oversikt over fredsavtaler inngått de siste 10 år fra mer enn 40 land.

Booth, Ken (red.).The Kosovo tragedy : the human rights dimensions. London: Frank Cass, 2001. 386 s. : kart. ISBN 0-7146-5085-4 (ib.), 0-7146-8126-1 (h.) Boka ser på Kosovo-konflikten i et menneskerettsperspektiv. Folkemord, etnisk rensing og voldtekt som krigsmetoder drøftes og Natos rolle i Kosovo-konflikten diskuteres. Boka går også inn på Kosovo-konfliktens virkning på internasjonal politikk og folkerett. Bakerst i boka finnes teksten til blant annet Sikkerhetsrådets resolusjoner mot Jugoslavia under konflikten. Tidligere utgitt som temanummer av International Journal of Human Rights, Vol. 4, nos. 3/4 (Autumn/Winter, 2000.)

Boraine, Alex. A country unmasked. Oxford: Oxford University Press,c2001. XV, 466 s. : ill. ISBN 0-19-571805-4 (ib.) Boka er en beskrivelse av den sørafrikanske sannhetskommisjonen sett innenfra. Forfatteren var med på opprettelsen og fungerte som nestleder av kommisjonen. Han beretter om kommisjonens tilblivelse, gir et innblikk de interne diskusjonene og vurderer kommisjonens resultater. Har bibliografi og register.

Eckhoff, Torstein & Jan E. Helgesen. Rettskildelære. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2001. 414 s. ISBN 82-518-3988-2 (ib.). Boka er en ajourføring og oppdatering av forrige utgave. Her behandles sentrale norske rettskilder: lovtekster, forarbeider, rettspraksis, sedvaner samt rettsvitenskap. Boka gir også oversikt over utenlandske rettskilder med relevans til norsk rett. Av spesiell interesse i et menneskerettsperspektiv er kapittelet om forholdet mellom norsk rett og folkerett, sett bl.a. i lys av Høyesteretts plenumsdom fra juni 2000. Boka har lov- og domsregister.

Eriksson, Maja Kirilova. Reproductive freedom : in the context of international human rights and humanitarian law. The Hague: M. Nijhoff, c2000. XIII, 573 s. (International studies in human rights ; v. 60). ISBN 90-411-1249-9 (ib.). Boka er en omfattende undersøkelse av kvinners selvbestemmelsesrett i forhold til reproduksjon: prevensjon, fødsel, abort, osv. Emnet drøftet inkluderer prøverørsbehandling, surrogatmødre og fødsler som resultat av voldtekt under krig. Emnene vurderes i lys av feministisk teori, menneskerettigheter og humanitærrett. Forfatteren sikter mot å bidra til å fremme den aktuelle debatten om likestilling og reproduksjon gjennom en analyse av de rettslige aspekter. Har bibliografi og emneregister.

Hayner, Priscilla B. Unspeakable truths : confronting state terror and atrocity. New York: Routledge, 2001. XII, 340 s. ISBN 0-415-92477-4 (ib.), 0-415-92478-2 (h.). Boka er en kritisk og komparativ analyse av tjueen sannhetskommisjoner, med fokus på de som var etablert i Sør Afrika, El Salvador, Argentina, Chile og Guatemala. Forfatteren sammenligner mandat, ressurser, arbeidsform og resultater. Bokas mål er å forstå hvordan stater og individer kan håndtere grove menneskerettsbrudd, og hvilken rolle sannhetskommisjoner kan spille i denne prosessen. Inneholder kronologisk oversikt over sannhetskommisjoner.

Helmius, Ingrid. Polisens rättsliga befogenheter vid spaning. Uppsala: Iustus, 2000. 301 s. (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala ; 84). ISBN 91-7678-452-5 (ib.). Boka ser nærmere på det svenske politiets adgang til å bruke makt i forbindelse med etterforskning og kriminalvern. Den analyserer det rettslige grunnlag for ulike spaningsmetoder og undersøker hvordan avveining mellom private og offentlige interesser ivaretas. Forfatteren vurderer hvorvidt inkorporeringen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon innebar noen endring i svensk lovgivning. Har litteraturoversikt og domsregister. Avhandling (doktorgrad) - Uppsala universitet, 2000.

Henrard, Kristin. Devising an adequate system of minority protection : individual human rights, minority rights and the right to self-determination. The Hague: M. Nijhoff, c2000. XIII, 363 s. (International studies in human rights ; vol. 62). ISBN 90-411-1359-2 (ib.) Boka tar sikte på å presentere en teoretisk ramme for hensiktsmessig beskyttelse av minoriteter. Rett til identitet, selvbestemmelse og likhet for loven er drøftet i lys av internasjonale og europeiske konvensjoner. Har bibliografi og register.

