Bokomtalar

Nye bøker sendt til redaksjonen

UTARBEIDD AV BIBLIOTEKSLEIAR BETTY HAUGEN

Bayefsky, Anne F. & Joan Fitzpatrick (red.). Human rights and forced displacement. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers 2000. XII, 320 s. ISBN 90-411-1518-8 (ib.)

Artiklene i boka ble skrevet i forbindelse med konferansen ”Human rights and forced displacement” ved York University i 1998, og er senere blitt oppdatert av redaktørene for publisering. Boka diskuterer hvorvidt menneskerettighetene blir oppfylt hos flyktninger og internt fordrevne, hvilke internasjonale instrumenter i folkeretten som regulerer dem, og på hvilken måte. NGOenes rolle som rapportører og deres rolle i oppfyllelse av flyktningers menneskerettigheter er også beskrevet. Til slutt skisserer boka mulige fremtidige løsninger på flyktningproblemet og kapasiteten og begrensningene til de internasjonale straffedomstolene. Har litteraturliste.

Bayefsky, Anne F. (red.). The UN human rights treaty system in the 21st century. The Hague: Kluwer 2000. XX, 1116 s. ISBN 90-411-1415-7

Dette omfattende verket tar for seg vanskene med implementering og effektiv oppfølging av FN-konvensjonene og adgangen til individers klagerett i FN. NGOenes rolle diskuteres også. Boka har med tekstene til FNs menneskerettighetstraktater med vedtatte og foreslåtte endringer, status for ratifikasjoner, statistikk over individklager, resolusjoner fra menneskerettighetskommisjonen og generalforsamlingen samt en rekke andre FN-dokumenter. Tekstene til regionale menneskerettighetsinstrumenter er også tatt med.

British Medical Association. The Medical profession and human rights: handbook for a changing agenda. London: Zed Books 2001. XXXIII, 561 s. ISBN 1-85649-611-2 (ib.), 1-85649-612-0 (h.)

Boka tar for seg menneskerettigheter i helsevesenet i et bredt spekter. Etikk innen medisin får mer oppmerksomhet nå enn tidligere, og British Medical Association gjennomgår i denne boka grundig hvilke utfordringer og dilemmaer helsearbeidere kan bli stilt overfor i forhold til mulige menneskerettighetsbrudd. Misbruk, helsestell i fengsel, tortur, handel med organer, leger og våpen, voldtekt, æresdrap og omskjæring av kvinner og salg av barn er blant temaene som diskuteres, men også mer overordnede etiske spørsmål for leger og andre ansatte i helsesektoren er behandlet.

Buflod, Magnus, Knut Anders Sannes & Kristoffer Aasebø (red.). Folkerettslig tekstsamling. Oslo: Cappelen 2001. 760 s. ISBN 82-02-21766-0 (h.)

Samlingen gir en oppdatert og brukervennlig oversikt over de mest sentrale folkerettslige tekster som gjelder for Norge. Tekstene er gjengitt i offisiell versjon, de fleste tekstene er derfor på engelsk. Tekster som er gjengitt i Norges lover er ikke tatt med, en vil derfor ikke finne for eksempel Den europeiske menneskerettskonvensjon, men en rekke andre tekster med menneskerettslig relevans er med. Boka har et omfattende registerverk med både alfabetisk, kronologisk og tematisk register.

Case law concerning Article 10 of the European Convention on Human Rights. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2001. 95 s. (Human rights files; 18). ISBN 92-871-4647-0 (h.)

Hvordan kan forbud mot rasistiske ytringer ikke være brudd på ytringsfriheten? Hvor går grensen mellom mistenktes rett til å være antatt uskyldig og publikums rett til informasjon? Hvor skal man trekke linjen for politikeres rett til privatliv? Gjennom mer enn 40 års rettspraksis med artikkel 10 har Den europeiske menneskerettighetsdomstol forsøkt å besvare disse spørsmålene. Disse sakene er oppsummert og diskutert i denne boka. Har saksregister og kronologisk oversikt over de mest relevante avgjørelsene.

