Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Nordic Journal of Human Rights
Vol. 25, Nr.3:2007

Artikler

Michael Reiertsen
EMD-Dommers Bindingsvirkning etter EMK artikkel 46(1) sett i lys av den tyske forfatningsdomstolens behandling av Görgülü-sakene

Robert Huseby
Liberalism, Tolarence and Human Rights

Inger Östedahl
Justice for Peace in Africa

Tendenser

Vigdis Vevstad
Norges rolle i utviklingen av et felles europeisk asylsystem

Lars Østnor
Menneskerettigheter, moral og religion. Opposisjon ved Pamela Slottes Doktordisputas

Helen Meenan
Disability and Age – Achieving Freedom for All

Bokanmeldelser

Anna-Karin Lindholm
David P. Forsythe: The Humanitarians. The international Committee of the Red Cross

Caroline Taube
Sia Spiliopoulou m.fl. (red.): International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea

Ny litteratur

Redigert av Betty J. Haugen