Hernesniemi, Päivi. Roma minorities in the Nordic and Baltic countries : are their rights realised?. Rovaniemi : The Northern Institute for Environmental and Minority Law,University of Lapland, 2001. (Juridica Lapponica ; 24). ISBN 951-634-749-5 (h.) Rapporten beskriver roma i de nordiske- og baltiske land. Både Romani-folket, sigøynere og reisende omtales. Land for land kartlegges omfanget av reisende i fortid og nåtid, deres plass i samfunnet og ulike former for diskriminering de utsettes- eller har vært utsatt for. Landenes lovgivning overfor reisende og ratifikasjon av internasjonale avtaler om nasjonale minoriteter, beskrives også. Har adresseoversikter til NGOer og ulike statlige etater.

Human Rights Watch. Protectors or pretenders? : government human rights commissions in Africa. New York: Human Rights Watch, 2001. 407 s. : ill. ISBN 1-56432-255-6 (h.) Denne rapporten vurderer framveksten av nasjonale menneskerettighetskommisjoner i Afrika. Halvparten av de afrikanske land har opprettet slike kommisjoner. De forente stater har applaudert opprettelsen; enkelte menneskerettighetsaktivister har vært skeptisk avventende. Human Rights Watch har vurdert disse 22 kommisjonenes virksomhet gjennom en toårsperiode. Rapporten analyserer mandat, ressurser og aktiviteter. Den skisserer forhold som synes å ha spilt en avgjørende rolle for kommisjonenes gjennomslagskraft, og legger fram anbefalinger for videre utvikling. Rapporten er også tilgjengelig i fulltekst på følgende url: http://www.hrw.org/reports/2001/africa/.

Kjær, Kim U. Den retlige regulering af modtagelsen af asylansøgere i en europæisk kontekst. København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 2001. 428 s. ISBN 87-574-0476-3 (h.) Boka inneholder en grundig gjennomgang av de relevante felleseuropeiske ordningene for regulering av adgang til asyl. Den omtaler en del instrumenter, deriblant Maastricht-traktaten, Dublin-konvensjonen og Amsterdam-traktaten. Schengen-samarbeidet er også omtalt. Forfatteren diskuterer hvorvidt disse instrumentene er forenlige med alminnelig anerkjente flytning- og menneskerettslige standarder. Boka gir også en detaljert framstilling av den danske mottaksordningen og regelgrunnlagets samsvar med den felleseuropeiske regulering. Avhandling (Ph.D) København, 2001.

Mo, Einar & Geir Lolleng. Internasjonale arbeidsforhold : om internasjonal privat- og prosessrett på arbeidsrettens område. Oslo: Cappelen, 2001. 224 s. ISBN 82-02-19698-1 (ib.) Boka belyser de juridiske problemstillingene som oppstår når et arbeidsforhold er knyttet til flere land. De emnene som behandles er juridiksjon, lovvalg og fullbyrdelse og anerkjennelse av dommer. Har engelsk sammendrag, litteraturliste, lov- og domsregister.

Negash, Tekeste & Kjetil Tronvoll. Brothers at war : making sense of the Eritrean-Ethiopian war. Oxford: James Currey, 2000. XI, 179 s. : kart. (Eastern African studies). Også utgitt: Athens, Ohio: Ohio University Press. ISBN 0-85255-854-6 (h.), 0-85255-849-x (ib.), 0-8214-1371-6 (ib.), 0-8214-1372-4 (h.). Krigen som brøt ut mellom Eritrea og Etiopia i mai 1998 kom som en overraskelse på både lokale og internasjonale observatører. Fra mai 1998 til juni 2001 var flere hundre tusen soldater mobilisert i begge land og involvert i store militære slag. Krigen var 'verdens største krig' i denne perioden, og anslagsvis 80-120.000 soldater ble drept. Denne boka tar for seg de komplekse årsakene til krigsutbruddet og forklarer prosessene som førte til at det øyensynlige nære samarbeidet og vennskapet mellom regjeringene i Asmara og Addis Ababa forsurnet. Boka identifiserer bl. a. historiske relasjoner, kulturelle forskjeller, økonomiske årsaker og politisk maktkamp - i tillegg til uklare grenselinjer - som relevante faktorer for å forstå krigsutbruddet, og dermed også en mulig langvarig løsning på konflikten.