Cassese, Antonio. International law. Oxford: Oxford University Press 2001. XVII, 469 s. ISBN 0-19-829998-2 (h.)

Boka forsøker å gi et generelt perspektiv på forståelsen av folkerettens rolle i det internasjonale samfunn. Utviklingen av det internasjonale samfunn fra starten (1600-/tidlig 1700-tall) til i dag, internasjonal lovgivning, de ulike rettssubjektene i folkeretten, FNs rolle, menneskerettighetene i folkeretten og nord/sør-problematikken er temaer som tas opp i boka.

Eriksen, Erik Oddvar, John Erik Fossum & Augustín José Menéndez (red.). The chartering of Europe: the Charter of Fundamental Rights in context. Oslo: Arena 2001. VII, 249 s. (ARENA report; no. 8/2001)

Rapporten diskuterer EUs charter for menneskerettigheter i en konstitusjonell ramme, siden charteret blir sett på som viktig i prosessen med konstitusjonsdanning i EU. Første del av rapporten diskuterer faktisk og normativ bakgrunn: hvorfor charteret ble skrevet, andre del sammenligner charteret med Canadian Charter for Rights and Freedoms, tredje del omhandler prosessen med utviklingen og fjerde del diskuterer de ulike rettighetene som charteret regulerer. Teksten til charteret er gjengitt.

Fottrell, Deirdre (ed.). Revisiting children’s rights: 10 years of the UN Convention on the Rights of the Child. The Hague: Kluwer 2000. X, 196 s.

I forbindelse med at Barnekonvensjonen var 10 år i 1999, arrangerte Institute of Commonwealth Studies ved University of London en seminarrekke. De ulike bidragene er presentert i denne boka. Barnearbeid, barn i væpna konflikter, avstraffelse av barn og islamske perspektiver på barns rettigheter er blant temaene som behandles.

Groome, Dermot. The handbook of human rights investigation: a comprehensive guide to the investigation and documentation of violent human rights abuses. Northborough, Mass.: Human Rights Press 2001. XI, 347 s. ISBN 0-9701604-0-2 (h.)

Håndboka henvender seg til etterforskere og rapportører av menneskerettsbrudd. Den gjennomgår vanlige undersøkelsesmetoder som å intervjue vitner, samle inn og oppbevare fysiske bevis, identifisere og dokumentere menneskerettsbrudd, analysere saker og skrive etterforskningsrapporter. Håndboka er praktisk rettet og inneholder sjekkliste for hva en skal undersøke i ulike saker. Har også med tekstene til internasjonale instrumenter.

International Commission of Jurists against Portugal. Strasbourg: Council of Europe 2000. 190 s. (Complaint; no. 1/1998) (Social Charter monographs; no. 9) ISBN 92-871-4390-0 (h.)

Siden tilleggsprotokollen til European Social Charter trådte i kraft 1. juli 1998, har det vært åpent for kollektive klager mot medlemsstater. Den første klagen ble levert 12. oktober 1998 av International Commission of Jurists, og gjaldt bruk av barn under 15 år som arbeidskraft i Portugal. Her presenteres alle dokumentene angående klagen i kronologisk rekkefølge: klage, observasjonsrapporter, respons fra portugisiske myndigheter, resolusjoner osv. Informasjon om charteret og klageprosedyren er også med.

Jong, Cornelis D. de. Freedom of thought, conscience and religion or belief in the United Nations (1945–1992). Antwerpen: Intersentia 2000. XVIII, 777 s. ISBN 90-5095-137-6 (h.)

