Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Nordic Journal of Human Rights
Vol. 24, Nr.4:2006

Artikler

Henriette Sinding Aasen
Innledning

Asbjørn Eide
Retten til helse som menneskerettighet

Gunnar Kvåle og Henriette Sinding Aasen
Svangerskapsomsorg – en menneskerett også for fattige kvinner

Alice Kjellevold
Sosiale menneskerettigheter – av betydning for norsk helse- og sosialrett?

Aslak Syse
Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien

Bjørn Henning Østenstad
Grunnverdiar og grunnomgrep i debatten om bruk av tvang mot utviklingshemma og demente

Inger Hilde Nordhus, Arvid Skjerve og Henriette Sinding Aasen
Demens, samtykkekompetanse og rett til selvbestemmelse – Utfordringer ved behandling og forskning

Ny litteratur

Redigert av Betty J. Haugen