Pâiviö, Nils Johan. Lappskattelandens rättsliga utveckling i Sverige: en utredningom lappskattlandens och de samiska rättigheternas utveckling från mitten av 1600-talet till 1886-års renbeteslag. Kautokeino: Nordisk Samisk Institutt 2001. 158 s. (Diedut 3/2001). Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge samenes rettigheter til jord og vann. Boka følgerutviklingen av samenes rettsstilling fra midten av 1600-tallet til 1886. På 1700-tallet sto samenes eiendomsrett sterkt. Forfatteren viser ved en kronologisk gjennomgang hvordan denne retten gradvis ble svekket. Analysen tar for sge innenrikspolitiske forhold i Sverige , så vel som utenrikspolitiske hensyn til Russland. Har litteraturliste.

Shelton, Dinah (red.). International crimes, peace, and human rights : the role of the International Criminal Court. Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2000. XIV, 356 s. ISBN 1-57105-138-4 (ib.) Bokas forfattere evaluerer Den internasjonale straffedomstolens framtidsmuligheter. Bokas første del analyserer lærdommen fra Nürnberg, Rwanda- og Jugoslavia-tribunalene, for å belyse mulige roller for den nye domstolen. Del to retter oppmerksomheten mot forholdet mellom internasjonal strafferett, humanitærrett og menneskerettigheter. Del tre ser nærmere på straffebestemmelser og spørsmålet om amnesti. Videre drøfter den domstolens rolle i forbindelse med tildeling av krigsskadeserstatning. De siste bidragene drøfter problemer knyttet til jurisdiksjon og effektivitet.

Skjelsbæk, Inger & Dan Smith (red.). Gender, peace and conflict. London: Sage, 2001. XI, 228 s. ISBN 0-7619-6853-9 (h.), 0-7619-6852-0 (ib.) Boka undersøker rollen som kvinneperspektivet kan spille i internasjonal politikk, konfliktløsning og fredsforskning. Boka favner vidt, og dekker både teoretiske utredninger og empiriske studier. De empiriske studiene henter erfaringer fra Søramerika, Sørasia og det tidligere Jugoslavia, og retter oppmerksomheten mot emner som seksualisert vold i krig og kvinners rolle i fredsbevarende oppdrag. Har bibliografi og register.

Stokke, Hugo & Tostensen, Arne (red.). Human rights in development yearbook 1999/2000 : the millenium edition The Hague : Kluwer Law International, 2001. ISSN 0801-8049. Denne utgaven av årboka vurderer status for gjennomføring av menneskerettigheter siden Verdenserklæringen ble vedtatt for vel 50 år siden. Boka innledes med en artikkel av Asbjørn Eide som problematiserer de respektive rollene som regjeringer og korporasjoner kan spille for å fremme menneskerettigheter. Robert Howse og Makau Mutua vurderer utfordringen som Verdens handelsorganisasjon står overfor med å håndheve menneskerettighetsprinsippene i internasjonal handel. Beate Bull og Arne Tostensen diskuterer "smarte" sanksjoner. Barbara Bedont setter søkelys på kvinneperspektivet ved den nye straffedomstolen. Trygve Bendiksby retter oppmerksomheten mot urbefolkningsrettigheter i et multikulturelt Guatemala. Hugo Stokke ser nærmere på kvoteringstiltak for å sikre etniske minoriteter tilgang til utdanning i Malaysia. Gunnar Sørbø og Arne Tostensen diskutere problemene med å utarbeide og evaluere utviklingsprosjekter for å ivareta menneskerettslige og demokratiske prinsipper. Peter Vedel Kessing og Yubaraj Sangroula beskriver bruken av forskning i utarbeidelse av et prosjekt for å utvikle Nepals rettssystem.

Tranøy, Bent Sofus & Øyvind Østerud (red.). Mot et globalisert Norge? : rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2001. 525 s.: ill. ISBN 82-05-28087-8(h). Boka analyserer globaliseringens konsekvenser for maktfordeling og demokrati i Norge. Både politiske, juridiske og økonomiske sider ved globalisering er gjenstand for analyse. Av kapitlene nevnes: Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og norske maktstrukturer av Marius Emberland og Kvinners rettigheter i et nytt rettslig landskap av Kirsten Ketscher. Boka er en oppfølging av Østeruds Globaliseringen og nasjonalstaten (1999), og inngår i Makt- og demokratiutredningen : 1998-2003. Har litteraturoversikt og register.