Boka analyserer i detalj ulike elementer ved tros-, samvittighets- og religionsfrihet: individuelle aspekter, kollektive aspekter, diskriminering på grunnlag av religion eller tro og arbeid for religionstoleranse. Forfatteren viser hvordan disse friheter og rettigheter er regulert og hvilke begrensninger som finnes. Hovedfokus er på FN-systemet, men også det europeiske systemet for menneskerettigheter er kort beskrevet. Har litteraturliste og liste over internasjonale instrumenter.

Jowell, Jeffrey & Jonathan Cooper (red.). Understanding human rights principles. Oxford: Hart 2001. X, 201 s. ISBN 1-84113-169-5 (h.)

En rekke konferanser og kurs har vært arrangert i Storbritannia i forbindelse med implementering av den nye menneskerettighetskatalogen og inkorporering av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. De fleste konferanser har gått i dybden på tolkningen av de enkelte rettighetene. Kapitlene i denne boka stammer fra en konferanserekke som omhandlet overgripende emner, teknikker og prinsipper fra synsvinkelen til den praktiserende advokat.

Jørgensen, Nina H.B. The responsibility of states for international crimes. Oxford: Oxford University Press 2000. XXXIV, 325 s. ISBN 0-19-829861-7 (ib.)

Boka bygger på forfatterens doktoravhandling og fokuserer på statlig kriminalitet som var viktig etter første verdenskrig, men som deretter kom i bakgrunnen for prinsippene om individuelt ansvar. Forfatteren beskriver hvordan både statlig og individuelt strafferettsansvar er regulert i folkeretten. Boka har liste over dommer, traktater og andre dokumenter og litteraturliste.

Khan, Shararyar M. The shallow graves of Rwanda. London: Tauris 2000. XI, 228 s. ISBN 1-86064-616-6 (ib.)

Forfatteren ledet FNs tilstedeværelse i Rwanda i tiden under folkemordene. I denne boka gir han en unik og gripende beskrivelse av FNs generalsekretærs spesialrepresentant i Rwanda på midten av 90-tallet. Ved å sette dagligdagse hendinger i Rwanda opp mot spillet i internasjonal politikk, beskriver han hvordan FN jobber på bakken og i hovedkvarterene, og forsøker å forklare problemene med fredsarbeid. Forfatteren forsøker også å forklare fenomenet folkemord, og håper at hendelsene i Rwanda kan være en lærepenge for det internasjonale samfunn i framtida. Forordet i boka er skrevet av Mary Robinson.

Kretzmer, David & Francine Kershman Hazan (ed.). Freedom of speech and incitement against democracy. The Hague: Kluwer 2000. XIII, 285 s. ISBN 90-411-1341-X (ib.)

Ytringsfrihet blir sett på som essensielt i et demokrati. Hva når fri politisk tale fører til politisk vold? Bidragsyterne i denne boka diskuteres hvorvidt man kan og bør begrense ytringsfriheten for å bevare demokratiet, og i så fall på hvilken måte.

Leach, Philip. Taking a case to the European Court of Human Rights. London: Blackstone 2001. XXXVIII, 392 s. ISBN 1-84174-137-X (h.)

Boka er ment å være en praktisk guide for hvordan en går fram for å prøve en sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Praksis og prosedyre i alle ledd av domstolen beskrives, og også praktiske aspekter som dekking av saksomkostninger er tatt med. Artiklene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon er kort beskrevet, og det vises til tidligere rettspraksis under de ulike artiklene. Har fortegnelser over regler, lovgivning og rettspraksis.

Marshall, Paul (ed.). Religious freedom in the world: a global report on freedom and persecution. Nashville, Tenn.: Broadman & Holman 2000. X, 335 s. ISBN 0-8054-2368-0 (h.)

Boka er utgitt som en del av prosjektet ”Religious freedom in the world” ved Freedom’s House Center for Religious Freedom og forteller om forfølgelse på grunnlag av religiøs tilhørighet. Fire essays som skisserer religionsfrihet utgjør innledningen av boka, og tre påfølgende essays gir regionale oversikter over religionsfrihet i Vest-Europa, tidligere Sovjetunionen og Latin-Amerika. Deretter følger detaljerte landprofiler for 75 land. Momenter fra årboka Freedom in the World fra samme institusjon er tatt med som bakgrunnsmateriale for de ulike landene.

Petersen, Pernille, Henning Koch & Pernille Boye Koch. Staten i forandring. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2001. (Årsskrift/Retsvidenskabeligt Institut B, Københavns Universitet) XIII, 323 s. ISBN 87-574-0623-5 (h.)

Kriser for både nasjonalstaten og demokratiet og løpende problemer i samfunnet har stått på dagsordenen de seneste årtiene i hele Europa. En rekke spørsmål knyttet til denne utviklingen behandles i denne antologien: suverenitetsbegrepet, utvikling av demokratibegrepet, alternativ konfliktløsning, EU, globalisering osv.

Rosenblatt, Jeremy. International conventions affecting children. The Hague: Kluwer 2000. X, 265 s. ISBN 90-411-1386-X (ib.)

Denne boka, som inneholder internasjonale traktater og avtaler som angår barns rettigheter, er inndelt i elleve hovedkapitler. Hvert kapittel starter med en kort tekst som beskriver hvilke avtaler og hvilke artikler som regulerer temaet; deretter følger teksten/tekstene.

Simpson, Brian A.W. Human rights and the end of empire: Britain and the genesis of the European Convention. Oxford: Oxford University Press 2001. XIV, 1161 s. ISBN 0-198289-2 (ib.)

Denne boka beskriver prosessene med undertegning og ratifisering av Europakonvensjonen i lys av politisk historie i perioden. Forhandlingene var sterkt påvirket av den kalde krigen og britiske myndigheters konflikter med avkolonialiseringsbevegelsene, mener forfatteren. Boka beskriver konvensjonen fram til 1966, spesielt dens rolle i Storbritannia og Storbritannias rolle for konvensjonen. Har litteraturliste.

Simpson, Gerald. Detainees denied justice. The Hague: Kluwer 2001. XIII, 435 s. (Nijhoff Law Specials; 48) ISBN90-411-1552-8 (h.)

Boka, som er skrevet på oppdrag av The Palestinian Human Rights Monitoring Group, omhandler palestinske politiske fanger i palestinske fengsler og deres manglende rettssikkerhet, og analyserer dommer fra palestinsk høyesterett. Den største delen av boka består av gjengivelse og kommentarer til rettspraksis og lovgivning fra de okkuperte palestinske områdene.

Soeteman, Arend (red.). Pluralism and law. Dordrecht: Kluwer 2001. VIII, 387 s. ISBN 0-7923-7039-2

Den tyvende verdenskonferansen for International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy i Amsterdam 2001 var dedikert til problemer med samhandling mellom nasjoner som både kulturelt og juridisk har svært ulike tradisjoner. Finnes det noe verdensomspennende rettsbegrep? Er menneskerettighetene universelle? Hva med forholdet mellom menn og kvinner? Mesteparten av konferansepapirene fra verdenskonferansen er publisert i denne boka. Boka retter seg både mot jurister, filosofer, samfunnsvitere og studenter i menneskerettigheter eller andre som ønsker å få innblikk i dette aspektet ved globaliseringen. Litteraturliste følger hver artikkel.

Gunner, Göran et al. (ed). Mänskliga rättigheter – aktuella forskningsfrågor. Uppsala: Iustus Förlag (Studia theologica holmiensia) 2001. 391s. ISBN 91-7678-484-3

Boka samler de vitenskapelige bidragene som ble gitt til MR-dagene 2000 arrangert av DemokratiAkademin, Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, Teologiska Högskolan, Stockholm og Utrikespolitiska institutet. Formålet med MR-dagene var å forene faglig arbeid og engasjement for menneskerettighetene i to intensive dager med hovedforelesninger, plenumsdebatter, workshops og seminarer basert på aktuell forskning.